Wees bescheiden in je spreken, maar onovertrefbaar in je daden

Kolosse

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

theater van Kolosse - zitgedeelteDe apostel Paulus schreef een brief aan de christelijke gemeente in Kolosse, een stad in Klein-Azië in de provincie Frygië. Het was een welvarende plaats vanwege de schapen- en wolhandel, niet ver verwijderd van Laodicea en Hiërapolis (Kol. 4:13), met loopafstanden van 10, 20 km. Er leefden veel Joodse mensen.* We lezen over gelovigen die daar woonden, waaronder Epafras, Filemon, en Onesimus. Men kwam samen in het huis van Filemon. Paulus bezocht nooit de gemeente in Kolosse. Epafras, zijn geliefde medewerker (Kol. 1:7), was in dit gebied werkzaam.


In Rome bezocht Epafras Paulus (Kol. 4:12). Zij bespraken de situatie in de gemeente in Kolosse. Daar vermengden dwaalleren zich met het geloof in Christus. Hoe kwam dit?
Eeuwenlang heerste er in Frygië een duistere, religieuze cultuur. De heilige Cybelle, ‘moeder van de goden’ genoemd, werd door velen aanbeden. Deze vruchtbaarheidsgodin had haar hoofdheiligdom in Pessinus, de hoofdstad van Frygië. Verspreid in de provincie waren er kleinere tempels. De cultus van deze godin is te pervers om te beschrijven. Naast haar aanbad men in Kolosse de aartsengel Michaël, die daar verschenen zou zijn, de hoofdheilige van de stad. Ook werden er engelen aangeroepen om een hogere zielsstatus te verkrijgen en een blik te werpen in de geestenwereld. Oosterse theosofie schreef een ascetische levenshouding voor met schrale diëten. Er waren ook speciale feestdagen bedacht, die in het judaïsme werden nageleefd, zoals de ‘nieuwe maan en sabbatdagen’ (Kol. 2:16). Gelovigen in Christus praktiseerden deze denkwijzen. Een kwalijke zaak.

Vandaar dat Paulus in de pen klom. Hij legde uit dat het geloof in Christus voldoende is. Aan Gods genade kun je niets toevoegen. De gelovige hoeft zijn vleselijke ziel niet op te krikken. Niet doen! Immers in Christus woont al de volheid van God. Juist aan die genade heeft de gelovige deel. Dat is waar het om draait. Paulus waarschuwt: “Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.” (Kol. 2:8) “Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt” (Kol. 2:18, 19 ). Houdt vast aan het Hoofd, Christus Jezus.

Kolosse. In die naam zit het woord kolos: een gigantisch beeld, ook omschreven als iets groots met wankele grondslag. Had het geloof vanwege de dwaalleren in Kolosse een wankel fundament? Was het een kolos met een lemen voet, zoals Daniël 2 beschrijft? Gedeeltelijk sterk, gedeeltelijk broos (vers 33), door slechts één steen omver geworpen (vers 34)!
Paulus schreef deze brief in 62. Kort na zijn onthoofding maakte een aardbeving van de stad Kolosse een ruïne. Symbolisch?
Ineke van Lieshout

* in 200 v. Chr. deporteerde Karel de Grote ong. 2000 Joodse gezinnen naar Frygië.

Afbeelding -> Bron: https://dalebargmannphotos.wordpress.com/turkey/#jp-carousel-634
Foto gemaakt Dale Bargmann
Plaatje verkleind.


  • Esther - deel 05

    Het Bijbelboek Esther – Deel 5 – Esther 2 en 3 uit: AMEN 110, pagina 10 Sebastiaan de Graaf In dit vijfde artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het laatste deel van het tweede hoofdstuk en het eerste deel van het derde hoofdstuk van dit Bijbelboek (2:21-3:6). Waar waren wij gebleven? Nadat koningin Vasthi aan de kant is gezet, laat koning Ahasveros enige tijd later een...