Woordenlijst

1 Johannes
Brief door Johannes geschreven (jaar ca. 56).In de aanlooptijd naar de aanwezigheid van de Here Jezus Christus, wijst Johannes op de noodzaak van het openlijk dragen van het getuigenis in die tijd.Kerntekst: 1 Johannes 5 vers 11 en 12, En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet en vers 20, Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen, en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
1 Korinthe
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).Beschrijft met name de verdeeldheid in de gemeente.Kerntekst is oproep tot eenheid, 1 Korinthe 1 vers 10, Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten,een van zin een van gevoelen.
1 Petrus
Brief door Petrus geschreven (jaar ca. 60). Petrus verwijst naar de dagen van Noach en hij laat zien dat men opnieuw op het punt stond van de ene eeuw over te gaan naar de volgende, maar ditmaal met het koningschap van Christus.Kerntekst: 1 Petrus 5 vers 10, Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
1 Thessalonicenzen
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).De brief staat in het teken van de toekomstverwachting en verder allerlei praktische zaken.Kerntekst: 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.
1 Timotheus
(Late) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 67).De brief is gericht aan de trouwe medewerker Timotheus (zijn naam betekent Godvrezende of (tot) eer van God) en bevat o.a. concrete instructies m.b.t. de wereld om ons heen en zaken waaraan de gelovige zou moeten voldoen.Kerntekst: 1 Timotheus 6 vers 12, Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
2 Johannes
Brief door Johannes geschreven (jaar ca. 56).Johannes schrijft over het blijven in de waarheid en het wandelen naar Gods geboden. Tevens vinden we er de waarschuwing voor de vele misleiders die in de wereld uitgegaan zijn en die in overeenstemming met de misleider en de antichrist de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.Kerntekst: 2 Johannes vers 61, En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen.
2 Korinthe
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).Beschrijft de bediening der verzoening te maken hebbend met het nieuwe verbond.Kerntekst: 2 Korinthe 12 vers 9, En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
2 Petrus
Brief door Petrus geschreven (jaar ca. 60).Petrus wil in zijn 2e brief zijn lezers wakker houden door hen te herinneren aan dat waar het werkelijk om gaat.Kerntekst: 2 Petrus 1 vers 20 en 21, Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
2 Thessalonicenzen
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).De brief staat in het teken van de toekomstverwachting, een toekomst die toen zeer aanstaande was!Kerntekst: 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2, Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem.
2 Timotheus
(Late) brief door Paulus geschreven vanuit de gevangenis (jaar ca. 68).De brief is gericht aan de trouwe medewerker Timotheus (zijn naam betekent Godvrezende of (tot) eer van God). Het is een afscheidsbrief, Paulus draagt de verkondiging over aan Timotheus. Paulus heeft zijn loop ten einde gebracht. Kerntekst(en): 2 Timotheus 4 vers 2, 3, 7 en 8, verkondig het woord ... , er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen ... , ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden..., voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid.
3 Johannes
Brief door Johannes geschreven (jaar ca. 56).Johannes schrijft over het blijven in de waarheid en het wandelen naar Zijn geboden. Tevens vinden we er de waarschuwing voor de vele misleiders die in de wereld uitgegaan zijn en die in overeenstemming met de misleider en de antichrist de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.Kerntekst: 3 Johannes vers 11, Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God ....
Aaron
betekenis onduidelijk, mogelijk: zeer hoog, verheven berg, wellicht ook: lichtbrenger
Aaron
betekenis onduidelijk, mogelijk: zeer hoog, verheven berg, wellicht ook: lichtbrenger
Ab
maand juli/augustus (5e maand)komt niet in de Bijbel voor
Abaddon
verderver, vernietigingnaam van de engel van de afgrond
Abagtha
waarschijnlijk: fortuin, geluk, geluksgeschenk, schoon van gestalte /NBG: Abagta
Abana
verbond, mogelijk ook: steenachtignaam van een rivierkaart 13 coordinaat B3a
Abarim
de overkanten, de tegenoverliggende strekenAbarim gebergtekaart 2 coordinaat B3b
Abda
dienstknecht
Abdeel
dienstknecht van God
Abdi
dienstknecht van de Here
Abdiel
dienstknecht van God
Abdon
slavernij, dienstbaarheidook een stad in Aser
Abed-nego
dienstknecht van Nego (de Perzische afgod van het licht/vuur), mogelijk is Nego: Nebo /NBG: Abednego
Abel
adem, ijdelheid
Abel-beth-maacha
weide van het huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maakakaart 2 coordinaat B1b
Abel-keramim
wijngaardenweide
Abel-maim
waterweide
Abel-mehola
dansweide, weide van de dans /NBG: Abel-Mecholakaart 2 coordinaat B2c
Abel-mizraim
weide van Egypte /NBG: Abel-Misraim
Abel-Sittim
acaciaweide /NBG: Abel-Hassittimkaart 2 coordinaat B3b
Abi
mijn vader
Abi-albon
vader der sterkte/kracht /NBG: Abialbon
Abi-Ezer
vader der hulpe /NBG: Abiezer
Abi-kehila
vader van Kehila, mijn vader is Kehila /NBG: Abi-Keila
Abi-ner
(mijn) vader is licht, vader des lichts /NBG: Abner
Abia
mijn vader is de Here
Abiam
(mijn/wiens) vader is de Here, mogelijk vader van de zee
Abiasaf
vader der verzameling, verzamelaar
Abib
maand maart/aprilgroene korenaren, de maand waarin ze groen zijn
Abichail
vader van dapperheid/moedigheid, dapper/moedig
Abida
(mijn) vader der kennis
Abidan
(mijn) vader is rechter, vader van de rechter
Abiel
mijn vader is God, vader van sterkte/kracht
Abiezer
vader der hulpe
Abigail
vader der toejuiching, vader der vreugde
Abihail
vader van dapperheid/moedigheid, dapper/moedig
Abihu
(mijn) vader is hij
Abihud
(mijn) vader der glorie/lof
Abija
(mijn/wiens) vader is de Here /NBG: Abia
Abilene
herberg des vaders, wellicht ook grazige weidekaart 10 coordinaat B2b en C2a
Abimael
mijn vader is God, mogelijk: vader der vettigheidvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Abimelech
vader van de koning /NBG: Abimelek
Abinadab
edele/grootmoedige vader
Abinoam
(mijn) vader is aangenaam, vader der aangenaamheid
Abiram
(mijn) vader is hoog/verheven, vader der hoogte
Abisag
vader der dwaling/onwetendheid
Abisai
vader der gave, (mijn) vader is een gave
Abisalom
(mijn) vader is vrede, vader des vredes
Abisua
(mijn) vader is heil/voorspoed, vader der voorspoed
Abisur
(mijn) vader is een muur, ook mogelijk vader van het lied
Abital
(mijn) vader is dauw, vader van dauw
Abitub
(mijn) vader is goed
Abiud
(mijn) vader der glorie/lof /NBG: Abihud
Abjathar
vader der overvloed / NBG Abjatar
Abner
(mijn) vader is licht, vader des lichts
Abraham
Vader van vele volkeren, vader van een grote menigte
Abram
vader der hoogte, verheven vader
Abrona
overgang, overtocht
Absalom
vader is/des vrede
Accad
sterkte, vesting, kasteel / NBG: Akkadkaart 15 coordinaat C2b
Acco
betekenis onduidelijk, mogelijk zand, warm gemaakt door de hitte van de zon /NBG: Akkokaart 2 coordinaat B2a
Achab
broer van vader, oom
Achaikus
waarschijnlijk behorend tot Acheje
Achaje
droefenis, narigheidkaart 14 coordinaat C2a/c
Achan
slang, kweller, hij die in beroering brengt/die leed veroorzaakt
Achaz
bezitter
Achban
broer van de wijze/intelligente
Achbor
muis /NBG: Akbor
Achihud
vriend/broer van de Joden
Achilud
broer/vriend van Lud (= betekenis onduidelijk, mogelijk strijd, geboorte), mogelijk: (mijn) broer is geboren
Achim
Hij zal grondvesten/stellen, ook de rechter pilaar in de tempel van Salomo  /NBG: Jakin
Achimelech
broer van de koning, mijn broer is koning /NBG: Achimelek
Achis
betekenis onduidelijk, mogelijk: eer, majesteit /NBG: Akis
Achitofel
broeder van de dwaasheid
Achlab
vettigheid, vruchtbaarheid
Achlai
ach, dat toch! (wens)
Achmetha
betekenis onduidelijk, mogelijk: citadel, fort, wellicht ook: koffer /NBG: Achmetazie kaart 15 coordinaat D2b
Achor
ellende/leed/verdriet veroorzakeneen dal
Achsa
enkelband, voetboei /NBG: Aksa
Achsaf
toverij, toverformule/bezwering /NBG: Aksaf
Achsib
bedrieglijk, vals, leugenachtig /NBG: Akzibkaart 2 coordinaat B1c
achterklap
kwaadspreken
Achzai
mijn bezitter/beschermer
Achzib
bedrieglijk, vals, leugenachtig /NBG: Akzibkaart 2 coordinaat B1c
Ada
sieraad/versiering
Adada
feest, festiviteit
Adaja
(die) de Here versiert/versierselen omhangt
Adalia
mogelijk: hart, arend (Perzisch) /NBG: Adalja
Adam
mens, rood, rode grond/aardeook een stad, kaart 2 coordinaat B2d
Adama
(rode) grond/bodem
Adami-nekeb
menselijke spelonk/doorboring
Adar
maand februari/maart (12e maand)betekenis: groot, machtig, glorieus, eerbaarook een plaatsnaam in Juda
Adbeel
wonder van God, mogelijk ook: vinger Gods
Addan
ramp, ongeluk
Addar
groot, machtig, glorieus, eerbaar
Addi
tijdig, op tijd, mogelijk ook: machtig /NBG: Iddo
Addon
ramp, ongeluk
Adiel
versiering/sieraad van God
Adin
zacht, fijn, kies, luxueus
Adina
buigzaam, volgzaam, ook: weelderig
Adino
buigzaam, volgzaam, ook: weelderig
Adithaim
dubbele versiering, tweevoudig sieraad /NBG: Aditaim
Adlai
gerechtigheid van de Here
Admatha
donkerbruin, mogelijk ook: onoverwonnen (Perzisch) /NBG: Admata
Adna
vreugde, vermaak
Adnah
vreugde, vermaak
Adoni-bezek
(mijn) heer van Bezek = lichtflits, bliksem /NBG: Adonibezek
Adoni-zedek
(mijn) Here der gerechtigheid /NBG: Adonisedek
Adonia
mijn Here is de Here
Adonikam
heer van de vijand
Adoniram
de Here is groot/verhoogd
Adoraim
dubbele woning, twee woningen, twee prinsenkaart 2 coordinaat B3a
Adoram
de Here is (hoog) verheven
Adramelech
pracht/luister/glans van de koning /NBG: Adrammelekook een afgodennaam van Sefarwaim
Adramyttenisch
uit Adramyttium /NBG: Adramyttiumbetekenis onbekend, wellicht: ik zal in de dood blijvenkaart 14 coordinaat D2a
Adriel
kudde van God
Adullam
gerechtigheid van het volk
Adummim
de (donker)rodennaam van een bergpas
Afarsathchieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Afarsechaieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Afek
vesting, burchtkaart 2 coordinaat B2b
Afeka
vesting, burcht
Afiah
mogelijk ademend, hijgend /NBG: Afiach
Afik
vesting, burcht /NBG: Afekkaart 2 coordinaat B2b
Afra
jong (vrouwelijk) hert
Agabus
betekenis onduidelijk, mogelijk: landbouwer, aankondiger, schitterend, sprinkhaan
Agag
brandend, toornend
Agar
vlucht /NBG: Hagar
Age
vluchteling
Agrippa
mogelijk: met moeite geboren of: heldhaftig
Agur
verzameld/vergaderd, voorraad
Aharlel
achter de muur /NBG: Acharchel
Ahasbai
mijn toevlucht is de Here, ik vertrouw op de Here /NBG: Achasbai
Ahasveros
leeuwenkoning, koning der koningen, hoogste heerser
Ahava
betekenis onduidelijk, mogelijk: stromend water, ik zal bestaan /NBG: Ahawaook een rivier
Ahazia
de Here houdt (hem) vast /NBG: Achazja
Aher
achteraan/erna, een ander /NBG: Acher
Ahi
(mijn) broer /NBG: Achi
Ahi-sahar
broeder van de dageraad/morgen /NBG: Achisachar
Ahia
vriend/broeder van de Here /NBG: Achia
Ahiam
broer van de moeder, oom /NBG: Achiam
Ahiezer
broeder der hulpe, mijn broer is hulp /NBG: Achiezer
Ahihud
broer van eenheid/vereniging /NBG: Achichud
Ahikam
(mijn) broer staat op, de opstaande/verrijzende broer /NBG: Achikam
Ahilud
broer/vriend van Lud = betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboorte /NBG: Achiludmogelijke betekenis verder (mijn) broer is geboren
Ahimaaz
broeder des toorns /NBG: Achimaas
Ahiman
de gelijkenis/gedaante van de broer /NBG: Achiman
Ahimoth
broer/vriend des doods /NBG: Achimot
Ahinoam
broer van liefelijkheid/aangenaamheid /NBG: Achinoam
Ahio
broederlijk /NBG: Achio
Ahira
benadeelde (broer) /NBG: Achira
Ahiram
verheven/verhoogde broer /NBG: Achiram
Ahisamach
(mijn) broer is een steun /NBG: Achisamak
Ahisar
broer/vriend van de zanger /NBG: Achisar
Ahitub
broeder der goedheid, goede broer  /NBG: Achitub
Ahjan
broederlijk /NBG: Achjan
Ahjo
broederlijk /NBG: Achio
Ahlai
ach, dat toch! (wens) /NBG: Achlai
Ahoah
betekenis waarschijnlijk: broeder van warmte/vuur /NBG: Achoach
Ahohi
afkomstig van Ahoah /NBG: Achochiet
Aholi-bama
tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Aholiab
tent van (zijn) vader /NBG: Oholiab
Aholibama
tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Ahrah
na de broeder, volgeling /NBG: Achrach
Ahumai
broer van wateren /NBG: Achumai
Ahuzzam
hun bezitting /NBG: Achuzzam
Ahuzzat
bezit, gezelschap /NBG: Achuzzat
Ai
ruine, puinhoopkaart 2 coordinaat B3a
Aijeleth-hasschachar
hinde/ree van de dageraad /NBG: de hinde van de dageraad
Ain
16e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis oog, ook: bron/fonteingetalswaarde 70ook1) een stad in het noorden, Numeri 31:112) een stad in Juda, overige teksten
Aja
een roofvogel, mogelijk een valk of een havik, ook een stad /NBG: Ajja
Ajalon
behorend tot herten, hertenveld /NBG: Ajjalonkaart 2 coordinaat B3a
Ajath
ruine, puinhoop /NBG: Ajjat
Akan
bedroefd, droefenis/ellende /NBG: Jaakan
Akeldama
bloedakker, akker des bloedskaart 10 bijkaartje, onder het dal van Hinnom
Akkub
bedrieglijk, arglistig, verraderlijk
Akrabbim
schorpioenen /NBG: schorpioenenkaart 2 coordinaat B4a
Alamoth
op de (wijze van) maagden/jonkvrouwen, hooggestemd, met vrouwenstemmen /NBG: hoog-gestemd, de jonkvrouwen
Alemeth
bedekking, geheimhouding /NBG: Alemet
Aleph
1e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: hoofd, jonge stiergetalswaarde 1
Alexander
verjager van mannen of mannelijke hulp
Alexandrie
stad genoemd naar Alexander = verjager van mannen, of mannelijke hulpkaart 14 coordinaat D3d
Alfeus
betekenis mogelijk: leidsman, geleerde, of: veranderend, bekerend, of: God geeft een plaatsvervanger
Alja
ongerechtigheid, wellicht ook mogelijk: voortreffelijk
Aljan
onrechtvaardig
Allammelech
de eik van de koning /NBG: Allamelek
Allemeth
bedekking, geheimhouding /NBG: Alemet
Allon
(prachtige) eikook een persoonsnaam
Almodad
onmetelijkvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Almon
geheimhouding, bedekking
Almon-diblathaim
schuilplaats/verborgen plaats van samengeperste vijgen/dubbele vijgenkoeken /NBG: Almon-Diblataim
Aloth
mogelijk: jong, melkgevend, wellicht ook: opgang, trap /NBG: Alot
Alsem
bitternaam van een ster
Altascheth
/NBG: op de wijze van: verderf niet
Aluz
een menigte volk /NBG: Alus
Alva
ongerechtigheid, slechtheid /NBG: Alwa
Alvan
onrechtvaardig /NBG: Alwan
Am-ad
eeuwig volk /NBG: Amad
Amal
(zwaar) werk, ook: misleiding, zonde
Amalek
betekenis onduidelijk, mogelijk op winstbejag uit, een volk dat oplikt of uitput, dalbewoner
Amalekieten
betekenis onduidelijk, mogelijk: op winstbejag uit, een volk dat oplikt of uitput, dalbewonereen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B4
Amam
mogelijk: eenheid, vereniging
Amana
bevestiging, verbondnaam van een heuvelkaart 13 coordinaat B3a
Amarja
(aan wie) de Here heeft beloofd
Amasa
last
Amasai
drukkend (vanwege een last)
Amasia
de Here draagt/tilt (hem) op /NBG: Amasja
Amassai
de last van de Here, of: de Here draagt
Amazia
de Here versterkt /NBG: Amasja
amechtig
buiten adem
Amfipolis
besloten stad (door zee of rivier)kaart 14 coordinaat C1d
Ami
menigte, mogelijk ook: pleegkind, kunstenaar
Aminadab
volk/verwantschap van de vorst/prins, of edel volk /NBG: Amminadab
Amitthai
mijn waarheid, waarheidsgetrouw /NBG: Amittai
Amma
moeder, ook: dienstmaagd
Ammi
mijn volk
Ammiel
volk/verwantschap van God
Ammihud
volk/verwantschap van Juda, glorieus volk
Ammihur
edel volk/verwantschap /NBG: Ammichur
Amminadab
volk/verwantschap van de vorst/prins, of edel volk
Ammisaddai
volk/verwantschap van de Almachtige
Ammizabad
volk/verwantschap van de Gever
Ammon
uit/van het volk/verwantschap
Ammonieten
afkomstig van Ammon = uit/van het volk/verwantschapeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3b/D2b/D3a
Amnon
getrouw
Amok
diep
Amon
vertrouwde, troetelkind, mogelijk ook: kunstenaarook de naam van een Egyptische god
Amoriet
een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Amorieten
een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Amos
beladene, ook: last
Amoz
sterk
Amplias
vermeerderd, vergroot, ruim /NBG: Ampliatus
Amrafel
betekenis onduidelijk, mogelijk: een die spreekt van duistere dingen
Amram
het volk is verheven, verheven/verhoogd volk,
Amzi
sterk, standvastig /NBG: Amsi
Ana
antwoord (op gebed)
Anab
(druiven)tros
Anacharath
mogelijk: neusgat, of: enge pas, ook mogelijk: klagend gerucht van een menigte /NBG: Anacharat
Anaja
(die) de Here antwoordt
Anamelech
mogelijk: goddelijke gemalin van de koning, wellicht ook: wolkenkoning /NBG: Anammelekeen afgodennaam
Anamieten
betekenis onbekendvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Anan
wolk
Anani
wolk van de Here, (die) de Here beschermt
Ananias
wolk van de Here, de Here heeft genadig gegeven
Ananja
wolk van de Here, (die) de Here beschermtook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Anath
antwoord (op gebed) /NBG: Anat
Anathoth
antwoorden (op gebed/gebeden) /NBG: Anatotkaart 2 coordinaat B3a
Andreas
mannelijk, zeer sterk, moedig
Andronikus
man van overwinning
Anem
bronnen/fonteinen
Aner
betekenis onduidelijk, mogelijk: balling, ook een stad in Manasse
Aniam
gerouw/droefenis van het volk
Anim
bronnen/fonteinen
Anna
verzoek, bede om genade /NBG Hanna
Annas
genade van de Here (zie Chananja)
Anok
langnekkig, zie ook Enak
Antiochie
betekenis onbekend, mogelijk: gedreven tegenin Klein-Azie kaart 14 coordinaat E2a, en kaart 14 coordinaat F2c
Antipas
verkorte vorm van Antipatris = evenbeeld van de vader
Antipatris
evenbeeld van de vader
Antothija
antwoorden van de Here /NBG: Antotia
Anub
samengebonden, confederatie
Apelles
betekenis onbekend, mogelijk: geroepen
Apollonia
van Apollokaart 14 coordinaat C1d
Apollos
behorend bij Apollo, of: gegeven door Apollo
Apollyon
verderver, vernietigernaam van de engel van de afgrond
Appaim
neusgaten
Appia
vruchtbaar /NBG: Apfia
Appiusmarkt
markt/openbare spreekplaats van Appii /NBG: Forum Appiikaart 14 coordinaat A1d
Aquila
arend, adelaar
Ar
stadkaart 2 coordinaat B3d (aan de Arnon)
Ar-moabs
stad van Moab = water van de vader, ook: nageslacht van de vader
Ara
leeuw
Arab
hinderlaag
Araba
droge vlakte, woestijnzie kaart 12 coordinaat D1b/d
Arabie
woestijn, droogte
Arach
zwerver, reiziger
Arad
wilde ezelkaart 2 coordinaat B3cook een persoonsnaam
Arah
zwerver, reiziger /NBG: Arach
Aram
hoog/verheven, voortreffelijk / ook het land Syriekaart 1 coordinaat E2d volkerenlijst: afstammeling van Sem
Aran
wilde geit
Ararat
betekenis onduidelijk, mogelijk: afgaand gebergte of de vloek omgekeerdkaart 15 coordinaat B1b/C1a/b
Arauna
behendig, vlug -> dezelfde persoon als Ornan
Arba
vier
archangel
aarts- (eerste) engel
Archelaus
vorst/eerste des volks
Archippus
stalmeester of meester van het paard
Ard
mogelijk (eetbare) paddenstoel, vluchteling
Ardon
vluchteling
Areli
leeuw van (mijn) God, held
Areopagus
heuvel van Mars
Aretas
deugdzaam
Arfachsad
betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksadvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Arfad
stut, steuning/ondersteuning /NBG: Arpadkaart 13 coordinaat B1 midden
Arfaxad
betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksad
Argob
hoop stenenkaart 9 coordinaat C2book een persoonsnaam
Aridai
sterk
Aridatha
sterk /NBG: Aridata
Ariel
leeuw van God /NBG: vuurhaardsymbolische naam voor Jeruzalem in Jesaja 29:1,2,7een gedeelte van het altaar in Ezechiel 43:15 en 16een leraar in Ezra 8:16
Arimathea
heuvel, hoogte, verhevenheid /NBG: Arimateakaart 10 coordinaat B3c
Arioch
leeuwachtig, (een man) als een leeuw /NBG: Arjok
Arisai
leeuwachtig, een leeuw gelijk
Aristarchus
de beste bestuurder, voortreffelijke heerser
Aristobulus
goede/voortreffelijke raadsman
Arje
leeuw
Arkiet
afkomstig uit Arca of Arce (Syrie), betekenis: knagersvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Armageddon
heuvel/stad van Megiddo = plaats van menigten/scharen /NBG: HarmagedonMegiddo kaart 2 coordinaat B2a
Armoni
behorend tot een paleis
Arnan
monter, behendig, vlug
Arnon
brullend, bulderend, haastend (een stroom en zijn gebied)kaart 2 coordinaat B3d
Arod
vlucht, wellicht ook: wilde ezel, dezelfde persoon als Arodi
Arodi
vlucht, wellicht ook: wilde ezel
Aroer
naakt/kaal, verlaten, eenzaamkaart 9 coordinaat C3d
Arpad
stut, steuning/ondersteuningkaart 13 coordinaat B1 midden
Artemas
gave/geschenk van Artemis
Arthahsasta
een groot koning, een groot krijgsman /NBG: Artachsasta
Arubboth
vensters, schoorstenen /NBG: Arubbot
Aruma
verheven
Arvad
omzwerving /NBG: Arwadkaart 13 coordinaat A2d
Arvadiet
afkomstig van Arwad = omzwerving /NBG: Arwadietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Arza
aarde, land /NBG: Arsa
Asa
beledigend
Asa-el
door God gemaakt, door God aangesteld /NBG: Asael
Asael
door God gemaakt, door God aangesteld
Asaf
verzamelaar
Asahel
door God gemaakt, door God aangesteld /NBG: Asael
Asaja
door de Here gemaakt, door de Here aangesteld
Asan
rook, ook: toorn
Asareel
door God gebonden (door een eed) /NBG: Asarel
Asarela
(op)recht ten opzichte/voor van God
Asbea
smeekbede/eedzwering /NBG: Bet-Asbea
Asbel
vuur van Bel (ijdel vuur), of verterend vuur
Asdod
burcht, vesting, vesterkte plaatskaart 2 coordinaat A3a
Asdoth-Pisga
lage plaatsen/ravijnen van de Pisga = deel/stuk /NBG: hellingen van de Pisga
Aser
gelukkig, gezegendook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B1a
Asfata
betekenis mogelijk: gegeven door het paard (Brama in de gedaante van een paard) /NBG: Aspata
Asiel
door God gemaakt, door God aangesteld
Asima
een bok of geit zonder haar, wellicht ook: hemel (Perzisch)een afgodennaam
Askelon
(land)verhuizing, migratiekaart 2 coordinaat A3a
Askenaz
zo is het vuur verspreid, verspreid vuurkaart 1 coordinaat F1d/F2b volkerenlijst: afstammeling van Jafethook een persoonsnaam in Genesis 10:3 en 1 Kronieken 1:6
Asmaveth
sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawetook een plaatsnaam
Asna
1) betekenis: versterkt, een stad in Juda Jozua 35:33 en een andere stad in Juda Jozua 15:432) betekenis: doornstruik, persoonsnaam
Asnappar
de vlugge/edele/grote (ter ere van de zon)
Asnath
behorend aan Neith (een Egyptische godin) /NBG: Asnat
Asnoth-Thabor
toppen van de Thabor = steengroeve, hoogte /NBG: Aznot-TaborThabor is een stad in Zebulon kaart 2 coordinaat B2a
Aspenaz
betekenis mogelijk: paardenneus (gewijde tovenaar)
Asriel
eed/gelofte van God
Asschur
zwartheid, zwart /NBG: Aschur
Assir
gevangene
Assur
een stap of gelukkige, zie ook Assyrieook een volk kaart 1 coordinaat F2 volkerenlijst: afstammeling van Semook een stad kaart 14 coordinaat F3a en kaart 15 coordinaat C1d
Assus
nabij, naderendkaart 14 coordinaat D2a
Assyrie
een stap, of: gelukkige, zie ook Assurkaart 13
Asteroth-karnaim
tweehoornige Astarte /NBG: Asterot-Karnaimkaart 2 coordinaat C2a
Astharoth
toename van de schaapskudde /NBG: Astarotkaart 2 coordinaat C2a
Astoreth
betekenis mogelijk: koningin des hemels /NBG: Astoret en Astarteeen Fenicische afgodennaam
Asvath
betekenis onduidelijk, mogelijk: gemaakt, glad, blind /NBG: Aswat
Asynkritus
niet te vergelijken
Atach
verblijfplaats, herberg /NBG: Atak
Atara
kroon/diadeem
Ataroth
kronen/diademen /NBG: Atarotkaart 2 coordinaat B3b
Ater
gesloten/gebonden, verlamd
Athaja
de Here heeft geholpen /NBG: Ataja
Athalia
getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athalja
getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athene
onbekend, mogelijk: onzekerheidkaart 14 coordinaat C2b
Athlai
getart/gekweld door de Here /NBG: Atlai
Atroth
kronen/diademen /NBG: Atrot-Bet-Joab
Atroth-addar
kronen/diademen van Addar = groot, machtig, glorieus, eerbaar /NBG: Atrot-Addar
Atroth-sofan
kronen/diademen van Sofan = betekenis onbekend /NBG: Atrot-Sofan
Attai
gunstig/geschikt moment, gelegen (tijd)
Attalie
betekenis onbekend /NBG: Attaliakaart 14 coordinaat E2c
Augustus
heilig, verheven, goddelijk, eerbiedwaardig
Aven
ijdelheid, ook: rijkdom, kracht /NBG: Awen
Avieten
afkomstig uit Awwa = omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwieteneen niet-Israelitische volkenkaart 7 coordinaat B3b
Avith
ruinen, puinhopen /NBG: Awit
Avva
omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwa
Avvieten
afkomstig uit Awwa = omverwerping, ruine/puinhoop /NBG: Awwieteneen niet-Israelitische volkenkaart 7 coordinaat B3b
Azal
nobel/edel /NBG: Asel
Azalia
afgezonderd door de Here, de Here heeft (hem) voor zich behouden /NBG: Asaljahu
Azanja
(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort
Azareel
(die) God helpt, ook: geholpen door God /NBG: Azarel
Azarel
(die) God helpt, ook: geholpen door God
Azaria
(die) de Here helpt(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1/NBG: Azarja
Azarja
(die) de Here helpt(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1
Azarjahu
(die) de Here helpt
Azaz
sterk
Azazja
(die) de Here versterkt/bekrachtigd /NBG: Azazjahu
Azbuk
uitgeputte kracht/sterkte
Azeka
uitgegraven/opgegraven
Azel
nobel/edel /NBG: Aselook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Azem
bot, ook macht/sterkte /NBG: Esem
Azgad
sterkte in voorspoed, sterkte van Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Azie
mogelijk: oosten /NBG: Asiakaart 14 coordinaat D2b/d
Aziel
(mijn) kracht/sterkte is van God
Aziza
sterkte/kracht
Azmaveth
sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawetook een plaatsnaam
Azmon
sterk /NBG: Asmon
Azor
helper
Azote
burcht, vesting, versterkte plaats / BNG: Asdodkaart 10 coordinaat A4b
Azriel
(mijn) hulp is van God
Azrikam
mijn hulp zal ontwaken/opstaan, ook hulp tegen de vijand
Azuba
verlaten(heid), ruine
Azur
helper /NBG: Azzur
Azzan
(zeer) sterk
Azzur
helper
Baal
heer (in de betekenis van bezitter)een afgodeen persoonsnaam in 1 Kronieken 5:5 en 1 Kronieken 8:30, 9:36een plaatsnaam in 1 Kronieken 4:33
Baal-berith
heer van het verbond /NBG: Baal-Beriteen afgodennaam
Baal-Gad
heer van het geluk
Baal-hamon
heer van de menigte/overvloed
Baal-hanan
heer van genade /NBG: Baal-Chanan
Baal-Hazor
heer van het dorp/terrein/(paleis)grond /NBG: Baal-Chasor
Baal-Hermon
heer van de (berg) Hermon, heer van droogte, hitte
Baal-meon
heer des huizes/van de woning
Baal-peor
heer van Peor, heer van de bergkloof/opening/opensperring
Baal-perazim
heer van de (uit)barstingen/breuken/barsten /NBG: Baal-Perasim
Baal-Salisa
de derde heer
Baal-Thamar
heer van de dadelpalm /NBG: Baal-Tamar
Baal-zebub
heer van de vliegeneen afgodennaam
Baal-zefon
heer van het noorden, ook heer die verbergt /NBG: Baal-Sefon
Baala
meesteresook de naam van een berg in Juda
Baalath
heer van .. (een vrouwelijk persoon of voorwerp) /NBG: Baalat
Baalath-Beer
heer van haar bron/put
Baalim-Juda
heren van Juda, ook: heren die de Here loven /NBG: Baale-Jehudazelfde plaats als Kirjath-Jearim, Kirjath-Baal, Baalakaart 2 coordinaat B3a
Baalis
zoon van triomf, zoon van toejuiching /NBG: Balis
Baana
in een lied, of zoon van kwelling
Baara
in brand staan/branden, ook: wreed, stompzinnig, bot
Babai
betekenis onbekend, mogelijk: mijn oogappel, vaderlijk /NBG, Bebai
Babel
verwarring -> zie Babylonkaart 15 coordinaat C2d
Babylon
verwarring -> zie Babelkaart 15 coordinaat C2d
Babylonie
verwarring /NBG: Babelkaart 15 coordinaat C2d
Baena
in een lied, of zoon van kwelling /NBG: Baana
Baesa
betekenis onbekend, mogelijk in het doen, doende /NBG: Basa
Baeseja
in het doen van de Here, ook het werk van de Here /NBG: Baaseja
bagge
edelsteen
Bahurim
verkorenen, uitgezochten, beproefden, ook dorp voor jonge mannen /NBG: Bachurim
Baith
huis/woning /NBG: de tempel
Bakbakkar
kwistig/overvloedig van de berg
Bakbuk
fles
Bakbukja
de here is mijn voorraad, overvloed van de Here
Bakoventoren
een toren in de muur van Jeruzalem
Bala
verdorde, vervallene
Balaam
verkwisting van het volk /NBG: Bileam
Baladan
zijn heer is Baal
Balak
vernietiger, verwoester
balg
buik, maag
Bamoth
verhogingen /NBG: Bamot
Bamoth-Baal
hoogten van Baal /NBG: hoogten van Baal
Bani
opgebouwd
Bar-abbas
zoon van de vader
Bar-Jezus
zoon van Jezus /NBG: Barjezus
Bar-jona
zoon van Jona /NBG: Barjonaeen bijnaam
Bar-timeus
zoon van Timeus = (eerbied)waardig, hoog geschat /NBG: Bartimeus
Baracheel
zegen van God /NBG: Barakel
Barachia
de Here zegent /NBG: Berekja
Barak
bliksemschicht/bliksemflits
Bariah
vluchteling /NBG: Bariach
Barkos
mogelijke betekenis: de zoon die afgesneden is
barmhartig
medelijden of mededogen hebben
barmhartigheid
medelijden of mededogen hebben
Barnabas
zoon van Nabas (betekenis mogelijk: vertroosting, mogelijk ook: rust)
Barsabas
zoon van Sabas (betekenis mogelijk: bekering) /NBG: Barsabbasbijnaam van Jozef, ook genaam Justus en een bijnaam van Judas
Bartholomeus
niet bekend, misschien zoon van Tolomeus (de waterzuchtige) /NBG: Bartolomeus
Baruch
gezegende
Barzillai
het ijzer is van mij, van ijzer, ook streng/onbuigzaam
Basan
vruchtbaar, effen terrein zonder stenen, lichte zanderige bodemkaart 9 coordinaat C1d/C2b
basilisk
bijzonder giftige slangensoort
Basmath
parfum, welriekend /NBG: Basemat
bath
inhoudsmaat, ca. 40 liter, gelijk aan een efa
Bath-rabbim
dochter van velen, dochter der menigte /NBG: Bat-Rabbim
Bath-Sua
dochter van Sua = rijkdom /NBG: Bat-Sua
Bathseba
dochter van rust/zekerheid/de zeven/de eed /NBG: Batseba
Bavai
gelukwensend (Perzisch), mogelijk ook: kom naar mij /NBG: Bawwai
Bazan
vruchtbaar, effen terrein zonder stenen, lichte zanderige bodem /NBG: Basankaart 9 coordinaat C1d/C2b
Bazlith
naaktheid /NBG: Baslit
Bazluth
naaktheid /NBG: Baslut
Bealja
Here is Here
Bealoth
meesteressen, godinnen /NBG: Bealot
Bebai
betekenis onbekend, mogelijk mijn oogappel, vaderlijk
Becher
eerstgeborene /NBG: Beker
Bechorath
eerstgeborene /NBG: Bekorat
Bedad
afgescheiden, eenzaam
Bedan
zoon van Dan = rechter, hij, die recht verschaft
Bedeja
apart gezet/afgezonderd voor de here, ook: dienaar van de Here
beek der wilgen
/NBG: de Wilgenbeekeen rivierkaart 2 coordinaat B3d
Beeljada
Baal kent
Beelzebul
heer van de vliegen
Beer
bron/put
Beer-Elim
bron/put van goden/helden/machtigen
Beer-Seba
bron/put van Seba = eed, zeven /NBG: Bersebakaart 2 coordinaat A3d
Beera
haar bron/put
Beeri
mijn bron/put, behorend tot een bron/put
Beeroth
bronnen/putten /NBG: Beerot
Beesthera
huis/tempel van Astarte /NBG: Beestera = Astarte
Behemoth
van: sprakeloos zijn /NBG: nijlpaardbenaming van een wild beest, een klossaal viervoetig dier
Behon
waarschijnlijk een samentrekking van Baal-Meon /NBG: Beon
beka
een gewichtsmaat, ca. 5,5 gram, 0,5 sikkel
Bel
heer, meestereen Assyrische afgodennaam
Bela
vernietiging, ook een plaatsnaam
Belial
waarschijnlijke betekenis zonder nut, nutteloos, waardeloos /NBG: snood, nietswaardig, verderf, nietsnaam van een afgod
Belials
waarschijnlijke betekenis zonder nut, nutteloos, waardeloos /NBG: snood, nietswaardig, verderf, nietsnaam van een afgod
Belsazar
Bel bescherm(t) de vorst /NBG: Belsassar
Beltsazar
Bel bescherm(t) het leven van de vorst /NBG: Beltesassar
Ben
zoon
Ben-ammi
zoon van mijn volk
Ben-chail
zoon van sterkte
Ben-hanan
zoon van genade /NBG: Ben-Chanan
Ben-oni
zoon van mijn ongeluk/ondergang, zoon van mijn smart/lijden
Ben-zoheth
zoon van Zoheth /NBG: Ben-Zochet
Benaja
zoon van de Here, ook de Here heeft gebouwd
Bene-berak
zonen van Barak /NBG: Barak
Bene-jaakan
zonen van Jaakan = bedroefd, droefenis/ellende
Benhadad
zoon van Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: zoon van Hadad
Beninu
onze zonen
Benjamin
zoon van mijn rechterhand/geluk/voorspoedook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3a
Beno
zijn zoon
Beor
fakkel
Ber-Seba
bron/put van Seba = eed, zeven /NBG: Bersebakaart 2 coordinaat A3d
Bera
gave/geschenk
Beracha
zegen /NBG: Beraka
Beraja
de Here heeft geschapen
Berea
betekenis onduidelijk, mogelijk met veel waterkaart 14 coordinaat C1c
Berechja
de Here zegent /NBG: Berekja
Bered
hagel, ook een persoonsnaam
Beri
mijn bron/put, behorend tot een bron/put /NBG: Beeri
Beria
in ellende
Berija
in ellende /NBG: Beria
Berith
god van het verbond /NBG: El-Beritafgodennaam
Bernice
de zegenrijke
Berodach Baladan
Berodach van Baladan, Berodach is zijn heer /NBG: Merodak-Baladan
beroerte
verwarring, opschudding, rumoer
Berotha
haar bronnen/putten /NBG: Berota
Berothai
mijn bronnen/putten /NBG: Berotai
bescheid
verslag, antwoord
Besodja
vertrouweling van de Here
Besor
koel/koudkaart 2 coordinaat A3cnaam van een beek
Betach
vertrouwen, zekerheid
Beten
buik
Beth
2e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: huisgetalswaarde 2
Beth-anath
huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anat
Beth-anoth
huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anot
Beth-araba
huis van de vlakte/woestijn /NBG: Bet-Araba
Beth-arbel
huis van Gods hinderlaag /NBG: Bet-Arbel
Beth-aven
huis van ijdelheid/afgoden /NBG: Bet-Awen
Beth-Azmaveth
huis waar de sterfelijkheid/dood sterk is /NBG: Bet-Azmawet
Beth-Baal-meon
huis van Baal-meon /NBG: Bet-Baal-Meon
Beth-bara
huis van overgang/doorwaadbare plaats /NBG: Bet-Bara
Beth-biri
het huis dat ik gemaakt heb /NBG: Bet-Biri
Beth-cherem
huis van de wijngaard /NBG: Bet-kerem
Beth-dagon
huis van Dagon = grote vis /NBG: Bet-Dagon
Beth-diblathaim
huis van de twee vijgekoeken /NBG: Bet-Diblataim
Beth-Eden
huis van welgevallen /NBG: Bet-Eden
Beth-el
huis van God /NBG: Betelkaart 2 coordinaat B3a
Beth-emek
huis van de vallei, dalwoning /NBG: Bet-haemek
Beth-fage
betekenis onduidelijk, mogelijk: huis der fonteinen, of: huis der onrijpe vijgen /NBG: Betfagekaart 11 coordinaat D2a
Beth-gader
ommuurde woning /NBG: Bet-Gader
Beth-Gamul
huis van beloning/vergelding /NBG: Bet-Gamul
Beth-haezel
stevig huis, huis van standvastigheid /NBG: Bet-Haesel
Beth-halachmi
Bethlehemiet = afkomstig uit Bethlehem /NBG: Betlehemiet
Beth-hammerchaboth
het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-haram
het huis der hoogte /NBG: Bet-Haram
Beth-Haran
het huis van de bergbewoner /NBG: Bet-Haran
Beth-heked
huis van verbondenheid /NBG: Bet-Eked
Beth-Hogla
huis van de patrijs /NBG: Bet-Chogla
Beth-horon
spelonkhuis /NBG: Bet-Choronkaart 2 coordinaat B3a
Beth-jesimoth
huis van eenzaamheden, verlaten huis /NBG: Bet-Hajjesimot
Beth-Joab
huis van Joab = de Here is zijn vader/NBG: Atrot-Bet-Joab
Beth-kar
weidehuis /NBG: Bet-Kar
Beth-lebaoth
het huis van leeuwinnen /NBG: Bet-Lebaot
Beth-Maacha
huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka = onderdrukking/verdrukking, afpersing
Beth-markaboth
het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-meon
huis ter bewoning /NBG: Bet-Meon
Beth-nimra
huis van zuiver water /NBG: Bet-Nimra
Beth-palet
vluchthuis, asiel /NBG: Bet-Pelet
Beth-pazzez
huis/plaats van de verspreiding/diaspora /NBG: Bet-Passes
Beth-Pelet
vluchthuis, asiel
Beth-Peor
huis van Peor = kloof, wijde opening /NBG: Peorkaart 2 coordinaat B3b
Beth-Rafa
huis van genezing /NBG: Bet-Rafa
Beth-Rechob
huis van ruimte/der verte, ook: huis van de straten /NBG: Bet-Rechobkaart 7 coordinaat D2
Beth-san
huis van rust /NBG: Bet-Sankaart 2 coordinaat B2b Beth-Sean
Beth-sean
huis van rust /NBG: Bet-Seankaart 2 coordinaat B2 midden
Beth-semes
huis van de zon /NBG: Bet-Semeskaart 2 coordinaat A3b
Beth-sitta
acaciahuis /NBG: Bet-hassitta
Beth-Tappuah
huis van de appelen /NBG: Bet-Tappuach
Beth-Zur
huis van de rots /NBG: Bet-Sur
Bethabara
huis van doorgang/passage/overtocht (veerhuis) /NBG: BetanieBetanie aan de overzijde van de Jordaankaart 10 coordinaat B4b 59
Bethanie
huis van droefenis, huis der ellende, ook mogelijk: huis van dadels / NBG: Betaniekaart 2 coordinaat B3a
Bether
gekloofd (Aramees) /NBG: gekloofd
Bethesda
huis van barmhartigheid /NBG: Betesdakaart 11 coordinaat B1c
Bethlehem
broodhuis /NBG: Betlehem
kaart 2 coordinaat B2a in Galilea en B3a in Juda
Bethlehem Efratha
broodhuis van Efratha /NBG: Betlehem Efrata
Bethsaida
betekenis onduidelijk, mogelijk: vishuis /NBG: Betsaidakaart 2 coordinaat B2b
Bethuel
door God apartgezet/afgezonderd /NBG: Betuel
Bethul
samentrekking van Betuel, zelfde plaats als /NBG: Betuel
Betonim
pistache-noten/pimpernoten
beukelaar
schild met een knop
bewimpelen
bedekken
Bezai
vertreder -> Ezra 2:49, Nehemia 7:52wit/schijnend -> Ezra 2:17, Nehemia 7:23, 10:18/NBG: Besai
Bezaleel
in de schaduw/bescherming van God /NBG: Besaleel
Bezek
lichtflits, bliksem
Bezer
goud /NBG: Beserdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B3b
Bichri
mijn eerstgeborene /NBG: Bikri
Bidkar
doorboorder, moordenaar
Bigtha
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthan
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthana
mogelijk: in de wijnpers, ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigvai
misschien: in mijn lichaam, ook mogelijk: gelukkige (Sanskriet) /NBG: Bigwai
Bikeat-Aven
vallei/dal van nietigheid /NBG: Bikat-Awen
Bildad
zoon van de strijd
Bileam
verkwisting van het volk, ook een plaatsnaam
Bilga
vrolijkheid
Bilgai
mijn vrolijkheid
Bilha
zwakheid, ook een stad
Bilhan
zwak
Bilsan
zoon van de tong, welsprekend
Bimhal
in de besnijdenis, besneden
Bina
rondtrekkende, mobiel
Binnui
gebouw
Birsa
zoon des verderfs/van het verderf
Birzavith
bron/put van de olijfboom, misschien: doorboring /NBG: Bir-Zait
Bislam
zoon des vredes
Bithron
deel van de dag, ook: voormiddag /NBG: deel van de dageen tijdsaanduiding
Bithynie
betekenis onduidelijk, wellicht: terugwijkend land of een gewelddadig rennen /NBG: Bityniekaart 14 coordinaat D1d/E1c
Bitja
dochter van de Here
Biz-jotheja
verachtering/schande voor de Here /NBG: zijn onderhorige plaatsen
Biztha
prooi, buit /NBG: Bizzeta
Blastus
kiem, spruit
Boanerges
zonen des donders -> Jakobus en Johannes
Boaz
in Hem is krachtook de linkerzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte
Bochim
wenenden /NBG: Bokim
Bochru
zijn keuze /NBG: Bokeru
boeleerder
overspelige minnaar
Bohan
duim
Booz
in Hem is kracht / NBG: Boaz
Bosor
fakkel /NBG: Beor
Bozes
wit, glanzend /NBG: Boses
Bozkath
verheven/verhoogd /NBG: Boskat
Bozra
schaapskooi, ook: vesting, versterkte plaats /NBG: Bosra1) de hoofdstad van de Edomieten kaart 9 coordinaat C4b2) een stad in Basan kaart 8 coordinaat D4b
Bukki
samentrekking van Bukkia = overvloed des Heren
Bukkia
overvloed des Heren /NBG: Bukkiahu
Bul
oktober/november (8e maand)betekenis: toenemen, stam, tronk
Buna
verstandigheid
Buni
opgebouwd /NBG: Bunni
Bunni
opgebouwd
Buz
schande/oneer, verachting
Buzi
mijn schande/oneer, ook: mijn spot
Cadkod
karbonkel/almandiet /NBG: robijnen
Cafthorieten
een ronde knop /NBG: Kaftorieteneen volk waarschijnlijk op Kretakaart 1 coordinaat D2 volkerenlijst: afstammeling van Cham
Caftorieten
een ronde knop /NBG: Kaftorieteneen volk waarschijnlijk op Kretakaart 1 coordinaat D2 volkerenlijst: afstammeling van Cham
Calne
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten einde /NBG: Kalnoplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Candace
vorst van dienaren /NBG: Kandakenaam van een dynastie van Ethiopische koninginnen
Caph
11e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: holle handgetalswaarde 20
Cappadocie
betekenis wellicht: kapiteel (van een zuil), knop, of: provincie van goede paarden, wellicht van kaftoriet /NBG: Kapadociekaart 14 coordinaat E2b/F3a
Carsena
betekenis onbekend, mogelijk: ploeger (Perzisch) /NBG: Karsena
Casluchieten
betekenis onbekend, wellicht: die hun grenzen beschermen /NBG: Kasluchietenvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Cefas
rots /NBG: Kefas
Cefira
leeuwin /NBG: Kefira
Cesarea
betekenis onduidelijk, mogelijk: afgescheiden, of: van Ceasar/de Keizer / NBG CaesareaCesarea in Filippi kaart 2 coordinaat B1b en Cesarea kaart 2 coordinaat A2b
Chabbon
koek /NBG: Kabbon
Chadrach
verblijf /NBG: Chadrak
Chalcol
in stand houden/onderhoudend, ook alles in alles /NBG: Kalkol
Chaldea
gebied waar de Chaldeeen, nakomelingen van Chesed (= sterrenkijker, astroloog), wonen /NBG: Kesed
Chaldeen
afkomstig uit Chaldea
Cham
warm, heet
Chanes
betekenis onduidelijk, mogelijk: de genade is weg
Charbona
ezelrijder
Charchas
behoeftig, arm
Charmi
druivensnoeier, wijnbouwer, wellicht ook: mijn wijngaard /NBG: Karmi
Charran
verdord, verdroogd, verschroeid /NBG: Harankaart 15 coordinaat B1d
Chasifja
zilver, geld /NBG: Kasifja
Chebar
lang geleden, in een verleden /NBG: Kebarnaam van een rivier
Chefar-haammonai
dorp van de Ammonieten /NBG: Kefar-Haammoni
Chefira
leeuwin /NBG: Kefira
Chelal
het geheel, voleinding /NBG: Kelal
Chelba
haar melk/vet, ook vruchtbare landstreek
Chelbon
vet, vruchtbaarheidkaart 13 coordinaat B3a (Helbon)
Cheldai
mijn leeftijd/ouderdom, ook: duurzaamheid
Chelem
droom (Aramees)
Chelkath-hazurim
veld der zwaarden/messen /NBG: Chelkat-Hassurim
Chelub
korf/(vogel)kooi, ook gekooid/gevangen /NBG: Kelub
Chelubai
mijn vogelkooi, mijn gekooide/gevangene /NBG: Kelubai
Cheluhu
hij is gevangen, ook mogelijk: mijn prestatie, mijn vaardigheid /NBG: Keluhu
Chemarim
afgodenpriesters, overspeligen /NBG: afgodpriesters, afgodendienaren
Chen
gratie, elegantie, genade
Chenaana
laag, ook mogelijk: koopman, handelaar, ook: richting Kanaan /NBG: Kenaana
Chenani
mijn bescherming, ook: beschermer /NBG: Kenani
Chenanja
de Here is bescherming, (hij die) door de Here beschermd (wordt) /NBG: Kenanja
Cheran
harp /NBG: Keran
Chereth
inscriptie, graveersel /NBG: Cheret
cherub
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
cherubim
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
cherubs
Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.De gevallen cherub is degene die satan is geworden, zie Ezechiel 28 vers 13 t/m 15.
Chesalon
vertrouwen /NBG: Kesalon
Chesed
Chaldeeer, overdrachtelijk: sterrenkijker/astroloog /NBG: Kesed
Chesil
belachelijk, dwaas, Orion /NBG: Kesil
Chesulloth
hoop, vertrouwen /NBG: Kesullot
Cheth
8e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: omheining/kadergetalswaarde 8
Chezib
leugenaar /NBG: Kezib
Chidon
speer /NBG: Kidon
Chileab
vader is alles /NBG: Kileab
Chiljon
vernietiging, ruine, ook: wegkwijnen, smachten /NBG: Kiljon
Chimham
groot verlangen /NBG: Kimham
Chios
betekenis onbekend, mogelijk: besneeuwdkaart 14 coordinaat D2a
Chisleu
maand november/december (9e maand)betekenis: (zijn) vertrouwen/hoop /NBG: Kislew
Chislon
hoop/vertrouwen /NBG: Kislon
Chisloth-thabor
vertrouwen van Thabor /NBG: Kislot-Tabor
Chitlis
muur van een/de man /NBG: Kitlis
Chitteer
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chitteers
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chittieten
afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittierkaart 1 coordinaat E2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Chittim
gebied op Cyprus /NBG: Kittie
Chloe
kiem van gras/kruiden, jonge spruit
Chonanja
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konanjahu
Chonia
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chonja
(die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chor-Asan
rokende oven, fornuis /NBG: Bor-Asan
Chorazin
mogelijk: de heraut, hier is de verborgenheid, rokende ovenkaart 10 coordinaat B3a
Chozeba
in haar leugen, misleidster /NBG: Kozeba
Chun
stabiliteit, standvastigheid /NBG: Kun
Chusas
beker, kruik
Chusim
haastend, ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,11haastend, spoedend, ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12
Chut
nauwelijks vertaalbare plaatsnaam, mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Chuta
nauwelijks vertaalbare plaatsnaam, mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
cijns
belasting
cijnsbaar
belastingplichtig
Cilicie
betekenis onbekend, mogelijk het land van Celixkaart 14 coordinaat E2d
Cinnereth
harpen, citers /NBG: Kinnereteen plaats kaart 2 coordinaat B2avroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Cinneroth
harpen, citers /NBG: Kinnereteen plaats kaart 2 coordinaat B2avroegere naam van het meer van Galileakaart 2 coordinaat B2a
Claudius
kreupel
Clemens
toegevend, bedaard, genadig
Cores
zon, ook zonnekind, troon /NBG: Kores
Cornelius
hoornvast, van een hoorn
Crispus
gekruld, kroeskop
Cub
doorn, stekel /NBG: Kubeen volksnaam
Cusch
zwart, angst /NBG: Kuskaart 1 coordinaat E3d/E4a/b volkerenlijst: afstammeling van Cham
Cuschan Rischataim
de boosheid/slechtheid van Ethiopie /NBG: Kusan-Risataim
Cuschi
zwart, angst / NBG, Kus = Ethiopie
Cyprus
schoon, lieflijkkaart 14 coordinaat E2d
Cyrene
betekenis onbekendkaart 14 coordinaat C3
Cyrenius
betekenis onbekend, wellicht: strijder /NBG: Quirinius
Dabbaseth
kameelbult, ook: heuvelplaats /NBG: Dabbeset
Dagon
grote viseen afgodsnaam
Daleth
4e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: deurgetalswaarde 4
Dalfon
mogelijke betekenis: wener, ook: druppelend
Dalmanutha
mogelijk: het deel van de arme, wellicht: smeulend stuk hout /NBG: Dalmanuta
Dalmatie
betekenis mogelijk een priesterkleedkaart 14 coordinaat B1a/b
Dalpoort
een poort in de muur van Jeruzalemzie kaart 11 coordinaat A3b
Damaris
geliefde
Damaskus
betekenis onbekend, mogelijk: de zakkenwever zwijgt, druk/bedrijvig /NBG: Damascuskaart 13 coordinaat B3a
Dammim
einde/grens van het bloed, ook einde van de stilten /NBG: Efes-Dammim
Dan
rechter, hij, die recht verschaftook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat A2d/A3b, ook een plaats kaart 2 coordinaat B1b
Dan-jaan
omdat hij het recht/de rechter is
Daniel
mijn rechter is God
Danna
vrouwelijke rechter, oordeel
Dara
parel van wijsheid /NBG: Dera
Darda
parel der wijsheid
Darius
betekenis onzeker, mogelijk: bezitter van het goede
Darkon
drager, ook: verstrooid
Dathan
behorend tot de fontein/bron /NBG: Datan
David
geliefde
Debir
heiligdom (het gedeelte van waar de Here sprak)kaart 2 coordinaat A3ddezelfde plaats als Kirjath-Sefer en Kirjath-sannaook een persoonsnaam, de koning van Eglon
Debora
honingbij, ook haar woord
Dedan
laagland ook een plaatsnaam in Edomvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Dehuel
(het) aanroepen van God /NBG: Reuel
Dekapolis
(gebied van de) tien stedenkaart 10 coordinaat B3bd/C3ac
Deker
(doods)steek /NBG: Ben-Deker
Delaja
(die) door de Here opgetrokken/verlost (is)
Delila
trage/lusteloze
Demas
man uit het volk
Demetrius
volgeling van (de godin) Demeter, aan Demeter gewijd
Derbe
betekenis onbekend, mogelijk: (leer)looierkaart 14 coordinaat E2d
Diana
betekenis onduidelijk, mogelijk: volledig licht, stroom bedwongen /NBG: Artemiseen afgodennaam
Diblaim
dubbele (vijgen)koek, twee (vijgen)koeken
Diblath
haar vijgenkoek /NBG: Ribla
Dibon
wegkwijnen, ook verspillingkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dibon-gad
verspilling van Gad = voorpoed/welvaart/geluk
Dibri
mijn woord, mogelijk: belofte van de Here
Didymus
tweeling(broer)een bijnaam
Difath
verpletteraar (van vijanden) /NBG: Difatvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dikla
haar palmboom, palmboomvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Dilan
kalebas/pompoen, ook plaats van kalebassen
Dimna
mesthoop, ook mogelijk haar uitwerpsel
Dimon
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dimona
wegkwijnen, ook verspilling /NBG: Dimon - Dibonkaart 2 coordinaat B3dook een plaats in Juda
Dina
rechter (vrouwelijk), berecht
Dinhaba
de rechter komt, dat de rechtspraak kome
Dionysius
gewijd aan (de god) Dionysus/Bachus (de god van de wijn)
Diotrefes
door Zeus opgevoed
Disan
gazelle, antilope
Dison
gazelle, antilope
Dizahab
genoeg goud, goudrijke plaats
Dobrath
weide(grond), schaapsweide /NBG: Daberatkaart 2 coordinaat B2a
Dodai
mijn geliefde, geliefde
Dodanieten
afkomstig van Dodanbetekenis onbekend, mogelijk: welbeminden, of: leidersvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dodava
geliefde van de Here /NBG: Dodawahu
Dodo
zijn (de Here) geliefde
Doeg
begerig, ook: vreeswekkend
Dofka
bonzend/kloppend, ook veedrijvend
Dor
geslacht/generatie, ook woningkaart 2 coordinaat A2b
Dorkas
Hinde, gazelle
Dothan
twee bronnen /NBG: Dotankaart 2 coordinaat B2c
Drakenfontein
wellicht een poort in Jeruzalem
drekgoden
valse goden
drie tabernen
drie herbergen /NBG: Tres Tabernaekaart 14 coordinaat A1d
Drusilla
met dauw bedekt
Duma
stilte, dood, of: plaats van de dodenook een stad, zie kaart 15 coordinaat B3been andere naam voor Edom
Dura
woonplaats
Ebal
kaal, zonder bladeren, ook een persoonsnaamkaart 2 coordinaat B2cvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Ebed
dienstknecht
Ebed-Melech
dienstknecht van de koning /NBG: Ebed-Melek
Eben-haezer
steen der hulpe
Eber
oversteek, het gepasseerde, voorbij, ook: (die) van de overzijde (komt)
Ebez
misschien: tin /NBG: Ebes
Ebjasaf
vader heeft toegevoegd/bijeengebracht
Ebron
slaafs, waarschijnlijk van Abdon
Ebzan
werk/arbeid, ook barenswee/barensnood /NBG: Ibsan
Echi
mijn broer
Eden
liefelijkheid, heerlijkheid
Eder
kuddeook een stad in Juda
edik
azijn
Edom
rood, ook een persoonsnaam en een volkkaart 2 coordinaat B4 kaart 7 coordinaat C4 kaart 9 coordinaat C4ab
Edomieten
Edom = roodeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C4
Edrei
sterk, machtig, ook: grote weidede hoofdstad van Basan zie kaart 8 coordinaat D4aook een stad in Naftali
eenhoorn
neushoorn, rinoceros
Efa
een inhoudsmaat, ca. 40 liter, 1/10 homerbetekenis: duisternis, ook een geografische aanduiding en een persoonsnaam
Efai
mijn duisternis
Efer
Gazelle
Efeze
(Late) brief door Paulus geschreven (jaar 62).Betekenis: begeerlijk of mogelijk ook: toegestaankaart 14 coordinaat D2a Thema is de bekendmaking van het geheimenis, onze positie in Christus en de praktische uitwerking hiervan.Kerntekst: Efeze 3 vers 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Eflal
oordeel, beslissing
Efraim
dubbele vruchtbaarheidook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2c
Efraimspoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Efrath
vruchtbaarheid, ook een persoonsnaam /NBG: Efrata
Efratha
vruchtbaarheid /NBG: Efrata
Efron
(als een) jong hert, ook een persoonsnaam
Egla
vaars/jonge koe, kalf
Eglaim
twee kalveren
Eglon
jonge/mooie stierkaart 2 coordinaat A3book een Moabitische koning
Egypte
versterking, grens -> 2 Koningen 19:24, Jesaja 37:25, Micha 7:12twee/dubbele versterkingen, twee grenzen/grensgebiedenkaart 14 coordinaat E3c
Egypteland
versterking, grens -> 2 Koningen 19:24, Jesaja 37:25, Micha 7:12twee/dubbele versterkingen, twee grenzen/grensgebiedenkaart 14 coordinaat E3c
Ehud
mogelijk eenheid/samengevoegd, ook mogelijk: deel, sympathieke
eikendal
kaart 2 coordinaat A3b
Eker
wortel, ook spruit, nakomelingschap
Ekron
ontwortelingkaart 2 coordinaat A3b
el
een el is de lengte van de afstand van de punt van de elleboog tot het topje van de middelvinger, ca. 44 cm.er is ook een lange el bekend van ca. 52 cm.
Ela
terebint, eik
Elad
God heeft getuigd
Elada
God heeft versierd/schoonheid gegeven
Elam
blijvend, eeuwigheid, verborgen tijdkaart 1 coordinaat F2d/G2c/G3a volkerenlijst: afstammeling van Semook een provincie ten oosten van Babylon, kaart 15 coordinaat D2c/d
Elasa
God heeft gemaakt/gehandeld
Elath
eikeboom, grote boom /NBG: Elatkaart 12 coordinaat D2b
Eldaa
God roept, hij, die door God geroepen wordt
Eldad
(die) door God (is) geliefd
Eleale
God verhogend, God heeft zich verheven /NBG: Elalekaart 2 coordinaat B3b
Eleazar
God helpt, of hij die door God geholpen wordt, is dezelfde naam als Elazar
Elef
duizend
Elhanan
God is genade /NBG: Elchanan
Eli
verhoogd
Elia
(mijn) God is de Here
Eliab
God is (mijn/zijn) vader
Eliam
Gods volk, volk van (mijn) God
Elias
(mijn) God is de Here /NBG: Elia
Eliatha
(tot wie) God komt /NBG: Eliata
Elidad
(die) (mijn) God heeft liefgehad
Eliel
(mijn) God is God, ook: God is sterkte
Eliel-Hammahavim
de levenden /NBG: Machawiet
Eliezer
mijn God is hulp, ook: God is mijn hulp
Elifal
(mijn) God heeft geoordeeld
Elifaz
(mijn) God is sterkte, ook: God is edel/kostbaar
Elifele
die door God onderscheiden wordt, God onderscheidt hem /NBG: Elifelehu
Elifelet
God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing
Elifeleth
God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing /NBG: Elifelet
Elihoref
God is (mijn/zijn) beloning/vergoeding /NBG: Elichoref
Elihu
hij is (mijn) God!
Elihud
God is zijn lof, (mijn) God is glorie /NBG: Eliud
Elika
gemeente/verzameling/vergadering van (mijn) God
Elim
groten/machtigen (meestal met betrekking tot bomen)kaart 12 coordinaat C2a
Elimelech
(mijn) God is koning /NBG: Elimelek
Elisa
waarschijnlijk: menigte van mensen -> Genesis 10:4, 1 Kronieken 1:7, Ezechiel 27:7God is (zijn) redding/verlossing -> andere tekstenvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Elisafan
(door) (mijn) God beschermd
Elisafat
God beoordeelt mij/is mijn Rechter
Elisama
mijn God hoort
Elischama
mijn God hoort /NBG: Elisama
Elischua
God is (zijn) redding/verlossing /NBG: Elisua
Eliseba
mijn God heeft gezworen, God is eed
Elisua
God is (zijn) redding/verlossing
Elizabet
mijn God heeft gezworen, God is eed /NBG: Elisabet
Elizafan
(door) (mijn) God beschermd /NBG: Elisafan
Elizur
(mijn) God is een rots/kracht /NBG: Elisur
Eljachba
in mijn God geborgen, ook: God verbergt
Eljada
(mijn) God is kennis/heeft geweten
Eljahba
in mijn God geborgen, ook: God verbergt /NBG: Eljachba
Eljakim
God bevestigt/stelt
Eljasaf
God heeft toegevoegd
Eljasib
God zal herstellen
Eljehoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljeoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai
Eljoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljoenei
op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai
Elkana
(die) door God geschapen (is)
Ellasar
mogelijk: God kastijdt/kuist
ellen
een el is de lengte van de afstand van de punt van de elleboog tot het topje van de middelvinger, ca. 44 cm.er is ook een lange el bekend van ca. 52 cm.
Elmodam
betekenis onbekend, wellicht: maatstaf /NBG: Elmadan
Elnaam
God is aangenaam
Elnathan
door God gegeven /NBG: Elnatan
Elon
eik/terebint, ook: machtig, ook een stad
Elon-beth-hanan
eik/machtige van het huis der genade /NBG: Elon-Bet-Chanan
Elon-thabor
eik van de Thabor = steengoeve, hoogte /NBG: terebint van Tabor
Eloth
eik /NBG: Elot
Elpaal
God der vergelding
Elpelet
God is bevrijding/verlossing
elpenbeen
ivoor
Elteke
God van aanbidding
Eltekon
God is (zijn) oprichting/bevestiging
Eltholad
God doet geboren worden, ook: God van het nageslacht /NBG: Eltolad
Elul
maand augustus/september (6e maand)betekenis: nietigheid
Eluzai
God is mijn kracht, ook: God is mijn lofprijs
Elymas
de wijze, tovenaar
Elzabad
door God gegeven
Elzafan
door God beschermd, God beschermt /NBG: Elsafan
Emek-keziz
vallei van het afhouwen/snijden, ook verboden vallei /NBG: Emek-Kesis
Emieten
Emiet = geduchten, afgodeneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3d naam van reuzen
Emmanuel
God is met ons /NBG: Immanuelkomt alleen voor in Jesaja 7 vers 13 en Mattheus 1 vers 23
Emmaus
warm bad, hete bronnenkaart 2 coordinaat B3a
Emmor
Ezel /NBG: Hemor
En-Eglaim
fontein/bron van Eglaim = twee kalveren
En-gannim
fontein/bron van de tuinenkaart 2 coordinaat B2b
En-gedi
fontein/bron van het kind /NBG: Engedikaart 2 coordinaat B3c
En-hadda
scherpe/snelle fontein/bron /NBG: En-Chadda
En-hazor
fontein/bron van Hazor = dorp, stad, omheining /NBG: En-Chasor
En-mispat
fontein/bron van het gericht/oordeel
En-Rimmon
fontein/bron van Rimmon = granaatappel /NBG: Rimmon
En-rogel
fontein/bron van Rogel = voller, iemand die stof vervilt /NBG: Rogel
En-semes
fontein/bron van de zon
En-Tappuah
fontein/bron van Tappuach = appel, appelboom /NBG: Tappuach 
Enak
langnekkig
Enakieten
afkomstig van Enak = langnekkigzij waren reuzen
Enam
fonteinen
Enan
ogen hebbend, fonteinen
Endor
fontein/bron van de woning/het verblijfkaart 2 coordinaat B2a
Eneas
de lofwaardige
Engedi
fontein/bron van het kindkaart 2 coordinaat B3a
Enoch
onderwezene, ingewijd, adept /NBG: Henoch
Enon
Ogen, vloeiende bronnen, fonteinen
Enos
mens (afgeleid van zwak zijn)
Epafras
bemind, vriendelijk, lieflijk, mogelijk een afkorting van Epafroditus
Epafroditus
schoon, vriendelijk, lieflijk ook aan Afrodite onderdanig
Epenetus
geprezen, lof-/prijzenswaardig
Epikureische
behorend tot de sekte van de wijsgeer Epicurus (betekenis mogelijk: helper/verdediger)
Er
waakzaam/alert
Eran
waakzaam
Erastus
beminnelijke, geliefde
Erech
lengte /NBG: Erekkaart 15 coordinaat D2c
Eri
wakend
Esan
ondersteuning
Esar-haddon
betekenis onduidelijk, wellicht: binding van schoonheid of: gift van vuur
Esbaal
man van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter)
Esban
mogelijk: verstand
Esek
strijd -> naam van een put in Genesis 26:20verdrukking -> persoonsnaam in 1 Kronieken 8:39
Eskol
druiventros, ook een persoonsnaam
Esli
de Here heeft bewaard /NBG: Hesli
Esrom
omheind, beschermd /NBG: Chesron
Estemo
gehoorzaamheid, zie ook Esthemoa
Ester
(stralende) ster
Esthaol
(dringend) verzoek, smeekbede /NBG: Estaolkaart 2 coordinaat B2a
Esthemoa
gehoorzaamheid, zie ook Estemoook een persoonsnaam
Esther
(stralende) ster /NBG: Ester
Eston
kleine man
Etam
voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en2 Kronieken 11:6, een rots in Richteren 15:8,11, een persoonsnaam in 1Kronieken 3:4
Eth-Baal
met Baal = heer (in de betekenis van bezitter), ook: Baal is met hem /NBG: Etbaal
Eth-kazin
tijd/seizoen van de vorst/rechter/leider /NBG: Et-Kasin
Etham
voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en 2 Kronieken 11:6, een rots in Richteren 15:8,11, een persoonsnaam in 1 Kronieken 3:4NBG: Etam
Ethan
blijvend, (eeuwig)durend, ook: sterk/machtig /NBG: Etan
Ethanim
maand september/oktober (7e maand)betekenis: blijvend, ook: (de) sterken/machtigen /NBG: Etanim
Ether
overvloedig /NBG: Eter
Ethnan
(hoeren)loon /NBG: Etnan
Ethni
royaal/mild /NBG: Etni
Eubulus
van goede raad, goede raadgever, verstandig
Eufraat
zoet water, ook vruchtbaar waterkaart 15 coordinaat C2ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Eunice
met overwinning gezegend, goede overwinning /NBG: Eunike
Euodia
goede weg, gelukkige reis of welriekend
Eutychus
gelukkig, gelukzalig
Eva
(het) leven
Evi
verlangen /NBG: Ewi
Evilmerodach
de dwaas van Merodach = opstandig, of: god van de opstand /NBG: Ewil-MerodakMerodach is een afgodennaam
Ezau
ruw, behaard /NBG: Esau
Ezbai
dwerg
Ezbon
snel van begrip /NBG: Esbon
Ezechiel
(die) God zal versterken
Ezekias
kracht van de Here /NBG: Hizkia
Ezel
vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Ezem
bot, ook macht/sterkte /NBG: Esem
Ezeon-geber
ruggegraat van een man/held /NBG: Esjon-Geberkaart 12 coordinaat D2b
Ezer
schat, kostbaarheid /NBG: Eser
Ezniet
(zijn) speer /NBG: Esniet
Ezra
hulp/steun
Ezri
hulp/steun van de Here
Falek
stroom/beek, ook verdeling /NBG: Peleg
Fanuel
het gelaat van God
Farao
paleis, koning
Farao Hofra
Farao (=paleis, koning) bedekkend kwaad /NBG: Farao Chofra
Farao Necho
Farao (=paleis, koning), betekenis onduidelijk, mogelijk: de lamme /NBG: Farao Neko
Fares
doorbraak, breuk, scheur /NBG: Peres
Farizeeen
betekenis: afgescheidene, breukmaker
Joodse religieuze groepering.
Komt op rond de tweede eeuw voor Christus.
· Naam betekent letterlijk ‘afgescheidenen’. Volgens schrijver Flavius Jozefus zijn er in de tijd van Jezus ca. 6000 Farizeeën.
· Nemen het geloof zeer serieus en hun houding ten aanzien van Godwordt gekenmerkt door ijver. Houden zich zeer streng aan de joodsewetgeving, zoals die staat opgetekend in de Heilige Geschriften. Menendat een vroom leven de beste weg naar God is. Hun leer kenmerkt zichdoor een aantal niet-joodse afwijkingen, vooral op het gebied van deastrologie.
· Van alle joodse groeperingen hebben de Farizeeën de minste zetels in het Sanhedrin. Tegelijk genieten de Farizeeën wel veel prestige bij hetgewone volk.
· Zijn regelmatig in conflict met de Sadduceeën, een andere joodsegroepering die de leer zeer streng en serieus neemt, maar die eerderals ‘elitair’ te bestempelen is.
· Verzetten zich tegen de Romeinse overheersing van Jeruzalem, maaraccepteren hun lot en nemen niet de wapens op om de situatie teveranderen. Wetenschappers melden dat het tussen de verschillendejoodse groeperingen de Farizeeën zijn geweest, die de joodse traditiebewaard hebben. Veel van hun leer is terug te vinden in de Talmoed.
· In onze tijd staat het woord Farizeeërs voor huichelaars: mensen diezichzelf op de borst slaan vanwege hun goede gedrag en weinigtolerantie tonen voor andersdenkenden.
bron: www.vecip.com
Farizeen
betekenis: afgescheidene, breukmaker
Joodse religieuze groepering. (NBG: farizeeën)
Komt op rond de tweede eeuw voor Christus.
· Naam betekent letterlijk ‘afgescheidenen’. Volgens schrijver Flavius Josefus zijn er in de tijd van Jezus ca. 6000 Farizeeën.
· Nemen het geloof zeer serieus en hun houding ten aanzien van God wordt gekenmerkt door ijver. Houden zich zeer streng aan de joodse wetgeving, zoals die staat opgetekend in de Heilige Geschriften. Menen dat een vroom leven de beste weg naar God is. Hun leer kenmerkt zich door een aantal niet-joodse afwijkingen, vooral op het gebied van de astrologie.
· Van alle joodse groeperingen hebben de Farizeeën de minste zetels in het Sanhedrin. Tegelijk genieten de Farizeeën wel veel prestige bij het gewone volk.
· Zijn regelmatig in conflict met de Sadduceeën, een andere joodse groepering die de leer zeer streng en serieus neemt, maar die eerder als ‘elitair’ te bestempelen is.
· Verzetten zich tegen de Romeinse overheersing van Jeruzalem, maar accepteren hun lot en nemen niet de wapens op om de situatie te veranderen. Wetenschappers melden dat het tussen de verschillende joodse groeperingen de Farizeeën zijn geweest, die de joodse traditie bewaard hebben. Veel van hun leer is terug te vinden in de Talmoed.
· In onze tijd staat het woord Farizeeërs voor huichelaars: mensen die zichzelf op de borst slaan vanwege hun goede gedrag en weinig tolerantie tonen voor andersdenkenden.
bron: www.vecip.com
Farpar
snel/vlug /NBG: Parparnaam van een rivierkaart 13 coordinaat B3a
Febe
zuiver, helder, stralend
Felix
gelukkig
Fenicie
palmbomenland, waarschijnlijk verwant aan Feniks (Mythologische vogel)kaart 7 coordinaat C1ac / C2a
Fenix
de mythologische vogel Feniks , palmboom, mogelijk ook: zand /NBG: Feniks
Ferezieten
afkomstig van Periz (gescheiden) /NBG: Perizzieteneen niet-Israelitisch volk
Festus
feest
Filadelfia
broederliefdekaart 14 coordinaat D2b
Filemon
betekenis: iemand die kust(Late) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 62).Het doel van de brief betreft Onesimus (onbruikbaar), een slaaf van Filemon, die blijkbaar was weggelopen.Kerntekst: Filemon vers 11 ... vroeger onbruikbaar ... nu zeer bruikbaar.
Filetus
geliefde
Filippenzen
betekenis: liefhebber van paarden
(Late) brief van Paulus (jaar ca. 62).
Beschrijft de praktijk van het leven van de gelovige die deel uitmaakt van het Lichaam van Christus.
Kerntekst: Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Filippi
(stad van) Filippus = liefhebber van paardenkaart 14 coordinaat C1d
Filippus
liefhebber van paarden
Filistijnen
afkomstig uit Filisteaeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B3bvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Filologus
vriend der wetenschap of kennis, liefhebber van het woord, geleerd
fiolen
schalen, fles(jes)
fiool
schaal, fles(je)
Flegon
branden, verhit zijn, stralend
Fonteinpoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B3a
Fortunatus
fortuinlijk, voorspoedig, door het geluk begunstigd
Frath
zoet water, ook vruchtbaar water /NBG: Eufraatkaart 15 coordinaat C2ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Frygie
vrij land, mogelijk: droog/dorkaart 14 coordinaat D3b/E2a
Funon
verward, ook: duisternis /NBG: Punon
Fygellus
pottenbakker, mogelijk ook: kleine vluchteling /NBG: Fygelus
Gaal
verworpene, afkeer/afschuw
Gaas
(aard)beving
Gaba
heuvel/berg /NBG: Gebakaart 2 coordinaat B3a
Gabbai
belasting-inner
Gabbatha
verhoging/hoogte, ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbataeen aanduiding
Gabisch
kristal /NBG: kristaleen aanduiding
Gabriel
held van God, machtige man Gods
Gad
voorspoed/welvaart/geluk, ook een gebiedook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2d
Gadarenen
betekenis onbekend, wellicht: beloning van het eindekaart 10 coordinaat B2b 59
Gaddi
gelukkig/voorspoedig
Gaddiel
God is (mijn) geluk, voorspoed van (God) verkregen
Gadi
mijn geluk, mijn voorspoed
Gaetam
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaetham
(de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaham
waarschijnlijk: brandend /NBG: Gacham
Gahar
wellicht: schuilplaats, ook: zwak /NBG: Gachar
Gajus
meester, heer
Galal
wentelend (van een steen), ook: mest
Galaten
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).kaart 14 coordinaat E2b Thema is het verschil tussen het leven uit het vlees en het leven uit de Geest. Kerntekst: Galaten 5 vers 4, Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij.
Galatie
land van de Galli(ers)/Keltenkaart 14 coordinaat E2b
Galgal
wiel, rad, wervelwind /NBG: wervelingeen aanduiding
Galilea
omkerend, draaiend, rollend, cirkelkaart 10 coordinaat B3a 59een meer, ook genoemd de zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gallim
(steen)hopen, fonteinen
Gallio
betekenis onbekend, wellicht: iemand die op melk leeft
Gamaliel
God is mijn beloning, ook: voordeel van God
Gammadieten
stoutmoedige krijgerseen aanduiding
Gamul
beloond, ook: gespeend
Gareb
eczeem, lepra (melaats), schurftigook een heuvel bij Jeruzalem
Gasmu
(stort)regen /NBG: Gesem
Gath
wijnpers /NBG: Gatkaart 2 coordinaat A3b
Gath-Hefer
wijnpers van Hefer = put of bron, gegraven wijnpers /NBG: Gat-Hachefer
Gath-rimmon
wijnpers van Rimmon = granaatappel /NBG: Gat-Rimmon
Gaza
sterk, versterkt, vestingkaart 2 coordinaat A3c
Gazez
kapper, (schaaps)scheerder
Gazzam
verslindend
Geba
heuvel/bergkaart 2 coordinaat B3a
Gebal
berg, ook: grenskaart 13 coordinaat A2d
Geber
held, machtige, man
Gebim
waterreservoirs, ook: sprinkhanen
Gedalia
de Here is groot /NBG: Gedalja
Gedalja
de Here is groot
Geder
muur
Gedera
muur, ook: ommuurde plaats, schaapskooi
Gederoth
muren, ook: ommuurde plaatsen, schaapskooien /NBG: Gederot
Gederothaim
twee muren, twee schaapskooien /NBG: Gederotaim
Gedolim
de groten
Gedor
muurook een stad in Juda
Gehazi
vallei van het (profetisch) gezicht /NBG: Gechazi
Geliloth
omtrekken, gebieden /NBG: de steenkringen
Gemalli
kameeleigenaar, kameelrijder
Gemarja
de Here maakt af/brengt tot een einde
genaken
naderen
Gennesaret
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harpeen plaatseen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Gennesareth
mogelijk: hof van de vorst, wellicht ook: een harp /NBG: Gennesareteen meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberiaskaart 2 coordinaat B2b
Genubath
diefstal /NBG: Genubat
Gera
gewichtsmaat, ca. 0,45-0,55 gram, 1/20 of 1/24 sikkelbetekenis is graan als persoonsnaam
Gerar
verblijf, oponthoudkaart 2 coordinaat A3c
Geri
vluchteling /NBG: Hagri
Gerizim
afsnijdingenkaart 2 coordinaat B2c
Gersom
een vreemdeling daar, ook: verbanning
Gerson
verdrijving, verbanning
Geruth-Chimham
verblijfplaats/bewoning van Chimham = groot verlangen /NBG: Gerut-Kimham
Gesan
kluit (van aarde of stof)
Gesem
(stort)regen
Gesur
brugkaart 8 coordinaat C4b
Gesuri
afkomstig van Gesur /NBG: Gesur = brugkaart 8 coordinaat C4b
Gether
betekenis onzeker, mogelijk: vrees/angstvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Gethsemane
olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemanekaart 11 coordinaat B1d
Gevangenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
gevankelijk
als gevangene
Gezer
deelkaart 2 coordinaat A3b
Gezur
brug /NBG: Gesurkaart 8 coordinaat C4b
Giach
voort/doorbreken (bijvoorbeeld van water)
Gibath
heuvel/hoogte /NBG: Gibat
Gibbar
held
Gibbethon
heuvelachtig /NBG: Gibbeton
Gibea
heuvel, hoogte
Gibea-benjamins
heuvel, hoogte van Benjamin
Gibea-sauls
heuvel, hoogte van Saulplaatsnaam
Gibeon
heuvelstadkaart 2 coordinaat B3a
Giddalti
ik heb grootgemaakt
Giddel
overgroot
Gideom
dat wat omgehouwen is /NBG: Gidom
Gideon
hij die neerslaat, veller, omhouwerdezelfde naam als Jerubbaal en Jerubbeset
Gideoni
mijn veller/omhouwer /NBG: Gidoni
Gihon
stroom, voortstromend /NBG: Gichon
Gilalai
de Here heeft (weg)gerold
Gilboa
spuitende fonteinenkaart 2 coordinaat B2a
Gilead
hard, ruw gebergte kaart 2 coordinaat B2b/d een stad kaart 2 coordinaat B2d ook een persoonsnaam
Gilgal
wiel, radplaats in Efraim kaart 2 coordinaat B2cplaats in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Gilo
ballingschap
Gimel
3e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: kameelgetalswaarde 3
Gimzo
plaats van wilde vijgenbomen
Ginath
tuin, ook omheining, beschermd /NBG: Ginat
Ginnethoi
tuinman /NBG: Ginnetoi
Ginnethon
tuinman /NBG: Ginneton
Girgasiet
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgasieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girgazieten
afkomstig van Girgasniet-Israelitisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Girzieten
afgescheidenen /NBG: Gizrieten
Gispa
vleierij, bedwelming
Gitthaim
dubbele wijnpers, twee druivenpersen /NBG: Gittaim
Gitthith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Gittith
betekenis niet bekend, mogelijk een melodie of toonsoort, of: harmonisch, of: een snaarinstrument (wat in Gath werd gemaakt?)
Goath
loeiend /NBG: Goa
Gob
sprinkhaan
goedertieren
barmhartig (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstig
goedertierenheid
barmhartigheid (=medelijden of mededogen hebben), goedgunstigheid
Gog
betekenis onduidelijk, mogelijk: verhoging, uitbreiding, dak
Golan
gevangenschap, ballingschapdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B2b
Golgotha
hoofdschedelplaats, schedelkaart 11 coordinaat A1b
Goliath
balling, gevangene /NBG: Goliat
Gomer
een inhoudsmaat, ca. 4 liter, 1/10 efapersoonsnaam ->betekenis volmaaktheid, voleindingkaart 1 coordinaat E1d/F1b volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Gomorra
mogelijk beladene, of: overstroming, onderdompeling
Gosen
betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats, graslandkaart 12 coordinaat B1/C1
Gozan
afgesnedennaam van een rivier in 2 Koningen 17:6, 18:11 en 1 Kronieken 5:26naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12
gram
boos, toornig
gramschap
boosheid, toorn
grote zee
kaart 1 coordinaat C2/D2 - Middellandse Zee
Gudgod
spleet, barst
Guel
majesteit van God /NBG: Geuel
guichelaar
tovenaar, waarzegger
guichelaars
tovenaars, waarzeggers
Guni
bont, gekleurd, mogelijk: mijn beschermer
Gur
leeuwenwelp
Gur-Baal
verblijfplaats van Baal /NBG: Baal
Haavvim
ruinen, puinhopen /NBG: Awwim
Habaja
(die) de Here beschermt/verbergt /NBG: Chobaja
Habakuk
omhelzen
Habazzinja
betekenis onduidelijk, mogelijk: door de Here met een schild bedekt, wellicht ook: licht van de Here /NBG: Chabassinja
Habel
adem, ijdelheid /NBG: Abel
Habor
verbinding, mogelijk ook sterk /NBG: Chaboreen rivier in 2 koningen 17:6 en 18:11een plaatsnaam in 1 Kronieken 5:26
Hachalja
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakalja
Hachila
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakila
Hachiroth
mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Hachmoni
wijs, verstandig /NBG: Chakmoni
Hadad
zwaar geluid, schreeuw
Hadad-ezer
(wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Hadad
Hadadrimmon
Hadad (=zwaar geluid, schreeuw) van/uit Rimmon (= granaatappel)kaart 2 coordinaat B2a
Hadar
zwaar geluid, schreeuw in Genesis 25:15versiering, eer in Genesis 36:39
Hadar-ezer
(wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Hadadezer
Hadasa
nieuwelinge, frisse (vrouwelijk) /NBG: Chadasa
Hadassa
mirteandere naam voor Esther
Hadid
scherp /NBG: Chadid
Hadlai
verlaten/achtergelaten, ook: leegloper /NBG: Chadlai
Hadoram
versieringen, sieradenvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hafaraim
twee putten/bronnen /NBG: Chafaraim
Hagab
sprinkhaan /NBG: Chagab
Hagaba
sprinkhaan /NBG: Chagaba
Hagar
vlucht
Haggai
feestelijk
Haggi
feestelijk /NBG: Chaggi
Haggija
feest des Heren /NBG: Chaggia
Haggith
feestelijk /NBG: Chaggit
Hakkoz
doorn, doornstruik /NBG: Hakkos
Hakufa
gebonden, gebogen, onderworpen /NBG: Chakufa
Halah
betekenis onbekend /NBG: Chalach
Halhul
siddering, beving /NBG: Chalchul
Hali
(hals)ketting, sieraad/versiersel /NBG: Chali
Hallohes
de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Ham
gegrom, gehuil (m.b.t. dieren)kaart 2 coordinaat B2b
Haman
prachtig, groots
Hamath
vesting, burcht, verdediging /NBG: Hamatkaart 8 coordinaat D1b
Hamath-zoba
vesting/burcht/verdediging van Zoba = standplaats, positie /NBG: Hamat-Soba
Hamathiet
afkomstig van Hamath = vesting, burcht, verdediging /NBG: Hamatietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hammaaloth
van de treden
Hammahavim
de levenden /NBG: Machawiet
Hammath
warm/heet bad /NBG: Chammatook een persoonsnaam
Hammedatha
betekenis onduidelijk, mogelijk:eén van een tweeling, dubbel /NBG: Hammedata
Hammelech
de koning /NBG: de prins
Hammon
zonnig /NBG: Chammon
Hammoth-dor
hete/warme baden van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: Chammot-Dor
Hammuel
warmte van God /NBG: Chammuel
Hamona
de menigte, massa /NBG: menigte
Hamram
gerezen/gegist, mogelijk ook: hoogrood /NBG: Chamran
Hamul
gespaard/beschermd /NBG: Chamul
Hamutal
schoonvader is bescherming, schoonvader van dauw /NBG: Chamutal
Hanameel
gift/gave van God /NBG: Chanamel
Hanan
genade, genadig /NBG: Chanan
Hananeel
(genade(gave) van God) /NBG: Chananeltorennaam van een toren in Jeruzalem
Hanani
genadig, genadevol /NBG: Chanani
Hananja
wolk van de Here, (die) de Here beschermt /NBG: Ananjagenade(gave) van de Here /NBG: Chananjaook een plaatsnaam
Handelingen
Het boek handelingen is een geschiedenisboek en een vervolg op het Lukas evangelie en is dus door Lukas geschreven.De Handelingentijd staat in het teken van de verwachte wederkomst van Christus. Kerntekst: Handelingen 1 vers 6, Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel?.
Hanna
verzoek, bede om genade
Hannathon
begenadigde (plaats) /NBG: Channaton
Hanniel
genade van God /NBG: Channiel
Hanoch
ingewijd, toegewijd /NBG: Chanok
Hanun
begenadigd, begunstigd /NBG: Chanun
Happizzes
de verstrooiing/verspreiding /NBG: happisses
Hara
bergachtig
Harad
wilde ezel /NBG: Aradkaart 2 coordinaat B3book een persoonsnaam
Harada
grote angst/paniek, angstbeving /NBG: Charada
Haran
verdord, verdroogd, verschroeid -> kaart 13 coordinaat C1b en een zoon van Kalebbergbewoner -> een broer van Abraham en een Leviet ten tijde van David
Haref
het afplukken, rijpheid /NBG: Charef
Harel
waarschijnlijk: leeuw van God, held, mogelijk ook: berg van God /NBG: vuurhaardnaam van een altaar
Harhas
behoeftig, arm /NBG: Charchas
Harhoja
hij was brandend/vurig/heet /NBG: Charhaja
Harhur
ontbranding, zeer brandende, brandende koorts /NBG: Charchur
Harif
herfstregen /NBG: Charif
Harim
toegewijd, ook: met een verminkte neus /NBG: Charim
Harnefer
snurker, hij die briest /NBG: Charnefer
Harod
bevende vrees, huivering /NBG: Charod
Haroe
de ziener, het visioen
Haroseth
beeldhouwwerk der heidenen /NBG: Charoset-Haggojim
Harsa
tovenaar/magier /NBG: Charsa
Harum
hoog
Harumaf
toegewijd, ook: met een verminkte neus, platte neus /NBG: Charumaf
Haruz
toegewijd, ijverig, vakkundig /NBG: Charus
Hasabja
(die) de Here inschat/gedenkt /NBG: Chasabja
Hasabna
mogelijk: de Here heeft nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabna
Hasabneja
mogelijk: de Here heeft (over ons) nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabneja
Hasadja
de Here heeft (hem) lief /NBG: Chasadja
Hasbaddana
overwogen/nagedacht in oordeel /NBG: Chasbaddana
Hasem
waarschijnlijk: de Naam, mogelijk ook: hij heeft verbroken
Hasmal
gepolijst brons /NBG: metaalaanduiding
Hasmona
vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chasmona
Hasra
behoeftig, arm /NBG: Chasra
Hassenua
gehaat
Hassub
attent, zeer geacht /NBG: Chassub
Hassum
rijk /NBG: Chasum
Hasub
attent, zeer geacht /NBG: Chassub
Hasuba
(hoog) geacht, gewaardeerd /NBG: Chasuba
Hasufa
naakt, bloot /NBG: Chasufa
Hasum
rijk /NBG: Chasum
Hatach
waarschijnlijk: waarlijk /NBG: Hatak
Hathath
schrik/paniek, ontzetting /NBG: Chatat
Hatifa
een vangst /NBG: Chatifa
Hatita
een opgraving /NBG: Chatita
Hatsarmaveth
omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawetvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hattil
zwaaiend, golvend /NBG: Chattil
Hattirsatha
excellentie /NBG: stadhouder
Hattus
verzameld /NBG: Chattus
Havila
betekenis onduidelijk, mogelijk: zandig land, of: voortbrengende /NBG: Chawilaeen deel van Edeneen landschap in Arabieeen persoonsnaam - kaart 1 coordinaat F3 volkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Havran
grotbewoner /NBG: Haurankaart 8 coordinaat D4b alt=Het rijk van David en Salomo title=Het rijk van David en Salomo width=16 height=16 /> Het rijk van David en Salomo
Havvoth-jair
dorpen van Jair /NBG: dorpen van Jair
Hazael
(die) door God gezien (wordt)
Hazaja
(die) door de Here gezien (wordt) /NBG: Chazaja
Hazar Hattichon
Hazar in het midden /NBG: het middelste Chaser
Hazar-addar
hof/omheining/dorp/gehucht van Addar = groot, machtig, glorieus, eerbaar /NBG: Chasar-Addar
Hazar-Enan
hof/omheining/dorp/gehucht van Enan = fonteinen /NBG: Chasar-Enan
Hazar-Enon
hof/omheining/dorp/gehucht van Enon = fonteinen /NBG: Chasar-Enon
Hazar-gadda
hof/omheining/dorp/gehucht van geluk /NBG: Chasar-Gadda
Hazar-sual
hof/omheining/dorp/gehucht van vossen /NBG: Chasar-Sual
Hazar-susim
hof/omheining/dorp/gehucht van paarden /NBG: Chasar-Susim
Hazar-suza
hof/omheining/dorp/gehucht van de merrie /NBG: Chasar-Susa
Hazarmaveth
omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawetkaart 1 coordinaat F4d/G4a volkerenlijst: afstammeling van Sem
Hazelelponi
schaduw op mijn aangezicht /NBG: Hasseleponi
Hazerim
dorpen /NBG: dorpen
Hazeroth
(voor)hoven, omheiningen, dorpen, gehuchten /NBG: Chaserot
Hazezon-Thamar
het snoeien van de palm /NBG: Chaseson-Tamar
Haziel
hij zal God zien /NBG: Chaziel
Hazihammenuchoth
half Menuchoth = vertroosting /NBG: Menuchot
Hazo
visioen, gezicht /NBG: Chazo
Hazobeba
dik, gezet /NBG: Hassobeba
Hazor
dorp, stad, omheining /NBG: Hasorkaart 2 coordinaat B1c
Hazor-hadattha
nieuwe stad/dorp, nieuw Hazor /NBG: Chasor-Chadatta
He
5e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: raam/venstergetalswaarde 5
Heber
verbintenis, gezelschap /NBG: Chebervolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hebreeen
Waarschijnlijk een (vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).Behalve dat in deze brief de dringende aansporing aan de Hebreeen naar voren komt om tot het heil in te gaan en niet ongelovig te blijven, bevat deze brief een prachtig en rijk getuigenis aangaande de Here Jezus, namelijk dat Hij hoger, beter en volmaakter is, dit alles in het kader van het nieuwe verbond.Kerntekst: Hebreeen 12 vers 2, Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Hebron
verbond, verwantschap, broederschap, ook een persoonsnaamdit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B3a
HEERE
Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
HEEREN
Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
Hefa
duisternis /NBG: Efageografische aanduiding
Hefer
put/bron /NBG: Cheferook een plaatsnaam
Hefzi-bah
mijn wil/welgevallen is in haar /NBG: Chefsiba
Hegai
betekenis onduidelijk, mogelijk: eerbiedwaardig, mogelijk ook: mooie koeien bezittend
Hela
roest, ook mogelijk: schuim, uitschot /NBG: Chela
Helam
sterkte, ook: sterkte van het volk /NBG: chelam
Heldai
mijn leeftijd/ouderdom, ook: duurzaam /NBG: Cheldai
Heleb
dezelfde persoon als Heled = leeftijd/levensduur, eeuw /NBG: Cheleb
Heled
leeftijd/levensduur, eeuw /NBG: Cheled
Helef
uitwisseling, ruil /NBG: Chelef
Helek
gladheid, ook mogelijk deel, portie /NBG: Chelekook een plaatsnaam
Helem
klap, slag
Helez
bevrijding /NBG: Cheles
Heli
verhoogd /NBG: Eli
Helkai
glad /NBG: Chelkai
Helkath
gladheid /NBG: Chelkat
Helon
(zeer) sterk /NBG: Chelon
Hemam
verslaan, vernietigen
Heman
getrouw
Hemdan
aangenaam /NBG: Chemdan
Hemor
ezel
Hena
betekenis onduidelijk, mogelijk: laagland, mogelijk ook: verwarrend
Henadad
genade/gunst van Hadad = zwaar geluid, schreeuw /NBG: Chenadad
Henoch
onderwezene, ingewijde, adept
Heres
kunstig, ook: sluwheid of stilheid /NBG: Cheres
Heri
wakend /NBG: Eri
Hermas
variant van de naam Hermes, Mercurius /NBG: Hermes
Hermes
Hermes, Mercuriuseen Griekse afgodennaam en een gelovige in Rome
Hermogenes
van Hermes afstammend
Hermon
toegewijd voor vernietigingkaart 2 coordinaat B1b
Herodes
heerser, heldhaftig, heldenzoon
Herodias
heerseres, heldin, heldhaftig
Herodion
heldhaftig
Hesbon
rekening, ook reden/beredenering /NBG: Chesbonkaart 2 coordinaat B3b
Hesed
vriendelijkheid, liefdadigheid, goedertierenheid /NBG: Ben-Chesed
Hesmon
vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chesmon
Heth
angst, vrees /NBG: Chetvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethieten
afkomstig van Chet = angst, vreeseen niet-Israelitisch volkkaart 7 C3a/cvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethlon
bedekte, verborgen plaats, schuilplaats /NBG: Chetlon
Heva
(het) leven /NBG: Eva
Heviet
dorpbewoner /NBG: Chiwwietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hevieten
dorpbewoner /NBG: Chiwwieteneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C2c
Hezbon
rekening, ook reden/beredenering /NBG: Chesbonkaart 2 coordinaat B3b
Hezion
visioen, gezicht /NBG: Chezjon
Hezir
varken, zwijn /NBG: Chezir
Hezrai
omheind, beschermd, dezelfde persoon als Hezro /NBG: Chesrai
Hezro
omheind, beschermd /NBG: Chersro
Hezron
omheind, beschermd, ook een plaats in Juda /NBG: Chesron
Hibri
Hebreeuws /NBG: Ibri
Hiddai
weergalm/echo van de Here
Hiddekel
scherpe snelheid /NBG: Tigris
Hiel
God is leven, God leeft /NBG: Chiel
Hierapolis
priesterstadplaats in Frygie
Hilen
bolwerk, vesting, ook mogelijk zanderig /NBG: Chilen
Hilkia
deel van de Here, de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hilkija
deel van de Here, de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hillel
geneigd tot lofprijs, toegewijd
hin
een inhoudsmaat, ca. 6,5 liter, 1/6 bath
Hinnom
betekenis mogelijk: klacht, geween, wellicht ook: vallei /NBG: Ben-Hinnom = zoon van hinnomkaart 11 coordinaat A3a/b en B3a
Hira
adeldom, edel geslacht /NBG: Chira
Hirad
wilde ezel /NBG: Irad
Hiram
adel/edel /NBG: Chiram
Hivviet
dorpbewoner /NBG: Chiwwietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Hizki
krachtig, sterkte /NBG: Chizki
Hizkia
kracht van de Here
Hoba
schuilplaats /NBG: Choba
Hobab
geliefde /NBG: Chobab
Hod
glorie, majesteit, schoonheid, pracht
Hodajeva
de Here is zijn glorie /NBG Hodawjahu
Hodavia
de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodavja
de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodes
maand, nieuwe maan /NBG: Chodes
Hodeva
glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodewa
Hodia
glorie/majesteit des Heren
Hodija
glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodia
Hodsi
lage maan /NBG: tachtim Chodsi
Hoekpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Hofni
(vuist)vechter /NBG: Chofni
Hogla
patrijs /NBG: Chogla
Hoham
waarschijnlijk (Here van) zeer grote menigte
Holon
zandachtig, zanderig, ook mogelijk: verblijf /NBG: Cholon
Homam
verslaan, vernietigen
homer
een inhoudsmaat, ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd en wellicht gelijk aan een kor
Hor
berg
Hor-gidgad
spelonk/grot van/in de kloof /NBG: Chor-Haggidgad
Horam
hoogte, verheven, ook: bergbewoner
Horeb
droog, verlatenheid, woestijn
Horem
toegewijd /NBG: Chorem
Hori
grotbewoner /NBG: Chori
Horieten
afkomstig van Chori = grotbewoner /NBG: Chorieteneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C4
Horma
toegewijd aan destructie/vernietiging /NBG: Chormakaart 7 coordinaat B4b
Horonaim
twee spelonken, dubbele spelonk/grot /NBG: Choronaim
Hosa
vertrouwen, vertrouwd, ook mogelijk: toevluchtsoord, asiel /NBG: Chosaook een stad in Aser
Hosaja
(die) de Here redt/bevrijdt /NBG: Hosaaja
Hosama
hij (de Here) hoort
Hosanna
"Hosanna komt alleen tijdens de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem voor in de evangelieen.De betekenis komt voor in de woorden van Psalm 118:25 en 26b ""Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! Gezegend Hij, Die komt in de Naam des HEREN …"", ""Geef toch heil"" of wat ook op andere plaatsen is vertaald ""redt ons"": hoshie'a-nah, oftewel: hosanna!"
Hosea
verlossing
Hotham
zegel, verzegeling, handtekening /NBG: Chotam
Hothir
doen overblijven /NBG: Hotir
Hufam
bedekkingen, wellicht ook mensen van de kust /NBG: Chufam
Hukkok
greppel /NBG: Chukok
Hukok
greppel /NBG: Chukok
Hul
pijn /NBG: Chulvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Hulda
mol /NBG: Chulda
Humta
plaats van hagedissen /NBG: Chumta
Huppa
bedekking, bruiloftskamer /NBG: Chuppa
Huppim
bedekkingen /NBG: Chuppim
Hur
spelonk, grot, hol /NBG: Chur
Hurai
waarschijnlijk linnenwerker, mogelijk ook: edelman /NBG: Churai
Huram
adel/edel /NBG: Churam
Huram Abi
mijn/zijn vader is edel /NBG: Churam-Abi
Huri
linnenwever /NBG: Churi
Husah
haast, spoed (in de geboorte) /NBG: Chusa
Husai
(door de Here) bespoedigd /NBG: Chusai
Husam
haast, spoed, ook: ontijdig geboren /NBG: Chusam
Husim
1) haastend, ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,112) haastend, spoedend, ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12/NBG: Chusim
Huzab
het werd geregeld/vastgesteld /NBG: het is beslist
Hymeneus
bruiloftslied, behorend tot hethuwelijk
Ibchar
(die) hij verkiest, uitgekozen /NBG: Jibchar
Idbas
(ik zal) honingzoet (zijn) /NBG: Jidbas
Iddo
tijdig, op tijd, mogelijk ook: machtig
Idumea
het rijk Edom heette in de Grieks-Romeinse periode Idumeakaart 10 coordinaat A4d/B4a
Ijim
ruines, puinhopen
Ijjar
maand april/mei (2e maand)komt niet in de Bijbel voor
Ijon
ruine, puinhoop /NBG: Ijjon
Ikabod
geen eer/glorie
Ikes
pervers, vals, bedrieglijk /NBG: Ikkes
Ikkes
pervers, vals, bedrieglijk
Ikonium
naam afgeleid van ikoon (beeld)kaart 14 coordinaat E2a/b
Ilai
hoogste
Illyrikum
betekenis onbekend, wellicht: de lyrische band /NBG: Illyriekaart 14 coordinaat B1b/C1a
Immer
redenaar, praterig/kwebbelendook een plaatsnaam
Imna
(die) hij vasthoudt/tegenhoudt -> 1 Kronieken 7:35voorspoed, (groot) geluk andere schriftplaatsen/NBG: Jimna
Imri
welbespraakt, onder woorden gebracht
Indie
betekenis onduidelijk, mogelijk: lofHindustan
Ir
stad
Ir-nahas
stad van Nahas = slang /NBG: Ir-Nachas
Ir-semes
zonnestad, stad van de zon, de stad (van) Semes
Ira
wacht, waakzaam
Iram
burger (behorend tot een stad), wachter
Iri
mijn stad
Iru
wacht, bewaking, waakzaam
Isai
rijk, ook mogelijk: Hij is de Here
Isbah
verlatend, achterblijvend /NBG: Jisbach
Isbak
(hij zal) verlaten/in de steek laten, mogelijk: hij zal overblijven /NBG: Jisbak
Isbi Benob
zijn zetel is in Nob = hoogte, hoge plaats, mogelijk ook: voorzegging /NBG: Jisbibenob
Isboseth
man van/der schande /NBG: Isboset
Isei
heilzaam, bevrijdend /NBG: Jisi
Ishod
man van glorie/roem/eer
Iskariot
man uit Kariot (een stad in Juda)
Isma
verwoesting, ook: verlatenheid /NBG: Jisma
Ismael
God hoort
Israel
strijder Gods, ook mogelijk: vorst Gods
Issaschar
hij zal mijn beloning zijn, hij brengt beloning /NBG: Issakarook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2a
Isvi
gelijkenis, gelijkvormigheid /NBG: Jiswi
Italie
betekenis onbekend, wellicht: als een kalfkaart 14 coordinaat A1/2 B2/3
Ithai
nabij, met mij /NBG: Itai en Ittai
Ithamar
land/kust/eiland van palmen /NBG: Itamar
Ithiel
er is een God, God is met mij /NBG: Itiel
Ithran
winst/voordeel, ook: voortreffelijk/superieur /NBG: Jitran
Iturea
bergachtig, of wellicht voorbij de grenzen, of: hij zal regelenkaart 10 coordinaat B1b/B2b/C1a 59
Ivva
ruine, vernieling, omverwerping /NBG: Iwwa
Izaak
gelach, hij lacht /NBG: Isaak
Izak
gelach of hij lacht /NBG: Isaak
Izebel
niet bewoond, onbewoond
Izhar
(nieuwe) olie /NBG: Jishar
Jaakan
bedroefd, droefenis/ellende
Jaakoba
zij houdt de hiel vast, zij bedriegt
Jaala
gazelle (vrouwtje), (wilde) geit
Jaar
woud, ook: honingraat
Jaare-oregim
woud van de wevers
Jaaresja
(die) de Here maakt dik/voorspoedig
Jaasai
dat de Here (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaasiel
dat de God (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaazanja
(die) de Here hoort
Jaazia
(die) de Here vertroost /NBG: Jaaziahu
Jaaziel
(die) God vertroost
Jabal
stroom/rivier
Jabbok
uitgietend, verspreidendkaart 2 coordinaat B2d
Jabes
1) droogteeen stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2deen persoonsnaam2) betekenis onduidelijk, waarschijnlijk: smart (bij geboorte)een stad in Judaeen persoonsnaam
Jabez
1) droogte /NBG: Jabeseen stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2deen persoonsnaam2) betekenis onduidelijk, waarschijnlijk: smart (bij geboorte)een stad in Judaeen persoonsnaam
Jabin
(die) hij kent/verstaat
Jabne
hij zal gebouwd worden, hij laat bouwenkaart 2 coordinaat A3a
Jabneel
God laat bouwen
Jachan
onruststoker, in beroering brenger /NBG: Jakan
Jachin
hij zal grondvesten/stellen /NBG: Jakinook de rechterzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte
Jachmai
(die) de Here bewaart/bewaakt
Jada
wetend, kennend
Jaddai
liefhebbend
Jaddua
(algemeen) bekend
Jadon
hij richt/oordeelt
Jael
berggeit
Jaela
gazelle (vrouwtje), (wilde) geit /NBG: Jaala
Jaelam
(die) hij verbergt/beschermt /NBG: Jalam
Jaenai
de Here antwoordt /NBG: Janai
Jaera
honingraat /NBG: Jara
Jaezer
de Here helpt /NBG: Jazerkaart 2 coordinaat B3b
Jafeth
vergroting/uitbreiding /NBG: Jafet
Jafia
schitterend/prachtig, stralende schoonheidook een stad in Zebulon
Jaflet
hij zal ontkomen/bevrijd worden
Jafo
hij zal mooi/schoon zijnkaart 2 coordinaat A2c (Jafa)
Jagur
hij zal wonen
Jahath
eenheid/bond, ook mogelijk hij neemt weg /NBG: Jachat
Jahaz
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahaziel
hij zal God zien /NBG: Jachaziel
Jahdiel
(die) God verblijdt /NBG: Jachdiel
Jahdo
verenigd, gemeenschap /NBG: Jachdo
Jahleel
wachtend/hopend op God /NBG: Jachleel
Jahza
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahzeel
God wijst een deel toe /NBG: Jachseel
Jahzera
(die) hij zal terugbrengen /NBG: Jachzera
Jahziel
God wijst een deel toe /NBG: Jachasiel
Jair
(die) hij opwekt/in beweging brengt -> 1 Kronieken 20:5hij zal verlichten, hij zal tonen -> andere teksten
Jairus
hij zal verlichten/tonen
Jake
vroom/godvrezend
Jakim
hij zal (hem) doen staan/stellen
Jakob
hij houdt de hiel vast, hij bedriegt
Jakobus
betekenis: hij houdt de hiel vast, hij bedriegtBrief geschreven door Jakobus, de halfbroer van de Here Jezus (jaar ca. 57). De brief behandelt de spoedige verwachting van de komst van de Here Jezus. Kerntekst: Jakobus 5 vers 20 weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
Jalon
hij blijft/logeert
Jambres
weerspannige
Jamin
rechterhand, houdt ook verband met: zuiden
Jamlech
hij zal koning zijn/heersen, (die) hij zal doen regeren /NBG: Jamlek
Janna
de Here verhoort /NBG: Jannai
Jannes
onderdrukker of hij kwelde
Janoah
rust /NBG: Janoachkaart 2 coordinaat B2c
Janum
sluimerraar, slapend
Jarach
maand /NBG: Jerachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jareb
strijder, twister /NBG: strijdlust
Jared
afdalen, helling, afstammeling /NBG: Jered
Jarha
betekenis onduidelijk, mogelijk: wassende maan /NBG: Jarcha
Jarib
tegenstander, hij strijdt
Jarmuth
hoogte /NBG: Jarmut
Jaroah
maan /NBG: Jaroach
Jasib
hij zal terugkeren
Jasobam
het volk zal terugkeren
Jason
iemand die zal genezen
Jasub
hij keert zich om
Jasubilehem
hij keert zich tot het brood /NBG: Jasubi-Lechemaanduiding
Jather
uitmuntend, groots, meerder /NBG: Jattir
Jathniel
(aan wie) God geeft, van God gegeven /NBG: Jatniel
Jatthir
uitmuntend, groots, meerder /NBG: Jattir
Jattir
uitmuntend, groots, meerder
Javan
betekenis onduidelijk, mogelijk: hitte en gisting, mogelijk ook: niet standvastig, de moerassige /NBG: Jawankaart 1 coordinaat C2b/D2a ook Griekenlandvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Jaza
vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jazen
slapend /NBG: Jasen
Jaziz
hij beweegt, ook: beweging
Jearim
wouden/bossen
Jeathrai
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here leidt /NBG: Jeaterai
Jeberechja
de Here zegent (hem)! /NBG: Jeberekjahu
Jebus
platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem
Jebusi
platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem /NBG: Jebus
Jebusiet
afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem)een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3avolkerenlijst: afstammeling van Cham
Jebusieten
afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem)een niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3avolkerenlijst: afstammeling van Cham
Jechdeja
(die) de Here verblijdt /NBG: Jechdejahu
Jecholia
de Here heeft overwonnen, ook mogelijk sterk gemaakt door de Here /NBG: Jekolja
Jechonia
(die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jechonias
(die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jedaja
die de Here prijst -> persoonsnaam in 1 Kronieken 4:37 en Nehemia 3:10(die) de Here kent -> persoonsnaam in overige teksten
Jedi
waarschijnlijk vastgesteld /NBG: Jedo
Jediael
bekend bij God, door God gekend
Jedid-jah
door de Here geliefd, of lieveling van de Here /NBG: Jedidja
Jedida
geliefde
Jeduthun
waarschijnlijk, lof/lovende, ook: kunstvaardige handen /NBG: Jedutun
Jeftha
opening, ook: hij opent /NBG: Jefta
Jefunne
omgedraaid, gekeerd
Jegar-sahadutha
steenhoop der getuigenis /NBG: Jegar-Sehaduta
Jehaleel
hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehalelel
hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehazia
de Here zal mij zien /NBG: Jachzeja
Jehezkel
(die) God zal versterken /NBG: Jechezkel
Jehia
de Here leeft /NBG: Jechia
Jehiel
God leeft /NBG: Jechiel
Jehieli
(mijn) God leeft /NBG: Jechieli
Jehizkia
kracht van de Here /NBG: Hizkia
Jehoadda
(die) de Here versiert
Jehojada
(die) de Here kent
Jehoram
de Here is verhoogd/hoog /NBG: Joram
Jehu
hij zal leven/bestaan, ook mogelijk: de Here is Hij
Jehubba
verborgen, beschermd /NBG: Jechubba
Jehud
lof/prijs, roem/eer
Jehudi
de geprezene, ook vertaald met Joods
Jehus
raadgever /NBG: Jeus
Jeiel
weggevoerd door God, ook mogelijk: schat van God
Jekabzeel
God zal verzamelen /NBG: Jekabseel
Jekameam
hij zal het volk verzamelen, ook: hij zal het volk oprichten /NBG:Jekamam
Jekamja
de Here zal verzamelen
Jekuthiel
verering van God /NBG: Jekutiel
Jemima
duif
Jemini
een Benjaminiet
Jemuel
dag van God
Jerah
maand /NBG: Jerachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jerahmeel
(met wie) de Here medelijden zal hebben, (aan wie) de Here barmhartig zal zijn /NBG: Jerachmeel
Jeramoth
hoogten /NBG: Jeramot
Jered
afdalen, helling, afstammeling
Jeremai
hooglander
Jeremia
(die door) de Here aangewezen / gesteld (is)
Jeremoth
hoogten /NBG: Jeremot
Jeria
door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht
Jeribai
(die) de Here verdedigt
Jericho
welriekende plaatskaart 2 coordinaat B3a
Jeriel
(vast)gesteld/gegrondvest door God
Jerija
door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht /NBG: Jeria
Jerimoth
hoogten /NBG: Jerimot
Jerioth
gordijnen /NBG: Jeriot
Jerobeam
die strijdt met het volk
Jerocham
hij zal genade/erbarmen verkrijgen
Jeroham
hij zal genade/erbarmen verkrijgen /NBG: Jerocham
Jerubbaal
laat Baal strijden/twistendezelfde persoon als Gideon en Jerubbeset
Jerubbeseth
laat de afgod strijden, twisten, dezelfde persoon als Gideon en Jerubbaal /NBG: Jerubbeset
Jeruel
opgericht/gesticht door God
Jerusa
bezit/eigendom
Jeruzalem
stichting van vrede, ook: stad/verblijfplaats van vrede
kaart 2 coordinaat B3a
Jesaja
redding van de Here
Jesana
oud
Jesarela
oprecht tot/met God
Jeschurun
de rechtvaardigen/oprechten, ook: wezenlijk rechtvaardigsymbolische naam voor Israel
Jesebeab
woonplaats/woning van (de) vader /NBG: Jesebab
Jeser
1) vorm, gedachte /NBG: Jeser2) oprecht(heid), rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jesibja
(die) de Here doet nederzetten/wonen /NBG: Josibja
Jesimeel
(die) God plaatst/bevestigt /NBG: Jesimiel
Jesisai
bejaard, oude
Jesohaja
(die) de Here neerbuigt/vernedert /NBG: Jesochaja
Jessai
rijk, ook mogelijk: Hij is de Here /NBG: Isai
Jesse
rijk, ook mogelijk: Hij is de Here / NBG: Isai
Jesua
hij zal redding/verlossing zijn
Jesua-Joab
Redder van Joab, mogelijk ook: Here, vader der verlossing
Jether
overvloed, overblijfsel, voortreffelijkheid /NBG: Jeter
Jetheth
(tent)pin, pin /NBG: Jetet
Jethra
overblijfsel /NBG: Jitra
Jethro
voortreffelijkheid /NBG: Jetro
Jethur
kasteel, verdediging, ook tentenkamp /NBG: Jetur
Jetur
kasteel, verdediging, ook tentenkamp
Jeuel
weggevoerd door God, ook mogelijk: schat van God
Jeus
raadgever -> 1 Kronieken 8:10haastmaker, ook: toesneller, hij komt te hulp -> overige teksten
Jeuz
raadgever -> 1 Kronieken 8:10haastmaker, ook: toesneller, hij komt te hulp -> overige teksten/NBG: Jeus
Jezabel
niet bewoond, onbewoond /NBG: Izebel
Jezanja
(naar wie) de Here luistert, (wie) de Here hoort
Jezer
vorm, gedachte /NBG: Jeseroprecht(heid), rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jezia
juicht in de Here, ook mogelijk: door de Here besprengd /NBG: Jizzia
Jeziel
verzameling/vergadering van God
Jezohar
witheid (van kleur), ook taankleurig, geelachtig rood /NBG: Jesochar
Jezus
de Here is (zijn) redding/redt
Jibchar
(die) hij verkiest, uitgekozen
Jibleam
verslindende/verterende het volk
Jibnea
(die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibneja
Jibnija
(die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibnia
Jibsam
welriekende balsem, aangenaam
Jidala
betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats der verlokking
Jiddo
liefhebbend
Jidlaf
tranen vergieten
Jifdeja
(die) de Here bevrijdt
Jiftah
opening, hij zal openen /NBG: Jiftach
Jiftah-el
opening van God, God zal openen /Jiftach-Elnaam van een vallei
Jiftha
opening, hij zal openen /NBG: Jiftach
Jiftha-el
opening van God, God zal openen /Jiftach-Elnaam van een vallei
Jig-al
hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal
Jigdalia
de Here zij verhoogd, groot is de Here /NBG: Jigdaljahu
Jigeal
hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal
Jimla
hij zal (hem) (ver)vullen
Jimna
voorspoed, (groot) geluk(die) hij vasthoudt/tegenhoudt -> 1 Kronieken 7:36
Jimra
onhandelbaar, ook: bitterheid
Jirmeja
(die door) de Here aangewezen/gesteld (is)zelfde naam als Jeremia
Jiron
bevreesd/vreesachtig
Jirpeel
(wat) God geneest
Jisbak
(hij zal) verlaten/in de steek laten, mogelijk: hij zal overblijven
Jisei
heilzaam, bevrijdend /NBG: Jisi
Jisia
(die) de Here (ver)leent /NBG: Jissia
Jiska
hij zal uitzien, hij kijkt, hij heeft het overzicht
Jismachja
de Here steunt (hem) /NBG: Jemakjahu
Jismaja
de Here hoort
Jismerai
(die) de Here bewaart
Jispa
kaal
Jispan
hij verbergt, ook: achterbaks
Jissia
(die) de Here (ver)leent
Jisva
gelijkenis, gelijkvormigheid /NBG: Jiswa
Jisvi
gelijkenis, gelijkvormigheid /NBG: Jiswi
Jithla
hangend, ook hoog/verheven /NBG: Jitla
Jithma
wees, alleengelatene, eenzame /NBG: Jitma
Jithnan
gave /NBG: Jitnan
Jithran
winst/voordeel, ook voortreffelijk/superieur /NBG: Jitran
Jithream
overvloed van het volk /NBG: Jitream
Jizhar
(nieuwe) olie /NBG: Jishar
Jizlia
betekenis onduidelijk, mogelijk: (die) de Here bewaart
Jizrahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Jizrachja
Jizreel
God plant/zaaiteen stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2aeen stad in Judaook een persoonsnaam
Jizreela
God plant/zaait /NBG: Jizreeleen stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2aeen stad in Judaook een persoonsnaam
Jizri
(mijn) vorm, gedaante /NBG: Jisri
Joab
de Here is zijn vader
Joaddan
de Here is (haar) sieraad /NBG: Jehoaddan
Joah
de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Joahaz
de Here houdt (hem) vast /NBG: Joachaz
Joas
de Here heeft (hem) gegevenof die de Here te hulp komt/bevrijdt -> 1 Kronieken 7:8 en 1 Kronieken 27:28
Joatham
de Here is volmaakt, of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Job
vervolgde, gehate
Jobab
schreeuwer/huiler, ook mogelijk: (intens) verlangen van de vadervolkerenlijst: afstammeling van Sem
Jochdai
(die) de Here leidt /NBG: Jodai
Jochebed
de Here is (haar) heerlijkheid /NBG: Jokebed
Jod
10e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: handgetalswaarde 10
Joed
de Here is (zijn) getuige
Joel
de Here is (zijn) God
Joela
de Here voert (haar) omhoog/verheft, wellicht: verplaatsing van eikenbomen
Joezer
de Here is (zijn) hulp
Jogbeha
verheven, hoogte
Jogli
in ballingschap geleid
Joha
de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Johanan
de Here is genadig /NBG: Jochanan
Johanna
de Here is genadig
Johannes
Schrijver van het evangelie en een drietal brieven en de Openbaring.
Zijn naam betekent: De Here is genadig.
Johannes 2:11 is de korte omschrijving van het doel en de bestemming van dit evangelie: ... Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard, en Zijn discipelen geloofden in Hem. Dit sluit ook aan bij hoofdstuk 1, vers 14: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Kerntekst is Johannes 1 vers 14: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (hoofdstuk 1:14)
Jojachin
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen /NBG: Jojakin
Jojada
(die) de Here kent, kennis is van de Here
Jojakim
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen
Jojarib
de Here zal zijn zaak verdedigen
Jokdeam
(eigendom) van het volk, wellicht ook: brand van het volk
Jokim
de Here zal (hem) oprichten/bevestigen
Jokmeam
het volk zal verzameld worden
Jokneam
van het volk, bezeten door het volk, eigendom van het volk
Joksan
vogelvanger, strikkenzetter
Joktan
verkleind, verminderd, hij zal klein blijvenkaart 1 coordinaat F4b volkerenlijst: afstammeling van Sem
Jokteel
onderworpen aan God
Jona
duif
Jonadab
de Here heeft (hem) overvloedig gegeven
Jonan
de Here is genadig
Jonas
duif / NBG: Jona
Jonath
in combinatie met Elem Rechokimde stille duif op verre terebinten /NBG: de duif op verre terebinten
Jonathan
(aan wie) de Here heeft gegeven /NBG: Jonatan
Joppe
Hij zal mooi/schoon zijn /NBG: Jafokaart 10 coordinaat A3d 59
Jora
vroege regen, herfstregen
Jorai
(aan wie) de Here leert, (die) de Here onderwijst
Joram
de Here is verhoogd/hoog
Jordaan
stromend, rivier, afdalend
kaart 2 coordinaat B2/3
Jorim
de Here is hoog
Jorkeam
het volk is wijd verspreid
Jormeja
(die door) de Here aangewezen/gesteld (is) /NBG: Jirmeja
Josa
rijkdom/welvaart, mogelijk: hulp
Josafat
(die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josafath
(die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josavia
door de Here opgericht /NBG: Josawja
Josbekasa
zetel in een harde plaats
Joscheb
in combinatie metBaschebeth /NBG: een inwoner van Sebet = rust/stilstand, een ophouden
Joseba
de Here is (haar) eed /NBG: Jehoseba
Joses
toename, aanwas, mogelijk ook: hij zal gesteund worden door de Here
Josia
(die) de Here geneest, door de Here gegeven
Josias
(die) de Here geneest, door de Here gegeven /NBG: Josia
Josifja
de Here heeft toegevoegd, de Here zal vermeerderen
Josua
de Here is (zijn) redding/redt /NBG: Jozua
Jotba
goedheid, haar zal goed gedaan worden
Jotbath
goedheid /NBG: Jotbata
Jotbatha
goedheid /NBG: Jotbata
Jotham
de Here is volmaakt, of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Jozabad
de Here heeft (hem) geschonken(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal)
Jozabath
de Here is (haar) eed /NBG: Jehosabat
Jozacar
de Here heeft (hem) geschonken(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal)/NBG: Jozabad
Jozadak
de Here is rechtvaardig /NBG: Josadak
Jozef
De Here voegt toe, toeneming, aanwas
Jubal
rivier
Juchal
bij machte zijn, ook: hij zal het kunnen, sterk /NBG: Jehukal
Juda
Geloofd/geprezen, of: lofook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3c
Judas
betekenis: geloofd/geprezen, of: lofBrief geschreven door Judas, de halfbroer van de Here Jezus(jaar ca. 46).Judas en is afgeleid van Juda.In de brief (geschreven aan de Joodse gelovigen) herinnert hij hen aan het werk van de Here en de woorden van de apostelen en de brief is waarschuwend van karakter.Kerntekst: Judas vers 24 en 25 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heren, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden. Amen.
Judea
een gebied (in het Oude Testament genaamd Juda)kaart 10 coordinaat A4b/d 59
Judith
de geprezene /NBG: Jehudit
Julia
betekenis mogelijk: jong/jeugdig, met zacht haar
Julius
mogelijk: jong/jeugdig, met zacht haar
Junias
jong/jeugdig
Jupiter
betekenis onbekend, wellicht: een vader van hulp /NBG: Zeuseen afgodennaam, God van de donder
Jusabhesed
wiens liefde is teruggekeerd /NBG: Jusab-Chesed
Justus
rechtvaardig, de rechtvaardige
Juta
uitgespreid/uitgestrekt /NBG: Jutta
Jutta
uitgespreid/uitgestrekt
Kabul
samengebonden, districtkaart 2 coordinaat B2aook een district in Galilea
Kabzeel
(wat) God zal verzamelen /NBG: Kabseel
Kades
heilig, apart gezetkaart 8 coordinaat B6
Kades-barnea
betekenis onduidelijk mogelijk: geheiligd voor de nomadenzoon, of heilige woestijn der omzwerving, dezelfde plaats als Kedes en Kades = heilig, apart gezetkaart 8 coordinaat B6
Kadmiel
God is er vanouds, ook mogelijk: een in de aanwezigheid van God
Kafthor
een ronde knop /NBG: Kaftorwaarschijnlijk Kretakaart 1 coordinaat D2
Kahath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kain
verwerving, aanwinst, mogelijk: lans of speer
Kainan
speermaker, wapensmid /NBG: Kenan
Kajafas
betekenis onduidelijk, mogelijk: navorser
Kalach
oud, hoge leeftijdkaart 15 coordinaat C1d
Kaleb
hond, blaffer
kaleb-Efratha
hond van Efratha = vruchtbaarheid /NBG: Kaleb-Efrata
Kallai
snel, wellicht: licht geacht bij de Here
Kalne
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten einde /NBG: Kalnoplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Kalno
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten eindeplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Kamon
stevig/vaststaand
Kamos
onderwerper /NBG: Kemoseen afgodennaam
Kamoz
onderwerper /NBG: Kemoseen afgodennaam
Kana
rietplaatskaart 10 coordinaat B3a
Kanaan
laag ook mogelijk is koopman/handelaar, ook het (beloofde) landvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Kanaanieten
afkomstig uit Kanaan = laag, ook mogelijk: koopmaneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B2b/d B3bvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Kananites
zeloot (= ijveraar, vol ijver) /NBG: Zeloot
Kanne
mogelijk: bijnaam, vleiende titel
Kapernaum
Dorp van rust (Hahum) / NBG: Kafarnaumkaart 10 coordinaat B3a
Kappadocie
betekenis wellicht kapiteel (van een zuil), knop of provincie van goede paarden /NBG: Kapadociekaart 14 coordinaat E2b/F2a
Karchemis
vesting van Kamos = onderwerper (een afgod) /NBG: Karkemiskaart 13 coordinaat C1a
Kareah
kaal, kaalkop /NBG: Kareach
Karkaa
vloer, bodem /NBG: Karka
Karkor
fundament
Karmel
wijngaard, gecultiveerde tuingrondkaart 2 coordinaat B2a ook een stad in Juda kaart 2 coordinaat B3c alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Karmi
druivensnoeier, wijnbouwer, wellicht ook: mijn wijngaard
Karpus
vrucht (van de baarmoeder)
Kartha
stad, stadscentrum /NBG: karta
Karthan
waarschijnlijk twee steden /NBG: Kartan
Kastor en Pollux
tweelingzonen van Zeus (sterrenbeeld Gemini = tweelingen) /NBG: Dioskureneen afgodennaam
Katan
de kleine/onbelangrijke /NBG: Hakkatan
Kattath
(zeer) klein /NBG: Kattat
Kedar
zwart van huidook een volk dat afstamt van Kedar, een zoon van Ismaelkaart 15 coordinaat B2d
Kedemot
oorsprong, oostelijk /NBG: Kedemoteen stad in het gebied van Rubenook een woestijn
Kedemoth
oorsprong, oostelijk /NBG: Kedemotook een woestijn
Kedes
heilige plaats, heiligdomdit was een vrijstadeen plaats in Naftali kaart 2 coordinaat B1been plaats in Juda, zelfde als Kadeseen plaats in Issaschar
Kedes-Nafthali
heiligdom van/in Nafthali /NBG: Kedes in Naftali
Kedma
oostelijk, van oudsher /NBG: Kedema
Kedor-laomer
(een) hand vol schoven/garven
Kedron
vol zwartheid, troebel, dik / NBG:Kidronkaart 2 coordinaat B3a
Kedumin
alouden, dit woord houdt verband met oosten/NBG: de aloudenaam van een beek
Kehath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kehelatha
haar vergadering/samenkomst /NBG: Kehelata
Kehila
betekenis onduidelijk, waarschijnlijk vesting, bergrug /NBG: Keilakaart 2 coordinaat B3a
Kelaja
waarschijnlijk: dwergachtig, als een dwerg, mogelijk ook: vergadering van de Here
Kelita
waarschijnlijk: dwergachtig, als een dwerg, mogelijk ook: vergadering van de Heredezelfde als Kelaja
Kemuel
vergadering/verzameling van God
Kenaana
laag, ook mogelijk: koopman, handelaar, ook richting Kanaan
Kenan
speermaker, wapensmid
Kenath
bezit /NBG: Kenat
Kenaz
waarschijnlijk: jagende
Kenchreen
betekenis onbekend, wellicht: gierst /NBG: Kenchreeen
Kenieten
afkomstig van Kenan (= speermaken, wapensmid), of mogelijk van Kainkaart 7 coordinaat C3c
Keren-happuch
verf/kleurhoorn, mogelijk ook: glans van kelur, of: hoorn van welriekende vochten /NBG: Keren-Happuk
Kerioth
steden /NBG: Keriot
Kerioth-Hezron
steden van Herzron = omheind, beschermd  /NBG: Keriot-Chesron
Keros
wellicht: knieler, haak/gesp, mogelijk: weversboom
Ketura
toorn, mogelijk ook: wierook
Kezia
cassia (aromatische plant) /NBG: Kesia
Kibroth Thaava
graven van verlangen, lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibroth-thaava
graven van verlangen, lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibzaim
twee hopen /NBG: Kibsaim
Kidron
vol zwartheid, troebel, dik, ook: Kedron /NBG:Kidronkaart 2 coordinaat B3anaam van een beek
Kijun
gevormd/gemodelleerd, beeld /NBG: Kewaneen afgodennaam
Kilmad
betekenis onduidelijk, mogelijk: vesting van Medie, omheind gebied, misschien: oneerbare
Kina
klaaglied
Kir
muur, wand
Kir-hareseth
muur van (pot)scherven /NBG: Kir-Charesetkaart 9 coordinaat C3d
Kir-Heres
muur van potscherf /NBG: Kir-Chereskaart 8 coordinaat C5d alt=Het rijk van David en Salomo title=Het rijk van David en Salomo width=16 height=16 /> Het rijk van David en Salomo
Kir-moabs
muur van Moab =water van de vader, ook: nageslacht van de vaderkaart 2 coordinaat B3d
Kiriath-arba
stad/dorp van Arba (vier), mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arbais dezelfde stad als Hebronkaart 2 coordinaat B3c
Kiriathaim
twee steden/dorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataimkaart 2 coordinaat B3d
Kirjath
stad, dorp /NBG: Kirjat
Kirjath-arba
stad/dorp van Arba (vier), mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arbais dezelfde stad als Hebronkaart 2 coordinaat B3c
Kirjath-arim
stad/dorp van wouden/bossen /NBG: Kirjat-Arim
Kirjath-baal
stad/dorp van Baal = heer, in de betekenis van bezitter /NBG: Baal
Kirjath-huzzoth
stad/dorp van straten /NBG: Kirjat-Chusot
Kirjath-jearim
stad/dorp van Jearim = wouden/bossen /NBG: Kirjat-Jearimkaart 2 coordinaat B3a
Kirjath-sanna
stad/dorp van de palmen /NBG: Kirjat-Sannadezelfde plaats als Debir en Kirjath-Seferkaart 2 coordinaat A3d
Kirjath-sefer
stad/dorp van het boek /NBG: Kirjat-Seferdezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sannakaart 2 coordinaat A3d
Kirjathaim
twee steden/dorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataimkaart 2 coordinaat B3d
Kis
boog, strik, mogelijk: (vogel)vangend
Kisi
boog/strik van de Here
Kisjon
hardheid
Kison
draaiend, kronkelendnaam van een rivierkaart 2 coordinaat B2a
Kitron
knoestig, met kwasten/knoesten, ook: verward
Klauda
betekenis onbekend, mogelijk: kreupel
Klaudia
opgeslotene, gevangene, mogelijk ook: kreupel /NBG: Claudia
Kleopas
wellicht: geheel of enkele roem of van een beroemde vader
Klopas
wellicht: geheel, of: enkele roem, of: van een beroemde vader
Knidus
betekenis onbekend, wellicht: geprikkeld
Koa
edele, prins
Kohath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kol-hose
hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Kol-hoze
hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Kolaja
stem van de Here
Kolosse
betekenis onbekend, wellicht enorm grootkaart 14 coordinaat D2b
Kolossenzen
(late) brief door Paulus geschreven (jaar 62).Meer dan de brief aan de Efezirs, de tweelingbrief van de Kolossenzenbrief, gaat deze brief over de positie van Christus en ligt er meer nadruk op leerstellige waarheden. De Efeziersbrief spreekt meer over de positie van het Lichaam van Christus. Kernteksten: zijn Kolossenzen 1 vers 27, Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. en
Koph
19e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: het oog van een naaldgetalswaarde 100
kor
een inhoudsmaat, ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd en wellicht gelijk aan een homer
Korach
ijs, glad, ook: stoutmoedig
Korah
ijs, glad, ook: stoutmoedig /NBG: Korach
Kore
schreeuwer, ook: patrijs
Kores
zon, ook: zonnekind, troon
Korinthe
mogelijk: verzadigd, sieraad / NBG: Korintekaart 14 coordinaat C2b
Kos
doorn, doornstruikook een eiland, kaart 14 coordinaat D2c
Kosam
voorspellend, orakelspreuk
Koz
doorn, doornstruik /NBG: Hakkos
Kozbi
bedrog, liegend, vals
krakeel
ruzie
Krescens
groeiend /NBG: Crescens
Kreta
mogelijk: witte kleikaart 14 coordinaat C2d/D2c
Krispus
gekruld, kroeskop /NBG: Crispus
Krith
scheiding /NBG: Keritnaam van een beekkaart 2 coordinaat B2d
kronieken
jaarboek
Kusaja
boog/strik van de Here /NBG: Kusajahu
Kusan
Ethiopie, land der zwarten
Laban
wit, ook plaatsnaam
Lachai-roi
leven van openbaring/visie, ook: de Levende, Die mij ziet
Lachis
betekenis onduidelijk, mogelijk onneembaar/onoverwinnelijk /NBG: Lakiskaart 2 coordinaat A3b
Lachmi
(mijn) brood/voedsel
Lada
(rang)orde
Ladan
in een (rang)orde plaatsen
Lael
aan God (toegewijd)
Lahad
kwelling, verdrukking
Lahmas
betekenis onduidelijk, mogelijk tot geweld /NBG: Lachmas
Lais
leeuwlater Dan genoemd, kaart 2 B1book een persoonsnaam
Lakkum
vesting, versperring
Lamech
betekenis onduidelijk, mogelijk: tot vernedering
Lamed
12e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: prikstokgetalswaarde 30
landouwe
veld, weiland
landpale
grens
lankmoedig
veel kunnen verdragen voordat je boos wordt, uitstel van toorn
lankmoedigheid
veel kunnen verdragen voordat je boos wordt, uitstel van toorn
Laodicea
het recht van het volk, of: rechtvaardig volkkaart 14 coordinaat D2b
Lappidoth
lampen, toortsen /NBG: Lappidot
Lasa
mogelijk spleet/kloof /NBG: Lesa
Lasea
betekenis onbekend, wellicht: spleet/kloof, of: ruigharigkaart 14 coordinaat C2d
Lassaron
naar Saron = een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal land /NBG: Lasaron
Lazarus
God helpt, of: hij die door God geholpen wordt
Lea
bezorgd, uitgeput
Leannoth
betekenis onbekend, mogelijk een naam van een muziekinstrument, of: het begin van een zeker lied of: zing luid om de aandacht te krijgen
Lebana
wit, ook: maan (vanwege haar witte kleur)
Lebaoth
leeuwinnen /NBG: Lebaot
Lebbeus
leeuw, of: mijn hartzelfde naam als Thaddeus
Lebona
wierook
Lecha
reis, ook: (vooruit)gang /NBG: Leka
Lechi
wang, kaak
Lehabieten
in vlam gezetten, vurigenmogelijk de Libiersvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Lemuel
tot/naar God, aan God (toebehorend)
Lesem
kostbare steen, opaaldezelfde plaats als Lais, later Dan genoemd, kaart 2 B1book een persoonsnaam
Letusieten
gescherpt, scherp
Leummieten
(voor de) volkeren
Levi
(mijn) loyaliteit/trouw, verbonden
Libanon
witkaart 8 coordinaat C3b/D2c
Libertijnen
vrijgelatenen, vrijgemaakten
Libna
witheid/helderheid, plaveiseleen legerplaats Numeri 33:20,21een stad in Juda andere teksten
Libni
wit
Libye
mogelijke betekenis: vurigen, of: hart der zee /NBG: Libiekaart 14 coordinaat D3d
lijdzaamheid
zonder morren lijden verdragen
lijnwaad
linnen (kleding)
Likhi
in bezit/gevangen nemend /NBG: Likchi
Linus
vlas, linnen, snoer
Lithostrotos
geplaveid, geplaveide grond / NBG Litostrotos
Lo-ammi
niet mijn volkook een symbolische naam voor Israel
Lo-ruchama
zonder erbarmen/ontfermingook een symbolische naam voor Israel
Lod
strijd, ook mogelijk: geboorteook een stad in Benjamin
Lodebar
zonder woord, of zonder weide /NBG: Lo-Debar
log
inhoudsmaat, ca. 0,5 liter, 1/12 hin
Lohes
de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Lois
betere, of: aangenaam/welgevallig
Lot
bedekking/sluier, verpakking
Lotan
bedekkend
Lucius
licht, helder, wit
Lud
betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboortevolkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Ludieten
afkomstig van Lud: betekenis onduidelijk, mogelijk: strijd, geboortevolkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Luhith
platen (tafelen) van hout of steen /NBG: Luchit
Lukas
Schrijver van het evangelie, zijn naam (Latijns) betekent licht/lichtgevend.Thema is de Zoon des mensen.Kerntekst: Lukas 5 vers 24, Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven... en Lukas 24 vers 7 zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.
Luz
amandelboom
Lybea
mogelijke betekenis: vurigen, of: hart der zee /NBG: Libiekaart 14 coordinaat D3d
Lycie
betekenis onbekend, wellicht: wolfachtigkaart 14 coordinaat D2d
Lydda
strijd, twist, wellicht ook: geborenkaart 10 coordinaat A4b 59
Lydia
nieuwgeborene, wellicht ook: moeite
Lykaonie
lichtland, of ook: wolfin, land van wolvenkaart 14 coordinaat E2b
Lysanias
die het verdriet verdrijft
Lysias
losmaken, bevrijder
Lystre
betekenis onbekend, wellicht: vrijkoping /NBG: Lystrakaart 14 coordinaat E2d
Maacha
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maaka
Maachath
onderdrukking/verdrukking, afpersing, zie ook Maacha /NBG: Maakat
Maadai
versiering/sieraad van de Here
Maadja
versiering/sieraad van de Here
maagschap
familie
Maai
met medelijden, bewogenheid
Maarath
naakte/kale plaats /NBG: Maarat
Maaseja
daad/werk/handeling van de Here
Maath
hij komt /NBG: Maät
Maaz
toorn /NBG: Maas
Maazia
vertroosting van de Here /NBG: Maazja
Maazja
vertroosting van de Here
Macedonie
betekenis onbekend, mogelijk: uitgestrekt land
kaart 14 coordinaat C1c/d C2a
Machalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: Machalateen aanduiding voor de koorleider
Machane-dan
legerplaats van Dan
Machbannai
(samen)binder /NBG: Makbannai
Machbena
omsloten gebied, band /NBG: Makbena
Machi
verminderd, dun /NBG: Maki
Machir
verkocht /NBG: Makir
Machla
ziekte, kwaal
Machli
ziek
Machlon
ziek
Machnadbai
betekenis onduidelijk: mogelijk: wat is gelijk aan de milddadigheid van de Here /NBG: Maknadbai
Machpela
verdubbeling /NBG: Makpela
Machseja
schuilplaats van de Here
Madai
betekenis: waarschijnlijk middelste (land) zie ook Mediekaart 1 coordinaat G2c volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Madiam
strijd, twist / NBG Midjan
Madmanna
mesthoopook een persoonsnaam
Madmen
mesthoop
Madmena
mesthoop
Madon
strijd, twist/ruzie
Magbis
verzamelend, vergaderend
Magdala
toren /NBG: Magadankaart 2 coordinaat B2b
Magdalena
afkomstig uit/van Magdala = torenkaart 2 coordinaat B2b
Magdiel
edele/prins/vorst van God
magen
bloedverwanten, familie
Magog
betekenis onduidelijk, mogelijk: uitbreiding (van het geslacht)ook een landvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Magor-missabib
schrik van rondom /NBG: schrik van rondom
Magpias
mottendoder
Mahalal-el
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalath
ziekte, is ziek geweest /NBG: machalat
Mahanaim
twee legers /NBG: Machanaimkaart 2 coordinaat B2d
Maharai
klaar, bekwaam, ook: onstuimig
Mahaseja
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Maaseja
Mahath
nemend (in de zin van oppakken, verplaatsen) /NBG: Machat
Mahazioth
gezichten/visioenen /NBG: Machaziot
Mahela
ziekte, kwaal /NBG: Machla
Maheli
ziek /NBG: Machli
Maher-Schalal
haastige buit, spoedig roof /NBG: Maher-Salal Chas-Bazin combinatie met Chazbaz
Mahli
ziek /NBG: Machli
Mahol
dans, dansend /NBG: Machol
Mainan
betekenis onbekend, misschien trooster of waarzegger /NBG: Menna
Makaz
einde/uiterste (van het land), grensplaats /NBG: Makas
Makheloth
samenkomsten, vergaderingen /NBG: Makhelot
Makkeda
plaats van schaapherders
Malaleel
lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Malcham
koning/heerser /NBG: Malkam
Malchi-Sua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchia
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiel
koning van (aangesteld door) God /NBG: Malkiel
Malchija
koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiram
de koning is verhoogd /NBG: Malkiram
Malchisua
koning der hulpe, ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchus
koning der hulpe, of: koning, koninkrijk
Maleachi
mijn bode/boodschapper, mijn gezondene
Mallothi
ik heb gesproken /NBG: Malloti
Malluch
koning, raadgever /NBG: Malluk
Mammon
geld, geldgodeen afgodennaam
Mamre
vetmestend, ook mogelijk: opstand(igheid) veroorzakend, ook een persoonsnaam
Manahath
rust, ook een geografische aanduiding /NBG: Manachat
Manahen
vertroostende, vertrooster / NBG: Manaen
Manasse
doen vergetenook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2a/B2b
Manoach
rust, rustplaats
Maoch
onderdrukking/verdrukking, afpersing /NBG: Maok
Maon
woning, verblijfplaats, schuilplaatseen stad in Juda kaart 2 coordinaat B3ceen persoonsnaameen volkeen woestijn kaart 12 coordinaat D1d
Mar-ala
schok, beving /NBG:Marala
Mara
bitter, triestkaart 12 coordinaat C2a
Marcheswan
maand oktober/november (8e maand)komt niet in de Bijbel voor
Maresa
dat aan het hoofd iseen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Mareza
dat aan het hoofd is /NBG: Maresaeen stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3been persoonsnaam
Maria
opstand/rebellie
Markus
Schrijver van het evangelie, zijn naam (Latijns) betekent beschaafd of hamer.Thema is De Knecht des Heren.Kerntekst: Markus 1 vers 15, De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Maroth
bittere fonteinen /NBG: Marot
Marsena
waarschijnlijk: verheven, mogelijk ook: de vergeetachtige (Perzisch)
Martha
bitter wordende, of: tergende, wellicht ook: meesteres / NBG: Marta
Masal
mogelijk: (dringend) verzoek, ook: mogelijk spreuk
Mashith
verwoesting, ruine /NBG: der verwoesting
Masreka
wijngaard
Massa
beproeving/verzoeking -> plaats in de woestijnlast -> persoonsnaam
Massi
daad/werk/handeling van de Here /NBG: Masai
Mathnai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mathusala
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Matred
verdrijver
Matri
regen des Heren
Mattan
gift/cadeau/geschenk
Mattana
gift/cadeau/geschenk
Mattanja
geschenk van de Here
Mattata
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattatha
haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattathias
gift van de Here /NBG: Mattatias
Matthan
gift / cadeau / geschenk /NBG: Mattan
Matthanja
geschenk van de Here /NBG: Mattanja
Matthat
gift, geschenk /NBG: Mattat
Matthenai
geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mattheus
Schrijver van het evangelie, zijn naam betekent gift van de Here /NBG: MatteusThema is Christus als Koning van het komende koninkrijk.Kerntekst: Mattheus 3 vers 2, Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Matthias
gift van de Here / NBG: Mattias
Mattithja
geschenk van de Here /NBG: Mattitja
Mauzzim
krachten, sterken /NBG: der vestingen
Maz
mogelijk: uitgetrokken/uitgetogen /NBG: Masvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Mazzaroth
verspreiders/verstrooiers, de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Me-jarkon
groen-geel water /NBG: Me-Hajjarkon
Me-zahab
goudwater, water van goud
Mea
honderd /NBG: Meatorennaam van een toren in Jeruzalem
Meara
grot
Mebunnai
opgebouwd, gebouw
Mechetabeel
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering, mogelijk ook: raadsel
Mechir
verkoopprijs
Mechona
grondslag, basis /NBG: Mekona
Mechujael
getroffen/geslagen door God
Medad
liefde
Medan
twist/strijd
Medeba
water van rustkaart 2 coordinaat B3b
Media
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perzie /NBG: Mediekaart 15 coordinaat D1c
Medie
land van Madai = betekenis waarschijnlijk: middelste land, het huidige Perziekaart 15 coordinaat D1c
Mee-sahab
goudwater, water van goud /NBG: Me-Zahab
Mefaath
pracht/luister, schoonheid, versierd /NBG: Mefaat
Mefiboseth
hij ademt schande, verspreiding van schande /NBG: Mefiboset
Megiddo
plaats van menigten/scharenkaart 2 coordinaat B2a
Megiddon
plaats van menigten/scharen /NBG: Megiddokaart 2 coordinaat B2a
Mehetabeel
God doet wet/goed /NBG: Mehetabel
Mehida
betekenis onduidelijk, mogelijk: samenvoeging/vergadering /NBG: Mechida
Mehuman
getrouw
Mehunim
woningen, verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Melatja
(die) de Here redt/doet ontsnappen
Melchi
koning
Melchizedek
koning van gerechtigheid, koning is gerechtigheid /NBG: Melchisedek
Meleas
volheid, wellicht ook mijn geliefde vriend /NBG: Melea
Melech
koning /NBG: Melek
Melecheth
Koningin /NBG: koningin des hemelseen afgodennaam
Melichu
raadgever /NBG: Meliku
Melite
overvloeiende van honing of overblijfsel /NBG: Maltakaart 14 coordinaat A2d
Melzar
hoofd/opzichter van de wijn, hoofddienaar (Perzisch) /NBG: kamerdienaar
Mem
13e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: watergetalswaarde 40
Memuchan
mogelijk: waardig, of: magier (Perzisch) /NBG: Memukan
Menahem
trooster /NBG: Menachem
Meonenim
helderzienden/waarzeggers, occultisten /NBG: waarzeggersnaam van een terebint
Meonothai
mijn woningen /NBG: Meonotai
Merab
vermeerdering, groei/aanwas
Meraja
opstand
Merajoth
opstanden /NBG: Merajot
Merari
bitter, triest
Merathaim
dubbele opstand, twee opstanden /NBG: Merataim
Mercurius
Hermes, Mercurius /NBG: Hermesook: een gelovige in Rome
Mered
rebellie/opstand, ontrouw
Meremoth
verhogingen, hoogten /NBG: Meremot
Meres
mogelijk: verheven, ook mogelijk: vergeetachtig (Perzisch)
Merib-Baal
tegenstander van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter) /NBG: Meribbaal
Meriba
strijd/twist, ruzie/onmin
Merodach
opstandig, of: god van de opstand /NBG: Merkodakeen afgodennaam
Merom
hoogte, bergtop
Meroz
(gemaakt) van Ceder
Mesa
bevrijding -> persoonsnaambetekenis onduidelijk, wellicht sterkte in Genesis 10:30
Mesach
waarschijnlijk: wie is Aku?, wellicht: behendig, vlug, of: die met kracht de boog spant /NBG: Mesak
Mescha
bevrijding, bij plaatsnaam: wellicht: sterkte /NBG: Mesa
Mesech
aanwinst, uitstrooiing /NBG: Mesekkaart 1 coordinaat F1c/F2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Meselemja
door de Here betaald, vergelding van de Here
Mesezabeel
door God bevrijdt /NBG: Mesezabel
Mesillemith
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemit
Mesillemoth
genoegdoeningen, vergeldingen /NBG: Mesillemot
Mesobab
hersteld, teruggekeerd
Mesopotamie
twee stromen/rivieren, wellicht: land tussen twee rivierenkaart 15 coordinaat C1/C2b
Messias
Gezalfde, zie ook Christuskomt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42, 4:25een titel, geen naam!
Mesullam
beloond, een gegeven beloning
Mesullemet
beloond, een gegeven beloning
Methusael
man van God, behorend tot God /NBG: Metusael
Methusalach
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Methusalah
waarschijnlijk: man van de speer, mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
metreten
een metreet is een inhoudsmaat, ca. 40 liter
Meunim
woningen, verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Mezobaja
betekenis onduidelijk, mogelijk: van het leger van de Here /NBG: Mesobaja
Mibhar
keuze, het beste /NBG: Michbar
Mibsam
geparfumeerd, geurig
Mibzar
vesting, versterkte stad /NBG: Mibsar
Micha
wie is Hem (de Here) gelijk?
Michael
Wie is gelijk aan God?
Michaja
wie is gelijk aan de Here?
Michal
(water)beekje /NBG: Mikal
Michmas
schat /NBG: Mikmaskaart 2 coordinaat B3a
Michmetath
mogelijk: schuilplaats /NBG: Mikmetat
Michri
prijs van de Here, gekocht door de Here /NBG: Mikri
Middin
maten, maatregelen
Midian
strijd, twist, ook een geografisch gebied /NBG: Midjankaart 1 coordinaat E2c/E3b
Midianieten
afkomstig van Midian = strijd, twist /NBG: Midjanieteneen niet-Israelitisch volkkaart 1 coordinaat E2c/E3b
Mifkad
poort van telling, poort van de aangewezen plaats /NBG: wachtpoortnaam van een poort in de muur van Jeruzalem
Migdal
(uikijk)toren
Migdal-el
(uitkijk)toren van God
Migdal-Gad
(uitkijk) toren van Gad /NBG: Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Migdol
toren, ook vergroot/grootgemaakteen plaatsnaamkaart 12 coordinaat C1anaam van een toren in Ezechiel 29:10 en 30:6
Migron
steile rotswand, afgrond
Mijamin
aan/van de rechterhand/rechterzijde /NBG: Miamin
Mikloth
scheuten/loten, staven /NBG: Miklot
Mikneja
bezit van de Here, door de Here gekocht /NBG: Miknejahu
Milalai
welsprekend
Milchom
koning/heerser /NBG: Milkomde god van de Ammorieteneen afgodennaam
Milete
betekenis onbekend, wellicht: zuiver witte wolkaart 14 coordinaat D2c
Milka
koningin/heerseres
Millo
volheid/overvloed, ook bolwerkeen burcht bij Sichem en een versterkte plaats bij Jeruzalem
Minjamin
aan/van de rechterhand/rechterkant
Minni
(nood)lot/deel, toegewezengeografische aanduiding
Minnit
(nood)lot/deel, toegewezen
Minnith
(nood)lot/deel, toegewezen NBG:/Minnit
Mirjam
opstand/rebellie
Mirma
misleiding, fraude
Mis-al
(dringend) verzoek, smeekbede /NBG: Misal
Misael
wie is wat God is?
Misal
(dringend) verzoek, smeekbede
Misam
reiniging
Misma
(gebeds)verhoring, horende, roem/faam
Mismanna
vetheid/vettigheid (ook in de zin van voorspoed/vruchtbaarheid)
Mispereth
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Misperet
Misrefoth-maim
de stromen van water /NBG: Misrefot-Maim
Mistpoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B3a op het kaartje mestpoort
Mithka
zoetigheid /NBG: Mitka
Mithredath
gegeven door Mitra (de Perzische zonnegod) /NBG: Mitredat
Mitsraim
Egypte /NBG: Misraimkaart 1 coordinaat E3a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Mitylene
betekenis onbekend, mogelijk: verminktkaart 14 coordinaat D2a
Mizpa
wachttorenMizpa kaart 2 coordinaat B3aMizpa in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizpar
getal/nummer, geteld/genummerd /NBG: Mispar
Mizpe
wachttoren /NBG: Mispaverbondsplaats van Jakob en Labaneen streek bij de berg Hermoneen stad in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Mizza
angst
Mnason
indachtig, herinnerd
Moab
water van de vader, ook nageslacht van de vader, ook een geografisch gebiedkaart 2 coordinaat B2d
Moabieten
afkomstig van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vadereen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3d
Moadja
feest/festijn van de Here
Mof
mogelijk: haven van goede mensen, de poort der gezegendende stad Memphis kaart 12 coordinaat B2b
Molada
geboorte
Molech
koning, heerser /NBG: Molochdit is een afgodennaam
Molecheth
koningin /NBG: Moleket
Molid
voortbrenger, voortplanter
Moloch
koning, heerserdit is een afgodennaam
Moorman
afkomstig uit Ethiopie, van Cusch afstammend
Mordechai
betekenis onduidelijk, mogelijk: kleine man, of: vereerder van Mars of ook: bittere droefheid /NBG: Mordekai
More
leraar, onderwijzer, ook: schutter, vroege regen
Morenland
Ethiopie
Morescheth-gaths
eigendom van Gath = wijnpers /NBG: Moreset-Gat
Moria
voorzien zal de Here, (uit)verkoren door de Here
Mosera
banden, verbonden
Moseroth
banden, verbonden /NBG: Moserot
Moza
uitgang, opkomst, oorsprong, voortbrengsel/ras /NBG: Mosaeen persoonsnaameen stad in Benjamin
Mozes
uit (het water) getrokken (worden), ook: bevrijder
Muppim
mogelijk: slang
murmureren
morren
Musi
beproefd/getest
Muth-labben
/NBG: op de wijze van: de dood van de zoon
Myra
mirrekaart 14 coordinaat E2c
Mysie
verfoeilijk, moerassig (land), wellicht ook: land van beukenbomenkaart 14 coordinaat D1c/d
Naama
aangenaam, beminnelijk, welgevalligeen persoonsnaameen stad in Juda
Naaman
aangenaam, beminnelijk, welgevallig
Naara
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw
Naaran
jeugdig
Naari
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarai
Nabajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajot
Nabal
dwaas, schurk/gemeen, onbetrouwbaar
Naboth
vruchten, voortbrengsel /NBG: Nabot
Nachbi
verborgen
Nachon
gevestigd/opgericht, vastgesteld /NBG: Nakon
Nachor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend
Nadab
royaal, mild/overvloedig
Naema
aangenaam, beminnelijk, welgevallig /NBG:Naama
Nafath-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafis
vernieuwd, verfrissing
Nafoth-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafthali
mijn worsteling/strijd / NBG: Naftaliook een persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B1/2
Naftuchieten
betekenis onbekendeen Egyptisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Naggai
glans, heerlijkheid, verlichtend
Nahalal
weide, dezelfde naam als Nahalol
Nahaliel
vallei/dal van God /NBG: Nachaliel
Nahalol
weidezelfde plaats als Nahalal
Naham
troost, vertroosting /NBG: Nacham
Nahamani
medelijdend, vertroostend /NBG: Nachamani
Naharai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Naharoth
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarat
Nahas
slang /NBG: Nachas
Nahasson
tovenaar /NBG: Nachson
Nahath
rust, vrede /NBG: Nachat
Nahesson
tovenaar /NBG: Nachson
Naho
rust /NBG: Nocha
Nahor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend /NBG: Nachor
Nahrai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Nahum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost
Nain
schone velden, of: liefelijk, schoonheidkaart 2 coordinaat B2a
Najoth
woningen, woonplaatsen /NBG: Najot
Naomi
mijn liefelijkheid/welgevalligheid /NBG: Noomi
Narcissus
bedwelmende geur
Nathan
gever, mogelijk gegevene, gift /NBG: Natan
Nathan-melech
geschenk van de koning /NBG: Netanmelek
Nathanael
gegeven door God, gave van God / NBG: Natanael
Nathaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Naum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost /NBG: Nahum
Nazaret
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheutkaart 10 coordinaat B3a 59
Nazareth
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut / NBG: Nazaret
kaart 10 coordinaat B3a 59
Nea
beving/trilling, schok
Neapolis
nieuwe stadkaart 14 coordinaat C1d
Nearja
(dienst)knecht van de Here
Nebai
voorspoedig/welvarend
Nebajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajotook een volk in Jesaja 60:7 kaart 15 coordinaat B2c
Neballat
waarschijnlijk: verborgen dwaasheid, mogelijk ook: hij verwekte tot leven
Nebat
gezichtspunt, aanblik
Nebo
hoogteeen berg zie kaart 2 coordinaat B3been stad in Rubeneen stad in Judaeen persoonsnaamuitlegger, voorspellereen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebu
uitlegger, voorspeller /NBG: Neboeen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebukadnezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadnessar
Nebukadrezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadressar
Nebuschazban
aanbidder van Nebo (Mercurius) /NBG: Nebusazban
Nebuzaradan
Nebos prins en heerNebo = uitlegger, voorspeller, afgod van de Babyloniers
Nechiloth
/NBG: bij fluitspel
Nechlamiet
mogelijk: dromer /NBG: Nechelamieteen aanduiding
Necho
betekenis onduidelijk, mogelijk de lamme /NBG: Neko
Nedabja
edelmoedig van de Here
Nefeg
spruit, voortbrengsel
Nefthoah
openend /NBG: Neftoach
Neftoah
openend /NBG: Neftoach
Nefusim
waarschijnlijk: uitbreiding /NBG: Nefussim
Nefussim
waarschijnlijk: uitbreiding
Neginoth
mogelijk een snaarinstrument /NBG: bij snarenspel
Nehemia
vertroosting van de Here
Nehiel
mogelijk: bewogen door God, wellicht ook: woonplaats Gods /NBG: Neiel
Nehum
medelijdend, troost /NBG: Nechum
Nehusta
van koper (metaal) /NBG: Nechusta
Nehustan
(koper) van metaal /NBG: Nechustannaam voor de koperen slang
Nekoda
gemerkt/getekend, gespikkeld
Nemuel
waarschijnlijk: besnijdenis van God, besneden door God
Ner
lichtdrager, kandelaar, kaars/lamp, ook: voorspoed, geluk
Nereus
wellicht Griekse vorm van Ner (licht/lamp), wellicht ook klomp
Nergal
betekenis onduidelijk, mogelijk draaiend/bewegend lichteen afgodennaam, de afgod van de dood/gloeiende middagzon (mogelijk: Mars)
Neri
lamp, licht, kaars
Nerija
licht van de Here /NBG: Neria
Nethaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Nethanja
gave/geschenk van de Here /NBG: Netanja
Nethinim
overgegevenen, toegewijden /NBG: tempelhorigen
Netofa
afdruipsel, destillaat (van Mirre)
Neziah
uitmuntend, vooraanstaand /NBG: Nesiach
Nezib
pilaar, standbeeld, ook garnizoen /NBG: Nesib
Nibhaz
mogelijk: Nebo, de ziener, mogelijk ook: de blaffer /NBG: Nibchazeen afgodennaam
Nibsan
zachte bodem/grond
Nicanor
overwinnaar / NBG: Nikanor
Nicodemus
overwinning van het volk / NBG: Nikodemus
Nicolaus
overwinnaar van het volk / NBG: Nikolaus
Niger
zwarte, neger
nijl
rivier, stroomNijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivierkaart 1 coordinaat E3/4/5
Nikopolis
overwinnende stad, of: stad der overwinningkaart 14 coordinaat C2a
Nimra
zuiver water, springend water
Nimrim
zuiver water, springend waternaam van een rivier
Nimrod
rebel/opstandeling, ook: laten wij opstandig zijn/rebellerenkaart 1 coordinaat F2d volkerenlijst: afstammeling van Cham
Nimsi
uitgetrokken, gered
Nineve
waarschijnlijk woningkaart 15 coordinaat C1d
Nisan
maand maart/april (1e maand)betekenis onduidelijk, mogelijk: hun vlucht
Nisroch
waarschijnlijk (grote) arend /NBG: Nisrokeen afgodennaam
No
waarschijnlijk: stad, tempel/woningde Egyptische stad Thebekaart 1 coordinaat E3a
Noa
bewegelijk, beweging
Noach
rust
Noadja
ontmoeting met de Here
Nob
hoogte, hoge plaats, mogelijk ook voorzegging
Nobah
geblaf /NBG: Nobachhet vroegere Kenat, een stad
Nod
omzwerving, ballingschap
Nodab
nobel/edel
Noe
rust /NBG: Noach
Nof
betekenis onduidelijk, mogelijk: aanwezigheid, of haven/poort van goede mensen/gezegendenkaart 12 coordinaat B2b
Nofat
(ruk)wind, windstoot /NBG: Nofach
Nogah
helderheid, groot stralend licht /NBG: Noga
Noha
bewegelijk, beweging /NBG: Noa
Non
vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvend /NBG: Nun
Nun
14e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvendgetalswaarde 50ook een persoonsnaam
Nymfas
bruidegom /NBG: Nymfa
Obadja
werker, dienstknecht van de Here
Obal
afgestroopt, bladerloosvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Obed
werker, dienstknecht
Obil
opzichter van kamelen
Oboth
waterslang, pythons /NBG: Obot
Ochran
beproefd/ontroerd /NBG: Okran
Oded
herstellen, oprichten
Ofel
berg/heuvel, ook: gezwel/tumorkaart 8 bijkaartje (slecht te zien op het kaartje, ligt links van Berg der Ergernis)
Ofir
as/stof, ook mogelijk: overvloedeen vindplaats van goudook een persoonsnaamkaart 1 coordinaat G3d volkerenlijst: afstammeling van Sem
Ofni
betekenis onduidelijk, mogelijk beschimmeld
Ofra
jonge hindekaart 2 cordinaat B2c
Og
langnekkig, gigantisch
Ohad
samenvoegend, verenigd, ook mogelijk: deel, sympathieke
Ohel
tent
Ohola
haar (eigen) tent
Oholiba
mijn tent is in haar
Olijfberg
berg van de olijven/olijfbomenkaart 11 coordinaat C1/2
Olympas
geschenk van Olympus, hemels
Omar
welbespraakt, spreker/verteller
Omri
knecht van de Here
On
kracht/sterkte, rijkdom, ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat B1d
Onam
kracht/sterk
Onan
kracht/sterk
Onesiforus
voordeel aanbrengend, nut brengend
Onesimus
nuttig, voordelig
onnozel
zonder schuld
Ono
kracht/sterk
oorblazer
kwaadspreker
Oostpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
ootmoedigheid
nederigheid
Openbaring
Algemeen aangenomen wordt dat dit bijbelboek rond 96 na Christus geschreven is (door Johannes). Toch zijn er ook argumenten dat Openbaring mogelijk eerder geschreven is, al gedurende de Handelingentijd.Van allerlei zaken die in het eerste boek Genesis begonnen, wordt in Openbaring de afronding beschreven. Er liggen dan ook vele lijnen tussen deze beide bijbelboeken. De wederkomst van Christus staat centraal in dit bijbelboek, de officiele naam van dit boek luidt dan ook: Openbaring van Jezus Christus (hfdst. 1:1). Hierbij gaat het om openbaren in de zin van iets bekend maken, tegelijk gaat het in dit boek om de openbaring van Christus en alles wat daarmee samenhangt.Kerntekst: Zie, Ik maak alle dingen nieuw (hfdst. 21:5).
opperzangmeester
de bekwaamste muziekmeester
Oreb
raafook de steen waarop Oreb werd gedood
Oren
den, spar, pijnboom
Orion
dwaas, maar ook: sterkenaam van een sterrenbeeld
Ornan
vlug, handig, mogelijk ook: grote pijnboom
Orpa
jong hert
Othni
leeuw van God, ook: mijn sterkte is God /NBG: Otnielverkorte vorm van Othniel
Othniel
leeuw van God, ook: mijn sterkte is God /NBG: Otniel
Oude poort
een poort in de muur van Jeruzalemzie kaart 11 coordinaat A2b
Ozem
betekenis onduidelijk, mogelijk: de driftige of ik zal hen (doen) haasten /NBG: Osem
Ozias
(die) de Here versterkt /bekrachtigd /NBG: Uzzia
Ozni
goedhorend, ook mogelijk: mijn gehoor
Paardenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Paddan
vlakte, veld
Paddan-Aram
vlakte van Syrie (Aram)kaart 15 coordinaat B1d/C1c
Padon
bevrijding/verlossing
Paerai
kloof /NBG: Paarai
Pafos
betekenis onbekend, wellicht: kokendkaart 14 coordinaat E3a
Pagiel
gebeurtenis van God
Pahath-Moab
put/uitgraving van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vader /NBG: Pachat-Moab
Pahi
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pai
Pahu
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pau
Palal
rechter
Palestina
zich wentelend/rollend (in het stof) /NBG: Filistea
Pallu
onderscheiden, afgezonderd, ook: wonderlijk
Palmstad
ander naam voor de stad Jericho
Palti
verlossing door de Here
Paltiel
verlossing door God
Pamfylie
van iedere stam, allerlei volksstammenkaart 14 coordinaat E2c/d
Pannag
delicatesse /NBG: Mirreaanduiding
Para
jonge koe, vaars
Paran
plaats vol met holen/spelonkeneen woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a
Parbar
buitenwijk /NBG: bijgebouw
pardel
luipaard
Parhos
vlo /NBG: Paros
Parmastha
allereerste /NBG: Parmasta
Parmenas
duurzaam, de volharder
Parnach
betekenis onduidelijk, mogelijk: (zeer) vlug/behendig /NBG: Parnak
Paros
vlo
Parsandatha
betekenis onduidelijk, mogelijk: van edele geboorte, wellicht ook: wetgeleerde (Perzisch) /NBG: Parsandata
Parthers
betekenis onbekend, wellicht: onderpand /NBG: Partenafkomstig uit Parthie
Paruah
gedijend, bloeiende /NBG: Paruach
Parvaim
oosterse gebieden /NBG: Parwaim
Parvarim
woonstede /NBG: bijgebouwen
Pas-Dammim
grens van het bloed, grens van de roden
Pasach
snede /NBG: Pasak
Pasea
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Paseah
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Pashur
mogelijk: veiligheid van alle kanten, vrijheid /NBG: Paschur
Patara
losgelaten (negatief), ook: verspreidendkaart 14 coordinaat D2d
Pathros
zuidelijke streek /NBG: Patroswaarschijnlijk: Boven-Egyptekaart 12 coordinaat B2b
Pathrusieten
afkomstig uit Pathros = zuidelijk streek, een geografische aanduiding, waarschijnlijk Boven-Egyptevolkerenlijst: afstammeling van Cham
Patmos
betekenis onbekend, wellicht: mijn dodenkaart 14 coordinaat D2c
Patrobas
betekenis onbekend, wellicht: vaderlijk
Paulus
de kleine
Pe
17e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: mondgetalswaarde 80
Pedael
(die) door God (is) verlost
Pedaja
(die) door de Here (is) verlost
Pedazur
(die) door de Rots (is) verlost /NBG: Pedasur
Pekah
opening (van ogen, oren) /NBG: Pekach
Pekahia
de Here heeft (zijn ogen) geopend /NBG: Pekachja
Pekod
bezoeking, straf
Pelaja
(die) de Here afzondert, ook: de Here is wonderlijk!
Pelalja
(die) de Here berecht
Pelatja
(die) de Here verlost
Peleg
stroom/beek, ook: verdelingvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Pelet
verlossing/bevrijding
Peleth
snelheid/vlugheid /NBG: Pelet
Peloniet
een zekere (man), eneeen aanduiding
Peninna
parel, mogelijk ook: rode koralen
Penuel
het aangezicht van God
Peor
kloof, wijde openingeen afgod uit Moabeen berg in Moab
Perazim
breuken, barsten /NBG: Perasimnaam van een berg
Peres
uitlegger/verklaarder/uiteenzetter, ook: mest -> persoonsnaam in 1 Kronieken 7:16zelfde naam als Perzie, de uitleg van ufarsin: (uw koninkrijk is) gebroken in Daniel 5:28
Perez
doorbraak, breuk, scheur /NBG: Peres
Perez-uza
doorbraak/breuk van Uza = sterkte/kracht /NBG: Peres-Uzza
Pergamus
burcht, hoogte /NBG: Pergamumkaart 14 coordinaat D2a
Perge
betekenis onbekend, wellicht: aardskaart 14 coordinaat E2c
Perida
(strooi)zaad, ook: scheiding
Persis
betekenis onbekend, mogelijk: een Perzische vrouw
Peruda
(strooi)zaad, ook: scheiding
Perzie
betekenis mogelijk: verdeling, verbrekingkaart 15 coordinaat D2b/d E2
Petahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethor
verklaring/uitleg /NBG: Petorkaart 13 coordinaat C1a
Pethuel
door God uitgebreid/vergroot /NBG: Petuel
Petrus
steen, rotssteen
Peullethai
beloning van de Here, werk/handeling van de Here /NBG: Peulletai
Pi-hachiroth
mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Pibeseth
stad van Bastet (betekenis onbekend), mogelijk ook: deel/mond van de schande /NBG: Pi-Besetkaart 12 coordinaat B1d
Pichol
opperbevelhebber /NBG: Pikol
Pilatus
met een werpspies / speer gewapendzie ook Pontius
Pildas
betekenis onbekend, mogelijk: lamp/vlam van vuur
Pilha
(gesneden) plak, mogelijk ook: breuk, hazenlip /NBG: Pilcha
Piltai
(die) de Here verlost
Pinehas
mond van koper /NBG: Pinechas
Pinon
duisternis, ook: verward, verstrooiing van gedachten
Pir-am
als een wilde ezel
Pirhathon
waarschijnlijk: belangrijkste/hoofdstad: of: vrijstad /NBG: Piraton
Pisga
deel/stuk
Pisidie
gewest van rovers, wellicht ook: pekkigkaart 14 coordinaat E2c
Pison
grote verspreiding, overstroming
Pispa
betekenis onbekend, mogelijk: verspreiding, verdwijning
Pithon
waarschijnlijk: opengesperd, mogelijk ook: naaktheid, ongevaarlijk /NBG: Piton
Pitom
betekenis onbekend, mogelijk: stad van de (af)god Atoem, mogelijk: omsloten/omtuinde plaats, of stad van gerechtigheidkaart 12 coordinaat B1d
Pniel
het aangezicht van Godkaart 2 coordinaat B2d
Pnuel
het aangezicht van God /NBG: Penuelook een persoonsnaam
Pocheret-hazebaim
het vangen van gazellen /NBG: Pokeret-Hassebaim
Pochereth
Pochereth van Zebaim = Pochereth-Hazebaim = het vangen van gazellen
Pontius
mogelijk: van de zeezie ook Pilatus
Pontus
de zee of landschap aan zeekaart 14 coordinaat E1d
Poratha
mogelijk: door het lot gegeven (Perzisch), wellicht ook: sieraad (Aramees), vruchtbaarheid /NBG: Porata
Porcius
varken, zwijnachtig
Potifar
waarschijnlijk: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Potifera
vrouwelijke vorm van Potifar: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Priscilla
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig
Priska
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig /NBG: Prisca
Prochorus
voordanser, koorleider
Ptolemais
stad, genoemd naar Ptolemeus (krijger, oorlogszuchtig)kaart 14 F3a
Pua
prachtig/schitterend, glansrijk -> Exodus 1:15waarschijnlijk meekrap (een plant die rode stof afgeeft) -> richteren 10:1 en 1 Kronieken 7:1
Publius
betekenis onbekend, mogelijk: populair
Pudens
schaamachtig, bleu, bescheidenheid
Pul
peulvruchten/boneneen koningeen volk, zie Jesaja 66:19
Pura
boog
Put
gekweld, geteisterdook een volk, kaart 1 coordinaat F5a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Puteoli
putjes, kuiltjes, wellicht ook: zwavelbronnenkaart 14 coordinaat A1d
Putiel
gekweld/bedroefd door God
Puva
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft), zie ook Pua /NBG: Puwwa
Puwa
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft) /NBG: Puwwa
Quartus
de vierde
Raamja
angst/verschrikking des Heren
Raamses
door de zon verwekt, zoon van de zonkaart 12 coordinaat C1a
Rab-mag
bewindvoerder?
Rab-saris
hoofd van de eunuchs /NBG: hofmaarschalkaanduiding
Rabba
vermeerdering, ook grote stadeen stad ten oosten van de Jordaan kaart 2 coordinaat B3been stad in Juda
Rabbith
menigte /NBG: Rabbit
Rachab
wijd, groot, ruimtelijk
Rachel
ooi
Raddai
onderwerpend, bedwingend
Raema
trilling/huivering /NBG: Ramavolkerenlijst: afstammeling van Cham
Rafa
de rustige, genezer, ook: reusook een naam van een reus
Rafaim
de rustigen, geneesheren, ook: reuzen /NBG: Refaimkaart 7 coordinaat C3a
Rafidim
(rust)bedden, rustplaatsen, ook stutten/steunen /NBG: Refidimkaart 12 coordinaat C2d
Rafu
genezen (in de zin van (weer) gezond)
Ragau
vriendschap, vriend /NBG: Reu
Rahab
arrogantie, trots, snoeverig, sterkteeen symbolische naam
Raham
baarmoeder, ook: barmhartig, zorgzame genegenheid /NBG: Racham
raka
leeghoofd
Rakkath
dunheid, dunne strook, kust/oever /NBG: rakkat
Rakkon
dunheid, dunne strook, kust/oever
Ram
hoog, verheven
Rama
hoogte/verhevenheid, hoge plaatskaart 2 coordinaat B3a
Ramath
hoogte/verhevenheid, hoge plaats /NBG: Ramakaart 2 coordinaat B3a
Ramath-lechi
hoogte van Lechi = wang, kaak /NBG: Ramat-Lechi
Ramath-Mizpa
hoogte van Mispa = wachttoren /NBG: Ramat-Hammispe
Ramathaim-zofim
dubbele hoogte voor de uitkijk/bewaking /NBG: Ramataim-Sofim
Rameses
door de zon verwekt, zoon van de zonkaart 12 coordinaat C1a
Ramja
(die) door de Here aangesteld (is)
Ramoth
hoogten /NBG: Ramotdit was een vrijstad bekend als Ramoth in Gileadkaart 2 coordinaat C2a
Reaja
de Here beschouwt (hem)
Reba
een vierde (deel), zijde
Rebekka
bindend, vastmaken met een koord
Recha
mogelijk: ruim, of: uiterste deel /NBG: Reka
Rechab
ruiter /NBG: Rekab
Rechob
ruimte, open plaats, wijd, pleineen stad waar de weg naar Hamat begint(in Syrie)een stad in Asernog een stad in Aserpersoonsnaam
Reelaja
angst/schrik/verschrikking des Heren
Refael
(die) God genas
Refah
rijkdommen, overvloed /NBG: Refach
Refaieten
afkomstig van Rafa = de rustige, genezer, ook: reusnaam van reuzen
Refaim
de rustigen, geneesheren, ook: reuzenkaart 7 coordinaat C3a
Refaja
(die) de Here genas
Regem
vriend
Regem-melech
vriend van de koning /NBG: Regem-Melek
Regium
regiokaart 14 coordinaat B2a
Rehabeam
open plaats/vergroting/verruiming van het volk, ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rehabja
open plaats/vergroting/verruiming van de Here, ook: de Here heeft vergroot /NBG: Rechabja
Rehob
ruimte, open plaats, wijd, plein /NBG: Rechob1) een stad waar de weg naar Hamat begint(in Syrie)2) een stad in Aser3) nog een stad in Aser4) persoonsnaam
Rehoboth
ruimten, open plaats, wijd /NBG: Rechobotkaart 2 coordinaat A3c
Rehoboth-Ir
ruimten/open plaatsen van hitte / toorn /NBG: Rechobot-Irin Staten Vertaling als 2 verschillende plaatsen genoemd met een , ertussenkaart 15 coordinaat C1d
Rehu
vriendschap, vriend /NBG: Reu
Rehuel
(het) aanroepen van God of vriend van God /NBG: Reuel
Rehum
genadevol, vol van genade/erbarmen /NBG: Rechum
Rei
vriendelijk, sociaal
reien
zingen en springen
Rekem
borduursel, afwisselend, geschakeerdook een stad in Benjamin
Remalia
(die) door de Here versierd (is) /NBG: Remaljahu
Remeth
hoogte /NBG: Remet
Remfan
Egyptische naam voor de planeet Saturnus / NBG: Romfa
Resch
20e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: hoofd, begingetalswaarde 200
Resef
vlam, brandende kool, brandende ziekte
Resen
toom/teugel/breidel, kaak
Reuel
vriend van God
Reuma
hoog, verheven/verhoogd
Rezef
hete steen, kool /NBG: Resef
Rezin
aanvaard, geliefde, vorst, stabiel/standvastig /NBG: Resin
Rezon
vorst, prins
Rhesa
betekenis wellicht: vermaak, geneugte, mogelijk ook: hoofd /NBG: Resa
Rhode
rozeboom, roos(je) / NBG: Rode
Rhodus
roos, rozeneiland /NBG: Rodosnaam van een eilandkaart 14 coordinaat D2d
Ribai
mijn strijd, mogelijk: bepleiter bij de Here
Ribla
vruchtbaarheidkaart 13 coordinaat B2c
Rifath
betekenis onduidelijk, mogelijk: verpletteraar (van vijanden) /NBG: Rifatvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Rimmon
granaatappeleen rotspersoonsnaamafgodennaameen stad in Simeon, Zebulon en bij Jeruzalem -> kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-methoar
/NBG: Rimmon (= granaatappel) dat zich uitstrekt in de richting van kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-perez
Rimmon (= granaatappel ) van Peres (= de breuk) /NBG: Rimmon-Peres
Rimmono
granaatappel / dezelfde plaats als Rimmonkaart 2 coordinaat B3a
Rinna
schreeuwen, zingen, juichen
Rissa
barst/breuk, ruine
Rithma
brem /NBG: Ritma
Rizja
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Risja
Rizpa
hete steen, kool, ingelegd plaveisel, mozaiek /NBG: Rispa
Roboam
open plaats/vergroting/verruiming van het volk, ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rode zee
de zee van het zeewier / zie ook schelfzeekaart 12 coordinaat C2/D2
Rogel
voller, iemand die stof verviltnaam van een fonteinkaart 10 in overzicht Jeruzalem in de dagen van Christus omwandeling op aarde59
Rogelim
plaats van de vollers
Rohega
geschreeuw, mogelijk ook: heerlijke regen /NBG: Roga
Romamthi-Ezer
ik heb hulp doen opstaan /NBG: Romanti-Ezer
Rome
sterktekaart 14 coordinaat A1d
Romeinen
(Vroege) brief geschreven door Paulus (jaar ca. 58).De brief is leerstellig en geeft de positie van de mens van nature tegenover God aan en hoe hij door genade gerechtvaardigd kan worden.Kerntekst: Romeinen 3 vers 23 en 24, Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
rondas
groot rond schild
Ros
hoofd, ook: leider
Ruben
zie, een zoon!ook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B3b
Ruchama
erbarmen/ontferming
Rufus
de rode, rood
Ruma
hoog, verheven
Saaf
waarschijnlijk: balsem
Saalabbin
vossen, plaats van vossenzelfde plaats als Saalbim
Saalbim
vossen, plaats van vossendezelfde plaats als Saalabbin
Saaraim
dubbele poort, twee poorten
Saasgaz
dienaar/knecht van de schone
Sabbai
betekenis onduidelijk, mogelijk: goedertierenheid van de Here, wellicht ook: rein/zuiver, omzwervend /NBG: Zabbai
Sabbethai
op de sabbat geboren, behorend tot de sabbat /NBG: Sabbetai
Sabta
waarschijnlijk: verzadigd, mogelijk ook: doorbrekende (grote schrik voor vijanden)volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sabtecha
waarschijnlijk: ik ben verzadigd, mogelijk: sterk doorbrekend /NBG: Sabtekavolkerenlijst: afstammeling van Cham
Sachar
wit/wittigheid, mogelijk: taankleurigook een aanduiding
Sadduceen
betekenis: navolgers van een zekere Sadok /NBG: Sadduceeën
Joodse groepering uit dezelfde tijd als de Farizeeën.
Tussen 100 voor en 200 na Chr. maken verschillende bronnen melding van twee joodse groeperingen: de Sadduceeën en de Farizeeën. Sadduceeën gehoorzamen de Thora, zonder daar andere geschriften aan toe te voegen. Ze hebben vooral volgelingen onder de priesters in Jeruzalem en sommige rijke aristocraten. Het gaat om een relatief kleine groepering. De naam wordt gebruikt om de Sadduceeën te onderscheiden van andere groeperingen met ongeveer dezelfde opvattingen.
De Sadduceeën volgen de Thora zoals in de Bijbel beschreven wordt. Deze traditie is door Mozes begonnen. Ze verwerpen de doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel en van beloning en straf in het hiernamaals. Ze menen af te stammen van de hogepriester Zadok, die leefde in de tijd van de tempel van Salomo. Stellen zich op als godsdienstige tegenstanders van Maccabeërs in Jeruzalem, maar gaan wel politieke banden met hen aan. Ze accepteren de realiteit van de Romeinse overheersing.
Onduidelijk blijft wanneer de sekte ophoudt te bestaan. Sommigen denken aan de periode volgend op de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem in 70 n. Chr. Na die tijd verschijnt echter nog literatuur waarin de groep genoemd wordt.

bron: www.vecip.com
Sadok
rechtvaardige
Sadrach
betekenis onduidelijk, mogelijk: vreugde in de weg /NBG: Sadrak
Saf
bekken, kom, ook: drempel: of: lang
Safam
eminent, uitstekend/uitmuntend
Safan
klipdas
Safat
rechter
Safer
berg van schoonheid/zuiverheid /NBG: Har-Safer
Saffira
schoon(heid)
Safir
mooi, zuiver, eerlijk
Sage
dwalend, vergissend
Sahalim
vossen /NBG: Saalim
Saharaim
twee dageraden/schemeringen /NBG: Sacharaim
Sahazima
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Sachasima
Sala
gewapend /NBG: Selach
Salamis
vredestad, heilstadligt op Cypruskaart 14 coordinaat E2d
Salathiel
ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Salcha
betekenis onduidelijk, mogelijk: weg, verhuizing /NBG: Salkakaart 8 coordinaat D4b
Salemja
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here /NBG: Selemja
Salim
vrede, ook mogelijk: voskaart 10 coordinaat B3c 59
Salisa
driehoek(ig)
Sallai
verhoogd, verheven
Sallu
gewogen
Sallum
geheel betaald, voldaan, vergelding/genoegdoening
Salma
kleed, gewaad, (be)kleding
Salmai
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here
Salman
mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste
Salmaneser
mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste /NBG: Salmanassar
Salmon
schaduwrijk, donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14, een krijgsheld in Psalm 68:14kleed, gewaad, (be)kleding -> een persoonsnaam
Salmone
vrede, wellicht ook: bekleedkaap Salmonekaart 14 coordinaat D2c
Salome
vrouwelijke vorm van Salomo = vreedzaam, vredig
Salomo
vreedzaam, vredig
Salomon
vreedzaam, vredig / NBG: Salomo
Salu
gewogen
Sama
(gebeds)verhoring, het horen, horende
Samaria
bewakingsheuvel, hoogtekaart 2 coordinaat B2c
Samech
15e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tekengetalswaarde 60
Samgar
waarschijnlijk zwaard, mogelijk ook: vreemdeling geheten
Samhuth
verlatenheid, woestijn, ook: verbazing /NBG: Samhut
Samir
doorn, scherpe punt, ook: wacht/bewakerook een persoonsnaam
Samla
kleed, gewaad, (be)kleding
Samlai
vreedzaam, vredig
Samma
woestijn, verbazing
Sammai
verlaten
Sammoth
verlaten plaatsen, woestijnen
Sammua
verslag, gerucht/roep, roem
Samos
betekenis onbekend, wellicht: klif, zandbankkaart 14 coordinaat D2a
Samothrace
betekenis onbekend, wellicht: een teken van vodden /NBG: Samotrakekaart 14 coordinaat D1c
Samserai
waarschijnlijk: bescherming van de Here, de Here behoedt
Samson
als de zon/zon-achtig, schitterende zon /NBG: Simson
Samuel
gehoord / verhoord door God
Sanballat
verborgen/geheime haat
Sanherib
mogelijk: San (een afgod) heeft vele broeders
Sanzanna
palmtak /NBG: Sansanna
Sara
vorstin, prinses, voorname vrouw
Saraf
(vurige) slang
Sarai
twistziekbegin, beginnend -> in Ezra 10:40
Sarar
standvastig, vijand
Sardis
betekenis onbekend, wellicht: rode /NBG: Sardeskaart 14 coordinaat D2b
Sarepta
(samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefatkaart 13 coordinaat A3a
Sarezer
waarschijnlijk, bescherm de koning, mogelijk ook: prins van het vuur, heldere glans /NBG: Sareser
Sargon
betekenis onduidelijk, mogelijk: de koning is machtig (Assyrisch), mogelijk ook: vorst/prins van de zon
Sarid
overlevende, ontkomene, overblijfsel
Saron
een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal landkaart 2 coordinaat A2d
Sarona
een (grote) vlakte, een vlak/horizontaal land /NBG: Saronkaart 2 coordinaat A2d
Sarsechim
betekenis onduidelijk, mogelijk: vorst, vorst van de eunuchs
Sarthan
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Saruch
tak, verweven /NBG: Serug
Saruhen
hun gebied/terrein, mogelijk ook: aangename woonplaats /NBG: Saruchen
Sasai
wit
Sasak
begerend
satan
tegenstander, vijand, beschuldiger, lasteraar
Saul
gevraagd, geleend
Saulus
gevraagd, geleend
Sausa
woning (van de Here) /NBG: Sawsa
Sceva
woning (van de Here), wellicht ook: gedachtenlezer /NBG: Skevas
Schaapspoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B2a
Schallechet
Schallechet = geveld (m.b.t. een boom), nederwerping /NBG: Salleketpoortnaam van een poort
Schammua
verslag, gerucht/roep, roem /NBG: Sammua
Schave
vlakte /NBG: Sawe
Schave-kiriathaim
vlakte van Kiriathaim = twee stedendorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Sawe-Kirjataim
Schear-jaschub
een rest/overblijfsel zal (zich) omkeren/bekeren/wederkeren /NBG: Sear-Jasub
Scheba
mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3eed, zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2, -> persoonsnaam in 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13, -> naam van een put in Genesis 26:33betekenis onduidelijk, misschien: mensheid -> alle andere teksten/NBG: Sebakaart 1 coordinaat F4 midden volkerenlijst: afstammeling van Chamvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Schebam
waarschijnlijk: (lieflijke) geur -> dezelfde plaats als Sibma /NBG: Sebam
Schebarim
breuken, ruines /NBG: de steengroeven
Schebat
maand januari/februari (11e maand)roede, staf, scepter /NBG: Sebat
Schelah
gezonden, voortgaand /NBG: waterleidingnaam van een fontein
Schelfzee
de zee van het zeewier, zie ook Suf en Rode zeekaart 12 coordinaat C2/D2
Scheminith
wellicht een achtsnarige lier
Schiggajon
/NBG: klaaglied
Schin
21e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tandgetalswaarde 300
Schobab
wegkeren/afkeren, opstandig /NBG: Sobab
Schoham
onyx/sardonyx /NBG: chrysopraas
Schonehavens
/NBG: Goede Redekaart 14 coordinaat D3a
Schuni
stilte, rust /NBG: Suni
Schusan
de lelie der getuigenisin combinatie met Eduth
Scyth
afkomstig uit Scythie (betekenis onbekend, wellicht: ruig) /NBG: Skyth
Seal
(dringend) verzoek, smeekbede
Sealthiel
ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Searja
die door de Here geacht/beoordeeld wordt
Seba
mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3eed, zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2, -> persoonsnaamin 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13, ->naam van een put in Genesis 26:33betekenis onduidelijk, misschien: mensheid -> alle andere teksten/NBG: Sebakaart 1 coordinaat E4d volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sebanja
lieveling van de Here
Seber
breuk
Sebna
tederheid
Sebuel
gevangene van God
Sechacha
omheining, insluiting /NBG: Sekaka
Sechanja
bijwoner/inwoner van de Here /NBG: Sekanja
Sechem
(aan)deel, ook mogelijk: rug, schouder /NBG: Sekem
Sechu
wachttoren /NBG: Seku
Sedeur
lichtwerpen, mogelijk: bliksem
Seera
(naaste) bloedverwantschap
Sefam
verhoogde plaats
Sefanja
(die) de Here heeft verborgen
Sefar
telling, geschrift, boek
Sefarad
mogelijk: afgezonderd, mogelijk ook: dorpel van de afgang
Sefarvaim
betekenis onbekend, mogelijk (de) berg Sefar bij Parwaim = oosterse gebieden /NBG: Sefarwaim
Sefatja
(die) de Here berecht/verdedigt
Sefi
eminent, uitstekend/uitmuntend
Sefo
eminent, uitstekend/uitmuntend
Sefufam
waarschijnlijk: slang
Sefufan
waarschijnlijk: slang
Segub
verhoogd, verheven
Seharja
(die) de Here zoekt, mogelijk ook: dageraad is/van de Here /NBG: Secharja
Sehirath
(harige) geit /NBG: Seira
Seir
harig ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat D1c/d
Seja
woning (van de Here), dezelfde persoon als Seraja
Sekundus
de tweede /NBG: Secundus
Sela-machlekoth
rots van de ontsnapping/scheidingen /NBG: rots der ontkomingnaam van een rots
Selah
gewapend /NBG: Selachvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Seled
verrukking, grote blijdschap
Selef
uittrekken (van het zwaard)volkerenlijst: afstammeling van Sem
Selemja
genoegdoening/vergelding van de Here, mogelijk ook: vrede van de Here
Seles
drietal
Seleucie
betekenis onbekend, wellicht: wit lichtkaart 14 coordinaat F2c
Selomi
vreedzaam, vredig
Selomith
vreedzaam, vredig /NBG: Selomit
Selomoth
vreedzaam, vredig /NBG: Selomot
Selumiel
vrede met God, vriend van God
Sem
naam
Sema
verslag, gerucht/roep, roemook een plaatsnaam
Semaa
gehoorzaamheid
Semachja
(die) de Here steunt /NBG: Semakjahu
Semaja
de Here heeft gehoord
Semaria
(die) de Here bewaakt/bewaart /NBG: Semarja
Semarja
(die) de Here bewaakt/bewaart
Semeber
in de hoogte zweven/verheffen
Semed
betekenis onduidelijk, mogelijk: verdelgen/uitroeien, opeten
Semei
beroemd door de Here, of: luistert, mijn verslag /NBG: Semein
Semer
wachter, bewaarder, bewaard
Semida
roem van kennis
Semiramoth
naam van verhoging, hoogverheven naam /NBG: Semiramot
Semuel
door God gehoord, mogelijk ook zijn Naam is God, zelfde naam als Samuel
Sen
tand, ivoor
Senaa
doornachtig/stekelachtig
Senazar
waarschijnlijk: Sin (de maangod) beschermt /NBG: Senassar
Sene
(doorn)struik /NBG: Sennenaam van een rotspunt
Senir
ijsmassa, sneeuwberg Amoritische naam van de Hermon
Senua
gehaat /NBG: Hassenua
Seorim
gerst
Sera
overvloed /NBG: Serach
Serah
overvloed /NBG: Serach
Serahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Seraja
woning van de Here
Serebja
hitte des Heren, de Here deed verschroeien
Sered
vrees, angst
Seres
wortel
Sergius
betekenis onbekend, wellicht: uit de aarde geboren
Serug
tak, verweven
Sesach
nedergedaald, terneer gezonken /NBG: Sesakin geheimschrift de naam Babel
Sesai
wit
Sesan
wit (marmer)
Sesbazar
waarschijnlijk: Sames (de zonnegod), bescherm de zoon, mogelijk ook: aanbidder van vuur /NBG: Sesbassar
Seth
vervanging, vergoeding /NBG: Set
Sethar
ster, hij die tevoorschijn komt/doorbreekt /NBG: Setar
Sethur
verborgen, beschermd /NBG: Setur
Seva
IJdelheid, verwaandheid /NBG: Sewa
Sia
waarschijnlijk: verzameling
Siaha
waarschijnlijk: verzameling
Sibbechai
verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sibchai
verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sibma
waarschijnlijk: (lieflijke) geur, dezelfde plaats als Sebam
Sibraim
tweevoudige hoop, dubbele hoop
Sichar
dronken, dwaaskaart 10 coordinaat B3c
Sichem
schouder(s), (aan)deeldit was een vrijstadkaart 2 coordinaat B2c
Sichor
zwart, troebel, waarschijnlijk de Nijl
Sichor-libnath
zwartheid van de maan, zwartheid van wittigheid, zwarte maan /NBG: Sichor-Libateen rivier in Aser
Sichron
dronkenschap /NBG: Sikkaron
Siddim
zijden/hellingen/vlakten
Sidon
visserijplaats, overvloed van viskaart 10 coordinaat B2a 59volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sidonis
visserijplaats, overvloed van vis /NBG: Sidonkaart 10 coordinaat B2a 59
Sifei
overvloed /NBG: Sifi
Sifmoth
verhoogde plaatsen /NBG: Sifmot
Sifra
helderheid, schoonheid, liefelijkheid
Siftan
rechterlijk, onpartijdig
Sihon
wegslaand, hij, die alles voor zich uitdrijft /NBG: Sichon
Sihor
zwart, troebel /NBG: de Nijl /NBG: Sichor
sikkel
gewichtsmaat, ca. 11 gramook een munt van ca. 11 gram
Silas
zwijger, stiltemaker of drie/derde, wellicht verwant met Saul
Silchi
gewapend
Silhi
gewapend /NBG: Silchi
Silhim
gewapende mannen /NBG: Silchim
Silla
schaduw -> een persoonsnaam Genesis 4:19,22 en 23verhoging, weg, hoofdweg -> een plaatsnaam
Sillem
genoegdoening, vergelding, geheel voldaan
Silo
vredestichter, rustbrenger, ook de profetische naam van de Messias in Genesis 49:10kaart 2 coordinaat B2c
Siloa
uit-/weggezonden /NBG: Siloachnaam van een fontein
Siloam
uit-/weggezonden /NBG: Siloachnaam van een fontein
Siloni
vrede rust, ook: vredemaker /NBG: Sela
Silsa
drietal
Silvanus
langere vorm van SilasSilas: zwijger, stiltemaker of drie/derde, wellicht verwant met Saul
Simea
roem/faam -> 1 Kronieken 8:32verslag, gerucht/roep, roem/faam/NBG: Sima
Simeam
roem, faam /NBG: Simam
Simeath
verslag, gerucht/roep, roem/faam /NBG: Simat
Simei
beroemd/befaamd /NBG: Simi
Simeon
horende (met aanneming)ook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat A3d
Simon
horende (met aanneming) -> zie Simeongrote woestijn -> 1 Kronieken 4:20
Simrath
wacht/bewaker /NBG, Simrat
Simri
waakzaam
Simrith
bewaker/bewaarder /NBG: Simrit
Simron
wacht/bewaker, ook een stadsnaam
Simron-meron
wacht/bewaker van Meron (= hoogte, bergtop), mogelijk: waakzame wachter /NBG: Simron-Meroon
Simsai
als de zon/zonachtig, schitterende zon
Simson
als de zon / zonachtig, schitterende zon
Sin
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1, 17:1, Numeri 33:11,12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15,16betekenis onduidelijk, mogelijk: lage palmboom, of: vlak/gelijkmatig -> overige tekstenwoestijn -> kaart 12 coordinaat C2dstad -> kaart 12 coordinaat C1a
Sina
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doorn(struik) /NBG: Sinaikaart 12 coordinaat D2c
Sinab
tand van de vader
Sinai
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doorn(struik)kaart 12 coordinaat D2c
Sinear
mogelijk uitwerping, naaktheidkaart 15 coordinaat C2b/D2c
Siniet
afkomstig van Sinvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Sinim
betekenis onduidelijk, mogelijk: modder/slijk, of: doornachtig
Sion
verdroogd/verdord land, mogelijk ook vesting, versterkte stadeen naam voor Jeruzalem, nauw verbonden met de berg Sion
Sippai
bekken, kom, ook: drempel, lang
Sira
terugdeinzingnaam van een bron
Sirjon
harnas, borstbescherming, Sidonische naam voor de berg Hermon Deuteronomium 3:9, Psalm 29:6verhoogd, naam van een berg Deuteronomium 4:48
Sisa
woning (van de Here)
Sisak
betekenis onduidelijk, mogelijk: gelijk een rivier
Sisera
slagorde
Sismai
betekenis onduidelijk /NBG: Sisemai
Sithri
bescherming des Heren /NBG: Sitri
Sitna
aanklacht, beschuldigingnaam van een waterput
Sitrai
schrijver, ambtenaar
Sittim
accacias, accaciabosverblijfplaats in de woestijn tijdens de uittochteen dal in de buurt van Jeruzalem
Sivan
maand mei/juni (3e maand)helder, schitterend /NBG: Siwan
Siza
waarschijnlijk: volheid, glans
Sjigjonoth
mogelijk: verschillende liederen of onsamenhangende tekst
Smyrna
mirrekaart 14 coordinaat D2a
So
betekenis onduidelijk, mogelijk verheven, verhoogd, opgehoogd
Soa
hulpkreetnaam van een volk
Sobab
wegkeren/afkeren, opstandig
Sobach
uitvloeiing, toename /NBG: Sobak
Sobai
hij die gevangen neemt
Sobal
scheut, stroomversnelling
Sobek
(hij zal) verlaten/in de steek laten, mogelijk: hij zal overblijven
Sobi
hij die gevangen neemt
Sochja
(om)zwerving, dwaling /NBG: Sakeja
Socho
haag/heg, hek /NBG: Sokokaart 2 coordinaat A3book een persoonsnaam
Socipater
verlossende/reddende vader of redder van zijn vader /NBG: Sosipater
Sodi
vertrouwelijk
Sodom
betekenis onduidelijk, mogelijk: (grote) brand
Sodoma
betekenis onduidelijk, mogelijk: (grote) brand /NBG: Sodom
Sofach
uitgespreid, uitgegoten
Sofereth
schrijver, schriftgeleerde /NBG: Soferet
Soham
onyx/sardonyx
Somer
wachter, bewaker/bewaarder
Sopater
verlossende/reddende vader, of: redder van zijn vader
Sorek
uitgelezen/voortreffelijke wijnnaam van een beekkaart 2 coordinaat A3b
Sosthenes
betekenis onbekend, wellicht: redder van zijn volk, of: van ongebroken kracht /NBG: Sostenes
Sotai
verlatend
Stachys
korenaar
stadien
een stadie is een afstand van ongeveer 185 meter
steen Ezel
vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Stefanas
kroon, gekroond
Stefanus
kroon, gekroond
Sthar-boznai
ster van schittering, schitterende ster /NBG: Setar-Boznai
Stoische
zuilengang, van de zuilengalerij /NBG: Stoicijnsaanduiding van een groepering
struis
struisvogel
Sua
rijkdom
Suah
voegsel, vuil in 1 Kronieken 7:36put in Genesis 25,2 en 1 Kronieken 1:32 /NBG: Suach
Sual
vosook een landstreek in Benjamin
Subael
gevange van God
Suf
zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5
Suha
put, kuil, diepte, groeve /NBG: Sucha
Suham
(put/kuil)graver /NBG: Sucham
Sukkoth
hutten, tenten /NBG: Sukkotkaart 2 coordinaat B2dook een plaats in Egypte kaart 12 coordinaat C1c
Sukkoth Benoth
hutten/tenten van de dochters /NBG: Sukkot-Benoteen afgodennaam
Sulammith
vreedzaam, vredig /NBG: Sulammitischeeen aanduiding
Sunem
twee rustplaatsen, dubbele rustplaatskaart 2 coordinaat B2a 
Suni
stilte/rust
Suppim
slangen
Sur
verwijderd, uitgedreven -> een poort van de tempel in 2 Koningen 11:6muur, fort, versterkte stad -> een plaatsnaam in Genesis 16:7, 20:1, 25:18, Exodus 15:22, 1 Samuel 15:7, 27:8rots -> persoonsnaameen woestijn kaart 12 coordinaat C2a
Susan
(witte) lelie
Susanna
lelie, of: roos
Susi
mijn paard
Sutelah
betekenis onduidelijk, mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Suthelah
betekenis onduidelijk, mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Syene
waarschijnlijk: opening, sleutel (van Egypte)kaart 1 coordinaat E3c
Syntyche
gelukkige, gelukkig samenzijn
Syrakuse
getrokken door het horen, wellicht ook: een Syrisch gehoor /NBG: Syracusekaart 14 coordinaat B2c
Syrie
hoog, verheven, voortreffelijk / zie ook Aramkaart 14 coordinaat F3b
Syro-Fenicische
/NBG: Syrofenicischkaart 10 coordinaat B1b/B2
Syrtis
zandbank /NBG: Syrtenaam van een zandbank
Taanach
betekenis onduidelijk, wellicht zanderig, zwervend door, vestingmuur /NBG: Taanak
Tabbaoth
(zegel)ringen, indrukken /NBG: Tabbaot
Tabbath
gevierd, beroemd /NBG: Tabbat
Tabeal
God is goed
Tabeel
God is goed
Tabitha
hinde/vrouwelijke gazelle /NBG: Tabita
Tabrimmon
Rimmon (= granaatappel) is goed /NBG: Rimmon
Tachath
onderkant, nederdrukking/laagte, plaats/positie /NBG: Tachatook een legerplaats
Tachkemoni
afkomstig van Chakmoni = wijs, verstandig /NBG: Chakmoni
Tachpanhes
betekenis onbekend, mogelijk: het begin der eeuw, de aanvang der wereld, mogelijk ook: hoofd van het landkaart 12 coordinaat C1c
Tachpenes
betekenis onbekend, mogelijk: het begin van de eeuw, hoofd van het land, gegeven door de slag, mogelijk ook: beschermster/vrouw van de koning
Tafath
druppel (van mirre) /NBG: Tafat
Tahan
kampement, legerplaats /NBG: Tachan
Tahas
das (dier), ook mogelijk: zeekoe /NBG: Tachas
Tahath
onderkant, nederdrukking/laagte, plaats/positie /NBG: Tachat
talent
in het Oude Testament een grote geldswaardein het Nieuwe Testament een gewicht van ca. 24 of 34 kg goud of zilver
talenten
in het Oude Testament een grote geldswaardein het Nieuwe Testament een gewicht van ca. 24 of 34 kg goud of zilver
Talmai
vol met groeven/voren, rimpelig
Talmon
onderdrukt/verdrukt
Tamor
palm(boom) /NBG: Tamar
Tanhumeth
troost, vertroosting /NBG: Tanchumet
Tappuah
appel, appelboom /NBG: Tappuach
Tarpelieten
waarschijnlijk: het gebied over de rivier, misschien: afkomstig van Tripolis /NBG: van het gebied over de Riviereen volksaanduiding
Tarsen
onderwerping, overwonnen land, ook: edelgesteente /NBG: Tarsuskaart 14 coordinaat E2d
Tarsis
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook: edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis ook een persoonsnaamkaart 1 coordinaat A2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tartak
waarschijnlijk vorst/held der duisterniseen afgodennaam
Tebah
slachting (van mensen, dan wel van dieren) /NBG: Tebach
Tebalja
(die) de Here heeft gereinigd/gezuiverd /NBG: Tebaljahu
Tebeth
maand december/januari (10e maand)mogelijk: overstroming, goedheid /NBG: Tebet
Tehinna
verzoek, bede om genade /NBG: Techinna
Tel-Abib
heuvel van korenaren
Tel-harsa
heuvel van Harsa = de tovenaar/magier, ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Tel-melah
zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Telah
bres, breuk /NBG: Telach
Telaim
lammeren
Telasser
heuvel van Assur = een stap of gelukkige /NBG: Telassar
Telem
verdrukking/onderdrukkingook een stad in Juda
Teman
(het) zuiden, ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat D1d
Temeni
afkomstig uit Teman = (het) zuiden /NBG: Temeniet
Terah
waarschijnlijk steenbok, ook een plaatsnaam /NBG: Terach
Tertius
de derde
Tertullus
bedrieger, drievoudig gehard, wellicht ook: verkleining van Tertius
Teth
9e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: duisternisgetalswaarde 9
Thaanach
betekenis onduidelijk, wellicht zanderig, zwervend door, vestingmuur /NBG: Taanakkaart 2 coordinaat B2a
Thaanath-Silo
toegang/drempel tot/van Silo /NBG: taanat-Silo = Silo = vredestichter, rustbrenger
Thaarea
betekenis onbekend, mogelijk: listig, sluw, vlucht /NBG: Tarea
Thab-era
brandend/verterend (vuur) /NBG: Tabera
Thabor
steengroeve, hoogte /NBG: Taborkaart 2 coordinaat B2aook een stad in Zebulon en de aanduiding van een terebint
Thaddeus
mijn borst, ruimhartig, moedig /NBG: Taddeus
Thadmor
stad vol palmbomen (palmenstad) /NBG: Tadmorkaart 8 coordinaat F2a
Thaerea
betekenis onbekend, mogelijk: listig, sluw, vlucht /NBG: Tachrea
Thalmai
vol met groeven/voren, rimpelig /NBG: Talmai
Thamah
betekenis onduidelijk, mogelijk: wonder, ook mogelijk: verdelging, mogelijk ook: gelach /NBG: Temach
Thamar
palm(boom) / NBG: Tamar
Thammuz
maand juni/juli (4e maand)betekenis onbekend, mogelijk: verborgen, of: spruit/scheut des levensook de naam van een afgod (Adonis) /NBG: Tammuz
Thara
waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terach
Tharah
waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terachook een legerplaats
Tharala
waarschijnlijk: wankelend, waggelend /NBG: Tarala
Tharsis
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis /NBG: Tarsisook een persoonsnaam
Tharsisa
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis /NBG: Tarsisook een persoonsnaamvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thathnai
gift/geschenk, offerande /NBG: Tattenai
Thau
22e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tekengetalswaarde 400
Thebez
helderheid, glans, opvallend /NBG: Tebeskaart 2 coordinaat B2c
Thekoa
het inslaan of vastslaan (van tentpinnen), ook mogelijk: trompetgeschal /NBG: Tekoakaart 2 coordinaat B3a
Thel-harsa
heuvel van Harsa = de tovenaar/magier, ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Thel-melah
zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Thema
waarschijnlijk: verbazing, ook mogelijk: woestijn, ook een geografische aanduiding /NBG: Tema
Theman
(het) zuiden /NBG: Temankaart 12 coordinaat D1dook een persoonsnaam
Theofilus
liefhebber/vriend van God / NBG: Teofilus
Theres
streng /NBG: Teres
Thessalonica
overwinning van de Thessaliers/van onjuistheid / NBG: Tessalonicakaart 14 coordinaat C1d
Theudas
belijder, of: gave Gods/door God gegeven /NBG: Teudas
Thifsah
passage, doorgang/tocht /NBG: Tifsachkaart 13 coordinaat C2b
Thimnath
deel, bezitting -> plaatsnaamterughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam/NBG: Timna
Thimnath-Serah
deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Thiras
betekenis onduidelijk, mogelijk: begeerte, verlangen /NBG: Tirasvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thirea
angst/vrees /NBG: Tireja
Thirza
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Tirsaeen stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)een persoonsnaam
Thisbiet
afkomstig uit Thisbe = ballingschap/gevangenschap /NBG: Tisbietkaart 2 coordinaat B2d
Thofeth
spuug, dat met verachting gespuwd wordt /NBG: Tofeteen naam voor afgoderijplaats (ter verering van Moloch) in het dal Ben-Hinnomeen brandstapel (NBG) in Jesaja 30:33
Thogarma
betekenis onbekend, mogelijk: u zult haar (ver)breken /NBG: Togarmaook een geografische aanduiding in Ezechiel 27:14 en 38:6volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thoi
dwaling, vergissing, fout /NBG: Toi
Thola
wormpje, (purper)slak /NBG: Tola
Tholad
geslacht, nakomelingschap, familie /NBG: Tolad
Thomas
tweeling(broer) /NBG: Tomas
Thou
dwaling, vergissing, fout /NBG: Tou
Thyatira
betekenis onbekend, wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira
Thyatire
betekenis onbekend, wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatirakaart 14 coordinaat D2b
Tibchath
slachting, het slachten /NBG: Tibchat
Tiberias
genoemd naar keizer Tiberius (van de riviergod Tiber)kaart 2 coordinaat B2b een meer, ook genoemd de zee van Galileakaart 2 coordinaat B2b
Tiberius
van de (riviergod) Tiber
Tibni
gebouw van de Here
Tideal
angst/vrees, eerbied, mogelijk ook: grote zoon /NBG: Tidal
Tifsah
passage, doorgang/tocht /NBG: Tifsachkaart 13 coordinaat C2b
Tiglath-pilezer
betekenis onduidelijk, wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid , mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tiglath-pilneser
betekenis onduidelijk, wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid , mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tikva
hoop, verwachting /NBG: Tikwa
Tilon
betekenis onbekend, wellicht: gift
Timeus
eer(bied)waardig, hoog geschat
Timna
deel, bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen terughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam
Timnath
deel van ....
Timnath-heres
deel/bezit van Cheres = zon /NBG: Timnat-Chereskaart 2 coordinaat B2c
Timnath-Serah
deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Timnatha
deel, bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen terughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam/NBG: Timna
Timon
eerwaardig, geeerd
Timotheus
Godvrezende, of: Godsvereerder /NBG: Timoteus
Tiras
betekenis onduidelijk, mogelijk: begeerte, verlangenkaart 1 coordinaat D2bvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tirhaka
betekenis onduidelijk, wellicht verheven, of: hij zocht de vromen uit
Tirhana
betekenis onduidelijk, mogelijk: wonende in een residentie, ook mogelijk: zeer veilige woonplaats, wellicht ook gunst /NBG: Tirchana
Tirza
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Tirsaeen stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)een persoonsnaam
Tisri
maand september/oktober (7e maand)komt niet in de Bijbel voor
Titus
betekenis: geeerd, of: eerwaardig, wellicht ook: verpleger, wellicht ook: wilde duif(Late) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 67).Het doel van de brief is om Titus aan te sporen om vast te staan in de gezonde leer: de verschijning van de genade Gods.Kerntekst: Titus 2 vers 11 t/m 13, Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.
Toah
laag, laagte /NBG: Toach
Tob
goed, plezierigkaart 7 coordinaat C2b
Tob-adonia
Adonia (mijn Here is de Here) is goed /NBG: Adonia
Tobia
de Here is goed
Tochen
een bepaalde/vastgestelde maat /NBG: Token
Tochu
laag, laagte
Tofel
laf/smakeloos
Tofeth
spuug, dat met verachting gespuwd wordt /NBG: Tofet of brandstapeleen naam voor afgoderijplaats (ter verering van Moloch = koning, heerser)
Togarma
betekenis onbekend, mogelijk: u zult haar (ver)brekenook een geografische aanduidingkaart 1 coordinaat E2bvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tokhath
vergadering, verzameling, mogelijk ook: hoop /NBG: Tokhat
Tola
wormpje, (purper)slak
tollenaar
belastinginner
Trachonitis
bergachtig land, of: rotsachtige bodemkaart 10 coordinaat C3a 59
Troas
betekenis onbekend, wellicht: een Trojaankaart 14 coordinaat D2a
Trofimus
pleeg- en voedsterzoon, of: welopgevoede
Trogyllion
betekenis onbekend, wellicht: bewaarplaatskaart 14 coordinaat D2a
Tryfena
weelderig, of: voortreffelijk, of ook: week
Tryfosa
weelderig, of: voortreffelijk, of ook: week
Tsade
18e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: vishaakgetalswaarde 90
Tsalmuna
de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Tsemariet
afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semarietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Tseredath
betekenis onduidelijk, wellicht: onderdrukking, mogelijk ook: verkoeling /NBG: Serera
Tubal
verspreiden, voortbrengen, propageren ook een geografische aanduidingkaart 1 coordinaat F1cvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tubal-kain
verspreiding/voortbrengsel van Kain
Tychikus
bevoorrecht, gelukskind
Tyrannus
bevelhebber, heerser, tiran
Tyrus
rotskaart 10 coordinaat B2c 59kaart 13 apart kader en coordinaat A3c
Uchal
waarschijnlijk: eten, consumeren /NBG: ik versmacht
Uel
kracht van God, ook mogelijk: wil van God
Ufaz
waarschijnlijk: gelouterd/gezuiverd goud
Ulai
(mijn) sterke/eerst belangrijkste, mogelijk ook: drabbig waternaam van een rivierkaart 15 coordinaat D5d
Ulam
portaal, mogelijk ook: de eerste van allen (eerstgeborene)
Ulla
juk
Umma
eenheid, verbinding, vereniging
Unni
onderdrukt, geteisterd, bedroefd
Ur
vuur, licht, verlichting, ook een persoonsnaamkaart 15 coordinaat D2c
Urbanus
stads/stedeling, beschaafd
Uri
schijnend, vlammend
Uria
licht van de Here, de Here is mijn licht
Uriel
licht van God, God is (mijn) licht
Usal
waarschijnlijk: vertrek (weggaan), mogelijk ook: heen een weer gaande /NBG: Uzalvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Uthai
gesteund/geholpen door de Here /NBG: Utai
Uz
mogelijk raadgever, mogelijk ook: zacht en vruchtbaar land /NBG: Usook een land (waar Job woonde) kaart 12 coordinaat D1dvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Uza
sterkte, kracht /NBG: Uzza
Uzai
waarschijnlijk: mijn sterkte
Uzal
waarschijnlijk: vertrek (weggaan), mogelijk ook: heen en weer gaandevolkerenlijst: afstammeling van Sem
Uzia
(die) de Here versterkt/bekrachtigt /NBG: Uzzia
Uzza
sterkte/kracht
Uzzen-seera
deel van Seera, oor van Seera = (naaste) bloedverwantschap
Uzzi
(die) de Here versterkt/bekrachtigt
Uzzia
(die) de Here versterkt/bekrachtigt
Uzziel
(mijn) kracht is van God
Vaizatha
zuiver/puur, oprecht, blank /NBG: Waizata
Vanja
week, zacht /NBG: Wanja
Vasni
betekenis onduidelijk, mogelijk: sterk, gift van de Here, of: hier is de tweede! /NBG: de tweede
Vasthi
schone vrouw, schoonheid, geliefde /NBG: Wasti
Vau
6e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: haak/verbindinggetalswaarde 6
verderven
vernietigen
verzenen
hielen
Vispoort
een poort in Jeruzalemkaart 11 coordinaat B1c
vrijmoedig
zonder schroom (= vrees, angst), openhartig
vrijmoedigheid
zonder schroom (= vrees, angst), openhartig
Waheb
gave, gift, kan ook vertaald worden met: wat hij deed
waterpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
weg van Sur
kaart 2 coordinaat A4a
Wofsi
betekenis onduidelijk, mogelijk: toevoeging/rijkdom van de Here
Zaanaim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saannaim
Zaanan
plaats van kudden, mogelijk ook: vruchtbaar /NBG: Saanan
Zaanannim
omwandelingen, verhuizingen /NBG: Saanannim
Zaavan
onrustig, beroering, beweeglijk /NBG: Zaawan
Zabad
gift, geschenk
Zabbai
betekenis onduidelijk, mogelijk: goedertierenheid van de Here, wellicht ook: rein/zuiver, omzwervend
Zabbud
gegeven, geschonken
Zabdi
gever, ook: geschenk van de Here
Zabdiel
gave/geschenk van God
Zabud
gegeven/geschonken
Zacchur
indachtig, gedachtig /NBG: Zakkur
Zaccur
indachtig/gedachtig /NBG: Zakkur
Zacharia
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here
Zacharias
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here / NBG: Zacharia
Zacharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zacheus
zuiver, rechtvaardig, gerechtvaardigd
zachtmoedig
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
zachtmoedigheid
niet geneigd tot heftigheid, vriendelijk, zachtaardig
Zadok
rechtvaardige /NBG: Sadok
Zafnath Paaneah
waarschijnlijk: verlosser van de eeuw/wereld, mogelijk ook: uitlegger van verborgenheden /NBG: Safenat-Paneach
Zaham
afschuw, walging, walgelijk
Zain
7e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: zwaard/wapengetalswaarde 7
Zair
klein/gering, jong /NBG: Sair
Zakkai
zuiver, rein, onschuldig
Zakkur
indachtig, gedachtig
Zalaf
breuk, wond /NBG: Salaf
Zalmon
schaduwrijk, donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14, een krijgsheld in Psalm 68:14 / kaart 8 coordinaat D4bkleed, gewaad, (be)kleding -> een persoonsnaam/NBG: Salmon
Zalmona
schaduwrijk, donker /NBG: Salmona
Zalmuna
de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Zamzummieten
zij die neurien/gerucht maken, ook: samenzweerdersnaam van reuzen
Zanoah
moerassige plaats, stinkend /NBG: Zanoach
Zara
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zarchi
afkomstig van Zerach  = opgang (van licht), stralende verschijning
Zarfath
(samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefatkaart 13 coordinaat A3a
Zartana
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zarthan
verkoeling /NBG: Saretankaart 9 coordinaat C2c
Zatthu
waarschijnlijk: sieraad, schoonheid, lieflijk /NBG: Zattu
Zaza
betekenis onduidelijk, mogelijk volheid
Zebadja
gift/geschenk van de Here
Zebah
slachtoffer, vlees van geslachte dieren /NBG: Zebach
Zebaim
gazellen /NBG: Hassebaim
Zebedeus
gift/geschenk van de Here
Zebina
gekocht
Zeboim
Gazellen -> Genesis, Deuteronomium en HoseaHeyenas -> 1 Samuel en Nehemia/NBG: Seboim
Zebudda
gegeven, geschonken
Zebul
woning, verblijfplaats
Zebulon
woning, verblijfplaatsook een persoonsnaam en gebied, kaart 2 coordinaat B2a
Zecharja
(die) de Here herinnert, gedachtenis van de Here /NBG: Zekarjazelfde naam als Zacharia
Zecher
gedachtenis /NBG: Zeker
Zedad
zijde/helling (bijvoorbeeld van een berg) /NBG: Sedad
Zedekia
de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen -> Jeremia 27:1gerechtigheid van de Here -> alle andere teksten/NBG: Sedekia
Zeeb
wolf
Zefanja
(die) de Here heeft verborgen /NBG: Sefanja
Zefat
wachttoren /NBG: Sefat
Zefatha
wachttoren /NBG: Sefatanaam van een dal
Zefi
wachttoren /NBG: Sefi
Zefo
wachttoren /NBG: Sefo
Zefon
noordelijk, ook: verborgen, donkere hoek /NBG: Sefon
Zela
vrede rust, ook vredemaker -> persoonsnaam in Nehemia 11:5verzoek, vraag -> persoonsnaamrib, richel (van een bouwwerk), ook: hinken, mank, kreupel -> plaatsnaam Jozua 18:28 en 2 Samuel 21:14rots -> overige plaatsen en geografische aanduidingen
Zelafead
eerste breuk, doorbraak, eerstgeborene /NBG: Selofchad
Zelek
kloof/spleet, splijting /NBG: Selek
Zelotes
ijveraar, vol ijver /NBG: Zelooteen aanduiding
Zelzah
schaduw uit de zon /NBG: Selsach
Zemaraim
waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semaraim
Zemariet
afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semarietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Zemira
lied, melodie, gezang
Zenan
plaats van kudden, vruchtbaar /NBG: Senan
Zenas
afkorting van Zenodoros, betekenis: gave/geschenk van Zeus
Zer
waarschijnlijk: rots, vuursteen, mogelijk: koelte /NBG: Ser
Zera
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerah
opgang (van licht), stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerahja
hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Zeraja
woning van de Here /NBG: Seraja
Zered
snoeisels, fijne takjes, twijgjes, mogelijk ook: prachtige bomengroei, wilgenbeek
Zereda
verkoeling /NBG: Sereda
Zeredatha
verkoeling /NBG: Seredata
Zeres
goud, waarschijnlijk: Venus
Zeret-hassahar
pracht/luister van de dauw /NBG: Seret-Hassachar
Zereth
pracht, luister, glans /NBG: Seret
Zeri
balsem /NBG: Seri
Zeror
verkoeling /NBG: Seror
Zerua
melaats /NBG: Serua
Zerubbabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel
Zeruja
welriekend, geurig, balsem /NBG: Seruja
Zetham
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetam
Zethan
olijf, olijfboom, olijvenkweker /NBG: Zetan
Zethar
ster, mogelijk ook: zeer groot, overwinnaar /NBG: Zetar
Zevengesternte
opeenhoping /NBG: Pleiadennaam van een sterrenbeeld
Zia
gebeef, geschok, beweging, tumult
Ziba
standbeeld /NBG: Siba
Zibeon
veelkleurig, geschakeerd /NBG: Sibon
Zibja
gazelle /NBG: Sibja
Zichri
herdacht, beroemd, mijn gedachtenis /NBG: Zikri
Ziddim
zijden/hellingen /NBG: Siddim
Zidkia
gerechtigheid van de Here /NBG: Sidkia
Zif
stroom, verandering, mogelijk ook: geleendeen woestijn (rondom de stad Zif)een plaats in Juda en het Zuiderland, kaart 9 coordinaat C3ceen persoonsnaam
Zifa
stroom, verandering, mogelijk ook: geleend
Zifjon
verwachting, uitzicht /NBG: Sifjon
Zifron
betekenis mogelijk: lieflijke geur
Ziha
dorstig, droogheid /NBG: Sicha
Ziklag
betekenis onduidelijk, mogelijk: kronkelend/draaiend /NBG: Siklagkaart 2 coordinaat A3c
Zilla
schaduw /NBG: Silla
Zillethai
schaduw (bescherming) van de Here /NBG: Silletai
Zilpa
druppel, afdruipsel
Zimma
boos/slecht/gemeen plan
Zimram
snoeier, ook: zanger /NBG: Zimran
Zimran
snoeier, ook: zanger
Zimri
snoeier, ook: zanger
Zin
kleiaarde, slijk/modder, mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1, 17:1, Numeri 33:11,12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15,16betekenis onduidelijk, mogelijk: lage palmboom, of: vlak/gelijkmatig -> overige tekstenwoestijn -> kaart 12 coordinaat C2dstad -> kaart 12 coordinaat kaart 2 coordinaat C1a alt=Egypte en de Sinai title=Egypte en de Sinai width=16 height=16 /> Egypte en de Sinai/NBG: Sin
Zina
overvloed
Zior
onbetekenend, klein /NBG: Sior
Zippor
(kleine) vogel, mus /NBG: Sippor
Zippora
(kleine) vogel, mus (vrouwelijk) /NBG: Sippora
Ziv
maand april/mei (2e maand) /NBG: Ziwbetekenis: glans, helderheid, schoonheid
Ziz
bloesem, glinstering /NBG: Sisnaam van een helling
Ziza
overvloed
Zizza
overvloed /NBG: Ziza
Zoan
mogelijk: vlakte, laag oord, mogelijk ook: plaats van vertrekkaart 12 coordinaat B1b
Zoar
onbetekenend, klein /NBG: Soarkaart 7 coordinaat C3d
Zoba
standplaats, positie /NBG: Sobakaart 13 coordinaat A3b
Zoboim
gazellen /NBG: Seboim
Zofah
uitgespreid, uitgegoten /NBG: Sofach
Zofai
honingraat /NBG: Sofai
Zofar
(kleine) vogel, mus /NBG: Sofar
Zofim
wachters, wakers, spieders /NBG: de spieders
Zohar
witheid (van kleur), mogelijk: taankleurig /NBG: Sochar
Zoheleth
slang /NBG: Zochelet
Zoheth
betekenis onduidelijk, mogelijk: dik, sterk, mogelijk ook: gewelddadige wegvoering /NBG: Zochet
Zonnepoort
aardewerk-poort /NBG: Schervenpoortnaam van een poort
Zora
verslagen, ook plaats van horzels /NBG: Sorakaart 2 coordinaat A3b
Zorobabel
verstrooid in Babel, ook mogelijk: gezaaid in Babel /NBG: Zerubbabel
Zoutdal
zoutdal/valleikaart 2 coordinaat A3d
Zoutstad
/NBG: Ir-Hammelach = zoutstad
Zoutzee
zee van het zout = de Dode zeekaart 2 coordinaat B3
Zuar
zeer klein, verkleind /NBG: Suar
Zuf
zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5/NBG: Suf
zuiderland
kaart 2 coordinaat A3d
Zur
plaatsnaam: muur, fort, versterkte stadpersoonsnaam: rots/NBG: Sur
Zuriel
mijn rots is God /NBG: Suriel
Zurisaddai
mijn rots is de Almachtige/NBG: Surisaddai
Zuzieten
waarschijnlijk: bewegers, rondtrekkerskaart 7 coordinaat C2b
  • Zacharia's nachtgezichten (10)

    Het boek Zacharia (Deel 10) Zacharia (10) - Heilsbeloften uit: AMEN 50, pagina 40 Sebastiaan de Graaf "Zo zegt de HERE der heerscharen…". Tien keer komt deze zinsnede voor in Zacharia 8. De eerste vijf passages tonen voornamelijk aan wat er voor Israël in de toekomst op nationaal en maatschappelijk gebied zal gebeuren, terwijl de laatste vijf handelen over veranderingen op geestelijk vlak. Tezamen...