Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets

De sterkte van Zijn kracht

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De sterkte van Zijn krachtWe kennen de openingszin van de Bijbel. “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De Schepper schiep. Hij is God; in het Hebreeuws is Hij Elohiem. Elohiem komt van eloah, of van de nog kortere vorm el. Het betekent sterkte, kracht. Elohiem is een meervoudsvorm, die als het ware de betekenis verdubbelt. Het benadrukt Gods unieke superieure kracht en sterkte. Weliswaar voor ons onzichtbaar, maar we kunnen er ‘weet’ van hebben, want zij “worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, …” (Romeinen 1:20). Kijk daarom naar de schepping!

God betekent dus kracht, sterkte. Door te spreken kwam de schepping tot stand, Psalm 33:9. Daarin zien wij Zijn kracht. Johannes (1:1) zei over Zijn spreken: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Woord heeft een hoofdletter, synoniem voor Gods Zoon. Diegene is het vleesgeworden Woord, de Eniggeborene, de Zoon van de Vader, (Joh. 1:14). Juist Hij was in het begin aanwezig. Dit verklaart de meervoudsvorm van Elohiem nog beter. Het Woord was Jezus Christus. Het Woord was God. Beetje moeilijk? Er is geloof nodig om dit te aanvaarden, want “door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” (Hebreeën 11:3).

Deze teksten helpen om het geestelijk te verstaan. “Hij (Christus) is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kolossenzen 1:15-18).

Christus was er eerst. Hij was bij (in) de schepping aanwezig in een bepaalde vorm, het Beeld van God of het Woord genoemd. De Hebreeënbrief legt dit verband: “Hij draagt alle dingen door de kracht van Zijn Woord” (Hebreeën 1:3). Nota bene, al voor Zijn geboorte werd over Hem geprofeteerd, dat Hij onder meer sterke God zou heten, (Jesaja 9:6). Men kan erover nadenken. God, kracht, Woord, Eerstgeborene, Jezus Christus.

Paulus bad dat God Zijn kracht ook in ons uitwerkt. Let op de superlatief! Weet: “wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeze 1:19).
Het gaat hier in het bijzonder over de kracht waardoor Christus tussen de doden uit opstond. Gods kracht maakt het verschil tussen dood en leven. Zijn kracht is scheppingskracht en zal ook ons door het geloof in Hem doen opstaan in een onvergankelijk leven, (Filippenzen 3:10). Paulus bemoedigt ons toch vooral deze hoop vast te houden: “word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht” (Efeze 6:10).

Ineke van Lieshout

Afbeelding ->: gemaakt als Wordle van de bovenvermelde Bijbelteksten

  • Geheimenis

    uit: AMEN 80, pagina 6 Hoite B. Slagter Geheim, geheimzinnig, mysterieus, verborgen, onduidelijkheid, ingewijden. Het zijn allemaal woorden die zo in je op komen, wanneer je denkt aan het begrip geheimenis. In de Bijbel duidt dit vaak een bepaald facet aan van het handelen van God.De Bijbel Voor veel mensen is de Bijbel een geheimzinnig boek. "Ik heb er weleens in gelezen, maar ik snap er niets...