Laat het nooit gebeuren dat je in vrijheid prijsgeeft wat wij tijdens vervolgingen nooit prijsgegeven zouden hebben. Dat is ons getuigenis van de opstandingskracht van Jezus Christus.
  • 29 11
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
  • 06 12
    samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Zomaar wat voorvallen die tot nadenken stemmen.

Noach, een rechtvaardige, wandelde met God (Genesis 6:9; 7:1). Na de zondvloed, God had een nieuw begin met de wereld gemaakt, plantte hij een wijngaard. Op een keer werd Noach dronken van zijn wijn en ging hij naakt in zijn tent liggen (Genesis 9:21). Zoon Cham bezag in de tent zijn vaders ‘schande’. Bezien is actief kijken. Ook roddelde hij over vaders gedrag met zijn broers. Niet netjes (Leviticus 18:7). Noach kreeg hier lucht van en vervloekte daarop een zoon van Cham, Kanaän (Genesis 9:25). Dit had gevolgen voor de positie van de volken die uit Kanaän voortkwamen.

Lot was ook een rechtvaardige (2 Petrus 2:7, 8). De verwoesting van de zondige steden Sodom en Gomorra mocht hij met twee dochters ontvluchten, en woonde oostelijk van de Jordaan. Een nieuwe start! Na enige tijd werd Lot, bewust gepland door zijn twee dochters, dronken gevoerd en verleid. Zij wilden nageslacht. Geen mannen in de buurt! Hij verwekte onbewust, instinctief bij elk een zoon: Moab en Ammon, Genesis 19:32 ev. Uit hen ontstonden de Moabieten en Ammonnieten, volken met een schandelijke oorsprong, die Israël hardnekkig dwarslagen. Ammonieten en Moabieten mochten nooit in de gemeente van de HEERE komen (Deuteronomium 23:3).
wijn
Nahab en Abihu waren geheiligde priesters, zonen van Aäron, de hogepriester. Na een lange voorbereiding was de tabernakeldienst van start gegaan. Een compleet nieuwe situatie. Maar zij gingen de fout in. Ze ontstaken ‘eigen vuur’ bij het brandofferaltaar (Leviticus.10:1) en vonden meteen de dood (Leviticus 10:2).
Waardoor weken zij van de regels af (Leviticus 1:1-7:38)? Er lijkt alcohol in het spel. Onmiddellijk na dit voorval instrueerde de HEERE Aäron: "Wijn en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft – het is een eeuwige verordening, al uw generaties door – zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine” (Leviticus 10:9 en 10).

De broers van Jozef waren aan een rijk gedekte tafel genodigd. Het was voor Jozef een emotionele en feestelijke gelegenheid. Hij moest zich nog bekendmaken. Voor de elf broers was dit diner een onbegrijpelijke verrassing. Ze deden zich tegoed. “Zij dronken en werden dronken met hem.” Op weg naar hereniging, verzoening, een blij gebeuren, een nieuwe start.

Israëlieten, Gods volk. De wet van Mozes moedigde de Israëlieten aan voor het aangezicht van de HEERE (driejaarlijks) te genieten van de tienden, wanneer zij deze brachten naar de Levieten. Ze konden kopen “ runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst.” (Deuteronomium 14:26) Zij moesten zich verblijden. Hierop rustte Gods zegen.

Gelovigen in Christus: “word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest” (Efeze 5:18).

Tot slot:
Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.” (Prediker 9:7

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pxhere.com/en/photo/553156.
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC0.
Plaatje verkleind.

  • Studies uit Prediker (14)

    Alles is ijdelheid! – Deel 14 – De wijsheid van de arme (Pred. 9:13-18) uit: AMEN 101, pagina 22 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. "Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot: Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning...