We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller

Is er 'iets'?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

iserietsGod? Velen kunnen zich niets bij God voorstellen. Bestaat Hij überhaupt? Sommigen zeggen: ik geloof wel dat er ‘iets’ is. Maar wat is dit ‘iets’? Misschien een macht? Of een geestenwereld in het universum waarin de ziel voortleeft?
We ontmoeten mensen die zo denken. De god van deze eeuw laat hen in geloofsblindheid leven, “opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” (2 Korinthe 4:4b). Hoewel Hij onzichtbaar is, de Bijbel spreekt concreet over God, de Schepper van hemel en aarde. Daardoor weten we tot op zekere hoogte, in eenvoud en bescheidenheid, Wie Hij is, waar Hij Zich bevindt en wat Zijn karaktereigenschappen zijn. Hiermee kunnen we de ‘iets-denkers’, wanneer de gelegenheid zich voor doet, wat vertellen over Hem in Wiens liefde en genade wij door Zijn Zoon verborgen zijn, Kolossenzen 3:3.


God wordt in Zijn Woord als een Persoon voorgesteld. Zo komt Hij dichtbij en kunnen wij ‘iets’ van Hem begrijpen.
….Zie hoe indrukwekkend duidelijk de God Zich aan de mens voorstelt.
….Zie hoe bevoorrecht wij zijn met deze kennis, ons geschonken door het geloof in Hem.

Zijn positie:
- God heeft een Naam: HEERE, dé ‘Ik ben die Ik ben’, Exodus 3:14.
- Hij woont in een ontoegankelijk Licht, in de bovenhemelse gewesten, 1 Timotheüs 6:16.
- Hij wordt omgeven door engelenwezens (Ezechiël, Openbaring).
- Koninklijke waardigheid, majesteit en glorie omringen Hem Psalm 96:6 en 104:1.
- Hij zetelt op een troon, Openbaring 7:10), in de hemelse tabernakel Hebreeën 8:2.
- Zijn Zoon, Jezus Christus, maakt deel uit van Zijn troon, 1 Petrus 3:22.
- Door Hem kan de mens tot God naderen, 1 Timotheüs 2:5.
- Hij is machtig, Daniël 3:17, almachtig Openbaring 16:7.
- Naast Hem is er geen god, Jesaja 43:10 en 45:21, Hij is de Allerhoogste, Genesis 14:19.

Zijn wezen. Hij:
- bestaat uit geest, Johannes 4:24 en is enkel licht 1 Johannes 1:5
- is heilig, Openbaring 4:8
- is onveranderlijk en blijft Dezelfde, Psalm 102:27 en zal altijd bestaan, Hebreeën 1:12b
- heeft een enorm verstand, niet door mensen te doorgronden, Jesaja 40:28 en 55:9
- is de alleen wijze God, Romeinen 16:27
- is waarheid, Deuteronomium 32:4, Hij kan niet liegen Titus 1:2.

Zijn karakter. Hij is:
- liefde, 1 Johannes 8:4
- groot, Psalm 95:3
- goed, Psalm 34:9, Markus 10:18
- sterk, Openbaring 18:8
- rechtvaardig, Psalm 119:137
- genadig, Psalm 103:8
- trouw, Psalm 71:22
- barmhartig, Deuteronomium 4:31
- vergevingsgezind, Nehemia 9:17b
- geduldig, Exodus 34:6
- nabij, Filippenzen 4:5

Wat is God niet? Ons kennen van Hem is ten dele, zegt 1 Korinthe 13. “Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.” (1 Johannes 5:20).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:God_is_Love.JPG
A cross in a heart formed with candles. Photos taken in Camp Tejas, Giddings, Texas, USA.
Foto van Wingchi Poon.
Copyright Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Foto is verkleind.


  • Esther - deel 07

    Het Bijbelboek Esther – Deel 7 – Esther 4 uit: AMEN 112, pagina 10 Sebastiaan de Graaf In dit zevende artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het vierde hoofdstuk (Esther 4). Waar waren wij gebleven? Nadat Ahasveros koningin Vasthi aan de kant heeft gezet, kiest hij uit de mooiste meisjes van het land Esther als koningin. Na haar kroning vindt er een gebeurtenis plaats...