Gods Woord is verreikend en verrijkend
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Datum:
Schriftgedeelte:
Titus 2:1-2:15
Serie:
Spreker:
Hits:
2639
Toelichting:
Onder aan dit scherm kun je de preek beluisteren of downloaden.

Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat.

De gezonde leer, studies uit Timotheüs en Titus - H.B. Slagter - 08/11/2012 - Studie 3
 
Tijdens de 1e studie-avond zijn de brieven globaal bekeken (o.a. waarom waren het latere brieven) en hebben we de personen Timotheüs en Titus besproken. Zij waren kinderen van Paulus, ze waren tot geloof gekomen en Paulus was hun geestelijk vader. Daarom staan deze brieven ook zo dicht bij ons, als geestelijke kinderen van Paulus.
De 2e studie-avond ging over de bediening van Paulus. Christus had geloof en liefde voor Paulus, vanaf de moederschoot af. Dat kunnen we ook op onszelf toepassen. Vanavond gaan we verder met de bediening van Paulus.
 
1 Timotheüs 1:15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
Je zou kunnen zeggen dat er toch ergere zondaren waren dan Paulus. Als je jezelf echter bekijkt/beziet in het licht van Gods Woord dan geldt dit ook voor ons. We hoeven niet naar een ander te kijken.
Efeze 2:7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Het doel is om in de komende tijdperken/eeuwen Zijn goedertierenheid te tonen door ons heen en te laten zien hoe genadig God is. Als mensen willen weten hoe genadig God is, zullen ze in de hemel de leden van het lichaam van Christus kunnen zien, die ondanks hun ongeloof toch in de heerlijke positie van Christus mogen delen. Zelfs voor zulke mensen als wij, is die genade zo groot.
1 Timotheüs 1:12 En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening,
Het woord bediening is diakonia. In de latere brieven komt dit woord 5x voor en hier is de 3e keer, de kern. Als je alle 5 keer op een rijtje gaat zetten, ontdek je het onderling verband.
De eerste keer is in Efeze 4:12 11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
"Hij" in vers 11 is Christus, zie hiervoor vers 7, het gaat daar om het geven van gaven door Christus. Er staat in vers 12 dienstbetoon, de Statenvertaling (SV) zegt werk van de bediening en het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus.
De laatste keer is 2 Tim. 4:11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.
De SV zegt de dienst. Markus is van veel nut voor de bediening, de opbouw.
De 2e keer is Kol. 4:17 En zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult.
Paulus zegt tegen Archippus, vervul je bediening, die hij dus speciaal had. Je bent hiervoor aangenomen en je moet trouw zijn! Het staat aan het einde van de brief en de Kolossenzen worden nu getuigen van deze aansporing. 
Het is niet alleen genade, er zijn ook verplichtingen! Het is allemaal niet vrijblijvend, maar serieus, onze Werkgever is de Here. Soms zetten wij onze hemelse Werkgever op de 2e plaats als we dingen opzij zetten voor onze aardse baas.
De 4e keer is 2 Tim. 4:5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.
 
1 Tim. 1: 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,
Er worden diverse zaken genoemd die tegen de gezonde leer ingaan.
Hier komt de term "de gezonde leer" voor de 1e keer in de Bijbel voor. De term komt alleen in de laatste 3 brieven van Paulus voor, dat moet ons te denken geven. Het gaat om de dingen die verschillen. Je komt diverse begrippen en termen tegen die pas voor de 1e keer in de brieven van Paulus voorkomen. Het gaat dus om zaken die daarvoor nog niet bekend waren. Het gaat dan om bijvoorbeeld: met Christus opgewekt zijn; met Christus een plaats in de hemelse gewesten hebben; in één lichaam met Christus zijn; Christus is het Hoofd; goede werken; etc. (zie hiervoor de studies "de dingen die verschillen" van bijbelstudiegroep Naaldwijk, die ook via deze site te beluisteren zijn). 
Als je aan een gemiddelde gelovige vraagt: Wat is de gezonde leer? dan krijg je diverse verschillende antwoorden. Het gaat echter niet in zijn algemeenheid over heel de Bijbel.
Vanavond gaan we naar de kern van "de gezonde leer". Het gaat dan over het geheel van wat we geloven t.a.v. de openbaring van het geheimenis. Het is een geloofssysteem, hoe hebben we ons te gedragen. Volgende keer over de gezonde leer en het Woord der waarheid en daarna over de gezonde leer en opzichters en diakenen.
De laatste keer dat gezonde leer voorkomt is in 2 Tim. 4:1-4 
2 Timotheüs 4: 1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Vers 1, "ik bezweer u" is "ik getuig ernstig", het is een oproep. Vers 3, want ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen, want vers 4, hun gehoor is afgekeerd van de waarheid, naar de verzinsels = mythen. 
Wij hebben deel aan de waarheid en gaan verder in het spoor van de waarheid, de Here stuurt ons door Zijn Woord. Israël zal in de toekomst letterlijk gecorrigeerd worden door de stem van de Here. Dat zou voor ons ook wel makkelijk zijn, maar wij hebben het Woord. In vers 3 staat dat zij de gezonde leer niet verdragen en daarom leraars naar hun eigen begeerte verzamelen.
Titus 2:1 1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.
Spreek over de leer die gezond is. Het is gebiedende wijs. Het gaat om gezond zijn, het woord wat wij kennen als hygiëne. Voor ons is dat een voorwaarde om niet ziek te worden.
Titus 2:15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.
Dit is de afsluiting van Titus 2. Hij zegt weer, spreek over deze dingen. Het woord bemoedig is parakaleo en betekent ernaast roepen (op andere plaatsen vertaald met vertroosting)
Tussen vers 1 en vers 15 bevindt zich de gezonde leer. Er zit een opbouw in .
Titus 2:2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding.
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede,
4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben,
5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.
6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.
7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid,
8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.
9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken,
10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 
Omdat er steeds moet of moeten staat (in de vertaling en in de Herziene Statenvertaling staat het schuin om aan te geven dat het niet in de grondtekst staat!), lijkt het of het een opleggen van geboden betreft. De enige echter die een opdracht krijgt (gebiedende wijs), is Titus in vers Titus 2:1, 6, 15, echter niet aan de gelovigen!
Hieronder de vertaling die komt uit "De late brieven, opnieuw en letterlijk vertaald door Hoite Slagter".
Titus 2
1 Maar u! Spreek wat gepast is met de gezond zijnde leer.
2 Dat oude mannen nuchter zijn, eerbaar, gezond denkend, gezond zijnde in het geloof, de liefde, het verdragen.
3 Oude vrouwen hetzelfde, in houding heiligen gepast, niet duivels, niet verslaafd zijnde aan veel wijn, het goede lerende,
4 opdat zij de jonge (vrouwen) gezond doen bedenken, man-liefhebbend en kindliefhebbend te zijn,
5 gezond denkend, puur, huishoudelijk, goed, ondergeordend aan hun eigen mannen, opdat het Woord van God niet gelasterd worde.
6 De jonge (mannen) hetzelfde: roep hen ernaast gezond te denken.
7 Aangaande alles uzelf aan te bieden een voorbeeld van goede werken, in de leer zonder enige vergankelijkheid, eerbaarheid, onvergankelijkheid,
8 een gezond woord, onveroordeelbaar, opdat de tegenstander te schande gemaakt worde en aangaande u niets slechts te zeggen heeft.
9 Dat dienstknechten hun eigen meesters ondergeordend zijn in alles, welbehagelijk te zijn, niet tegensprekend,
10 niet achterhoudend, maar alle goed geloof tonend, opdat de leer van onze Redder, van God, versierd worde in alles.
11 Want verschenen is de reddende genade van God aan alle mensen,
12 ons opvoedend, opdat wij, het niet vereren en de wereldse begeerten ontkennende, gezond denkend en rechtvaardig en juist vererend, leven in de huidige eeuw,
13 ontvangende de gelukkige hoop én verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus,
14 Die Zichzelf gegeven heeft ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou loskopen vanaf alle wetteloosheid en voor Zichzelf zou reinigen een bijzonder volk, ijverig van goede werken.
15 Spreek deze dingen, en roep ernaast en weerleg met alle bevel. Niemand mag u negeren!
 
Er wordt steeds gesproken over dat het zo zou moeten zijn. Als het niet zo is, jammer, maar het zou wel zo moeten zijn: dat oude mannen nuchter zijn.... etc. Hieruit klinkt de liefde door. Paulus zegt iets over oude mannen / oude vrouwen, jonge mannen / jonge vrouwen, slaven en alles met een reden (ook hier geldt weer het is allemaal niet vrijblijvend), namelijk
Titus 2:5, opdat het Woord van God niet gelasterd worde
Titus 2:8, opdat de tegenstander te schande gemaakt worde en aangaande u niets slechts te zeggen heeft; het feit dat de tegenstander beschaamd of te schande gemaakt wordt is iets waar we ons vaak niet bewust van zijn!
Titus 2:10, opdat de leer van onze Redder, van God, versierd worde in alles
Het is een hele verantwoordelijkheid die we hebben, een getuigenis naar de wereld en dat lukt niet altijd.
Dus: Het Woord niet gelasterd, niets kwaads en alles tot sieraad, dit is de praktische christelijke wandel in het kader van de gezonde leer.
Vers 11, "want" geeft aan dat het op het voorgaande slaat, de reden waar het om draait: de genade van God, de zaligmakende genade aan alle mensen, het voorgaande is dus het getuigenis in ons leven.
Vers 11 t/m 14 vormt de kern van de gezonde leer
Vers 11 spreekt over het verleden, de reddende genade die verschenen is
Vers 12 spreekt over het heden, onze opvoeding, SV zegt onderwijzing (daar moeten we niet te min over denken); het woord wordt ergens anders vertaald met geselen. Soms is het nodig als we het zelf niet willen leren, dat we zo opgevoed/gegeseld worden en denken we waarom overkomt me dit. Dit alles speelt zich af in de huidige, boze eeuw.
Vers 13 spreekt over de toekomst --> de kern
Vers 14 spreekt over verleden (Hij heeft Zichzelf gegeven) 
en heden (Hij koopt ons los)
De toekomst is de kern, vers 13: ontvangende de gelukkige hoop en verschijning. De toekomst moet glorieus zijn en wij verschijnen met Hem.
Vers 2 t/m 10 geeft aan hoe het zou moeten zijn.
Vers 14 zegt dat Christus voor Zich een eigen volk reinigt, een bijzonder volk. In de late brieven komt volk, laos, 1x voor. Het woord volk komt terug in b.v. Laodicea (gerechtigheid van het volk/democratie), de Nikolaiten (heersen over het volk, overwinnaars).In totaal komt het 143x voor en gaat het 142x over Israël. Hier wordt gesproken over een eigen/bijzonder volk. Het eigen volk is het lichaam van Christus. Bijzonder/eigen (is peri eimi) betekent letterlijk er omheen staan, om Zich heen vergaderd. Alleen het lichaam staat zo dichtbij. (Parousia betekent aanwezigheid, is para eimi, er naast zijn.)
Vers 13 spreekt over de Zaligmaker, de Redder. Komt 12x voor in de late brieven, 6x gaat het over Christus en 6x over de Here God. De zalige hoop, betekent de gelukkige hoop. In de zaligsprekingen staat zalig zijn ...., dit zou je ook kunnen vertalen met gelukkig zijn. "Zalig, gelukkig" is het welgelukzalig uit bijvoorbeeld de Psalmen, van Paulus.
De zalige hoop, komt 3x voor in Titus.
De 1e keer in Titus 1:2, de hoop op (of van) het eeuwige leven
De 3e keer in Titus 3:7, de hoop op (of van) het eeuwige leven 
De 2e keer in Titus 2:13, dit is de kern, "terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus".
Loading Player...

Agenda

 • 23 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - "Belangrijke dagen in de Bijbel" 10:00 tot 14:30
 • 24 03
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 23 03 - 24 03
 • 31 03 - 04 04
 • 07 04 - 14 04
 • 21 04 - 28 04
 • 02 05 - 05 05
 • 12 05 - 19 05
 • 26 05 - 02 06
 • 09 06 - 16 06
 • 23 06 - 30 06
 • 07 07 - 14 07
 • 21 07 - 28 07
 • 04 08 - 11 08
 • 18 08 - 18 08

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...