De opstanding van de Heere uit de dood bevestigde glorieus de vergeving van zonden door de HEERE. Denk daar aan, zei Petrus tegen gevluchte Israëlieten: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen” (1 Petr. 2:21). “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7).

Wat een gelukzaligheid. Het ‘voor u’ kreeg een brede betekenis. Christus’ lijden diende niet alleen de zondevergeving voor Israël. “Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld” (1 Joh. 2:2). Zijn zoenoffer is voor allen die in Hem geloven, zij kunnen daardoor de weg naar de Vader vinden.

Tot hier zagen we dat de Wet van Mozes spreekt over verzoening ‘voor u’ en dat Jezus hetzelfde zei over Zijn offer, waarnaar Petrus verwijst. Ook spreekt de apostel Paulus over ’voor u’. Dit zo meteen. Eerst een toelichting. Aan hem was een nieuw Evangelie, het geheimenis van Christus, geopenbaard (Efe. 1:1-3; 3:9). Uit dit geheimenis blijkt dat Zijn verzoening nog verder reikt dan die voor Israël en de wereld. Ook de schepping, (hemel en aarde, wordt in de volheid van de tijd onder Christus bijeen gebracht, hersteld, verzoend (Col. 1:20; Efe. 1:10). De schepping wacht (Rom. 8:19)!
Daarbij heeft het Lichaam van Christus een taak die reikt tot in het hemelse: “opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden” (Efe. 3:10).

Het Sanhedrin accepteerde deze boodschap niet. De profeten spraken enkel over de aardse roeping van Israël. Dit hemelse paste niet in hun leer, evenals de verzoening van Christus. Daarom werd Paulus vervolgd, geslagen, gevangen gezet. Hij schreef aan zijn volgelingen: “ik ben een gevangene van Christus Jezus voor u! (Efe. 3:1); “ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u” (Col. 2:1a). In Gods kracht kon hij zijn lijden verdragen en deze geweldige boodschap blijven verkondigen, waardoor ook wij dit nu weten: “Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente” (Col. 1:24).

Christus: voor u!

Ineke van Lieshout

Foto van Carl Beech, van 5 febr. 2022, Bijbels en gebedsboeken, Free to use under the Unsplash License.