Geen beter leermeester dan tegenslag

De grote opdracht

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Zoon-Vader.jpgDe Evangeliën accentueren dat God de Vader Zijn Zoon Jezus uit de hemel naar de wereld zond. Dat kun je wel veertig keer daarin lezen. Het doel was om het evangelie van Koninkrijk aan te kondigen (Luk. 4:18, 43), in het bijzonder aan de Joden in het toenmalige Israël. Het moest bekend worden dat Hij de beloofde Messias Koning was (Mark. 15:2), een opdracht waaraan de Zoon Zich verplicht had om de wil van zijn Vader uit te voeren (Hebr. 10:9; Ps. 40:9; Joh. 5:30).

Hoe sprak de Heere over Zijn opdracht?

Jezus kwam in Naam van Zijn hemelse Vader (Joh. 14:7), om het Koninkrijk bekend te maken (Matt. 7:21), dat de Joden zouden beërven (Matt. 25:34; Luk. 22:29).
Zoals de Vader Hem had onderwezen sprak de Zoon (Joh. 8:28) over wat Hij bij Hem had gezien (Joh. 8:38) én gehoord (Joh. 15:15). “Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet (Joh. 12:49). De Hebreeënbrief bevestigd dit: “God heeft in de laatste dagen gesproken door de Zoon” (Hebr. 1:1).

Alle dingen waren door de Vader aan Hem overgegeven, (Luk. 10:22), maar… zonder Zijn Vader kon Hij niets doen: “Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30), verklaarde Hij, met dien verstande: “Mijn Vader is meer dan Ik” (Joh. 14:28). De Heer legde uit alleen in de Naam van Zijn Vader werken te kunnen doen, (Joh. 10:25). Hij eerde Hem daarmee (Joh 8:49). Tegelijkertijd liet de Heiland zien dat Hij van de Vader was uitgegaan. De grootheid en de liefde van Zijn Vader wilde Hij bekend maken (Joh. 14:7), om de Joden voor tijd en eeuwigheid (in het Koninkrijk der hemelen) bij de Vader onder te brengen (Joh. 10:29). Want, dat de God van Israël, de HEERE, de Vader van Zijn volk was (Jes. 63:16; 64:8) waren de meeste van Zijn ‘kinderen’ vergeten (Matt. 5:45).

Hij zei dat het gebod van de Vader eeuwig leven inhield (Joh. 12:50). In dit gebod zat toen nog voor de wereld verborgen dat Hij zowel satan als de dood zou overwinnen. Jezus vertelde dat Hij macht had om Zijn leven af te leggen om het opnieuw te nemen (Joh. 10:17, 18).

Hij gehoorzaamde Zijn Vader tot de dood toe: Uw wil geschiedde! (Matt. 26:29, 39)
Opstanding. Waardoor kon dit naar Zijn zeggen plaatshebben? Omdat de Zoon, evenals de Vader, het leven in Zichzelf heeft, (Joh. 5:26). Bovendien had de Heer de mogelijkheid om naar Zijn hemelse Vader te gaan en weer naar de aarde terug te komen (Joh. 14:2; 16:18).

Op Zijn terugkeer wordt gewacht. En nu? Hij heeft: “nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen” (Hebr. 1:3b).

Johannes vatte Zijn opdracht samen:” De Vader heeft de Zoon gezonden als Zaligmaker (Redder) van de wereld” (1 Joh. 4:14).

Geloof dit en dank Hem.

Afbeelding -> Bron: https://pxhere.com/en/photo/665393.
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC0.
Plaatje verkleind en met tekst verrijkt!

  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 1: Uitverkiezing (1)

    De brief van Paulus aan Efeze staat bij de meeste mensen bekend als lastige bijbelse dogmatiek. Er lijkt weinig in te vinden aan praktische lessen. Het zijn de dingen van boven die er in beschreven staan, waar je op aarde moeilijk mee uit de voeten kunt. Toch is het tegendeel waar!DOOR SEBASTIAAN DE GRAAF IN AMEN 61  Dagelijks leven Het tweede deel van Efeziërs bevat vele praktische vermaningen...