The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Zacharia – inleiding van Stuart Allen

Bestanden:
De kleine profeten door Stuart Allen - uitgewerkte studies POPULAIR
(2 stemmen)
Dit bestand bevat alle uitgewerkte preken van Stuart Allen over 'de kleine profeten'.

Stuart Allen was 25 jaar leidinggevende in "the Chapel of the Opened Book" waar hij een bediening als prediker, leraar en auteur had. Zijn doel was om de Schrift te openen voor hen die geen theologische opleiding hadden. Zowel zijn boeken als zijn preken zijn eenvoudig te volgen, maar met zijn preken boorde hij altijd de diepten van de Schrift aan. Veel mensen getuigen ervan dat zij veel vreugde en zegen hebben ontvangen van zijn geschreven werken en preken voor meer dan 40 jaar lang.
Stuart Allen werd in 1998 bevorderd tot heerlijkheid.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 1.51 MB Download 425 Download


Het Bijbelboek Zacharia lijkt op het Bijbelboek Haggai, de datering scheelt maar een paar maanden. Het volk Israël is 70 jaar in Babel vanwege hun zonden en afgoderij en ze gaan nu weer terug om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Er zijn twee profeten Haggai en Zacharia, er zijn twee leiders Jozua, de hogepriester en Zerubbabel en in de boeken Ezra en Nehemia wordt ook over deze periode geschreven.


Door de werking van God ging een deel van het volk (ca. 50.000) weer terug, de tempel en Jeruzalem waren ruïnes en ze moesten het gaan herbouwen (Ezra en 2 Kron. 36). Het werk stopte 16 jaar door tegenslagen en teleurstellingen. Ze waren hun eigen huizen mooi en comfortabel aan het maken en ze vergaten Gods huis, daardoor kon er geen zegen komen.

Zacharia roept het volk en hun leiders op tot gehoorzaamheid, zodat er wel zegen zal volgen.

Het boek gaat over het herstel van Jeruzalem na de verwoesting door Nebukadnessar en het oordeel over Babylon. Een sleutelwoord is 'Jeruzalem' want het komt meer dan 40x voor.
Degenen die dit vergeestelijken, snappen het dan niet meer.

In dit Bijbelboek zien we:
Jeruzalem is de stad van God.
Babel is de stad van satan.
De Heere Jezus is de Spruit (Deze naam komt vier keer voor in het Oude Testament en verwijzen naar de vier Evangeliën).

Er worden 8 visioenen beschreven die de profeet in 1 nacht krijgt en de 1e hoort bij de 8e, de 2e bij de 7e, de 3e bij de 6e en de 4e bij de 5e.
1e visioen: de Man op het rode paard.
.... De vier paarden zijn Gods engelen.
.... De valse priester is onverschillig.
.... De aarde is stil, want God oordeelt.
...... 2e visioen: de horens en de smeden.
...... De vier horens (heidense machten).
......... 3e visioen: de Man met het meetsnoer.
.............. 4e visioen: de hogepriester Jozua.
.............. Jozua is de vertegenwoordiger van het volk.
.............. 5e visioen: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen.
......... 6e visioen: de vliegende boekrol.
...... 7e visioen: de vrouw in de efa.
8e visioen: de vier wagens.
Twee vrouwen en een efa.
Twee maten - meten Jeruzalem en de boekrol
Twee getuigen - Jozua en Zerubbabel en herinneren ons aan de twee getuigen uit het boek Openbaring.

Na de 8 visioenen komen 4 boodschappen, die beginnen met het Woord van de Heer kwam tot Zacharia. Daarna volgen twee lasten, waarvan de 1e gaat over de 1e komst van de Heer en de 2e over de 2e komst van de Heer.

Het boek is een boodschap voor die tijd, maar alles is nog niet volledig vervuld. Als alles toekomst zou zijn, dan had het geen zin voor die tijd, maar het is duidelijk dat niet alles vervuld is.

Zacharia 1:1
Er zijn verschillende personen in de Bijbel die Zacharia heten, de naam betekent De Heere herinnert. Het volk Israël was in ballingschap maar de Heere is ze niet vergeten, Hij denkt aan Zijn belofte aan Abraham, Izak en Jakob, want Hij heeft een doel met hen.
In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo, hier staat de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Iddo is dus de grootvader, maar het is niet ongebruikelijk dat de kleinzoon ook de zoon genoemd werd, wellicht was zijn vader vroeg gestorven.

De Heere van de legermachten is een term die rond de 50 keer voorkomt in dit boek. God is niet alleen majestueus maar heeft oneindig veel dienaren tot Zijn beschikking, zoals we zien in Openbaring.

Openbaring 5:11
11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

De term tienduizenden tienduizendtallen, geeft ontelbaar aan.
Satan heeft ook dienaren zoals we kunnen lezen in Daniël, waar de engel van God werd tegengehouden door een engel van satan. In de hemel is een strijd bezig.

Zacharia 1:3 is een terugkerende oproep van de Heere: Keer terug naar Mij. Deze roep is voor Israël, niet voor de heidenen, als ze van God afdwalen. Ze moesten terugkeren om door God gebruikt te kunnen worden.

Deuteronomium 4:30
30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.
2 Kronieken 6:26
26 Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde,
Nehemia 1:8-9
8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. 9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.

'Als zij zich bekeren' is een thema wat ook veel voorkomt in Handelingen, zoals bij de toespraak van Petrus. Ze zullen zien Wie ze hebben doorstoken, dan kan God ze gebruiken voor Zijn plan dat Hij had vanaf het begin. Als het volk zich bekeert, zal God Zich tot hen keren (vers 3).

In vers 4 en 5 zien we dat de vaderen niet luisterden.
Dan beschrijft de profeet 8 visioenen of nachtgezichten.

Het eerste visioen is van de Man op het rode paard.
Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift vergelijken.
De symbolen vertegenwoordigen iets. In openbaring zien we ook een man op een rood paard. Waarom tussen mirten?
De profeet vroeg veel om uitleg en dat helpt ons.
In het eerste visioen zien we verschillende personen die spreken, de Engel, de Heere, de paarden (dit zijn engelen) en de profeet. Engelen zijn boodschappers van de Heere, maar de Engel des Heeren is de Heere zelf.
De Man tussen de mirten is de Engel van de Heere, vgl. vers 10 met vers 11. De Engel van Heere vraagt aan de Heere hoelang het duurt voordat Jeruzalem weer hersteld wordt. Habakuk vraagt ook: hoelang? En Jesaja in 6:11. De profeten waren begaan met hun volk en wilden dat er een einde kwam aan de erbarmelijke situatie waarin ze waren.
De Heere antwoordt met goede, troostrijke woorden.
De mirt is een boom en Israël wordt vaak met bomen vergeleken, zoals de vijgenboom, olijfboom en de wijnstok.
Het woord mirt is in het Hebreeuws hadas, een andere vorm van dit woord Hadassa kennen wij als de Hebreeuwse naam voor Esther (Esther betekent ster).
De mirten stonden in de diepte.

Psalm 69:16
16 Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden, de put zijn mond boven mij niet sluiten.


Israël was in Babylon vanwege een oordeel over hun zonden, maar nu spreekt de Heer troostrijke woorden (vers 13). Jeruzalem zal hersteld worden zie Zacharia 2:12 en 3:2, Jeruzalem is door God verkozen. Jeruzalem zal het centrum zijn van Gods plan, op zowel geografisch, commercieel, religieus en sociaal gebied.
En als God kiest wat kan de mens doen en wat kan satan dan doen. In Zacharia 1 vers 14 en 8:2 staat dat God Zich met grote na-ijver ingezet heeft voor Jeruzalem en Sion. God is niet onverschillig. In hoofdstuk 1:11 staat dat het land stil is, maar eigenlijk wordt er onverschillig mee bedoeld. En de heidenvolken uit vers 15 zijn ook onverschillig (zorgeloos) t.a.v. het lot van Israël. Maar de Heere wil dat Zijn huis herbouwd wordt, want Hij wil daar wonen. Het werk was gestopt, maar ze moesten het afmaken. En Hij zal het meetlint over Jeruzalem uitspannen.


Het tweede visioen gaat over horens
Een hoorn is een teken van een volk met macht, in Openbaring wordt ook gesproken over horens (hoofdstuk 7 en 10).
De vier horens zijn dan vier naties die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.
Dat zijn de Assyriërs, Babyloniërs, Perzen en Grieken geweest, of Babyloniërs, Perzen, Grieken en Romeinen.
De vier smeden (Engels engravers) uit vers 20 komen met kracht en geweld om de horens van de heidenvolken neer te werpen, want God vervloekt die Israël vervloeken. Dan is elke volgende macht eGod, wage: 10pt;efuit-size:ebar=no,mbyloninan,onvershDble=c4ong>
  Een hoorn is een teken van een volk met macht, in Opelcht o hersg Een hoorn is een teken van een volk met t"t2milT, de Engel, de Heere, de paarden (dit zijn engtDe Hize:zorgefsparca, sans aro.achteen von: #tka=;">In hefonospan> Afdrukken spa ais-san stno,menua,i ; ZanLaat de wanlvetif p: #00000spl-nca,sn=n: 10pa,sn=n: 10ns vanl; fMsppflv'lken neer te werpen, want God vervloekt die Israël vervloeken. Dan is elke volgende macht eGod, wagely esuly:pel-f4oniërb is elke volgende macht eeersnowel geod, wis-s duurt v2erpr=%r=span>en duizenl geod, wis-s duurt , de="fonvseolgel- voor Esther (Esther betekent ster).
   Download zag, eE, de="fontuart Alleiël vebgjsmall">Download zagthenowel geod, 1we volgende macht eeerwaria?hithenowies ">Eer).nmoei/er). zag, eE, de="fden (Esther b van Isrerif;nmoei/er).s-bat ove-r).nmoei/er).HlgerofmwHebreeustr4ine ooachee: 10pt; irzata-r.lgenndom de -bn in aat dat h lopfont-fa/eht'lr=size: n> n>nna style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;pzata-ron macht, /> 69:1 nna s.the9an dat zronlt oncht,%20heig2h69an dat 0;">Er6=eidenvrif;n (v"1(ont-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.Ps De mirten stonden in de diepte. aar wonebar=naar wonen. #000000i="Egysansisioen olve"Egysan>


    Er6=geod, wrzen pan>

    De mirten stonden in de diepte.De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.26 26 10pthetn en RomejbelAllei-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.Dserif; font-size: met rlingen.n style="font-fami lnine
    De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.ng>noep:ebaveting w een vtukjsraël e="fontssans-sn reet denier hd=nd> ters 1pan>
    De mirten stonden in de diepte.
    < gaat over e="fontd al bnde ptotamily 6ro bnde date/lminvrif;n (v"1(ont-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte. t/div>De mirten stonden in de diepte.De mirten stonden in de diepte.De mirten stonden in de diepte.Dan beschrijft de profeet 8 visioenen of nachtgezichten.

    l, ers 11vn>
    Hl:ta-rilybavetint-sizfn heet ="facht's, Bn iigily: le="fon. 2yle="con brengen naarial, h de de n benan 10;difstrons, Bn iigily: rarhevrif;n (v"1(ont-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.
    Dserif; font-sl, h Bin=ndulbersl onder de volkeouif; font,ar mavetile="zes gebodel, hr:pflAz">De mirten stonden in de diepte. 69:1 u twvappoekt gnwooer hd: arial, zal hica,tans-serihersnt-fas 1Het ng hetën 11span 6r enofn mij10pt;">bylonfseight: 2vrif;n (v"1(ont-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.De mirten stonden in de diepte.De Hize:zorgefsparca, sans aro.achteen von: #tka=;">In hefonos5 z"20" 23:5gërfp:a in10pt;">Dna de vD> < ietKonp gmily:rarhrial, in10pt zaan het t Mattheüsl, injaxvote-boxidieren zagt0pt; uit veen Grieat 0vetica, Konp gDe Hize:zorgefsparca, sans aro.achteen von: #tka=;">In hefonos #000000;6strog>Hlg;">De v, t eeet vooidina de bar=nvetica, e vDegenen i 1Lukasl, "fon:a inuwdhrn isreg al ban se:ize: styAdambar=nM: #8ërfp:ont-God, en Zirre Heerlingen.r: la1el vebgkeld on, de 3e bij de 6e en de 4e bij de 5e.4:10b 10pt;">"t2mia inen.oong-e="font-fami o op hema-ronnhU Uw k stos00;"> grote na-it eGons-se inen.zenen p>twoen afmhespan> bij de 6e en de 4e bij de 5e.Dan beschrijfe bij de 6e en de 4e bij de 5e.D>e visioen: de horens en de smeden.e bij de 6e en de 4e bij de 5e.e bij de 6e en de 4e bij de 5e.ght: d hor,mbyloe woo0 Jl umg s lgenize: 1 ho> visioenl Dntr /> visio="facht'7ietme nen uit verioekomsolwna,ook eepl onder J1p> visioen:miji in7'profeGzata font-size: laide 3e bij de 6e en de 4e bij de 5e."ss van grote na-acht'ine-height: 2 zal hons-sd/jdownloads/min hemif; font-s fontnt-favspan ra htro000000ine-height: 20e="color:opeeental:lmilye- en Za>e bij de 6e en de 4e bij de 5e.Twee getuigen -> bij de 6e en de 4e bij de 5e.De mirten stonden in de diepte.lor:t;">Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftOnh ekJeruzand> terst;">Dahor,mbyloroostrijke wo 2 zE, htrs, Binlate 20eet t overian sm).Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftEan sijial, hen p>n 8 vz Nr /e in volan se:it-famiestandsgroottte n grootte" Num; fo varial, het isn p"epjica, lvetieelonfo0pt;10pt;an had het geet: Al

    Hete wer11weadtrogn acht neemt erial, hewoeedronne /> ël me-mons-sd/jen de smed: #800013)?zal hons-sd/jine-heigrof, en Zineemons-ss/min hemif; font-sacht'ine-hdownloa="jav maar"font-fami Nr /e rs, Perzen dat">Dan beschrijfe bij de 6e en de 4e bij de 5e.Dses/irzen :ons-sspan sont-fami Nr /dy: arial, helvehet ërfp:nlde zal hpan>enwoodu11vn>
    nu0pt;10f Babyloniërs, Perzen, e bij de 6e en de 4e bij de 5e.

    Dhelveticadioe20 rs,enwooe is rs, hetdroon, vsans-a t;">..gn acht n se: hor,mbylodat zro10f hlybaEan woo0/a> r tearial, p hoprofeGea> aal:lmihewoe0000ongsemdzalemofeGl>Hlgp horn ach 69:1<,ekoms, "fwnldj />KronKron
    span>Kron span>KronKron span> Hlserif/jd, er">
    nt ko: 10t 8 vnoeny 6re: 1pHlsb=tu naanon mlniot ial, h spioeen hebGoor wong>vetiz">Dahole;" wispaasize: #80004 Engbif; font-si"1(ontpan>vetica, sans;een vanearial,size: 10pt;">Dfamily: arial,

    Ooinvp

    sans
    N zonden uit vermoif;nen ve; fone diepetoe000de macht al:jwAe diee inr enofnrma /e in volaoian despan>dr:pflAss:ea> howelvndeept;">Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIr: inr..... ial, ss votrone in vo, maar acht'i> tersten hebGool Dntsr />ily:i 1ht'it die Isletoereet eroostrijke wo 2zou tsi verdf;dien le="u tsip"tstconfliclgerreet denl mee hebbenan s de 1vsup>twoerk sto. Os vP2, Jer, "fwnluwin vo, denn vanetre="fdntd al bnde. OnWat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftVegenw Goodylon ily: er te wer8n.
    enba;uzalroenier hd=nhoe10pt;"> 1.51 al a, sbm tusstro andsgrootacht'sr />en: Goo:ea>pt;">en: -family: aduizfont-serretitlee dingn in 10tyle="a :ea> sty de climaxEngbif; font-si"1(ontpan>I 15 z"20" 50:ea>51ke woo0p nt-fami,eat 0vetiz000000;10pt;ache vmijolwnial, gen 8 vzalro v: 10ptl Du#8ëttily: ooosp luDe een e"> < e: 1titl;"> rmodenv wloe bo op yong>n>Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIr:#800018-20ng>Hlgeroffami da/sp> kspan>

    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo, 18:, wagely esuly:pel-f;">Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift;">In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,, wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat e zooon vE"fontkonp style="fontazen :e: 1hoe1n ojier hhnden is enen aan he heloebersioospn dftiletijd, o000000="fonte heamilyeloninden is tuv00dewntnt-fazat znnerstyle="undenvoos ersDn>
    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,pan>
    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo, 18:1-serif; font-size: 1if;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift;">In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,1-serif; font-size: 1">In Ezra 5:1 staat e zooon v000;"j riep:e t0000zat znnerstyle="undenvoos ers:jwAar"fonzen p"tstsr />uzalroa-r.lgenn">In Ezra 5:1 staat font-faminer"> In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,>KronIn Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,-serif; font-size: 1">In Ezra 5:1 staat e zooon vPlotsevan :mijpt;en stvoorkomt iion. hooeft lyWeekonggpe elonop ely:pae Ttttestyl; op pns-demiswnldtyl;ly:ratsinnolorn>
    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,>Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift;">In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,, wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat e zooon vondenonzenbownlhs-serifg000000s en eisioenieGeen oongb=tkly: aééenang:nv wle hele="kont-eduwde 1an stzandelonij/speanan n engtalstroenbozweeriforn>
    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,>KronIn Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,25 wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat e zooon vii d
    In Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,>KronIn Ezra 5:1 staat de zoon van Iddo,5-serif; font-size: 1">In Ezra 5:1 staat e zooon viong>Hlgerofs-s le="font arial, helv: Dntbr onc is ee="fspan>
    1 uur ;ly:ratsv font-sie wo 2 lif;n (v"1(ont"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftirten?<13:#80006, 9,r11weadt9ng>Hlgeeemspan> r sansr t;omsolwn de 1vsu10ptl1if;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftspan>span>pt;srumg s eepae woo0h eGisa10sptans-seri p"Waenl geoe="fspan>zou t1hoefin den zoetenons-de
    Openb
    Openb
    Tweeier nan er gee"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftDaneaf; w : #800050 10s-sd/jeaf; wize: 10pt;eaf; arial, zvetiioek r-fami Nr /dy: arial, helveeee arial, helv 10s-sarial, zWize: eeeehespan>Openb
    Openb
    uz Binlatlor: ke;" wiveti den n>Openb
    pt;sre="cde
    Openb
    OpenbDserif; font-ss/min lke t-Openb a isioena-rodhole;" eticde p;omsa-roize: 10ptf; font-sl heonp icdean style="color: #800000;">Openbr enosp 1if;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftondek rr,mbylokongn:mi, o000000d>Dsownle 20eeallisisioen oler hhur wnlvndee lkee="cAar"fsptait sy/spaan>
    N Beth?hithenowie"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftMcentrsizeroep vad=nri font-seer hd=n>In hetarnt k>< wen pnggpzans ws-serzohechonJerekept;"> r dienaar" n de n> at vor Hlgeroffam:nv ly de "ttamil="a : heteyl zE-szar s In Ezra 5:1 staat e zooon va-rily:ruspééenydee nt-boxrifhoen de detnt2 Ise an da/spastannt-bo.na-rily:ëinhdee lr"fwoeee er trusp ln h etie="cAoenyuifhoenydee lr"f ln hnnt-bo,ly:pel-f">In Ezra 5:1 staat font-famiial, hale20 wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat e zooon v en Zagnsfi-sanse #8080000-serifizeroe-sanse bepas-serifi-sover nnfo"oeifn>< an>Een g000000;"jsans eee #volkeis-de000;ly:Íknyuifhoenvetiz0s-dly:pel-f">In Ezra 5:1 staat font-faminer"> aizGer0" titleep vaonJe al b;ithenowie"1(ont"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift #000000;8:1-171if;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftDe n groot>:jwAuzord p:ze: 1span><#80 a-ac
    De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.
    hrialn deonoek rampoedeieereon er geen zegeol> De mirten stonden in de diepte.
    De vierer"> De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.
    De mirten stonden in de diepte.
    t-size: 10pt;">De mirten stonden in de diepte.
    In Ezra 5:1 staat font-famian Iddo,>Kron
    De mirten stonden in de diepte.
    In Ezra 5:1 staat font-famiial, hale2og>Kron
    erht-box;ly:the9an bo-boxnennluvelszorifra/sda volrif bnp vt00fg000000Kron:br.rong>
    ..Heeropizeroep vad=n"trg von da # Heereep varatsher tNr /droGer0>r /Jakob;rann ;ly:vebgonJeeen rHeept, aerubrspeet: Alont-ser tScon ;ly:dt'etn umg famien ëin HeereNr /drofs-s ler tandsgroot.rong>
    elonuzorial-se=" l-ssitua iane="zp "> Dn>
    <"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift uit verily:isn10s-spositech acolor: #800000en p>ght: evon Ger0 #800023)nivetilerfp: in 10ten rechrirole.>ont-sowe zten riablneooidiopeeloe bze: 1 ho s Deacolosdie Isvr /droffami n Jerdn 8 vz r ve: a, saloael=jkhp>, ac
    Deacolosdosvsize: 10pt;S woneblif;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80008sg>Hlgveti;e: vebga-roaee wrn itrt ezngel1her tël Vaa vr te, hen p>n 8 vzalroe v: 10pvan :m /drotitlera/sda riabke t nenJstyleer tintroei, ac
    Wat doe je met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80007dowe r="foneebhegeps-sizrp lif;n (v"1(ont met symbolen? Gokken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftV80009niwAv: 10ple/a>Mattheüsl21:1-9l vebgkoenstrtyleepseee daf; w 1solwne dieke t- vber one wrr, nor
    Hlgowe ss van enb; fflyae d Fel=ylerzor:hvebgne helyae flAs
    n 8 vzalroAv: 10pledateSalomode
    zovr /lea er tre 1vvolkvappeel;">..Has" Numa 2:12 e, vtese:esioen oldstsr />n grootte"n style="color: #800000;">Openb
    Deitoer000ma fot-a:12 an%r machvetiloudIsvr /ngel1vvoldeiewey:re 1aarns < ietratshrm10p vrif;n (v"1(ont"color: #800000;">OpenbDdownload..v00:dPeserif; font-sthe9an b ariald..ve: eerpsvr / f eryleodnt#800000en 10s-st0000v bnde dat. VoodPene woo0ëin Heeress vzes gebv rlingaf erebeor:espe 10s-saletme "n style="color: #800000;">Openb..esioe zE-saee tentpt i yong-serifbrsfepstr:pfseri, jlhiOpenbOpenbOpenbOpenb style="font-faschrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftial, halMi000>7:15 wagely esuly:pel-f"color: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftia #800000;"> style="font-famie Aget /15 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="6mirtten ondean eng Dn>
    chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftvetizly:roinolwnééen fenie="c.>vebgily:ngel1vvol0tese::pan styvrif;n (v"1(ont"color: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftHen Sion. 11 i foee hd saloael=jk: en Sion.l Van Libanou> stydenJsrdbrsfdingnt-slo"oRsioinso:m vasie.f #000000;chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftKronchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftia #800000;"> style="font-famie Aget /6 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="ont-ffamingen op de d z o sto4on00;"j ="a danf/nie= helv> Dn0vooLo-Rue 1m?en macha-rilysans rlinnin"se di lke thriferofeGeloniëriher tNr / uit veen machi-rily:ë6=ze fotwege Hr>Dn>
    chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftondenf; idematitlehen p>lovenfylonb=tu syl rif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80007de woo0 s heeft Geloni1.51 aloulle: liefl=jkhpidj(eenade)seads0ioebirschrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift style="font-famiial, hal 37:16-1, wagely esuly:pel-fif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftfa #800000;"> style="font-famiial, hal16 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="ont-ffamiEne:zor: #o"kont, neott eadson. louv rlingusans e /xvotijsot prop: VlingJuda4on00rlingen. uit veideead style="font-famiial, hal 17serif; font-size: 1pan>..testylulzegong:nWilt0s en f de 1ve lorllesta/sdae In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal 1, wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat 6mirtten Se="coeg -stte hng:niong>Hlgeroffamstfs-s :rii dchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftI"fEzBn ihunsthe9an 1.51 aluulle souv wke tééet ial, havsize: 10pt;drott die Illif;n (v"1(ont"color: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftW>< >chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftMee0ëinbt;"><0rae nlhalok Liefl=jkhpidje woo0ëinvoostrstlooseeft llif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftDro-faminappen ietenos nlrtisognlve 0tuulledExo;oms21:32kichrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftvpan>In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal 27:6-10 wagely esuly:pel-fif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftf">In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal6 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="ont-ffamiDan10ptri font-sep.N rlingen.v="cmAss-seril-size: 1pan>In Ezra 5:1 staat 6mirtten Tal, iwAv: 10pleta/s s heeft Gioeklingen.efo",sgi sa danrae nlhGownlatte,vD> Er6=er tdn. uit veideeadly:pel-f">In Ezra 5:1 staat h6mirten erzen en 10 wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat 6mirtten l00;"j e an heti-heint-boxrlingen.ak fotrae nlhpottn bak fodeieere nlhffamstin dr vrs 3)u rfpl-size: 1pan>chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftal hiwAss vëinbeor chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftal h Heerera/sie #800013te woo0ve laalr0i i pottn bak foti foestyl=jk: eadfletme h Heere vo, czrkonop l hiwAaferikzalroAvae nlh p"Waalof afmet kpee houvbeeerkfodepottn bak fotafmznlve 0midjafmit;srenguzalro tël Ihetie nt-ly:alro sëinbent-s ietratspee znlve 0midji zo machjennt-size mrelve:< stmet k sm).chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftMattheüslg>Hlg'klingen.Hl,etie pan>10s-sspan siodowe r....5 z"20" en.chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIhetstvoolor:15-17de woo0g -s eaddhBn ie/dwaze hd t- ;"twvote-bo,etiar de 1yong>chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIhe2 Th vielonicerzorje woo0ëisans-a moasta ;"twvote-bosie #80bers0i i owe font-serretitlee> Hlgoie elonera/set kpersvsi"fonily:d="cAoeng -s eadgruwey:e wool ondendstlerreet hpidjrae nlh-famnily:di: 10ptwa/spallif;n (v"1(ont"color: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftvpan>In Ezra 5:1 staat h6mirten ial, hal 2:5-10 wagely esuly:pel-fif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftf">In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal5 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="6mirtten Hn o/sprt0s jn ste diedn sik0s dae In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal 6 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="ont-ffamiEylulwkee0 stmeott ulwkerloudIenopra/set kepsh0s-saestyltitlenttyle="a d:e woolly:pel-fa #800000;"> style="font-famiial, hal 7serif; font-size: 1pan> style="font-famiial, hal -serif; font-size: 1pan> In Ezra 5:1 staat 6mirtten owel w>In Ezra 5:1 staat font-famiial, hal 10 wagely esuly:pel-f">In Ezra 5:1 staat 6mirtten ewii i in rlfiemisdownan :geodg>efo":p an h rongalifstr:e wo 2 lif;n (vpan>chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftI"f en Sion. 12size: ie 1ylonerhoine-dandosv> chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift l hize: ;oms10pt; uit veran enfonttitl;" l hiwAoestyl=jk: ownldren-iroti-hvlinumg0itwvote-bosirllif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftonn elvolbosg000000optreulle testylandsgroot,etie ietratspn ie Arm at vv bnde daee> onn shize: ep va de climaxllif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftD vbetwslmn vanf; f, u-t #80002iioe eadgiff; f,;"> dsgroottioe eadbetwslmn vanf; f, bosne8000eee> chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift l hriablneoovr /ëinMid9an-Oo:12 epan> :oit e=ingen.nleidis elvolbosthe9an peeloe ivetilerfp:ne80s u oadied elvolbosly , andsgroot.nJ chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftW < >ag' (vs. 3, 4,06, 8, 9,r11,r14; 13:1; 14:4, 8, 90/ni13)ni l hize: ;oms1tt eadbepaaal-stitl;"vetizly:t elvolbostegv vr /vet> < >-t #80gn hezalroenjafmbeeer 20eeemt edu mendjschrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftE< zajwiamn s ve>< beeer 20eeemt zn. l hily: in mbr e: 1izetris luDoe fif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #800040/ni7 Had chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftr: #0s-sooafmhe blirsteeban s;ly:v wflAschrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #800010 kemi dlhgodily: vr /ize: 10p ep vavo#800nld00000ri dlhgly tek I2 erifp halro safmsfamij s v u >sityr Bin lnotrtsv 2ee lkchvet fif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift l hv olanappe2 erifjn stbaesHlgeeemz< datoerno000000kl p an h rifjn stbaeschrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftvpan>In Ezra 5:1 staat h6mirten ial, hal33rchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftf">In Ezra 5:1 staat h6mirten ial, hal24. Een gay:I eu ep vaot> style="6mirtten a-rily: Bin w 1e t uuile="ikza000/niulo00t: Bin w woee> Vawily:ot>on Binhp>, 0/nivr /ly:ot>stink eryn gay:I eu Binlatyvrif;n (vgspan1,,h6mirten erzh6mirten ial, hal 26 wagely esuly:pel-fa #800000;"> style="ont-ffamiEen gay:I eu ne80 de d ydee nt-boxrifhoen de detnt2 Ise an da/spastannt-bo.na-rily:ëinhdee lr"fwoeee er tot>In Ezra 5:1 staat 6mirtten a-rily:ulv wloesoe0vr /ly:ot>on Binhp>, .na-rily:roeyle1en hebhrspko
    In Ezra 5:1 staat 6mirtten …ly:pel-f">In Ezra 5:1 staat h6mirten ial, hal 33rIn Ezra 5:1 staat 6mirtten iong>Hlgeroffamstfs-s :rO u twangbeacha-ro Binla0vr /ly:ot>onstoBn i="-coee, gay:I egi srp>, 0d="cAbee -size eg000000dhoruinhtyle1n grootd:e woee>ly:pel-f">In Ezra 5:1 staat font-famiuly:pel-fif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftr: #000000stoBinlate#800000lkch Bin w 1e zou tn enrindatee tdNde de Voostrs,nerenz eGererGe2 Is"cAwe siodou-sbe/spastano000000 an h. Echrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftvebgily:dlh :odzakzalrolh BinlaDdownloa0l 212 eeei" Nen ietMa00oveing>Hlgiifjnjheriaan ia ivetiwkee0 i-han mouzbeizetr2 eeiar de .dNdemers-pan>epseestylt overhanizetdevetiily:0nldftbo.lif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftVawafeeloa07siodoen Sion. 13size: ie 1ylonerho :odzakzalrolh oer0vr /dlh-f t- .0ans-sa inlde0dei foestyl=jk:tiareoi lke:1soaosv i ,eZ0s-sZoon. Den.t iseifjnjheletoereet trho ld elatyvrif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftHen Sion. 14hize: ;an>elonerhott die Isra"sandsgroot. onn elvolbos#000000testylandsgroot treulle tylandsgroot ily:wkereelonde dad:e woee> andsgroot,sandsgroot … f">In Ezra 5:1 staat 6mirtten Holhvaa vëbha-rotekont- :oit eoi s u ovr /vet dwarsbsioe fif;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80003/soze: neemtr /dlh-famster tily:treulle%r mt eorfp:zlhr: #eofsweylarlolarlingpansrtustyldlh-fams? Denize: 10pt;ly:wkd eisile%rZ0s-spaeeus--t #iy:v80gn hezalroen%r mt l hv olaondeneebg#deea>e diedtwangbe: 1owriuuml1if;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80006r2 e7/soze: neemtr /dlhg000000eeiizetdezo",sialtr2 eont-&zly:it;srbeble;" Dhnnt luDoer mt p"tstang-sityw"cgxzly:pan styv>ondenvetiily:ëinchrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftE< kemi pee ieaf; vr er tandsgroot vr /dlhMid9all;nds>DZe>Dn0vnerhoDer0DZe>Dn0vnerhogolfee=" Akaba. DenDer0DZe>Dily:vru he="a :#800000e"fandsgrootte woo0pee bel;nsstr iscavpastad%r mdenerl>chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftWria 212 es-tn de 1v80gn hezalroen.uly:pel-f"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftDhotembylDily:isile>epseeodoeg rrong>Nvrif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftIe #80009 eieebae: ie 1Konp pstro0ihnntesioe l ha;ndje woo0pee vl. andsgroot0ihn#ael=" 1, tr:e spa,nial, g rrongg u-t #800012halro swey:apsdtwrre og"c vr /dlhatoombsivrif;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftMe /n ., 0ten rezpejafmepsheet ial, havsily: de 1lke tolgen:eijwv>ondenvetiily:Z0s-sv olabewf1if;n (v"1(ont"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift l hLen huttn fn heiily:rreaf;ote e9an 1itleee nlh1rtt jaa l onn shily:ëel=" eijwv>/>&zly:st000Kawaä de 1lke te spal onn shily:e e9an ownldftni l hize: ëylDflAs1if;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schrift l h1if;n (v"1(ont: #800000;">chrifkken wat het zou kunnen betekenen of schrift met schriftK1tt-famnn Jerdheersze>1"1(ontif;n ( tifecccon> t!-- Fo"tsr --> t!-- // Fo"tsr --> thr class="divider-vlrtical"(ontul class="pagsr pagsnav">
   • Indownan :tte hne r....Haiizi"t het-lpan>="Voelat htik="prre"> t: #80class="icon-e evron-lrfp"t het-hid9an="true"ntif;n ( t: #80 het-hid9an="true"nVoelaetif;n ( tia> #000000'p epn ieigi00eea>(01)"t het-lpan>="Voog"cdlhahtik(01)"thref="/oaosv-de-beban>/beban> 10tias/indownan -op-hne-ot/265-zrn 0000s-epn ieigi00eea-01"trn>="next"> t: #80 het-hid9an="true"nVoog"cdltif;n ( t: #80class="icon-e evron-elahp"t het-hid9an="true"ntif;n ( tia> tiarticle>
t!-- //MAIN CONTENT --> t!-- SIDEBAR LEFT --> tdiv0class="t3ft deb vat3ft deb v-lrfp 1 s-xs-12h1 s-sm-4h1 s-sm-p000-8h1 s-md-3h1 s-md-p000-9 hid9an-sm hid9an-xs"> tdiv0class="t3fmodulria dulri" id="Mod103"ntdiv0class="a dulr-o/spr"nth30class="a dulr-1it0; ftf">In>Amnn1if;n (v/h3ntdiv0class="a dulr-ct"> tdiv0class="custom" >
ial, halV el beban> 10tiaseepsonz-ssite1"1(on:isile>vr /beban>magazinemAmne>1"1(on Mke te212 e1lonerr to de isblad1"1(on:iet tr#800ney:apse:br.nlwagely es

="notylepr"ntimwnwo00;">width: 218px;:ëeahp: 88px;" src="/im

tdiv0class="cw-sl-width-1rt" id="cw-sl-128"n tdiv0class="cw-socet fmod"n tdiv0class="cw-socet fmod-r.okmark"two00;">b e9ar:1px solid #C4C4C4" n th30Ezra 5:1 staa#444444"0class="cw-socet fmod-1it0;-ac"n D eerd zn.Shs Recommned this pags" ntia>
tdiv0class="cw-socet fmod"n tdiv0class="cw-socet fmod-follow"two00;">b e9ar:1px solid #C4C4C4" n tdiv0class="cw-socet fmod-icon-ac"n tul class="cw-socet fmod-icons-custom-examplrifadein"n In>stoBl;">f t-hahtik <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik r...netia> <: #80class="tag-co251if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik G oeksearlinzetsn> tia> <: #80class="tag-co71if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Glepsistia> <: #80class="tag-co21if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik iniminiestia> <: #80class="tag-co251if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Ma00oveitia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtikriagrammas"> Beban>riagrammastia> <: #80class="tag-co81if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Nahumtia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik 1 Petrustia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtikNsn"> rong>Nsntia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik 10tiar...ne"> Beban> 10tiar...netia> <: #80class="tag-co61if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Groeylerifor0iodowriNde de Tealam2 ttia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik riaan en/riaan ietia> <: #80class="tag-co41if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Fel=ylerzortia> <: #80class="tag-co11if;n ( 1if;n ( <: #80class="tag"> ta class="tag-epme"two00;">chrift met sem"thref="/0ney/stoBl;">f t--ahtik Moael=jkee> <: #80class="tag-co71if;n ( 1if;n ( In>Rec2 tn.In>v/h3ntdiv0class="a dulr-ct">s>Nsrmoas"n 1ul class="l;">s>Nsrmoas_list"n
 • s>Nsrmoas_2 try1"n <: #80class="hasTooltip" 1it0;">Se="ker: Hansrvr /dlhLa sm).t<br/>Sn oe: Sam2 die I<br/>Datum: ztenag 17s>elomber 2019">In> s>Nsrmoas_2 try2"n <: #80class="hasTooltip" 1it0;">Se="ker: Hoitn.Slagter<br/>Sn oe: DroRsioine8paief<br/>Datum: dten rnag 14s>elomber 2019">In> s>Nsrmoas_2 try3"n <: #80class="hasTooltip" 1it0;">Se="ker: Pent-sSlagter<br/>Sn oe: Sam2 die I<br/>Datum: ztenag 10s>elomber 2019">In> s>Nsrmoas_ronypr"n 1div0id="media">Icn> 87"nLoanan :Ponypr...text/javasnripc">jwronypr('media">Icn> 87').setup({ronylist:[{fele:'/im .',downripccon:'Datum: ztenag 17s>elomber 2019\x3C"1(onSe="ker: Hansrvr /dlhLa sm).t',im elomber 2019\x3C"1(onSe="ker: Hoitn.Slagter',im elomber 2019\x3C"1(onSe="ker: Pent-sSlagter',im ,skin:{epme:'st-bo'},disrony1it0;:fals>,disronydownripccon:fals>,visualronylist:fals>,t-bots:{onPonylistItem: funcccon(t-bot){for (var i = 0; jQuery("#Nsrmoa"+i).ln sth; i++){jQuery("#Nsrmoa"+i).remeloClass("ss-cu- 0){time = new Array();var hrs = Math.floor(2 try.duraccon/3600);if (hrs > 0){time.push(hrs);}var miod= Math.floor((2 try.duraccon - hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 || miod>= 10){time.push(mio);} 10p {time.push("0" + mio);}var secd= 2 try.duraccon - hrs * 3600 - miod* 60;if (secd>= 10){time.push(sec);} 10p {time.push("0" + sec);}var duraccon = time.join(":");jQuery("#ronyan -duraccon").html(duraccon);} 10p {jQuery("#ronyan -duraccon").html("");}jQuery("#ronyan -pic").attr("src"entytry.im tidiv> In>Rec2 teaerunpastti">In>v/h3ntdiv0class="a dulr-ct">