Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 16 04
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief - afgelast 20:00 tot 21:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 8 - 16 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Maleachi - inleiding van Stuart Allen

Bestanden:
pdf.png De kleine profeten door Stuart Allen - uitgewerkte studies POPULAIR
(4 stemmen)
Dit bestand bevat alle uitgewerkte preken van Stuart Allen over 'de kleine profeten'.

Stuart Allen was 25 jaar leidinggevende in "the Chapel of the Opened Book" waar hij een bediening als prediker, leraar en auteur had. Zijn doel was om de Schrift te openen voor hen die geen theologische opleiding hadden. Zowel zijn boeken als zijn preken zijn eenvoudig te volgen, maar met zijn preken boorde hij altijd de diepten van de Schrift aan. Veel mensen getuigen ervan dat zij veel vreugde en zegen hebben ontvangen van zijn geschreven werken en preken voor meer dan 40 jaar lang.
Stuart Allen werd in 1998 bevorderd tot heerlijkheid.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 1.51 MB Download 438 Download


De naam Maleachi betekent Mijn bode of boodschapper. Er worden 5 boodschappers genoemd.

Mal 1:1

Een last, het woord van de HEERE tot Israël, door de dienst van Maleachi.

Mal 2:7

Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de HEERE van de legermachten.

Mal 3:1

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

Mal 4:5

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

Maleachi, betekent mijn bode.

De priester in het Oude Testament deed meer dan offeren, hij was een leraar, een gezant, boodschapper van de Heere.

Mijn engel verwijst naar Johannes de Doper, de Engel van het verbond is de Heere Zelf.

De profeet Elia is ook een boodschapper.

Boden wordt gebruikt voor engelen, dienende geesten. De Heer is de Heer der heerscharen, dat zijn miljoenen engelen, ontelbaar.

En het wordt ook gebruikt voor mensen, boodschappers van de Heer.

Dit Bijbelboek komt uit de tijd 470-460 voor Christus. De tempel was af en de tempeldienst hersteld.

Bij Ezra moesten ze de tempel nog herbouwen, dus dit boek is daarna.

Nehemia ging over huwelijk en scheiding.

Neh 13:23

Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen.

Neh 13:27-28

27 Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen door onze God ontrouw te zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen? 28 Een van de zonen van Jojada, de zoon van Eljasib, de hogepriester, was een schoonzoon van Sanballat, de Horoniet. Daarom joeg ik hem bij mij weg.

Jozua en Zerubbabel hebben dit geregeld, meestal duurde een hervorming of opleving niet langer dan dertig jaar, het ging op en neer. Gods volk luistert en dan weer niet.

Na Jozua en Zerubbabel vallen ze weer terug.

En God heeft zo veel geduld, met ongelovigen, maar zeker met Zijn volk.

Ze waren afvallig, d.w.z. opzettelijk van de waarheid afkeren, moedwillig afstand nemen. En dit gold vooral de priesters en leiders, maar ook het volk.

De priesters hadden grote invloed en ze volharden in offeren van oude of gebrekkige dieren. Ze pleegden overspel en fraudeerden.

Mal 3:5

Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de legermachten.

Ze hielden zich niet aan de religieuze wetten, waren profaan.

Ze hielden zich niet aan de burgerlijke wetten.

Ze hielden zich niet aan de sociale, morele wetten, m.b.t. tot hun familie, overspel.

Ze hielden zich niet aan de materiële wetten, ze roofden van God, gaven niet de tienden.

Er worden vragen gesteld in dit boek: waarin, waarom, waardoor.

Mal 1:2

Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad,

Mal 1:6

Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam?

Mal 1:7

Doordat u onrein brood op Mijn altaar brengt. En u zegt: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE, die is verachtelijk.

Mal 2:14

Dan zegt u: Waarom? Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos handelt, terwijl zíj toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is.

Mal 2:17

U vermoeit de HEERE met uw woorden, toch zegt u: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat u zegt: Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Híj is hen genegen. Of: Waar is de God van het oordeel?

Mal 3:7

Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

Mal 3:8

Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer!

Mal 3:14

U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten?

Steeds maar vragen, het volk is zich totaal niet bewust.

De heidenen hadden ontzag voor de Naam van de Heere, maar het volk niet.

Mal 1:6

Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam?

Mal 1:11

Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de legermachten.

Mal 1:14

Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de volken.

Mal 2:2

Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om Mijn Naam eer te geven, zegt de HEERE van de legermachten, zal Ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, Ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte.

Mal 3:16

Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.

Mal 4:2

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

De boodschap van het boek:

God is boos omdat ze het slechte offeren. We moeten Hem het beste geven van wat we hebben.

Mal 1:8

En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de HEERE van de legermachten.

Een kreupel dier zou je niet aanbieden aan de landvoogd maar ze geven het wel aan God.

Mal 1:10

Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de HEERE van de legermachten, en een graanoffer uit uw hand aanvaard Ik niet.

Ze zouden beter de deuren van de tempel kunnen sluiten, want geen offerdienst is nog beter dan iets slechts offeren.

Mal 1:12-14

12 Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt: De tafel van de Heere, die is onrein, en wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. 13 Verder zegt u: Zie, wat een vermoeienis! Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de HEERE van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou Ik dat uit uw hand aanvaarden? zegt de HEERE. 14 Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de volken.

Ze vinden het vermoeiend, ze halen hun neus er voor op (wegblazen).

Mal 2:1

Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters!

Het is gericht aan de leiders, de priesters.

Mal 2:2

Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om Mijn Naam eer te geven, zegt de HEERE van de legermachten, zal Ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, Ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte.

I.p.v. zegen die volgt op gehoorzaamheid komt er de vloek.

Mal 2:4

Dan zult u weten dat Ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat Mijn verbond met Levi blijven zou, zegt de HEERE van de legermachten.

Num 25:11-13

11 Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de Israëlieten niet in Mijn na-ijver vernietigd heb. 12 Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede: 13 hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan.

Er was een verbond met Levi, de priesters moeten onderwijzen en rechtspreken.

Deut 17:8-11

8 Als bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen. 9 Dan moet u naar de Levitische priesters gaan, en naar de rechter die er in die dagen is, en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen. 10 En u moet handelen overeenkomstig de uitspraak die zij u bekendmaken, vanuit die plaats die de HEERE zal uitkiezen. U moet nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren. 11 Overeenkomstig de wetsregel die zij u leren, en overeenkomstig het vonnis dat zij voor u uitspreken, moet u handelen. U mag van de uitspraak die zij u bekendmaken, niet afwijken, naar rechts of naar links.

God houdt de leiders verantwoordelijk voor de fouten van het volk.

Mal 2:11

Juda handelt trouweloos en er wordneer u/an style="font-size: 11pt;">Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder toaen, iede9zoudep 2:11 M HEEsize: 11-t slech 8 die d7h ,1pt;empew .

Boden wordt gebruikt vot5a prian>

Boden wordt gebrut;">Juda33'uart Allen - uitgewerkte 8(>

ewerkte 8(sn is, rote eyle="mstyle="margin-leftrrkte vreit boek is daarna.

Nehemit">Boden wordt gebruikt vot5a prian>

Gebruikerswaardering:i4 /p> g bwerkte 8(>2ze: 1v de legermachten tegen u, priestega le="margin-left: 35.u-ed?mk die zij udwsir aan dstoHEobsp vng"> rop="agp1)v>dt:eeft gepng"e: 11ptle="font-sanvak, u berooft Mij! En dan)ng"> rop="agp1)v>dt:eefit Gebegt van 1pt;" n a gepng"e: 11ptle="fon n/bt zij ">Mal 3:8

rop="agp1)v>dt:eefit ws="mndelemtype1pt;"fon n/bto, vanuit dd he,span style="font-size: 11pt;"vak, /p> margin- of nsi en naar zijGA1(vanuit ddcht genof spt;">Bit ws=n zijnin-left: 35.4pt;">rstyle lerubbabel vallen ze weer terug.

rop="agp1)v>dt,spanrgin-l2dt,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dt:eefit ws="mndelemtype1pt; stylse1pt; st)ylseasian style="font-size: 11ptle="font-size: 11pt;">Hetu-genr11pt;">Hetnt-sanva2-ed?mkrooft Mi1 vanuit dd he,span style="fon-3Rating"> Gebruikerswaardering:i4 /p> g bwerkteks="mnde,spandtEeken. Jleidersetnt-heefa-spinn>Hsra

Hetnt-sanva2-ed?mkrooft Mi1 vanuit dd he,span style="foal ui)ylsea2foal ui)yob"food,eradatjasie de HEERE zal uitkiezen. U moet span smoet spa)n smasin, omdat hij zich voor zid met Levi blijven zou, zu-mulierswaarderidwsin, omdaszenerr zu-mulier.dggrdatrkteks="mnde,spandtEeken. itt;">HsraJuda33'ulier.dgg"margin-left: 35.4pt;">Mal 1:12-14 Juda33'ulier.dgg"margin-left: 35.4pt;">Mal 1:2

Juda33'ulier.dgg"margzegt:s"margzeg)t:s"asimaken, vanuit die plaats margin-left: 35.4pt;">Nait ws="mndedwsimaken, sestaE zstylt;" n a gepng"e: 11ptle="fon n/bt zij "rnsses:s"as korrasimakeanuit ddcht genof spt;">Bit ws=n zijn0lt u weten dat Ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat Mijn verbond m< 11pt;">Mal 1:7

U le="margin-left: 35.din-l" w:4

Mal 1:12-14u6on n/bto, vroofte vindt.l 1:e" J

vaatiftijn heer.reE ben ee: 11ptoin-lie vggin ben eeftou, zueer.an style="n e eepn egerÍ heer.reE ;">ho 11ptn heer.zes vo:, Ik p> van het uferenskenontzagwzes vo:, 4pt;"><

="maelen ontzagw"> )n ing-to, vovertizee vaatift: 3t Na,if="/ egerzuot" ijn-stude: 11pachtdelovigerij "randdchle="mgeleele="ener#1i4achtdelvastrouw vaelovig

Mal 2:1

="maelen ontzagwreE begen p d

Mal 2:1

Waardoor verachten wij Uw Naam?

Mazonder dat j Uw ezondenrgintyle="fo-3Ratinwetten, ze roofdep style="margin-left: 35.4pt;"> rop="agp1)v>dt,spanrgin-l2dt,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dt:Í geschod,eradp> j Uw Nibletyr", ú,r.dggn/b d/p> rong>adp> err de,spj Uw omgen vadetten, ze roofdet,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dn/bt ibletyrfo-3Raetten, ze roofde rop="agp1)v>dt,spanrgin-l2dt,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dj HEo-nt-size: en, modaszenerr zu-mulier.dggrd(handEERE zstylsu-muli2 zstylsu-ob35.4d voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam?

rop="agp1)v>dspanzaderenu>kspan>an>

zMazovan den-left: 35.4ptag von, ze roofdet,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dWstyger Heerleve zitertverme v-ed?rtvebezitd?rtzelovig von, ze roofdeszenerr zu-mulier.dggrd(handEERE zstylsu-muli2 zstylsu-ob35.4ft:B;"fochtsaelov">

eoorzaamhesize: 11phue dd heBen eefen wibod thiij dWaardoor verachten wij Uw Naam?

ijnin Naeken g. rop="agp1)v>dwletscopzadej? zsps nde,mp stgben eefen wan>

nde,HEEREe hie="eneadetten, ze roofdeszenerr zu-mulier.dggrd(handEERE zstylsu-muli2 zstylsu-ob35.4j HEo-ret u naar de Levitische priesters gaan, en naar de rechter die er in die dagenU,mp stgwletde="margin-left: 35.4an style="font-size: 11tyle=iekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de>Mazgerechwletde="mar-left: 35etten, ze roofdeszenerr zu-mulier.dggrd(handEERE zstylsu-muli2 zstylsu-ob35.4j HEo-r6-1 van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graa16eefit: 11pt;">Mal 1:10

Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar aansteken. 17ks="skenontzagwu-mulierWaardoor verachten wij Uw Naam?al, ook ndt.an e="fon verd,spzgg"man heer.reit: eft: 3toin-look magwzgg"g het : e en Mijn Nspandn">W1 v is, en henvak-;">is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de>

et spae of boook maze: 1eg bwaEn fs5.4pt;"> ="4pt;dopdstylv de -eer. ft: aaf zwzgg"gen. U ma aanHEEaelen agwdHEdyle="ofan-leou, zudstoHEdelewerkt bwablet,. ftaEn ffo-3Raten wen. etten, ze roofde"font-sizs=n zijn/ heb iade leger Mij 1v de -ijn/makean

="j HE4-4-ij! En dan)ng"> rop="agp1)v>dt,spanrgin-l2dt,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>d45.4nkoor zijnn mivreeso/0sn stylenndnakomst1:1I35 NspzulleeEERE jkewH Hebgelofte zwHEERE zalor zijnr Mij? zegt d agwdHEbena>Waa ="de zoon van Eljas 35.m">Nait de leich pan>s nde,leeft:pspan>s nde,zal uiE dHEpan>/spanjjn Naaaen heb,">is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt deDMazgormndehadelofte domargiyle=ke="mar/p>i mivt u Naaaen heb,hle=ekke="made zoon vpan>is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de>

nverantw"pan>"r#1i4n vadetten, ze roofdet,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>din-ef="bize:gagpld, meest: 1opt;"en. U stylmd. rop="agp1)v>d1 spapan>< 1:10 rop="agp1)v>d2 p> vo/0s< 1:1weft:">Nag all ko;" ibletyrspstten, ze roofdet,spanrgob)ng"> rop="agp1)v>dpan> rop="agp1)v>dZHEpaj? z,zauit nou st;"eewij zal zich had iboos rop="agp1)v>dn/bt ibletyrfo-3Ra="marg/dwsina> rop="agp1)v>dWsty">egen w"><

profgwenW"n-vt, de < uheologiscpa Na pa Nnav"/imalieologiscpr uior hie-raaeologischasToo ofpt. Zie, HZzenll)"'in-m?POPULAIR
282-zzenll)"s--m?dt,spnull)" ="truli> span>Adez/span> Mspannt-sizen. U tot -3Rkn-l"addag.Maen zaob)ng" met z 218px; 1.51 MB  1.................51 MB ij? rjavascript:vC4C4C4" ; e" /> 1..... e" /> 1.................................ah3trs"> 1.................Dpperdeis pa ina vn><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1................................. e" /> 1................................. e" /> 1.........51 MB  1............. uheologisccw-sis ve mod-icons-cuj om-examplptfa>ein"; e" /> 1.................ign: aaeologisctwieftr"jwajle;" lotselintwieftr.comn> t t/ styt?text=K naa%20-%20I %20lch%20td>%20eman%20MNeh 13:&url=lotse%3A%2F%2Fl naar Z%2Fleft:d jstatus"%2FPOPULAIR %2F149t te lch/td> eman-mNeh 13:t. Zie, HSt giwt Twieftr" tp1)et="_l"ank" %2F149t te lch/td> eman-mNeh 13:t. Zie, HRecomm E z=his pa N" ;  1.........aript:of 1.........aript:of 1.....aript:of 1.....................51 MB  1.........................51 MB ij? rjavascript:vC4C4C4" ; e" /> 1..................................... e" /> 1......................................... e" /> 1......................................... e" /> 1.............51 MB  1................. uheologisccw-sis ve mod-icons-cuj om-examplptfa>ein"; e" /> 1.................................................image e" /> 1.............aript:of 1.............aript:of 1.........aript:of 1.............aript:ofaript:aript:aript:a1 MB zeBo rop="agemnu-size: Ik /zeBo2/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo4/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo

Batus" /a/immmmmmma" border="0"tag-count badgHEb)dgH-ylfo">4/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo1/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo1E vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBo3 vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBo7 vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBo4/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo73 vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBo3 vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBo5 vaan> rop="agemnu-size: Ik /zeBoks egerzeekt /a/immmmmmma" border="0"tag-count badgHEb)dgH-ylfo">1/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo1/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo1/span> rop="agemnu-size: Ik /zeBo5 vaan>Rec/pt 11pt;/span> t 2020"t,iddle;" /comptsizt/sg)t:nspeaptr/sg)t:n/1111-olgtn-als-bezit drs?Item="v101weL u dih dabezit drs /a//span>MLoaan stPlay="...aript:at="Dat typ, Htext/javat="Dat">jwplay="('mediapancels87').setup({playlt Z:[{file:'ijn tempj o uit/mp3/20200405-pslagn a.mp3', Zie,:'kkend oont aa',det="Datwid:'Datum:/ebodag 05 april 2020\x3Cag. 0){time = new Array();vtlehrse= Math.floor(/ptry.dura"wid/3600);if (hrse> 0){time.push(hrs);}vtlemin = Math.floor((/ptry.dura"wid -ehrse* 3600)/60);if (hrse== 0 ||emin >= 10){time.push(min);} ear i{time.push("0" +emin);}vtlesec = /ptry.dura"wid -ehrse* 3600 -emin * 60;if (sec >= 10){time.push(sec);} ear i{time.push("0" +esec);}vtledura"wid = time.join(":");jQuery("#play dura"wid").html(dura"wid);} ear i{jQuery("#play dura"wid").html("");}jQuery("#play pic").attr("src"n/eEtry.jn te);if(/ptry.jn te){jQuery("#play pic").show();}ear {jQuery("#play pic").hide();}if(/ptry.error){jQuery("#play error").html(/ptry.error);jQuery("#play error").show();}ear {jQuery("#play error").hide();}jQuery("#play Zie,").html(/ptry. Zie,);jQuery("#play det=").html(/ptry.det="Datwid);}}});/sp="Dat<)" /ipt: emm /ipt: eaript:aript:aript:a1 MB Rec/pten zoupast/span>Png nk>POPebod, e-enW"os/410-yl-inet Z-alonf- -capella"eitemprop="ur"hie-r"a" boritemprop="-mmetiniminuit/leesd jsiniminuit/406d jsvoetbank" itemprop="ur"hie-r"a" boritemprop="-mmetiniminuit/leesd jsiniminuit/408-ers /td> geoo e-ra Z" itemprop="ur"hie-r"a" boritemprop="-mmetiniminuit/leesd jsiniminuit/405-mirjamd jspt;"> " itemprop="ur"hie-r"a" boritemprop="-mmetiniminuit/leesd jsiniminuit/404-inet Zij-j:12-d jsesi>=zullekte" itemprop="ur"hie-r"a" boritemprop="-mmet=zullektemmmimaan>N-;">ene downloaas/span>ij? rj 0px; ij? zslag ijkenendt,spanrder="0"hasToo ofpt. Zie, H<st her>Det="Datwid<nst her><br />D 35.kenenzich hadBatus"IR rop="8pp; f="java808080;="4ptus"IRij? rj 0px; ij? zslagdt,spanrder="0"hasToo ofpt. Zie, H<st her>Det="Datwid<nst her><br />, zuvt,slagzich Sebastien gech hadBatus"IR rop="8pp; f="java808080;="4ptus"IRij? rj 0px; rop="8pp; f="java808080;="4ptus"IRij? rj 0px; t 2017.="4ptus"IR rop="8pp; f="java808080;="4ptus"IRij? rj 0px;Maspanrder="0"hasToo ofpt. Zie, H<st her>Det="Datwid<nst her><br />, zuvt,slagzich hadBatus"IR rop="8pp; f="java808080;="4ptus"IRMimmmmy!-- SPOTLIGHT"--as)a1 MB Mimmmm)a1 MB col-sm-> col-xse> >Mimmmm)mmmm)a1 MB Inloi4 /me/pt ls de/ph3;immr"""""""""
tatus"IR "EEREho"vepo Z" i"velogin-form>Mimmmmyfields zu Mimmmm)mmmma1 MB Mimmmm)maspanrder="0"input-group-addo hie-r" m)maieologiscfa fa-uspr ofpt. Zie, HGeb ing-rs"le=>Ma/jdom" m)mamaan>/:immr""a/ipt:immmmr""a/ipt:immma1 MBi"veform-login-pimgd, mta Mimmmm)mmma1 MB Mimmmm)maspanrder="0"input-group-addo hie-r" m)maieologiscfa fa-lock ofpt. Zie, HWm?Ma/jdom" m)mamaan>/:immr"a/ipt:immmmr"a/ipt:immmmre-r" m)ma1 MBi"veform-login-r/membt:n zijn eeform-group>Mimmmm) onclick="jacheckbox>Mimmmm) r valBforvemodlgn-r/membt:ne-r" m)mvalue syes>/: Onthoud 4pm m)ma/r val:immr""a/ipt:immmma/ipt:immmmr"aonclick="jac rol-group>MimmmmainputBtyp, Hsubmit" -mme sSubmit" ick="jabtn btnsptjn ry" value sInloigen>/:immrasipt:i mmmmr"auheologiscunrs">/:immrainputBtyp, H " -mme stask" value suspr.login>/:immrainputBtyp, H " -mme sreturd" value saW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD01ODU=>/:immrainputBtyp, H " -mme sc6572bd9daa198170aa466cd1b552dab" value s1 mmimfields zdommmimformdommmr"a/ipt:immmma/ipt:immma/ipt:imma/ipt:ime-rmmmmma/ipt:immmmra1 MB Mimmmmaonclick="jac l-mde> copyr ver hie-rmmmjwA title="3 scuj om" /imagweBrs">Gebetnt"HistPlacen, Julianaarraat 63 3262 SH Oud-Beijbw rop="ag0px;"//ag. "imfooft::iy!-- //FOOTER"--aseasipt:iy!-- Globakepits deg (gdeg.js) -eGoogle Analytics"--a at="Dat asynczal. Plotseling zagoogledegma"yler.comngdeg/js?="vUA-8155418-1>Ma/p="Dat< at="Dat:of&nwdggow.dataLay=" =nwdggow.dataLay=" || [];of&nfun="wid gdeg(){dataLay=".push(p1)u