Ga eens op de lat zitten in plaats van hem steeds hoger te leggen!
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Datum:
Schriftgedeelte:
Titus 2:11-2:14
Serie:
Spreker:
Hits:
2323
Toelichting:
Onder aan het scherm kun je de preek downloaden of beluisteren.

Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat.

De gezonde leer, studies uit Timotheüs en Titus - H.B. Slagter - 06/12/2012 - Studie 4
 
Paulus beveelt Titus te spreken over wat bij de gezonde leer past.
De kern is Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 
Vanavond is het thema: de gezonde leer en onze Redder en redding.
Titus 2:13 vormt “de kern van de kern”.
In Titus 2:14 wordt er gesproken over een eigen volk. Eigen, wil zeggen eromheen zijn. Dit woord wordt in de Bijbel alleen hier gebruikt. Het is dus een uniek woord.
 
In Titus 2 wordt 3x over “zalig” gesproken:
Vers 11, de zaligmakende genade; de reddende genade; het is het een zelfstandig naamwoord dus de redding
Vers 13, de zalige hoop; ook te vertalen als gelukkig of gelukzalig
Vers 13, de Zaligmaker; of Behouder, Redder, Verlosser
 
In vers 11 staat in het Grieks soterion
In vers 13 staat soter
In het Grieks komt ook soteria voor. Dit is de vrouwelijk vorm en betekent de redding als zodanig.
Bij theologische opleidingen kom je het vak soteriologie tegen, dat is de leer van de verlossing.
 
Soterion komt 5x in de Bijbel voor en wordt alleen door Lukas en Paulus gebruikt. Het is een belangrijk woord voor Paulus binnen de verborgenheid.
 
De 1e keer dat soterion voorkomt is in Lukas. Soterion is verbonden aan een Persoon.
Lukas 2:21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. 22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, 23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden –
24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. 25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. 33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, 35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.
 
Hier vinden we het begin van het leven van de Here Jezus op aarde.
Hij werd op de 8e dag besneden. Volgens Leviticus 12:1-8 waren de dagen van de reiniging bij de geboorte van een jongen 33 dagen en bij een meisje 66 dagen. Bij een jongen kom je dan in totaal uit op 7 dagen onrein en 33 dagen van de reiniging = totaal 40 dagen en bij een meisje is dit 14 dagen en 66 dagen is totaal 80 dagen.
De Here Jezus is in deze geschiedenis dus nog heel jong. Hij kreeg de naam Jezus. Jezus betekent 'JHWH is redding/verlossing'. Hier begint de verbinding met het Oude Testament. Er is meer over redding in het Oude dan in het Nieuwe Testament te vinden. Hier komt Hij als Redder in de wereld.
Jozef en Maria hielden zich nauwgezet aan de Wet. Zij lieten de Here Jezus besnijden en Maria bracht een offer als verzoening voor haar onreinheid. Het waren duiven, wat aangeeft dat ze niet rijk waren. Het bezoek van "de wijzen" had dus nog niet plaatsgevonden.
In vers 22 staat dat zij Hem de Here voorstelden (Grieks paristemi), zij plaatsten Hem bij de Heer, dit woord wordt ook in Efeze 5:27 en Kol. 1:22 gebruikt:
Efeze 5:27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Kolossenzen 1:22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,
We zouden ook nooit anders voor Zijn aangezicht kunnen verschijnen!
 
Er is een grote verbondenheid tussen Lukas en Paulus. Lukas vergezelde Paulus op zijn reizen. Aan het einde van de bediening van Paulus schrijft hij dat alleen Lukas nog bij hem is, 2 Tim. 4:11. Lukas schreef het Lukasevangelie en de Handelingen. Lukas had dus veel kennis opgedaan. Het gebruik van het woord genade is een opmerkelijke parallel. Zie hiervoor de studie "Lukas, de trouwe metgezel van Paulus", op de bijbelstudiedag van 26 maart 2011 op onze website.
Vers 25 vertelt ons over Simeon, zijn naam betekent gehoorzaam of horende met aanneming. Er staat in onze vertaling, de Heilige Geest was op hem. Het was echter de gave van de Heilige Geest die hij had gekregen. Hij had een Woord ontvangen en omarmt de Here Jezus, sluit Hem in de armen. Wat een mooi beeld!
Vers 30 Mijn ogen hebben uw zaligheid = heil/redding/behoud/verlossing gezien.
Vers 31/32 Het heil is bereid voor alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Israël te verheerlijken. Het woord zalig komt vaak voor in relatie met heil voor allen!
Vers 34 Hij is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Simeon voorzegt wat er over 33 jaar zal gebeuren!
De val is het sterven, waardoor Hij verzoening bracht en daarna de opstanding. Hij werd tot zonde gemaakt, zie Hebreeën 10 en Psalm 40. Hem werd een lichaam bereid (in Maria) om het offer te kunnen brengen.
Je kunt met veel mensen wel in algemene zin spreken over bijvoorbeeld Kerst en wellicht over het sterven van de Here Jezus. Zodra je over de opstanding spreekt scheiden de wegen vaak. Het kruis en de opstanding geeft scheiding.
Vers 35 Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Het werd tegen Maria gezegd en dit gebeurde toen Hij aan het kruis hing.
 
Lukas 3:5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;
6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.
Ook hier is zaligheid verbonden met alle vlees, heidenen en Israël.
 
Handelingen 28:28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.
Het heil gaat naar de heidenen.
 
Efeze 6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
 
Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
De zaligheid is voor alle mensen. De zaligmakende genade bepaalt ons bij een Persoon. In vers 13 wordt gesproken over de Zaligmaker (= soter).
 
Soter komt in het Nieuwe Testament 24x voor, 5x in Lukas en 7x in de algemene zendbrieven. Daarnaast wordt het 12x door Paulus in de late brieven gebruikt en wel in Efeze, Kolossenzen en in Timotheus en Titus.
 
De 12x in de brieven van Paulus gaan we onderzoeken:
1) Efeze 5:21-27 In vers 23 staat dat Hij de Behouder van het lichaam is (het heeft hier betrekking op de Zoon (1)). Hij is de redder, degene die in stand houdt (NBG). Behouden wil zeggen dat het er al is en na het moment van oordeel nog steeds.
2) Filip. 3:20-21 In vers 20 staat dat wij de Zaligmaker verwachten uit de hemelen (de Zoon (2)). Waaruit slaat terug op het burgerschap. Hoe vindt dit plaats? Ons vernederd lichaam of letterlijk het lichaam van vernedering zal Hij veranderen in het lichaam van Zijn heerlijkheid.
Filip. 2:8 spreekt over de vernedering van Christus, Filip. 2:6 over de gestalte van God en Filip. 2:7 over de gestalte van een slaaf. Filip. 2:23 spreekt aan het gelijkvormig worden. Filippenzen 3 is een echo van Filippenzen 2. Er wordt gesproken over de gezindheid van Christus, de vernedering, de gehoorzaamheid en de uitermate verhoging. Dat wil Paulus ook. Filip. 3:10 spreekt van de gemeenschap aan Zijn lijden, vernedering en Filip. 3:11 over de uitopstanding. Van het leven met de Heer word je niet slechter. Integendeel, het maakt je nederig en je gaat de onderste weg, ondanks wat anderen over je zeggen en na de grootste beschuldigingen.
3) 1 Tim. 1:1 onze Zaligmaker (hier heeft het betrekking op de Vader (1)), onze hoop.
4) 1 Tim. 2:3 God, onze Zaligmaker (de Vader (2)). Vers 5 spreekt nl. over de Middelaar Christus Jezus. Hij is een losprijs voor allen, een "in plaats van" losprijs.
5) 1 Tim 4:10 De Behouder van alle mensen (de Vader (3)) in het bijzonder voor gelovigen.
6) 2 Tim 1:10 De Zaligmaker (de Zoon (3))
7) Titus 1:3  Onze Zaligmaker (de Vader (4))
8) Titus 1:4 Onze Zaligmaker (de Zoon (4))
9) Titus 2:10 Onze Zaligmaker (de Vader (5))
10) Titus 2:13 De grote God en onze Zaligmaker (de Zoon (5))
11) Titus 3:4 God onze Zaligmaker (de Vader (6)), liefde tot de mensen = filantropie
12) Titus 3:6 Jezus Christus, onze Zaligmaker (de Zoon (6))
 
6x wordt Zaligmaker voor zowel Vader als Zoon gebruikt. Het is compleet, één geheel, Beiden betrokken met/tot het reddingsplan van het lichaam.
De Vader is de bron, de oorsprong van de verlossing, Hij bedacht het.
De Zoon is de uitvoerder.
 
In het Oude Testament is zoon, ben, dat is afgeleid van banah = bouwen, het idee voor het bouwen is van de Vader, de bouwer zelf is de Zoon.
Efeze 2:21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here,
1 Korinthe 8:6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.
De Vader is de bron van alle dingen.
 
Titus 3:4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
Toen de goedertierenheid, dat is vriendelijkheid (Engelse vertalingen zeggen kindness of loving kindness) van onze Zaligmaker verscheen, redde Hij ons. Dat is geweldig om iedere dag weer te beseffen. We zijn bevoorrechte mensen!
 
Loading Player...

Agenda

 • 23 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - "Belangrijke dagen in de Bijbel" 10:00 tot 14:30
 • 24 03
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 23 03 - 24 03
 • 31 03 - 04 04
 • 07 04 - 14 04
 • 21 04 - 28 04
 • 02 05 - 05 05
 • 12 05 - 19 05
 • 26 05 - 02 06
 • 09 06 - 16 06
 • 23 06 - 30 06
 • 07 07 - 14 07
 • 21 07 - 28 07
 • 04 08 - 11 08
 • 18 08 - 18 08

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...