Gods Woord is verreikend en verrijkend

Harran

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Turken beschieten grenssteden in Noord-Syrië om Koerden weg te jagen. Het leger valt steden aan langs de Turkse grens, waaronder Ras al Ain enTal Abyad. Op moment van dit schrijven heeft het Syrische nationale leger met een tegenaanval Sanliurfa bereikt.

Zie dit kaartje.
HarranLinksboven Tell Abyad, ligt Harran, zo’n 30 km van de Syrische grens in de Turkse provincie Şanlıurfa. Duizenden Koerden moeten vluchten. Altijd als er oorlog is rijst de vraag: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?“ (NBG Ps. 2:1) In deze psalm is het antwoord: Omdat zij geen eerbied hebben voor de HEERE (vers 11).

Harran is het Bijbelse Haran, of Charran (SV Hand. 7:2, 4). In de Romeinse geschiedenis bekend als Carrhae. De eeuwenoude plaats ligt in Turkije dicht bij de vuurzone. Destijds lag het in Paddam-Aram (Gen. 25:20), aan de Noordgrens van het Babylonische rijk, een belangrijke plaats waar de grootste tempel van Assyrië stond van de maangod Sin.
De stad lag strategisch aan de voet van heuvels, op het kruispunt van de karavaanweg van Damascus naar Ninevé en Karkemish. Volgens de profeet Ezechiël was het toen een van de handelssteden met Tyrus (Ezech. 27:23). Ook het omliggende gebied droeg de naam Haran, waar een volk woonde, overwonnen door de koningen van Assyrië (2 Kon. 19:11, 12).

Haran doet Bijbelkenners vooral denken aan Abraham en zijn familie, die daar woonden. Al in Ur werd Abraham door God geroepen om naar Kanaän te gaan (Hand. 7:2; Gen. 12:1). Pas jaren later, na het overlijden van zijn vader Terach, vertrok hij naar ‘het beloofde land’ (Gen. 12:4, 5; Hebr. 11:8). De HEERE bekrachtigde toen zijn roeping en gaf hem een geweldige belofte mee. “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Gen. 12:2, 3). Dit beloofde de HEERE aan Abraham in Haran, Genesis 12. Abraham geloofde dit Woord van de HEERE (Gal. 3:6). Dit zal tot zegen worden voor alle volken.

De aanvallen op de Koerden, en alle onheil op de wereld, laten zien dat deze beloftevolle profetie nog vervuld moet worden, naar we denken in de Messiaanse tijd. God wil mensen, hele volken, van zonde vrij maken door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij gaf Zichzelf ten offer voor alle zonden in Zijn kruisdood. Door het geloof in deze daad van de Zoon worden mensen verzoend met God (1 Joh. 4:10) en kunnen zij God eerbiedigen. Gezegend worden … in vrede met God leven.
De vervulling van Abrahams zegen is afhankelijk van geloof. “En de Schrift, die voorzag, dat God de heidenen uit geloof zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: In u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend tezamen met de gelovige Abraham” (Gal. 3:7, 8).

Ineke van Lieshout

  • Studies uit Prediker (16)

    Alles is ijdelheid! - Deel 16 – Geniet van de jeugd (Pred. 11:9-12:1) uit: AMEN 103, pagina 8 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Prediker 11:9-12:1 "Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en...