zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
donderdag 12 oktober 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
"Kennis is het enige bezit waarvan niemand je kan beroven"

Index Bijbel met uitleg

(Leestijd: 37 - 74 minuten)


Index Bijbel met uitleg   De Statenvertaling Bijbel met uitleg heeft een beperkte inhoudsopgave, met name m.b.t. illustraties, schema's en kernwoorden.  Daarom is dit overzicht gemaakt wat kan worden afgedrukt.  
                 
inleiding/Bijbelboek Hdstk/
inl.
kaart/ illustratie schema/
uitleg
kern-woord omschrijving hoofdstuk/inleiding omschrijving kaart of illustratie omschrijving schema /uitleg kernwoord
00 inleiding         Inhoudsopgave      
00 inleiding         Afkortingen      
00 inleiding         Register      
00 inleiding         kernwoorden      
00 inleiding 8       kaarten      
00 inleiding     10       Lengte- en afstandsmaten  
00 inleiding     10       Inhoudsmaten  
00 inleiding     11       Gewichtseenheden  
00 inleiding     11       Munteenheden  
00 inleiding 13       Voorwoord      
00 inleiding 14       Het lezen van de Bijbel      
00 inleiding 19       Het Oude Testament      
01 Genesis 21       Genesis      
01 Genesis     22 22     01 Tijdlijn bij Genesis scheppen
01 Genesis       23       naar zijn aard
01 Genesis     24       02 Bronnentheorie  
01 Genesis     24       03 De scheppingsdagen  
01 Genesis       25       ziel
01 Genesis     26       04 Toledot  
01 Genesis   27       05 De vermoedelijke ligging van de hof van Eden    
01 Genesis     28       06 Een nieuwe hof van Eden  
01 Genesis     29       07 Stamboom van Adam tot Noach  
01 Genesis       31       rechtvaardigen
01 Genesis     32       08 Chronologie van de zondvloed  
01 Genesis     34       09 Een nieuw begin  
01 Genesis   36       10 De volken die zijn voortgekomen uit de zonen van Noach    
01 Genesis     37       11 De stamboom van Noach tot Jakob  
01 Genesis   38       12 Abrams reis van Ur naar Kanaan    
01 Genesis       39       zaad
01 Genesis   40       13 Abram in Kanaan    
01 Genesis     42       14 Chronologie van het leven van Abraham  
01 Genesis     43       15 Vader van alle gelovigen  
01 Genesis     44       16 Engel des Heeren  
01 Genesis       45       besnijdenis
01 Genesis   47       17 De vermoedelijke ligging van Sodom en Gomorra    
01 Genesis   49       18 Moab en Ammon    
01 Genesis     50       19 Dromen in Genesis  
01 Genesis     53       20 Abrahams familie (stamboom)  
01 Genesis   55       21 De reis van Eliezer naar Haran (Gen. 24:10)    
01 Genesis     57       22 Chronologie van het leven van Izak  
01 Genesis     61       23 Het eerstgeboorterecht  
01 Genesis     61       24 Hoe oud is Jakob als hij vlucht?  
01 Genesis       62       gelofte
01 Genesis     64       25 Chronologie van het leven van Jakob  
01 Genesis   68       26 Jakob keert terug naar Kanaan    
01 Genesis     73       27 Beknopte stamboom van Ezau (Gen. 36)  
01 Genesis   75       28 Jozef zoekt zijn broeders (Gen. 37:13-17)    
01 Genesis     76       29 Stamboom van Juda (Gen. 38 en Luk. 3:23-38)  
01 Genesis   78       30 Egypte in de tijd van Jozef (situatie rond 1850 v. Chr.)    
01 Genesis     82       31 Chronologie van het leven van Jozef  
01 Genesis     88       32 Het land Gosen  
01 Genesis     90       33 Kinderen van Jakob (stamboom)  
02 Exodus 94 94     Exodus 01 Egypte en de Sinaï    
02 Exodus   96         02 Tijdlijn bij Exodus  
02 Exodus     97       03 Verlossing  
02 Exodus     98       04 Jodenhaat  
02 Exodus       101       HEERE
02 Exodus     102       05 Mozes' tegenwerpingen  
02 Exodus     104       06 Farao  
02 Exodus     106       07 Stamboom van Mozes een Aaron  
02 Exodus     111       08 De tien plagen  
02 Exodus     113       09 Farao's verharding  
02 Exodus       114       Pascha
02 Exodus   116       10 Van Egypte naar de Sinaï    
02 Exodus     117       11 De Joodse kalender  
02 Exodus   121       12 De Schelfzee    
02 Exodus     125       13 Een murmurerend volk  
02 Exodus     126       14 De staf van Mozes  
02 Exodus     127       15 Chronologie van het eerste jaar na de uittocht  
02 Exodus     130       16 De Tien Geboden in het Nieuwe Testament  
02 Exodus     135       17 Het bondsboek  
02 Exodus       138       Tabernakel
02 Exodus   139       18 De inrichting van de tabernakel    
02 Exodus   140       19 De tabernakel    
02 Exodus   142       20 Brandofferaltaar    
02 Exodus   144       21 Kleding van de Leviet, Hogepriester en Priester    
02 Exodus   148       22 Reukaltaar    
02 Exodus     150       23 Mozes en Christus  
02 Exodus     155       24 Een bijzondere Naam  
02 Exodus     158       25 Het huis van God  
02 Exodus       164       Heerlijkheid des Heeren
03 Leviticus 166       Leviticus      
03 Leviticus     168       01 Tijdlijn bij Leviticus  
03 Leviticus   168       02 Sinaï    
03 Leviticus     170       03 Overzicht van de verschillende offers  
03 Leviticus     171       04 De betekenis van de offers  
03 Leviticus       172       Eeuwig
03 Leviticus     174       05 Voorschriften voor het zondoffer  
03 Leviticus     177       06 De offers en het Nieuwe Testament  
03 Leviticus     181       07 Nog meer offers?  
03 Leviticus     184       08 Plattegrond van de tabernakel  
03 Leviticus     187       09 Reine en onreine landdieren  
03 Leviticus     187       10 Vogels in Leviticus 11  
03 Leviticus       191       Onrein
03 Leviticus     198       11 Handelingen op de grote verzoendag  
03 Leviticus     200       12 Bloed  
03 Leviticus       201       Gruwel
03 Leviticus     203       13 De Tien Geboden in Leviticus 19  
03 Leviticus     205       14 Verschillende vormen of trappen in straffen  
03 Leviticus       207       Heilig en heiligen
03 Leviticus     210       15 Feesten in Israel  
03 Leviticus     217       16 Strafmaat bij ongehoorzaamheid  
04 Numeri 222 222     Numeri 01 Van de Sinaï naar het beloofde land    
04 Numeri     223       02 Numeri en de heilsgeschiedenis  
04 Numeri     224       03 Tijdlijn bij Numeri  
04 Numeri     227       04 Het legerkamp van Israel (Num. 2)  
04 Numeri       228       Hogepriester
04 Numeri     229       05 Taken van de Levieten  
04 Numeri     230       06 Christus als eerstgeboren Zoon  
04 Numeri     236       07 Gebeurtenissen in Exodus 40 tot en met Numeri 9  
04 Numeri     239       08 Het leven van een Leviet  
04 Numeri     241       09 Trompetsignalen  
04 Numeri     242       10 Opstelling tijdens de reis  
04 Numeri     243       11 Manna  
04 Numeri   246       12 De reis van de verkenners    
04 Numeri     249       13 Ingrediënten voor het spijs- en drankoffer  
04 Numeri     258       14 Zeven opstanden  
04 Numeri   260       15 Van Kades naar de berg Nebo    
04 Numeri     262       16 Patroon zegeningen Bileam  
04 Numeri   263       17 Plaatsen rondom Bileam    
04 Numeri     268       18 Volkstelling  
04 Numeri     271       19 Algemene offers  
04 Numeri     275       20 Verdeling krijgsbuit Midianieten (zie Num. 31:25-47)  
04 Numeri   279       21 De verdeling van het land ten oosten van de Jordaan (Num. 32:33-42)    
04 Numeri   281       22 De woestijnreis van Israel    
04 Numeri   283       23 De grenzen van het beloofde land    
04 Numeri     284       24 Een Levietenstad met bijbehorende grond (Num. 35:4-5)  
05 Deuteronomium 286       Deuteronomium      
05 Deuteronomium   288       01 Het beloofde land    
05 Deuteronomium   290       02 Geografie van Israel    
05 Deuteronomium   292       03 Strijd tegen Sihon en Og    
05 Deuteronomium     293       04 De weigering van Sihon  
05 Deuteronomium     294       05 Niet af- of toedoen  
05 Deuteronomium     297       06 Opbouw van de Tien Geboden  
05 Deuteronomium     299       07 Sjema  
05 Deuteronomium     302       08 God verkiest uit liefde  
05 Deuteronomium     304       09 Drie plaatsen van opstand  
05 Deuteronomium     307       10 Besnijdenis van het hart  
05 Deuteronomium     308       11 Melk en honing  
05 Deuteronomium     310       12 Uitwerking van de Tien Geboden  
05 Deuteronomium     311       13 Rangorde in de geboden  
05 Deuteronomium       314       Dienstknecht
05 Deuteronomium     316       14 Doodstraf  
05 Deuteronomium     320       15 Principes achter straffen  
05 Deuteronomium     321       16 Polygamie  
05 Deuteronomium     322       17 Principes achter een wet  
05 Deuteronomium     324       18 Echtscheiding  
05 Deuteronomium     326       19 Slavernij in het Oude Testament  
05 Deuteronomium     328       20 Gods zorg voor de armen  
05 Deuteronomium     330       21 Israëls kleine credo  
05 Deuteronomium       331       Amen
05 Deuteronomium     336       22 Geen stok om te slaan  
05 Deuteronomium     339       23 Geen vrije wil  
05 Deuteronomium     340       24 Het lied van Mozes  
05 Deuteronomium     345       25 De wet kan  niet behouden  
06 Jozua 346       Jozua      
06 Jozua   346 346       01 Jozua  
06 Jozua     348       02 Tijdlijn bij Jozua  
06 Jozua   349       03 Het beloofde land (Joz. 1:4)    
06 Jozua     351       04 Jericho  
06 Jozua     354       05 Stenen monumenten  
06 Jozua     356       06 Vier overwinningen  
06 Jozua     358       07 De ban  
06 Jozua   359       08 De verovering van Jericho en Ai (Joz. 6-8)    
06 Jozua     360       09 Koelbloedige moordpartijen?  
06 Jozua       362       Zegenen
06 Jozua   364       10 De slag om Gibeon (Joz. 10)    
06 Jozua     365       11 De stilstand van de zon  
06 Jozua   367       12 De slag om Hazor (Joz. 11)    
06 Jozua   369       13 De verslagen koningen (Joz. 12)    
06 Jozua     370       14 De verdeling van Kanaan  
06 Jozua   372       15 Verdeling van het land Kanaan en het Overjordaanse (Joz. 12-19)    
06 Jozua     377       16 Vijf onderbrekingen  
06 Jozua   378       17 De vrijsteden (Joz. 20) en Levietensteden (Joz. 21)    
06 Jozua     379       18 Stamboom van Levi (verg. Ex. 6:15-24)  
06 Jozua     383       19 Jozua in het Nieuwe Testament  
06 Jozua     384       20 De verbondssluiting te Sichem  
07 Richteren 386 386     Richteren 01 Werkterrein van de Richters    
07 Richteren     388       02 Tijdlijn bij Richters  
07 Richteren     388       03 Richters  
07 Richteren     389       04 De Heere vragen  
07 Richteren     390       05 IJzeren wagens  
07 Richteren     391       06 Baal en Astarte  
07 Richteren     392       07 De verdrijving van de Kanaänieten  
07 Richteren   393       08 De richterschap van Ehud    
07 Richteren     394       09 Vast patroon  
07 Richteren     395       10 Debora  
07 Richteren   396       11 De overwinning van Israel op Jabin en Sisera    
07 Richteren     398       12 Het altaar van Gideon  
07 Richteren   400       13 De strijd van Gideon tegen de Midianieten    
07 Richteren     401       14 Nalezingen en de oogst  
07 Richteren     404       15 De fabel van Jotham  
07 Richteren   407       16 De landstreken en buurlanden van Israel in de tijd van het Oude Testament    
07 Richteren   408       17 Het richterschap van Jefta    
07 Richteren     409       18 Jefta, een man de God vreest  
07 Richteren     410       19 Jefta's gelofte  
07 Richteren   412 412     21 Het richterschap van Simson 20 Het Nazireeerschap  
07 Richteren     415       22 Simson  
07 Richteren     417       23 Een gewoon gezin  
07 Richteren     418       24 Geen koning in Israel  
07 Richteren   419       25 De verhuizing van de Danieten    
07 Richteren     420       26 Sodom en Israel  
07 Richteren     421       27 Belialskinderen  
07 Richteren   422       28 De veldslag bij Gibea    
07 Richteren     424       29 Het uitmoorden van de stam Benjamin  
08 Ruth 426 426     Ruth 01 Elimelech vlucht van Bethlehem naar Moab    
08 Ruth     429       02 Het leviraatshuwelijk  
08 Ruth     430       03 Het losserschap  
08 Ruth     432       04 De familie van Ruth (stamboom)  
09 1 Samuel 434 434     1 Samuel 01 Israel in de tijd van Samuel (situatie rond 1060 v Chr.)    
09 1 Samuel     436       02 Tijdlijn bij 1 Samuel  
09 1 Samuel     436       03 Samuel  
09 1 Samuel     439       04 Hanna en Maria  
09 1 Samuel     442       05 Israel en de Filistijnen  
09 1 Samuel   443       06 Omzwervingen van de ark    
09 1 Samuel     448       07 Stamboom van Saul  
09 1 Samuel       449       Profeet
09 1 Samuel     450       08 Zalving  
09 1 Samuel   452       09 Saul bevrijdt Jabes    
09 1 Samuel     543       10 Theocratie  
09 1 Samuel     458       11 Amalekieten  
09 1 Samuel   459       12 Het koninkrijk van Saul    
09 1 Samuel     461       13 Stamboom van David  
09 1 Samuel   463       14 David en Goliath    
09 1 Samuel     471       15 1 en 2 Samuel en de Psalmen  
09 1 Samuel     472       16 Saul en David  
09 1 Samuel   475       17 David op de vlucht voor Saul    
09 1 Samuel     479       18 De Bijbel en occultisme  
09 1 Samuel   482       19 David achtervolgt de Amalekieten    
09 1 Samuel   483       20 De strijd op de berg Gilboa    
10 2 Samuel 484 484     2 Samuel 01 Het rijk van David    
10 2 Samuel     486       02 Tijdlijn bij 2 Samuel  
10 2 Samuel     488       03 Abner  
10 2 Samuel   489       04 De rijken van David en Isboseth    
10 2 Samuel     490       05 Vrouwen en kinderen van David (stamboom)  
10 2 Samuel     492       06 De zonen van Zeruja (stamboom)  
10 2 Samuel   494       07 Jebus/Jeruzalem    
10 2 Samuel   495       08 De strijd tegen de Filistijnen (2 Sam. 5:17-25)    
10 2 Samuel   496       09 De ark naar Jeruzalem (2 Sam. 6)    
10 2 Samuel     499       10 David en Christus  
10 2 Samuel   500       11 Davids overwinningen    
10 2 Samuel     503       12 Geslachtsregister van Bathseba (zie 2 Sam. 5:14; 2 Sam. 11:3 en 2 Sam. 23:34) (stamboom)  
10 2 Samuel     505       13 Davids zonde en Psalm 32 en Psalm 51  
10 2 Samuel   510       14 David op de vlucht voor Absalom    
10 2 Samuel     520       15 2 Samuel 21-24  
10 2 Samuel     521       16 De nakomelingen van Saul (stamboom)  
10 2 Samuel     522       17 Dubbele weergave  
10 2 Samuel     525       18 God of de satan?  
10 2 Samuel   526       19 Route van de volkstellers    
10 2 Samuel     527       20 Parallellen 2 Samuel en 1 Kronieken  
11 1 Koningen 528 528     1 Koningen 01 De rijken van Saul, David en Salomo    
11 1 Koningen     530       02 Tijdlijn bij 1 Koningen  
11 1 Koningen     532       03 De koningen van Israel en Juda  
11 1 Koningen   533 533     04 Jeruzalem in de tijd van David 05 De profeet Nathan  
11 1 Koningen   538       06 Het districtenstelsel van Salomo    
11 1 Koningen     539       07 Het dagelijkse menu van Salomo en zijn personeel (1 Kon. 4:22-23)  
11 1 Koningen     542       08 De tempel van Salomo  
11 1 Koningen     544       09 Plattegrond van het paleis van Salomo en de tempel  
11 1 Koningen     546       10 De inrichting van de tempel  
11 1 Koningen     549       11 Het gebed van Salomo  
11 1 Koningen   550       12 Salomo's rijk op het hoogtepunt van zijn macht    
11 1 Koningen   552       13 Salomo's handelsnetwerk    
11 1 Koningen     554       14 Salomo's dwaasheid  
11 1 Koningen   557       15 Israel verdeeld    
11 1 Koningen     558       16 De zonden van Jerobeam  
11 1 Koningen     561       17 Asjera  
11 1 Koningen   562       18 De strijd tussen Asa en Baesa (1 Kon. 15:16-22)    
11 1 Koningen     564       19 Vast patroon  
11 1 Koningen     566       20 Wonderen in het leven van Elia  
11 1 Koningen   569       21 De vlucht van Elia (1 Kon. 19:3-4)    
11 1 Koningen   571       22 De veldtochten van Benhadad tegen Israel    
11 1 Koningen   574       23 Profeten in Israel    
11 1 Koningen     577       24 Parallellen 1 Koningen en Kronieken  
12 2 Koningen 578 578     2 Koningen 01 Israel en Juda (situatie rond 850 v. Chr.)    
12 2 Koningen     580       02 Tijdlijn bij 2 Koningen  
12 2 Koningen     583       03 Zonen der profeten  
12 2 Koningen   584       04 Josafat en Joram verslaan Koning Mesa van Moab (1 Kon. 3)    
12 2 Koningen     590       05 Wonderen van Elisa  
12 2 Koningen     594       06 Jehu doodt Ahazia en Joram (2 Kon. 9-10, verg. 2 Kron. 22:1-9)  
12 2 Koningen   597       07 Veroveringen van Hazael, de koning van Syrië (2 Kon. 10:32-33)    
12 2 Koningen     599       08 Syrische vorsten in 1 en 2 Koningen  
12 2 Koningen   600       09 Joas verslaat de Syriërs bij Afek (2 Kon. 13:14-19 en 22-25)    
12 2 Koningen     601       10 Mensen die uit de dood zijn opgewekt  
12 2 Koningen   602       11 De oorlogen van Amazia (2 Kon. 14:7-14)    
12 2 Koningen   603       12 Veldtochten en rijksuitbreidingen van Azaria en Jerobeam (2 Kon. 14, verg. 2 Kron. 26:2-7)    
12 2 Koningen   605       13 De veldtochten van Tiglath-Pileser in 734-732 voor Christus    
12 2 Koningen   606       14 De Syriërs, Israëlieten, Edomieten en Filistijnen vallen Juda binnen (2 Kon. 16:5-6 en 2 Kron. 28:17-18)    
12 2 Koningen   609       15 De wegvoering van het tienstammenrijk (722 v. Chr.)    
12 2 Koningen     610       16 Beoordeling van de koningen van Israel en Juda  
12 2 Koningen   612       17 Sanheribs veldtochten tegen Juda (2 Kon. 18-19, verg. Jes. 36-37)    
12 2 Koningen     614       18 Assyrische vorsten in 2 Koningen  
12 2 Koningen     616       19 Profeten zonder Bijbelboek  
12 2 Koningen   617       20 Jeruzalem in de tijd van Hizkia en Manasse    
12 2 Koningen   620       21 De veldslagen bij Megiddo (609 v. Chr.) en Karchemis (605 v. Chr.)    
12 2 Koningen     622       22 Babylonische vorsten in 2 Koningen  
12 2 Koningen   623       23 Jeruzalem door Nebukadnezar veroverd (2 Kon. 25:1-17, verg. 2 Kron. 36:17-20)    
12 2 Koningen   624       24 De inwoners van Juda weggevoerd in ballingschap naar Babel    
12 2 Koningen     625       25 Parallellen tussen Koningen, Kronieken, Jesaja, Jeremia  
13 1 Kronieken 626 626     1 Kronieken 01 Het rijk van David aan het begin (1010 v. Chr.) en het einde van zijn regeerperiode (971 v. Chr.)    
13 1 Kronieken     628       02 Tijdlijn bij 1 Kronieken  
13 1 Kronieken   630       03 Woonplaats van de nakomelingen van Sem, Cham en Jafeth (1 Kron. 1:5-27, verg. Gen. 10:2-31)    
13 1 Kronieken     631       04 Koningen en Kronieken  
13 1 Kronieken     632       05 Opbouw van de geslachtsregisters in 1 Kronieken  
13 1 Kronieken     635       06 Stamboom van Levi en Aaron  
13 1 Kronieken   637       07 De steden van de priesters en Levieten (1 Kron. 6:54-81, verg. Joz. 20-21)    
13 1 Kronieken     640       08 Stamboom van Saul  
13 1 Kronieken   642       09 De strijd op de berg Gilboa (zie 1 Kron. 10, verg. 1 Sam. 31)    
13 1 Kronieken   646       10 Israel aan het begin van Davids koningschap    
13 1 Kronieken   647       11 De strijd tegen de Filistijnen (1 Kron. 14:8-12, verg. 2 Sam. 5:17-25)    
13 1 Kronieken     648       12 Muziek in de tempel  
13 1 Kronieken     653       13 Verschillen Samuel-Kronieken  
13 1 Kronieken   654       14 Rijksuitbreidingen David    
13 1 Kronieken   655       15 Veldtocht tegen de Ammonieten en Syriërs (1 Kron. 19:6-19)    
13 1 Kronieken   657       16 Route van de volkstellers (zie 2 Sam. 24:5-8)    
13 1 Kronieken   658       17 Plattegrond van Jeruzalem in de tijd van David    
13 1 Kronieken     662       18 Muziek en profetie  
13 1 Kronieken     666       19 Schatten voor de tempel  
13 1 Kronieken     668       20 Parallellen 1 Kronieken, Samuel en Koningen  
14 2 Kronieken 670   670   2 Kronieken   01 Koningen van Israel en Juda  
14 2 Kronieken     672       02 Tijdlijn bij 2 Kronieken  
14 2 Kronieken   673       03 Het rijk van Salomo aan het begin van zijn regeerperiode (970 v. Chr.)    
14 2 Kronieken   676       04 De route van het hout voor de tempel    
14 2 Kronieken     678       05 Belangrijke verschillen tussen Koningen en Kronieken  
14 2 Kronieken   682       06 Salomo's rijk op het hoogtepunt van zijn macht    
14 2 Kronieken   684       07 Salomo's handelsnetwerk    
14 2 Kronieken   687       08 Israel verdeeld    
14 2 Kronieken   687       09 De versterkte steden van Rehabeam    
14 2 Kronieken   689       10 Sisak valt Juda binnen (2 Kron. 12:1-9)    
14 2 Kronieken   691       11 De strijd tussen koning Asa en Zerah    
14 2 Kronieken   692       12 De strijd tussen Asa en Basea (2 Kron. 16:1-6)    
14 2 Kronieken     694       13 Het leger van Josafat  
14 2 Kronieken     696       14 Profeten in Kronieken  
14 2 Kronieken   698       15 De overwinningen van Josafat op de Moabieten, Ammonieten en Meunieten (2 Kron. 20:1-28)    
14 2 Kronieken   701       16 De oorlogen van Joram    
14 2 Kronieken           17 Jehu doodt Ahazia en Joram (2 Kron. 22:1-9, verg. 2 kon. 9)    
14 2 Kronieken   706       18 De oorlogen van Amazia    
14 2 Kronieken   708       19 De oorlogen van Uzzia    
14 2 Kronieken   710       20 Syrië, Edom en de Filistijnen vallen Juda binnen    
14 2 Kronieken     715       21 Jehizkia, een nieuwe Salomo  
14 2 Kronieken   717       22 Sanheribs veldtocht tegen Juda (2 Kron. 32:1-22)    
14 2 Kronieken     719       23 Godsdienstige houding van de koningen van Juda  
14 2 Kronieken   720       24 Jeruzalem in de tijd van Jehizkia en Manasse    
14 2 Kronieken   724       25 De slag bij Megiddo en Karchemis    
14 2 Kronieken   725 725     27 Jeruzalem door Nebukadnezar veroverd (2 Kron. 36:17-20) 26 De laatste vijf koningen van Juda  
14 2 Kronieken     726       28 Parallellen 2 Kronieken, Koningen, Jesaja, Jeremia en Ezra  
15 Ezra 728       Ezra 01 Het Perzische rijk in de tijd van Ezra (omvang rond 458 v. Chr.)    
15 Ezra     730       02 Tijdlijn bij Ezra  
15 Ezra     731       03 Sesbazar  
15 Ezra     732       04 Zerubbabel en Jesua  
15 Ezra   733       05 Judea tijdens de Perzische overheersing    
15 Ezra     735       06 Assyrische en Perzische Koningen in Ezra 4  
15 Ezra     736       07 Haggai en Zacharia  
15 Ezra   737       08 Satrapieën (Provincies)    
15 Ezra     739       09 Zerubbabels tempel  
15 Ezra     741       10 Ezra en de wet  
15 Ezra     743       11 Gemengde huwelijken  
15 Ezra     745       12 Lijsten en documenten  
16 Nehemia 748       Nehemia 01 Het Perzische rijk in de tijd van Nehemia (rond 450 v. Chr.)    
16 Nehemia     749       02 Nehemia  
16 Nehemia     750       03 Tijdlijn bij Nehemia  
16 Nehemia     751       04 Bidden met de Bijbel  
16 Nehemia   754       05 Jeruzalem in de tijd van Nehemia (situatie rond 440 v. Chr.)    
16 Nehemia     757       06 De gebeden van Nehemia  
16 Nehemia   760       07 Judea tijdens de Perzische overheersing    
16 Nehemia     763       08 Belijdenis  
16 Nehemia       769       Sabbat
17 Esther 772       Esther 01 Het Perzische rijk in de tijd van Esther (rond 479 v. Chr.)    
17 Esther     774       02 Tijdlijn bij Esther  
17 Esther     774       03 Het Perzische rijk  
17 Esther     777       04 Mordechai  
17 Esther       778       Jood
17 Esther     780       05 Gedetailleerde chronologie Esther  
17 Esther     784       06 Het bevel van Haman en het bevel van Mordechai  
17 Esther     786       07 Purimfeest  
18 Job 788   788   Job   01 Andere vertaalmogelijkheden  
18 Job     790       02 De boodschap van het boek Job  
18 Job     791       03 satan  
18 Job     792       04 De ziekte van Job  
18 Job     794       05 De eerste gespreksronde (Job4-14)  
18 Job   796       06 De regio waar Job en zijn vrienden waarschijnlijk woonden    
18 Job     798       07 Vergeten worden  
18 Job     801       08 Drie vrienden, drie karakters, één boodschap  
18 Job     804       09 De tweede gespreksronde (Job 15-21)  
18 Job     806       10 De hemelse getuige  
18 Job     809       11 Dood en opstanding  
18 Job     811       12 De derde gespreksronde (Job 22-26)  
18 Job     811       13 De voorspoed van de goddeloze  
18 Job     820       14 Inhoudelijke verwijzingen naar Job  
18 Job     821       15 Geslachtsregister  
18 Job     823       16 Elihu  
18 Job     827       17 De Heere spreekt  
18 Job     828       18 De eenhoorn  
18 Job     829       19 De negen dieren  
18 Job     831       20 De behemoth en leviathan  
18 Job     832       21 De veestapel van Job  
19 Psalmen 834   834   Psalmen   01 Psalmen vandaag  
19 Psalmen     836       02 Deel 1: Psalm 1-41  
19 Psalmen     837       03 Inleiding: Psalm 1-2  
19 Psalmen     838       04 De opschriften  
19 Psalmen     839       05 Boetepsalmen  
19 Psalmen     843       06 Kenmerken van Hebreeuwse poëzie  
19 Psalmen     846       07 De onschuldige rechtvaardige  
19 Psalmen     847       08 Psalmen als gebed  
19 Psalmen     848       09 Koningspsalmen  
19 Psalmen     850       10 De hemel  
19 Psalmen     855       11 Het leven van Christus in de Psalmen  
19 Psalmen     856       12 Sela  
19 Psalmen     859       13 Wraak in de Psalmen  
19 Psalmen     862       14 Drie woorden voor zonde  
19 Psalmen     864       15 Wijsheidspsalmen  
19 Psalmen     866       16 De vijanden  
19 Psalmen       867       Goedertierenheid
19 Psalmen     870       17 Ziekte in de Psalmen  
19 Psalmen     872       18 Deel 2: Psalm 42-72  
19 Psalmen     876       19 Kinderen van Korach  
19 Psalmen     879       20 Muzikale aanwijzingen  
19 Psalmen     883       21 Het leven van David in de Psalmen  
19 Psalmen     885       22 Gouden kleinood  
19 Psalmen     887       23 Opperzangmeester  
19 Psalmen     890       24 vogels  
19 Psalmen     892       25 De Heere als rechter  
19 Psalmen     897       26 Messiaanse Psalmen  
19 Psalmen     899       27 Deel 3: Psalm 73-89  
19 Psalmen     900       28 Asaf  
19 Psalmen     903       29 Paard en muilezel  
19 Psalmen     905       30 Knecht des Heeren  
19 Psalmen     910       31 Verlaten door God  
19 Psalmen     913       32 Klaagpsalmen  
19 Psalmen     916       33 Deel 4: Psalm 90-106  
19 Psalmen     920       34 De Heere als Koning  
19 Psalmen       921       Aanbidden
19 Psalmen     924       35 De Heere als Strijder  
19 Psalmen     925       36 De schepping  
19 Psalmen     926       37 Wilde dieren  
19 Psalmen     932       38 Deel 5: Psalm 107-150  
19 Psalmen     935       39 Scepter  
19 Psalmen       936       Vreze des Heeren
19 Psalmen     937       40 Alfabetische Psalmen  
19 Psalmen     938       41 Het hallel  
19 Psalmen     939       42 Hallelujah  
19 Psalmen     941       43 De Heere als Schuilplaats  
19 Psalmen       942       vreemdeling
19 Psalmen     944       44 Strofen Psalm 119  
19 Psalmen     947       45 De wet in Psalm 119  
19 Psalmen     948       46 Liederen Hammaaloth  
19 Psalmen     953       47 De gerechtigheid van God  
19 Psalmen     957       48 Goedertierenheid in Psalmen  
19 Psalmen     958       49 Menselijk spreken  
19 Psalmen     963       50 Afsluiting: Psalm 146-150  
19 Psalmen     964       51 Lofpsalmen  
19 Psalmen     967       52 Muziekinstrumenten  
20 Spreuken 968       Spreuken      
20 Spreuken     970       01 Het begin der wijsheid  
20 Spreuken     971       02 Wijsheidsliteratuur  
20 Spreuken     974       03 De structuur van Spreuken 1-9  
20 Spreuken     976       04 De vreemde vrouw  
20 Spreuken     978       05 De opperste wijsheid  
20 Spreuken     979       06 Wijsheid tegenover onverstand  
20 Spreuken     980       07 Het tweede hoofddeel (Spr. 10:1-22:16)  
20 Spreuken     982       08 Een wijze vrouw  
20 Spreuken     985       09 Zegen en oordeel  
20 Spreuken     986       10 Een betrouwbare getuige  
20 Spreuken     987       11 Spreken en zwijgen  
20 Spreuken     988       12 Hoogmoed en nederigheid  
20 Spreuken     990       13 De omgang met de naaste  
20 Spreuken     994       14 Het derde hoofddeel (Spr. 22:17-24:34)  
20 Spreuken     997       15 Het vierde hoofddeel (Spr. 25:1-29:27)  
20 Spreuken     998       16 Zeven waarschuwingen (Spr. 25:28-26:28)  
20 Spreuken     999       17 IJver en luiheid  
20 Spreuken     1000       18 Borg staan voor een ander  
20 Spreuken     1001       19 Rijkdom en armoede  
20 Spreuken     1002       20 Ouders en kinderen  
20 Spreuken     1003       21 Het vijfde hoofddeel (Spr. 30:1-31:31)  
21 Prediker 1006   1006   Prediker   01 Tegenstellingen  
21 Prediker       1008       IJdelheid
21 Prediker     1011       02 Wat is ijdelheid?  
21 Prediker     1016       03 Genieten  
21 Prediker     1019       04 Ouderdom  
22 Hooglied 1020   1020   Hooglied   01 Hooglied binnen het christendom  
22 Hooglied     1023       02 Verschillende sprekers  
22 Hooglied   1025       03 Israel    
22 Hooglied     1028       04 Hooglied binnen het Jodendom  
22 Hooglied     1030       05 Personages in Hooglied  
23 Jesaja 1032       Jesaja      
23 Jesaja     1034       01 Tijdlijn bij Jesaja  
23 Jesaja     1034       02 De eenheid van Jesaja  
23 Jesaja     1035       03 Koningen van Juda en Israel in de tijd van Jesaja  
23 Jesaja   1036       04 Het oude nabije oosten aan het begin van het optreden van Jesaja (situatie rond 740 v. Chr.)    
23 Jesaja     1037       05 Jesaja en het Nieuwe Testament  
23 Jesaja     1038       06 De profeet Jesaja  
23 Jesaja       1039       Sion
23 Jesaja     1041       07 Zes keer wee  
23 Jesaja     1042       08 Koning Uzzia  
23 Jesaja     1043       09 Jesaja's roeping  
23 Jesaja   1044       10 De Syro-Efraimitische oorlog    
23 Jesaja   1046       11 Tiglath-Pileser schiet Achaz te hulp    
23 Jesaja     1047       12 De namen van het Kind  
23 Jesaja   1050       13 De opmars van Assyrië naar Jeruzalem (Jes. 10:28-34)    
23 Jesaja     1053       14 Assyrische koningen in het boek Jesaja  
23 Jesaja   1055       15 Moab    
23 Jesaja   1056       16 Syrië en het tienstammenrijk    
23 Jesaja     1057       17 Morenland  
23 Jesaja   1058       18 Egypte en Morenland    
23 Jesaja   1061       19 Edom en het Arabisch schiereiland    
23 Jesaja   1063       20 Tyrus    
23 Jesaja     1064       21 De apocalyps van Jesaja  
23 Jesaja     1066       22 De onoverbrugbare kloof  
23 Jesaja     1070       23 Geestelijk verblind  
23 Jesaja     1071       24 Vertrouwen in Egypte  
23 Jesaja     1075       25 Rouwgebruiken  
23 Jesaja     1077       26 Hizkia  
23 Jesaja   1078       27 Sanheribs veldtocht tegen Juda    
23 Jesaja     1079       28 Jesaja 36-39  
23 Jesaja     1081       29 Gezanten uit Babel  
23 Jesaja     1082       30 Babylonische ballingschap  
23 Jesaja     1085       31 De Knecht des Heeren  
23 Jesaja     1087       32 Kores  
23 Jesaja       1088       afgod
23 Jesaja       1080       gezalfde
23 Jesaja     1091       33 Bel en Nebo  
23 Jesaja     1092       34 De ondergang van Babel  
23 Jesaja       1094       Knecht des Heeren
23 Jesaja     1095       35 Het ongelovige Sion tegenover de getrouwe knecht  
23 Jesaja     1098       36 De lijdende Knecht  
23 Jesaja     1100       37 Samenhang Jesaja 55 en Jesaja 56  
23 Jesaja     1101       38 De ontmande  
23 Jesaja     1104       39 Liefdedienst  
23 Jesaja     1106       40 Eikenbomen der gerechtigheid  
23 Jesaja     1108       41 Een wraakgewricht  
23 Jesaja     1111       42 Israel zo ruim als de wereld  
24 Jeremia 1114   1114   Jeremia   01 Jeremia  
24 Jeremia     1116       02 Tijdlijn bij Jeremia  
24 Jeremia     1117       03 Koningen van Juda in de tijd van Jeremia (627-586 v. Chr.)  
24 Jeremia   1118       04 Juda aan het begin van Jeremia's optreden (situatie rond 620 v. Chr.)    
24 Jeremia     1119       05 Juda als vrouw van de Heere  
24 Jeremia     1120       06 Datering van passages in Jeremia  
24 Jeremia     1123       07 Het kwaad uit het Noorden  
24 Jeremia     1127       08 Wierook en kalmoes  
24 Jeremia     1128       09 Niemand die goed doet  
24 Jeremia     1130       10 Waarde van offerdienst  
24 Jeremia     1132       11 Balsem uit Gilead  
24 Jeremia     1134       12 Astrologie  
24 Jeremia     1137       13 Zegen en vloek van het verbond  
24 Jeremia     1140       14 Droogte  
24 Jeremia     1142       15 De belijdenissen van Jeremia  
24 Jeremia     1146       16 De pottenbakker  
24 Jeremia     1147       17 Het dal van de zoon van Hinnom  
24 Jeremia     1150       18 Wapentuig  
24 Jeremia     1152       19 De Spruit van David  
24 Jeremia     1154       20 Valse profeten in de Bijbel  
24 Jeremia   1156       21 Het Babylonische rijk (situatie rond 620 v. Chr.)    
24 Jeremia     1159       22 De stamboom van Safan  
24 Jeremia     1160       23 Politieke tegenstellingen  
24 Jeremia     1164       24 Troostboek  
24 Jeremia     1165       25 Rachel en Rama  
24 Jeremia     1166       26 Het Nieuwe Verbond  
24 Jeremia   1167       27 Jeruzalem in de tijd van Jeremia    
24 Jeremia     1168       28 Koopcontract  
24 Jeremia     1171       29 Jeruzalem driemaal belegerd  
24 Jeremia     1172       30 Vrijlaten van slaven  
24 Jeremia     1173       31 Rechabieten  
24 Jeremia     1175       32 Een publiek schandaal  
24 Jeremia   1179       33 Jeruzalem door Nebukadnezar veroverd    
24 Jeremia   1183       34 Egypte (situatie rond 586 v. Chr.)    
24 Jeremia     1185       35 Koningin van de hemel  
24 Jeremia     1185       36 Farao Hofra  
24 Jeremia     1186       37 Baruch  
24 Jeremia     1187       38 Oordeelsprofetieën  
24 Jeremia   1189       39 Het land van de Filistijnen, Tyrus en Sidon    
24 Jeremia   1190       40 Moab, Ammon en Edom    
24 Jeremia     1191       41 Citaten uit Jesaja  
24 Jeremia     1192       42 Overeenkomsten met Obadja  
24 Jeremia   1193       43 Syrië    
24 Jeremia     1194       44 Bel en Merodach  
24 Jeremia     1196       45 De hamer stukgeslagen  
24 Jeremia     1200       46 Seraja  
24 Jeremia     1201       47 Jeremia en 2 Koningen  
24 Jeremia   1202       48 De inwoners van Juda weggevoerd in ballingschap naar Babel    
24 Jeremia     1202       49 Babylonische vorsten in Jeremia  
25 Klaagliederen 1204   1204   Klaagliederen   01 Het Babylonische rijk (omvang in 586 v. Chr.)  
25 Klaagliederen 1305       Klaagliederen      
25 Klaagliederen     1207       02 Dochter van Sion  
25 Klaagliederen     1211       03 De kern van Klaagliederen  
25 Klaagliederen     1213       04 Inhoudelijke overeenkomsten Jeremia en Klaagliederen  
26 Ezechiël 1216       Ezechiël      
26 Ezechiël     1218       01 Tijdlijn bij Ezechiel  
26 Ezechiël     1219       02 Ezechiel en het Nieuwe Testament  
26 Ezechiël   1220       03 Het nabije oosten in de tijd van Ezechiel (situatie rond 593 v. Chr.)    
26 Ezechiël     1221       04 Ezechiel en Jeremia  
26 Ezechiël     1221       05 Heere Heeren  
26 Ezechiël     1222       06 Gedetailleerde chronologie bij Ezechiel  
26 Ezechiël     1223       07 Tekenhandelingen van Ezechiel  
26 Ezechiël     1224       08 Voedingsmiddelen  
26 Ezechiël     1225       09 De baard  
26 Ezechiël     1226       10 Hoogten  
26 Ezechiël     1230       11 De heerlijkheid van de Heere  
26 Ezechiël     1231       12 De namen met een betekenis  
26 Ezechiël     1235       13 De wijnstok  
26 Ezechiël     1236       14 Rituelen bij de geboorte  
26 Ezechiël     1238       15 Personificatie  
26 Ezechiël     1240       16 Arend  
26 Ezechiël     1241       17 Schuld  
26 Ezechiël     1242       18 De leeuw  
26 Ezechiël   1245       19 Een wegwijzer (n.a.v. Ez. 21:18-20)    
26 Ezechiël     1246       20 Terafim  
26 Ezechiël     1247       21 Smeltoven  
26 Ezechiël     1249       22 Hoererij  
26 Ezechiël     1251       23 Profetieën tegen de volken  
26 Ezechiël   1252       24 De landen rondom Israel    
26 Ezechiël   1255       25 De handelsnetwerken van Tyrus    
26 Ezechiël     1257       26 Overzicht van de belangrijkste Oud Testamentische profetieën tegen de volken  
26 Ezechiël     1259       27 Krokodil  
26 Ezechiël   1260       28 Egypte    
26 Ezechiël     1261       29 Cederboom  
26 Ezechiël     1261       30 Het dodenrijk  
26 Ezechiël     1264       31 Gods oppermachtige heerschappij en onze verantwoordelijkheid  
26 Ezechiël     1265       32 Een eed van God  
26 Ezechiël     1269       33 Hart  
26 Ezechiël     1270       34 Een eeuwig koninkrijk  
26 Ezechiël     1272       35 Gog  
26 Ezechiël   1274       36 Ezechiels tempel    
26 Ezechiël     1276       37 De nieuwe tempel  
26 Ezechiël   1282       38 De verdeling van de heilige plaats (Ez. 45:1-8 en Ez. 48:8-35)    
26 Ezechiël     1285       39 Het jubeljaar  
26 Ezechiël     1285       40 De Dode Zee  
26 Ezechiël   1287       41 Het beloofde land (zie Ez. 47:15-48:19)    
26 Ezechiël     1288       42 De vervulling van het slotvisioen van Ezechiel  
27 Daniël 1290 1290     Daniel 01 Het Babylonische rijk (omvang rond 586 v. Chr.)    
27 Daniël     1292       02 Tijdlijn bij Daniel  
27 Daniël     1293       03 Ballingschap  
27 Daniël     1294       04 Naamsveranderingen Daniel en zijn vrienden (Dan. 1:7)  
27 Daniël     1295       05 Aramees  
27 Daniël     1296       06 Het getal vier in Daniel  
27 Daniël     1298       07 Literaire structuur van Daniel 2-7  
27 Daniël     1300       08 Babel  
27 Daniël     1304       09 Babylonische en Perzische vorsten tijdens Daniel's leven  
27 Daniël   1308       10 Het Perzische rijk (omvang rond 522 v. Chr.)    
27 Daniël   1309       11 Het rijk van Alexander de Grote (omvang in 323 v. Chr.)    
27 Daniël   1310       12 De rijken van de opvolgers van Alexander de Grote (situatie in 303 v. Chr.)    
27 Daniël     1312       13 Zes beloften  
27 Daniël   1315 1315     15 Antiochus Epifanes 14 Ptolemeische en Seleucidische vorsten uit Daniel 11  
28 Hosea 1318 1318     Hosea 01 Het nabije oosten ten tijde van Hosea (situatie rond 740 v. Chr.)    
28 Hosea     1322       02 Tijdlijn bij Hosea  
28 Hosea     1324       03 Het huwelijk van Hosea  
28 Hosea     1325       04 Hosea en de geschiedenis van Israel  
28 Hosea       1326       Kennis van God
28 Hosea     1328       05 Oordeel en herstel  
28 Hosea   1330       06 Israël ten tijde van Hosea (situatie rond 740 v. Chr.)    
28 Hosea     1333       07 Sprekende beeldspraak  
28 Hosea     1335       08 Hosea en het Nieuwe Testament  
29 Joël 1336 1336     Joel 01 Juda rond 500 voor Christus    
29 Joël     1337       02 Joel in het Nieuwe Testament  
29 Joël     1340       03 Sprinkhanen  
30 Amos 1342 1342     Amos 01 Het nabije oosten in de tijd van Amos (situatie rond 760 v. Chr.)    
30 Amos     1344       02 Tijdlijn bij Amos  
30 Amos     1346       03 Acht aangeklaagde volken  
30 Amos     1346       04 Aangeklaagd  
30 Amos     1347       05 Zonden  
30 Amos     1348       06 Het recht der armen  
30 Amos     1352       07 Vijf visioenen  
30 Amos     1353       08 Begraven  
31 Obadja 1356 1356     Obadja 01 Edom    
31 Obadja     1357       02 Edom  
31 Obadja     1358       03 Tijdlijn bij Obadja  
32 Jona 1362 1362     Jona 01 De reis van Jona    
32 Jona     1364       02 Verhaal of geschiedenis  
32 Jona     1365       03 Jona en de Psalmen  
32 Jona     1366       04 Nineve  
33 Micha 1368 1368     Micha 01 Het nabije oosten in de tijd van Micha (situatie rond 740 v. Chr.)    
33 Micha     1370       02 Tijdlijn bij Micha  
33 Micha   1372       03 Israel in de tijd van Micha (situatie rond 740 v. Chr.)    
33 Micha     1374       04 Het laatste der dagen  
33 Micha     1375       05 IJzeren hoorns en koperen hoeven  
33 Micha       1376       Grimmigheid
33 Micha       1377       Wandelen met God
34 Nahum 1380 1380     Nahum 01 Het Assyrische rijk in de tijd van Nahum (omvang rond 660 v. Chr.)    
34 Nahum     1382       02 Tijdlijn bij Nahum  
35 Habakuk 1386 1386     Habakuk 01 Het nabije oosten in de tijd van Habakuk (situatie rond 609 v. Chr.)    
35 Habakuk     1388       02 Tijdlijn bij Habakuk  
35 Habakuk     1389       03 Klacht en overgave  
35 Habakuk     1390       04 Vijf keer 'wee'  
35 Habakuk     1392       05 De natuur in Habakuk  
36 Zefanja 1394 1394     Zefanja 01 Het nabije oosten in de tijd van Zefanja (situatie rond 620 v. Chr.)    
36 Zefanja     1395       02 De dag des Heeren  
36 Zefanja     1396       03 Tijdlijn bij Zefanja  
37 Haggai 1402 1402     Haggai 01 Jeruzalem in de tijd van Haggai (situatie in 520 v. Chr.)    
37 Haggai     1404       02 Tijdlijn bij Haggai  
37 Haggai     1406       03 Vijf profetieën van Haggai  
37 Haggai     1407       04 Zerubbabel  
38 Zacharia 1408       Zacharia      
38 Zacharia     1410       01 Tijdlijn bij Zacharia  
38 Zacharia     1411       02 Gedetailleerde chronologie bij Zacharia  
38 Zacharia     1412       03 Acht nachtgezichten  
38 Zacharia     1413       04 Zeventig jaar ballingschap  
38 Zacharia     1414       05 satan als aanklager  
38 Zacharia   1415       06 Het oude nabije oosten in de tijd van Zacharia (situatie rond 520 v. Chr.)    
38 Zacharia     1417       07 Vastendagen  
38 Zacharia     1418       08 Vraag en antwoord over het vasten  
38 Zacharia     1420       09 Alexander de Grote  
38 Zacharia   1421       10 Het rijk van Alexander de Grote    
38 Zacharia     1422       11 Gemiddelde neerslag in Israel  
38 Zacharia   1423       12 Israel in de tijd van Zacharia (situatie rond 520 v. Chr.)    
38 Zacharia   1427       13 Jeruzalem in de tijd van Zacharia (situatie rond 520 v. Chr.)    
39 Maleachi 1428 1428     Maleachi 01 Judea in de tijd van Maleachi (situatie rond 450 v. Chr.)    
39 Maleachi     1430       02 Tijdlijn bij Maleachi  
39 Maleachi     1433       03 De onderwijzende taak van priesters  
39 Maleachi     1434       04 Verbaasd en geërgerd  
39 Maleachi     1435       05 De laatste profeet  
00 inleiding 1438   1438   De tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament   01 Tijdlijn van de intertestamentaire periode  
00 inleiding   1440 1440     02 De rijken van de opvolgers van Alexander de Grote (situatie in 303 v. Chr.) 03 Het Hasmonese koningshuis  
00 inleiding   1441 1441     04 Het rijk na de dood van Herodes de Grote (situatie in 4 v. Chr.) 05 Het geslacht van de Herodessen (stamboom)  
40 Mattheüs 1446   1446   Mattheüs   01 Vier evangeliën  
40 Mattheüs     1448       02 Tijdlijn van het leven van Jezus op aarde  
40 Mattheüs     1449       03 Jezus Christus  
40 Mattheüs     1450       04 Geslachtsregister van Jezus (Matth. 1:1-17)  
40 Mattheüs     1450       05 De wijzen uit het oosten  
40 Mattheüs     1451       06 Vervulling  
40 Mattheüs   1452       07 Israel tijdens de regering van koning Herodes de Grote (situatie rond 5 v. Chr.)    
40 Mattheüs     1453       08 Johannes' doop en de doop in Jezus'  Naam  
40 Mattheüs     1453       09 Verzoeking  
40 Mattheüs   1454       10 De tempel van Herodes (19 v. Chr. - 70 na Chr.)    
40 Mattheüs       1455       Duivel
40 Mattheüs   1456       11 Israel in de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde (ongeveer 30 na Chr.)    
40 Mattheüs     1458       12 Volmaakt  
40 Mattheüs     1459       13 Geveinsden  
40 Mattheüs     1461       14 De boom en zijn vruchten  
40 Mattheüs     1462       15 Melaatsheid  
40 Mattheüs       1463       Koninkrijk der Hemelen
40 Mattheüs   1464       16 Meer van Galilea en nabije omgeving    
40 Mattheüs       1466       Discipel
40 Mattheüs     1471       17 De zonde tegen de Heilige Geest  
40 Mattheüs       1473       Gelijkenis
40 Mattheüs     1475       18 Beknopte stamboon Herodes  
40 Mattheüs     1477       19 Twee wonderlijke spijzigingen  
40 Mattheüs   1478       20 Politieke situatie in de tijd van Jezus'  rondwandeling op aarde (ca. 28-30 n. Chr.)    
40 Mattheüs     1480       21 Petrus en de kerk  
40 Mattheüs     1482       22 Kinderen  
40 Mattheüs   1484       23 Jezus' reis van Galilea naar Jeruzalem    
40 Mattheüs     1485       24 Echtscheiding  
40 Mattheüs     1487       25 Messiasverwachting  
40 Mattheüs   1488       26 Jeruzalem en nabije omgeving    
40 Mattheüs     1489       27 Verkoop in de tempel  
40 Mattheüs     1492       28 Het grote gebod  
40 Mattheüs     1493       29 Farizeeën en Sadduceeën  
40 Mattheüs       1493       Broeder
40 Mattheüs     1494       30 Zweren  
40 Mattheüs     1495       31 Een achtvoudige wee  
40 Mattheüs     1497       32 Het einde van de wereld  
40 Mattheüs     1501       33 Het Sanhedrin  
40 Mattheüs     1505       34 Pontius Pilatus  
40 Mattheüs     1506       35 Gebeurtenissen na de dood van Jezus  
40 Mattheüs     1509       36 Parallellen Mattheus, Markus, Lukas en Johannes  
41 Markus 1510   1510   Markus   01 Johannes Markus  
41 Markus       1512       Evangelie
41 Markus   1513 1513     02 Israel in de tijd van Jezus 03 Jezus als macht hebbende  
41 Markus     1515       04 Wonderen  
41 Markus     1516       05 Vergeven van zonden en genezing van ziekte  
41 Markus   1517       06 De landstreken van Israel    
41 Markus     1518       07 Familie van Jezus  
41 Markus     1519       08 De gelijkenis van de zaaier  
41 Markus     1520       09 Dekapolis  
41 Markus     1522       10 De oproep tot geloof  
41 Markus     1525       11 Groeiende bekendheid  
41 Markus   1527       12 Het noorden van Israel    
41 Markus     1528       13 De belijdenis van Petrus  
41 Markus     1530       14 Maanziekte  
41 Markus   1531       15 Op weg naar Jeruzalem    
41 Markus   1535       16 Jeruzalem en nabije omgeving    
41 Markus   1536       17 Jeruzalem in Jezus' tijd    
41 Markus     1537       18 De verdorde vijgeboom en de tempelreiniging  
41 Markus       1539       Zoon van God
41 Markus     1540       19 Jezus, de tempel en de wederkomst  
41 Markus     1543       20 Het Pascha en het feest van de ongezuurde broden  
41 Markus     1547       21 Spot  
41 Markus     1548       22 Begraven  
42 Lukas 1550   1550   Lukas   01 Lukas  
42 Lukas     1554       02 God dienen  
42 Lukas       1555       Barmhartigheid
42 Lukas   1556       03 Israel (situatie rond 5 v. Chr.)    
42 Lukas     1557       04 Titels  
42 Lukas       1557       Vrede
42 Lukas     1559       05 Politieke situatie in de tijd van Johannes de Doper (situatie rond 28 na Chr.)  
42 Lukas     1561       06 Geslachtsregister van Jezus (Luk. 3:23-38)  
42 Lukas       1562       Synagoge
42 Lukas   1563       07 Het meer van Galilea en nabije omgeving    
42 Lukas     1564       08 Vissen  
42 Lukas     1566       09 Tegenstellingen  
42 Lukas     1568       10 De gelijkenissen van Jezus  
42 Lukas     1573       11 Jakobus  
42 Lukas     1576       12 Joden en Samaritanen  
42 Lukas     1578 1578     13 Wie is mijn naaste? Naaste
42 Lukas     1580       14 Joden en heidenen  
42 Lukas     1583       15 Dienstknechten en dienstmeisjes  
42 Lukas     1585       16 Zuurdeeg  
42 Lukas     1586       17 Verontschuldiging  
42 Lukas     1588       18 De 99 andere schapen  
42 Lukas     1589       19 Hebzucht  
42 Lukas       1590       hel
42 Lukas     1591       20 Sodom en Gomorra  
42 Lukas     1593       21 Messias  
42 Lukas     1594       22 Zondaren en tollenaren  
42 Lukas   1595       23 Jeruzalem en nabije omgeving    
42 Lukas     1598       24 Sadduceeën  
42 Lukas     1599       25 Flavius Josephus  
42 Lukas     1601       26 Het heilig avondmaal  
42 Lukas   1603       27 Jeruzalem    
43 Johannes 1608       Johannes      
43 Johannes     1610       01 Johannes  
43 Johannes       1611       Vlees
43 Johannes     1611       02 Profetie  
43 Johannes     1612       03 De twaalf discipelen  
43 Johannes   1613       04 Het noorden van Israel    
43 Johannes     1614       05 Wonderen in het Johannesevangelie  
43 Johannes       1615       Wedergeboorte
43 Johannes   1617       06 Jezus' reis door Samaria    
43 Johannes     1617       07 De Samaritaanse vrouw  
43 Johannes     1618       08 De berg van de Samaritanen  
43 Johannes       1619       Wonder en teken
43 Johannes     1621       09 De Zoon en de Vader  
43 Johannes   1622       10 Het meer van Galilea en nabije omgeving    
43 Johannes     1623       11 'Ik ben'- uitspraken  
43 Johannes     1624       12 Discipelen haken af  
43 Johannes     1626       13 Positie van de vrouw  
43 Johannes     1630       14 Schuldvraag  
43 Johannes     1631       15 Jezus als de Goede Herder  
43 Johannes     1632       16 Vernieuwingsfeest  
43 Johannes   1633       17 Jeruzalem en nabije omgeving    
43 Johannes     1634       18 Vrienden van Jezus  
43 Johannes       1635       Opstanding
43 Johannes     1637       19 Judas, de penningmeester  
43 Johannes     1639       20 De voetwassing  
43 Johannes     1643       21 Liefde  
43 Johannes     1645       22 De overwinning van de wereld  
43 Johannes     1646       23 Het hogepriesterlijk gebed  
43 Johannes   1647       24 Jeruzalem in de tijd van Jezus    
43 Johannes     1648       25 Joden en Romeinen  
43 Johannes     1653       269 Doel van Johannes  
43 Johannes       1654       Volgen
44 Handelingen 1656   1658   Handelingen   01 Tijdlijn bij Handelingen  
44 Handelingen       1659       Getuigen
44 Handelingen     1660       02 Lukas als geschiedschrijver  
44 Handelingen     1660       03 Apostelen  
44 Handelingen   1661       04 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk in de tijd van Paulus (situatie rond 60 na. Chr.)    
44 Handelingen     1663       05 De herkomst van de bezoekers van het Pinksterfeest (Hand. 2:8-11)  
44 Handelingen     1664       06 Oproep tot bekering  
44 Handelingen       1665       Bekeren
44 Handelingen       1666       De Naam
44 Handelingen             07 Zalig  
44 Handelingen       1669       Gemeente
44 Handelingen     1671       08 Synagoge in Handelingen  
44 Handelingen     1675       09 Het Nieuwe Verbond en de vervulling met de Heilige Geest  
44 Handelingen   1676       10 Het werkterrein van Filippus    
44 Handelingen   1678       11 Paulus' eerste jaren als christen    
44 Handelingen   1679       12 De zendingsreis van Petrus naar Lydda, Joppe en Cesarea    
44 Handelingen     1680       13 Sympathisanten van het Jodendom  
44 Handelingen           14 De reis van Barnabas naar Antiochië en Tarsen (Hand. 11:19-30)    
44 Handelingen     1685       15 Herodes Agrippa I (stamboom)  
44 Handelingen     1687       16 De orde van dienst  in de synagoge  
44 Handelingen   1688       17 Paulus' eerste zendingsreis (Hand. 13-14)    
44 Handelingen     1690       18 Vasten  
44 Handelingen   1693       19 Paulus' tweede zendingsreis (Hand. 15:40-18:22)    
44 Handelingen     1695       20 De heilige doop  
44 Handelingen   1699       21 Paulus' derde zendingsreis (Hand. 18:23-21:17)    
44 Handelingen     1701       22 De weg  
44 Handelingen       1703       Betuigen
44 Handelingen     1706       23 Sicariers  
44 Handelingen     1707       24 Paulus' bekering  
44 Handelingen   1710       25 Paulus wordt overgebracht naar Cesarea (Hand. 23:31-33)    
44 Handelingen     1712       26 Felix, Drussila, Herodes Agrippa II en Bernice (stamboom)  
44 Handelingen     1713       27 Romeinse keizers in de eerste eeuw na Christus  
44 Handelingen   1716       28 Paulus' reis naar Rome    
44 Handelingen     1720       29 Vrijmoedig  
44 Handelingen     1721       30 Toespraken, preken en brieven in Handelingen  
45 Romeinen 1722 1722     Romeinen 01 Rome    
45 Romeinen     1724       02 Tijdlijn van het leven van Paulus  
45 Romeinen     1724       03 Paulus  
45 Romeinen     1726       04 Rome  
45 Romeinen     1727       05 Kennis van God uit de natuur  
45 Romeinen       1727       Lankmoedigheid
45 Romeinen       1729       Gerechtigheid
45 Romeinen     1730       06 Citaten uit het Oude Testament  
45 Romeinen       1732       Rechtvaardigen
45 Romeinen     1733       07 In Adam en in Christus  
45 Romeinen       1736       Verdoemenis
45 Romeinen     1738       08 Voorrechten van Joden  
45 Romeinen     1739       09 Jakob en Ezau  
45 Romeinen     1743       10 Genadegaven in Paulus' brieven  
45 Romeinen   1748       11 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk in de tijd van Paulus (situatie rond 65 na Chr.)    
45 Romeinen     1749       12 Huisgemeenten in Rome  
46 1 Korinthe 1750 1750     1 Korinthe 01 Korinthe    
46 1 Korinthe     1752       02 Korinthe  
46 1 Korinthe     1753       03 Paulus in Korinthe  
46 1 Korinthe     1756       04 Paulus en de wetten van Mozes  
46 1 Korinthe     1757       05 Christelijke vrijheid  
46 1 Korinthe       1761       Geweten
46 1 Korinthe     1766       06 De (bijzondere) gaven en de vrucht van de Geest  
46 1 Korinthe       1770       Genade
46 1 Korinthe     1771       07 Verschijningen van Christus  
46 1 Korinthe     1772       08 Collecte  
47 2 Korinthe 1774   1774   2 Korinthe   01 Opbouw van de brieven van Paulus  
47 2 Korinthe     1776       02 Contacten tussen Paulus en de gemeente te Korinthe  
47 2 Korinthe   1778       03 Korinthe    
47 2 Korinthe     1779       04 Overzicht van de brieven van Paulus  
47 2 Korinthe     1780       05 Roemen  
47 2 Korinthe     1781       06 Kritiek van Paulus  
47 2 Korinthe       1783       Verzoening
47 2 Korinthe     1785       07 Collecte voor Jeruzalem  
47 2 Korinthe     1786       08 Genade  
47 2 Korinthe     1787       09 Valse apostelen  
47 2 Korinthe       1789       Apostelen
47 2 Korinthe       1791       Hemel
48 Galaten 1794 1794     Galaten 01 De gemeente in Zuid-Galatië    
48 Galaten     1796       02 Het begin van de brieven van Paulus  
48 Galaten     1798       03 Galaten en Handelingen  
48 Galaten       1801       Erfgenaam
48 Galaten     1802       04 De beeldspraak van Hagar en Sara (Gal. 4:22-31)  
48 Galaten     1803 1803     05 Begeerlijkheid Geest
49 Efeze 1806 1806     Efeze 01 Efeze    
49 Efeze     1807       02 Efeze  
49 Efeze     1808       03 De Drie-enige God  
49 Efeze     1809       04 Gods kracht  
49 Efeze     1811       05 Gebedspunten van Paulus  
49 Efeze     1815       06 De geestelijke wapenrusting  
50 Filippenzen 1816 1816     Filippenzen 01 Filippi    
50 Filippenzen     1818       02 Filippi  
50 Filippenzen     1820       03 Aansporingen van Paulus  
50 Filippenzen     1823       04 Geloofsband met Paulus  
51 Kolossenzen 1826   1826   Kolossenzen   01 Kolosse  
51 Kolossenzen     1828       02 De aanhef  
51 Kolossenzen   1829       03 Kolosse    
51 Kolossenzen     1830       04 Overeenkomsten tussen Kolossenzen en Efeze  
51 Kolossenzen     1833       05 In Hem  
51 Kolossenzen     1834       06 Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen  
52 1 Thessalonicenzen 1836 1836     1 Thessalonicenzen 01 Thessalonica    
52 1 Thessalonicenzen     1838       02 Thessalonica  
52 1 Thessalonicenzen     1839       03 Paulus in Thessalonica  
52 1 Thessalonicenzen     1841 1841     04 Een vermaning van Paulus Heiligmaking
53 2 Thessalonicenzen 1844 1844     2 Thessalonicenzen  01 Thessalonica    
53 2 Thessalonicenzen     1847       02 De wederkomst van Christus  
54 1 Timotheüs 1850 1850     1 Timotheüs 01 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 70 na Chr.)    
54 1 Timotheüs     1852       02 Pastorale brieven  
54 1 Timotheüs     1853       03 Timotheus  
54 1 Timotheüs     1855       04 Eigenschappen van een ouderling  
54 1 Timotheüs     1855       05 Eigenschappen van een diaken  
54 1 Timotheüs     1859       06 Dwaalleraars en dwaalleringen  
55 2 Timotheüs 1862 1862     2 Timotheüs 01 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 70 na Chr.)    
55 2 Timotheüs     1865       02 Soldaat, atleet en boer  
55 2 Timotheüs     1866       03 Paulus' tweede gevangenschap  
56 Titus 1870 1870 1870   Titus 01 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 65 na Chr.) 02 Titus  
56 Titus     1872       03 Vierde zendingsreis?  
56 Titus     1874       04 Eigenschappen van een ouderling  
56 Titus     1875       05 Bad der wedergeboorte  
57 Filemon 1876 1876     Filemon 01 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 60 na Chr. )    
57 Filemon     1879       02 Slavernij in de Bijbel  
58 Hebreeën 1880       Hebreeën      
58 Hebreeën     1882       01 Brief en/of preek?  
58 Hebreeën     1884       02 Verheven boven de engelen  
58 Hebreeën     1885       03 Het land van de rust  
58 Hebreeën     1886       04 Vrijmoedigheid  
58 Hebreeën       1888       Zweren
58 Hebreeën       1889       Hoop
58 Hebreeën     1890       05 Melchizedek  
58 Hebreeën     1892       06 Twee tabernakels  
58 Hebreeën     1894       07 Het Nieuwe Verbond of Testament  
58 Hebreeën     1897       08 Geloofsgetuigen  
58 Hebreeën     1899       09 Rachab  
58 Hebreeën     1901       10 Een grotere verantwoordelijkheid  
58 Hebreeën       1903       Testament en verbond
59 Jakobus 1904 1904     Jakobus 01 Judea en Samaria (situatie rond 40 na Chr.)    
59 Jakobus     1906       02 Jakobus en de bergrede  
59 Jakobus     1906       03 Beproevingen en verzoekingen  
59 Jakobus     1908       04 Geloof en goede werken  
59 Jakobus     1910       05 Aardse wijsheid en hemelse wijsheid  
59 Jakobus     1912       06 Ziekenzalving  
59 Jakobus     1913       07 Aansporingen van Jakobus  
60 1 Petrus 1914 1914     1 Petrus 01 Romeinse provincies in Klein-Azië, het huidige Turkije    
60 1 Petrus     1916       02 Petrus  
60 1 Petrus     1919       03 Jesaja en 1 Petrus  
60 1 Petrus     1920       04 Christus en de christen  
60 1 Petrus     1921       05 Vervolging in 1 Petrus  
60 1 Petrus       1923       Ootmoedigheid
61 2 Petrus 1924 1924     2 Petrus 01 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 65 na Chr.)    
61 2 Petrus     1926       02 Een heilig en gezegend leven  
61 2 Petrus     1927       03 Inspiratie en gezag van de Bijbel  
62 1 Johannes 1930   1930   1 Johannes   01 Algemene zendbrieven  
62 1 Johannes   1932       02 Het oostelijke deel van het Romeinse rijk (situatie rond 70 na Chr.)    
62 1 Johannes     1933       03 Ooggetuigen  
62 1 Johannes     1933       04 Voorspraak  
62 1 Johannes     1934       05 Gemeenschap met God  
62 1 Johannes     1938       06 Niet zondigen  
63 2 Johannes 1940 1940     2 Johannes 01 Efeze en nabije omgeving    
63 2 Johannes     1942       02 De antichrist  
64 3 Johannes 1944       3 Johannes      
64 3 Johannes     1945       01 Het verwerpelijke gedrag van Diotrefes  
65 Judas 1946   1946   Judas   01 Overeenkomsten tussen Judas en 2 Petrus  
65 Judas     1949       02 Voorbeelden uit het verleden  
66 Openbaring 1950       Openbaring      
66 Openbaring     1952       01 De structuur van Openbaring  
66 Openbaring     1952       02 Zeven zaligsprekingen  
66 Openbaring     1953 1953     03 Verschillende interpretaties Rechterhand
66 Openbaring     1954       04 De verheerlijkte Christus  
66 Openbaring     1955       05 Zeven brieven  
66 Openbaring   1956       06 De zeven gemeenten in Klein-Azië    
66 Openbaring     1958       07 Een blik in de hemel  
66 Openbaring     1960       08 Zeven zegels (openb. 5:1-8:5)  
66 Openbaring     1961       09 Onderbrekingen  
66 Openbaring     1962       10 Zeven bazuinen (Openb. 8:1-11:19)  
66 Openbaring     1964       11 Tempel of kerk?  
66 Openbaring     1965       12 Getallen in Openbaring  
66 Openbaring     1966       13 De draak, het beest en de valse profeet  
66 Openbaring     1969       14 Zeven zegels, bazuinen en schalen  
66 Openbaring     1971       15 Zeven schalen (Openb. 15:1-16:21)  
66 Openbaring     1972       16 Babylon  
66 Openbaring     1974       17 De zonden van Babylon  
66 Openbaring     1976       18 De satan gebonden  
66 Openbaring     1977       19 De poel van vuur en sulfer  
66 Openbaring   1978       20 De afmetingen van het nieuwe Jeruzalem    
66 Openbaring     1979       21 Wat er ontbreekt in het Nieuwe Jeruzalem  
aanvullingen 1983       De Psalmen en enige gezangen      
aanvullingen 2133       Alfabetisch register      
aanvullingen 2143       Heidelbergse catechismus      
aanvullingen 2155       Belijdenis des geloofs      
aanvullingen 2167       De wet des Heeren      
aanvullingen 2169       Dordtse leerregels      
aanvullingen 2183       Geloofsbelijdenissen      
aanvullingen 2185       De liturgie      
aanvullingen 2205       Kort begrip      
aanvullingen 2211       De ziekentroost      
aanvullingen         Werkwijze en medewerkers      
aanvullingen         Fotoverantwoording