zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat - Johannes de Heer"

Leergierige engelen!

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

engelenEr bestaan legioenen engelen. “Tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen” bevinden zich alleen al rondom Gods troon (Openb. 5:11). Zij zijn mogelijk gegroepeerd onder de onzichtbare intelligente wezens in de hemelse gewesten (Col. 1:16).
De tempelkoren zongen engelen destijds toe: “Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt” (Ps. 103:20). Deze boodschappers aanbidden God. “Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven” (Hebr. 1:14)? Wanneer Gods Zoon in heerlijkheid wederkomt hebben zij daar deel aan en mogen Hem vergezellen (Mat. 25:31).

Engelen*. We zien ze niet, dikwijls komen ze in het Woord voor. Het is wat onbekend dat er engelen zijn die zoeken naar de betekenis van de verlossing van de mens en de aarde. Zij denken: Wat bedoelden de profeten? Wat houdt het Evangelie in? We leggen dit zo verder uit. Eerst een toelichting.


Engelen kijken naar kleine kinderen (Matt. 18:10), ook naar mensen. Paulus schreef dat mensen een schouwspel zijn voor engelen (1 Kor. 4:9b). Wanneer een zondaar zich bekeert, zei de Heere Jezus, verheugen zij zich in de hemel (Luk. 15:10). Toen David voor de HEERE psalmeerde: “Ik zal u loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden (engelen) zal ik voor U psalmen zingen” (Ps. 138:1), wist hij dat engelen naar zijn aanbidding luisterden. Zo hoorden zij veel profetieën over de Messias.
Deze voorbeelden tonen hun betrokkenheid bij mensen. Paulus schreef over hen in 1 Korinthe 11:10, een moeilijk te begrijpen vers. Bijbelverklaarders vinden hier een aanwijzing dat engelen samenkomsten van gelovigen volgen. Daar wordt het Woord voorgelezen en uitgelegd. Daar klinkt lofzang. Kennelijk luisteren engelen daarnaar, zoals bij David.

Waarom trekt hen dit? Engelen zijn geesten, onsterflijk, zondeloos. Daardoor is er in hun individuele beleving geen behoefte aan verlossing. Ze hebben er geen weet van. Goddelijke ontferming hebben zij immers niet nodig (Hebr. 2:5). In hun leefwereld kennen zij God en de Zoon, Die de hemel verliet en aan hen weer verscheen (1 Tim. 3:16). Aan Hem zijn zij onderworpen (1 Petr. 3:22). Op de troon zit Hij bij de Vader en zij aanbidden Hen.

Gods genade en liefde van de Heere Jezus voor de mens proberen zij te begrijpen. Petrus schreef hierover in zijn eerste brief. Naast de profeten die geen volledig inzicht hadden in het Evangelie, merkt hij op dat ook engelen begerig zijn om zich hierin te verdiepen (HSV), er een blik in willen slaan (NBG, 1 Petr. 1:12). Meer letterlijk staat er dat zij bukkend hun hoofd neigen om erin te kijken (Grieks parakupto, zie Luk. 24:12). Engelen zijn nieuwsgierig naar Gods heilsplan!

Hun belangstelling past bij Gods wil. De Efezebrief leert dat hemelse wezens het geheimenis van Christus zullen kennen. Hoe?  “…opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden” (3:10). Leren zij dit van de gemeente van Christus die deels nog op aarde en deels in de hemel der hemelen is? We mogen er over nadenken.

Waarom worden hemelse wezens met het geheimenis bekend gemaakt? Dat is met het oog op de toekomende dingen. Zij zijn betrokkenen, want de eenheid van hemel en aarde zal Christus herstellen, zoals het was in Genesis 1:1. “Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is” (Efe. 1:10).

Ineke van Lieshout

*Deze iniminie spreekt niet over gevallen engelen, noch propageert zij engelenverering/aanbidding (Col. 2:18).

Foto van Gert Altman, Pixabay, vrij voor commercieel gebruik.