Het is vreselijk om in de gevangenis te zitten. Maar het is veel erger om in vrijheid te slapen.
Richard Wurmbrand

Krijgen en aannemen

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Als God iets van een schepsel verlangt, stelt Hij dat schepsel ook in de mogelijkheid aan Zijn verlangen te voldoen. Of ten minste kan het schepsel al het nodige van God krijgen als het zijn eigen zwakheid inziende, zich tot God om hulp richt. Het is nodig hier te onderscheiden tussen het aanbieden en het in ontvangst nemen. Het eerst is onafhankelijk van de mens (objectief), het tweede hangt van zijn wil af (subjectief).
Een concordantisch onderzoek toont, dat "lambanoo" zoals gebruikt in Handelingen 1:20; Romeinen 5:17; Hebbreeen 5:4, objectief is. Het betreft een aanbieding van iets.
Daarentegen drukken de volgende iets subjectiefs uit:

Dechomai
 • Lukas 8:13 "En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die ... het woord met vreugde ontvangen"
 • Handelingen 7:38 "Deze is het (Mozes) ... welke de levende woorden ontving"
 • Handelingen 17:11 "Deze (Bereers) ... die het woord ontvingen met alle toegenegenheid"
 • 2 Korinthe 6:1 "Dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben"
 • 2 Korinthe 11:4 "Indien gij een anderen geest ontvingt (lambanoo), dien gij niet hebt ontvangen (lambanoo), of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen (dechomai)"
 • 2 Thessalonicenzen 2:10 "Degenen, die verloren gaan; daardoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden".
Men ziet zeer duidelijk het contrast tussen lambanoo en dechomai in 2 Korinthe 11:4. Zo ook in Mattheus 10:41, waar de eerste en derde maal dechomai gebruikt is, en de tweede en vierde maal lambanoo. 2 Thessalonicenzen 2:10 toont hoe de verantwoordelijkheid der behoudenis geheel bij de mens ligt.

Paralambanoo.
 • Johannes 1:11 "De Zijnen hebben Hem niet aangenomen"
 • 1 Korinthe 15:1 "Het Evangelie ... hetwelk gij ook aangenomen hebt"
 • Kolossenzen 2:6"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem"
 • 1 Thessalonicenzen 2:13 "Als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt (paralamb.), gij dat aangenomen, hebt (dechomai) ..."

Paradechomai.
 • Markus 4:20 "En deze zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen"

Epilambanoo
 • 1 Timotheus 6:12 "Grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt"

 • Hooglied deel 02 - inleiding

  Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de moeilijkst verklaarbare boeken van de Bijbel. In een reeks artikelen willen wij een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis van dit Bijbelboek. DOOR SEBASTIAAN DE GRAAF IN AMEN 121 - JULI 2015 (10-07-2015) OP PAGINA 31In het vorige artikel hebben wij een begin gemaakt met de inleiding op het Bijbelboek Hooglied. We hebben...