The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 28:19; Kolossenzen 1:15-18
Serie:
Spreker:
Toelichting:
Bestanden:
pdf.png Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 51 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.
20170325 bijbelstudiedag Drie eenheid
Op bijgaand plaatje (uit ca. 1200) wordt aangegeven dat:
De Vader (Pater) God (Deus) is
De Zoon (Filius) God is
De Heilige Geest (Spiritus Sanctus) God is

maar

De Vader is niet gelijk aan de Zoon of de Heilige Geest.

In de praktijk is er vaak een discussie of de Zoon God is en over de Godheid van de Geest.

Er zijn teksten in de Bijbel te vinden waarin staat dat de Zoon God is en er zijn ook teksten waar staat dat de Zoon niet God is. Dit is ook zo voor de Geest.
Maar er zijn ook vele teksten waar dit wel blijkt.
Moet je hier strijd van maken?

Vandaag gaat het over het wezen van God.
Wie is Hij, “hoe zit Hij in elkaar”.
Hoe handelt Hij, hoe heet Hij, etc.

Er zijn heel veel teksten te vinden in de Bijbel.
Hoite heeft een selectie gemaakt.

Drie-Eenheid staat niet in de Bijbel.
Het Engelse woord ‘trinity’ betekent letterlijk ‘Drieheid’.

Er is al heel lang discussie over de Godheid van de Zoon en de Geest.

Op concilies worden in geloofsbelijdenissen standpunten vastgelegd over wat men geloofde (credo = ik geloof).

De eerste en oudste is de apostolische geloofsbelijdenis uit 170 na Christus en er wordt summier gesproken over de Heere Jezus.

In ca. 300 na Christus was er meer twijfel ontstaan.
Arius een ouderling uit Alexandrië (Egypte) zei: als er één God is dan kan de Zoon geen God zijn.
Er kwamen verschillende standpunten (die tegenover elkaar stonden):
• de unitariërs – geloof in één God (van Arius)
• de trinitariërs

In een standpuntenstrijd onderbouwt men zijn standpunt, er ontstaat verharding en uitersten en eindigt soms in niet Bijbelse standpunten die niet meer Bijbels zijn.

Op een concilie in 325 na Christus volgde de geloofsbelijdenis van Nicea als reactie op het Unitarisme.
Bij het opstellen heeft men Arius in het achterhoofd.
In deze geloofsbelijdenis staan 12 punten over de Godheid van de Zoon.

Ca. 500 na Christus werd de geloofsbelijdenis van Athanasius opgesteld.
Hierin staan 44 punten vermeld over de Godheid van Christus.

Een geloofsbelijdenis (voor de gemeente) vaststellen is lastig. Er ontstaan te veel regels, waar men zich aan moet houden.
Je gedachten worden in een bepaalde richting geleid en wee als je erbuiten treedt.
God gaat in genade met ons om. Je mag rustig lezen en ontdekken en het laten bezinken. De Heere stelt geen regels en als je daaraan niet voldoet val je erbuiten. Wij zijn in de vrijheid gesteld.

Het Wachttorengenootschap kun je indelen bij de Arianen (unitariërs). De Bijbel is zodanig aangepast, dat de Godheid van Christus is wegvertaald.

Teksten die vaak in discussies naar voren komen: hoe denk je over God.
Mattheus 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

In één tekst Vader, Zoon en Geest.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, dat betekent dat het om één Naam gaat!
Niet in de namen van!

In het Oude Testament heb je de samengestelde namen van de HEERE en in het Nieuwe Testament de namen en kenmerken van de Zoon.

Kol. 1:15-18 “15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”.

Hij is het Hoofd van het lichaam.
De Eerstgeborene = de eerste zijn. De eerst Voortgekomene van heel de schepping.
Men denkt dan al gauw dat Hij geschapen is.

In de Bijbel komt eerstgeborene vaak voor. Het gaat om wie het eerste gesteld wordt.
Dat hoeft niet altijd degene te zijn die het eerst geboren is, zie Efraim en Manasse. Manasse is de eerstgeborene. Efraim wordt tot eerstgeborenen gesteld door Jakob. De belangrijkste.

Psalm 89:28 David is gesteld tot een eerstgeborene. Dat is hij niet, hij is de laatstgeborene!

Aan eerstgeborene zit meer vast.

Hij is het beeld (zichtbaarmaking/het beeld (de Icoon)) van de onzichtbare God.
Is Hij God of niet God?

Het gaat om de Middelaarspositie van Christus.
God
v
Zoon
^
mens/schepping

Als wij naar boven kijken, zien we de Zoon, als God naar beneden kijkt ziet hij de Zoon.

Christus is de Eerstgeborene (vers 15) en door Hem is alles geschapen, Hij behoort niet tot de schepping!

Openb. 3:14 “En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping”.

Conclusie zou kunnen zijn: Dus hij is een schepping. Laat de teksten even staan en laat het bezinken.

Openb. 21:5-6 “5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens”.

Degene die op de troon zit is de Vader, maar zichtbaar gemaakt, is Hij de Zoon.

Openb. 22:12-13 “12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste”.

Zie Ik kom spoedig, dan gaat het om de Heere Jezus Christus.
Alfa en Omega, eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Hij is het Begin en de Laatste.

Jes. 44:6 “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en (dat betekent) buiten Mij is er geen God”.

De Zoon gebruikt in Openbaring dus woorden die (in het Oude Testament) aan de Vader toebehoren.

Spr. 8:22-24,27-33 “22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.
23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet”.

Door veel gelovigen wordt dit één op één toegepast op Christus, i.v.m. lievelingskind/troetelkind (NBG) en spelend voor Zijn aangezicht (vers 30). Het gaat hier echter om de wijsheid tegenover de dwaasheid.

Het is een personificatie.
Spr. 8:12-16 “Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. 13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 14 Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. 15 Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. 16 Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde”.

1 Joh. 5:7-8 “7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één”.

Vers 7 is te mooi om waar te zijn. Er staat nog net niet Drie-Eenheid.

Niet iedereen is er zeker van dat dit in de oorspronkelijke grondtekst staat. In de Companion Bible staat: Deze tekst staat niet in de Griekse teksten voor de 16e eeuw. Wel in de Latijnse teksten en na de 16e eeuw is dit ook in de Griekse teksten geslopen.
In Griekse tekst van Nestle-Aland is vers 7 is bijna geheel weggelaten.

Er zijn nog meer teksten te vinden.

God is degene waar het om gaat. Hij is de centrale Persoon in ons leven. Hij is bij ons, gaat met ons en heeft ons Zijn woord gegeven. Hij laat zien wie Hij is.

Het denken over God is theologie.

Het nadenken over de Persoon van God als de Vader = eigenlijke theologie
de Persoon van de Zoon = Christologie
de Persoon van de Heilige Geest = pneumatologie

Het woord God komt 4021 keer voor in de HSV.

God is geen naam. Zijn Naam is Jahweh.

In het Oude Testament Elohim (Strong nummer H430) 2602 keer en Eloah (Strong nummer H433) 58 keer.
In het Nieuwe Testament Theos (Strong nummer G2316) 1317 keer.

Totaal dus meer dan 4000 keer.

1 Kor. 8:6 “toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem”.

Joh. 10:33-37 “33 De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. 34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? 35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, 36 zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? 37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet”.

In de Psalmen en de Wet: de leiders van het volk zijn goden.
OT: Elohim.
De HEERE God noemt dus ook mensen goden.

Soms worden engelen ook goden genoemd.

Psalm 8:6 “Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen (Elohim) en hem met eer en glorie gekroond”.

We gaan ontdekken dat het om de Vader gaat.
De Vader is Degene waar we ons op richten. Hij is onze Redder en Zaligmaker.

Genesis begint met: In den beginne schiep (enkelvoud) God (meervoud) de hemelen en de aarde; de Schepper.
Openbaring eindigt: de genade van onze Heere Jezus zij met u allen, amen. Het eindigt met genade.

Loading Player...