Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

Preken


Loading Player...

Bestanden:
pdf.png Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 56 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.


Teksten over de Godheid van Christus in de volgorde van de Bijbel.
Jes. 9:5 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.

De Zoon is de eeuwige Vader, Vader van de eeuwigheid.

In de Bijbel:
Teksten die verschillen } niet of/of
Teksten met eenheid } maar en/en

Joh. 1:1-2 “1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God”.

Gaat terug tot het begin, de oorsprong. In de andere evangeliën staan geslachtsregisters.
In de grondtekst staat bij eind vers 1, en God was het Woord.
Woord – God – God – Woord

Joh. 20:25 “De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven”.

Joh. 20:27 “Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig”.

Joh. 20:28 “En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!”.

Hier wordt de Heere Jezus aangesproken met God.

Kol. 2:9 “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk”.

Het Woord werd vlees, Hij nam de menselijke gestalte aan, een lichaam.
Een woord spreken, is iets openbaren. Uitspreken is bekend maken.
Het gaat er hier om wie Christus is in het plan van God.

Christus is de belichaming van God.

Titus 2:13 “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus”.

Grote God zegt iets over onze Zaligmaker en de Zaligmaker over de grote God.

Hebr. 1:4 “4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.”

vers 4 Christus hoger dan de engelen
vers 5 Gij zijt mijn Zoon en ik zal Hem tot een Vader zijn
Vers 6 Engelen lager dan de Zoon
Vers 8 Tegen de Zoon, Uw troon o God – God spreekt de Heere Jezus aan met God
vers 9 Uw God heeft U gezalfd, o God – idem

Het gaat om wat er staat, geen strijd, maar laat het Woord spreken, binnen de grenzen van het Woord, het fundament.

Niet alleen teksten van Paulus, maar door de hele Bijbel heen.

2 Petr. 1:1 “Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus”.

1 Joh. 5:20 “Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven”.

De Zoon is de waarachtige God.

We mogen naar het Wezen van God kijken en Hij openbaart Zich in de Bijbel.

De fasen in het plan van God:
In het begin alleen God – de bron – de Vader
Toen ging Hij spreken, toen kwam de Zoon
Het plan van God, plan der eeuwen ontstond door Christus (Efe. 3:11)
In dat plan werd de Zoon mens – aan het kruis ontstond de grootste afstand
De Zoon riep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Een grote kloof binnen de Godheid.

We hebben het niet zo maar over iets gemakkelijks.

De Zoon wordt omschreven als God en toch zijn er verschillen.

1 Kor. 11:1-3 “1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. 2 En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. 3 Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus”.

God is het Hoofd van Christus, er is een rangorde.

In Genesis wordt gesproken dat de mens naar de gelijkenis van God geschapen is.
De mens zit op een bepaalde manier in elkaar. We zijn personen met een eenduidig voorkomen, uiterlijk.
Zo kennen wij elkaar. Wij zijn nog steeds in de gelijkenis van God.

Jak. 3:9 “Door haar (de tong) loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn”.

1e tekst van vandaag, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Die Drie dragen één Naam.

Vader van de leugen bedient zich in het boek Openbaring ook van een 3-deling
Hij wordt beschreven als de draak, het beest en de valse profeet.

De Drie-Eenheid

Vader

Geest

Zoon

Mens in het beeld/de gelijkenis van God geschapen, ook letterlijk

Geest

 

 

Ziel

 

 

Lichaam

 

 

 

niet aan te wijzen

niet aan te wijzen

zichtbaar

 

God vormde uit het stof van de aarde de mens, blaast de levensgeest in en wordt een levende ziel

 

Het gaat om de persoonlijkheid, het karakter, die bepaalt/kiest wat je doet

De ziel is in het bloed, het leven, het wezen, soms de complete persoon

het gaat om het leven

Het gaat om communicatie

 

Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon


1Thess. 5:23 “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.”.

Jak. 5:4 “Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.”. Er staat Heere Sebaoth, HERE der Heerscharen, is Jahweh in het Oude Testament.

In het Oude Testament is Heere vertaalt met Adonai (H113) en HEERE is Jahweh (H3068).
In het Nieuwe Testament vind je dat niet terug.

Jahweh (H3068) komt 6828 keer voor.
Heer (Kurios – G2962) net als Jak. 5:4 (Heere uit Oude Testament) komt 115 keer voor.
Totaal dus ca. 7000 keer.

Ex. 3:1-15 “1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. 13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie”.

Ik ben, de Zijnde, dat is voor eeuwig Mijn Naam.

Hij is een meervoudig Wezen Die enkelvoudig handelt!

God, geopenbaard in het vlees, is betrokken bij de redding van de mens.
Als het echt om God gaat is er voor ons maar Eén en dat is de Vader.

Bij de Ik ben uitspraken spreekt de Heere Jezus de vrouw bij de bron en zegt net als bij Mozes: Ik ben de met u sprekende.
Dit was ook zo bij de gevangenneming in de hof. Judas komt eraan en de Heere Jezus zegt: Ik was dagelijks bij jullie in de tempel, wie zoek je? (De Heere vraag wel vaker om iets duidelijk te krijgen, zie ook bij de Emmaüsgangers).
Ze zeggen, Jezus de Nazarener. De Heere Jezus zegt, Ik, Ik ben en op dat moment vallen ze op de grond.
Hij is De Ik ben.

Wij mogen door genade de Heere kennen, we weten dat God ook ons gered heeft, uit de duisternis, we zijn overgezet in Christus in God.
We staan in de vrijheid om iets te vinden van het Woord, we aanvaarden heel Zijn Woord en we mogen erin groeien.

pdf.png Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 56 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Gen. 1:1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde”.
God = Elohim in het meervoud
In heel Genesis 1 staat Elohim als meervoud, terwijl het werkwoord enkelvoud is.
Er staat dus Goden.
Een menselijke verklaring die vaak wordt gegeven: Majesteitsmeervoud (Wij Koning…).
Geef er geen verklaring aan, laat het staan.

Schiep is weer in het enkelvoud. Elke keer verder in dit hoofdstuk, staat de werkwoordsvorm in het enkelvoud,
Vers 3, God zei
vers 4 God zag etc.

Dit betekent dat een meervoudig Wezen enkelvoudig handelt.

El = God enkelvoud
Eloah (H433)= God enkelvoud

Er staat Hij geen zij.

1e regel
God de Schepper van hemelen en aarde
God is een meervoudig Wezen en handelt enkelvoudig

Gen 1:26 “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!”.

Laten Wij/laat Ons = meervoud.

Gen. 1:27 “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”

God schiep = enkelvoudig

Verder ook:
Jesaja 6:8 “Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.”

Bij de torenbouw van Babel in Genesis 11:7 “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.”.

Gen 1:26 Wij en Ons en Gen. 1:27 God schiep

Naar het beeld van God schiep hij hem = Adam – mannelijk

Gen 2:7-8 “toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had”.

Het gebod aan Adam:
Gen. 1:15-17 “15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven“.

Het gebod werd gegeven aan de eerste mens. Eva had dit gebod van “horen zeggen”, van Adam.
Zij geeft dit later niet goed weer, voegt toe en laat weg.

Onze bron is de Bijbel, het is onze verantwoording om deze dan ook te lezen.
Veel gelovigen interesseert het niet wat er in de Bijbel staat. Zie het bezoek aan Bijbelstudies.

God schiep naar Zijn beeld, Hun beeld.
Gen. 2:21-23 “21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen“.

Gen. 1:27 “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”.

Gen 1:28 “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!”.

Geschapen met een opdracht.

God is een meervoudig Wezen.
Het woord Elohim, goden, strong H430 komt 2602 keer voor.
Het Joodse “Sjema”.
Deut 6:4 “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”.
Onze geloofsbelijdenis “IK geloof”.
Joden: “Luister Israël!”. Daar gaat het om.

Deut 6:5 “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.”

Hoor H8085 – shama
Israël H3478
de HEERE H3068, – JAHWEH
onze God H430, – Elohim – onze Goden
HEERE H3068 – JAHWEH
is een enig H259 – echad – Eén/Enige – Eenheid bestaande uit Meerdere

Luister Israël, JAHWEH, onze Goden, JAHWEH is Eenheid

Heere
onze Goden – is één
Heere

echad = eenheid bestaande uit meerdere – bijv. als één man op de vijand afgaan
jachid = absoluut Eén

Oude Testament → Vader, Zoon en Geest komen voor
Zoon is soms de Vader.
Vader der eeuwigheid, Man van de rechterhand

Deut. 32:6 “Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?”
1e tekst in de hele Bijbel, waar de HEERE Vader wordt genoemd.

Ex. 4:22 “Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.”
Dit zegt Mozes tegen Farao.
Er is in het Jodendom geen plaats meer voor de andere Zoon.

De Vader en de Heere.

1 Kor. 8:1-6 “1 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 2 En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. 3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend. 4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. 5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 7 Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt“.

De Vader, uit wie alle dingen zijn. De Oorsprong/De Bron, het begin als bron.
De Heere Jezus Christus door Wie alle dingen zijn.

De Geest.
1 Kor. 2:10 “Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God”.

De Geest is een persoonlijkheid, Hij onderzoekt.
1 Kor. 2:12 “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn”.

Door de Geest begrijpen wij het ook.

1 Kor. 2:13 “Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken”.

De Geest leert ons ook.

Hebr. 1:1-3 “1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken (door de) in Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van (alles) alle dingen, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen”.

Die = de Zoon en Hij = De HEERE God
God heeft door de Zoon heen, de wereld gemaakt.
Vers 3 is een prachtige geloofsbelijdenis.
De Heere draagt en is de Erfgenaam.

Al deze teksten zeggen iets over de verhouding binnen het Wezen van God.

God de Vader ontfermt.
Psalm 103:13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen”.

God de Vader.

Efe. 1:3 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus“.

God, de Vader, van alles wat geschapen is. Die God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen”.

God is nooit de Vader van Christus Jezus, maar de Vader van de Heere Jezus Christus.
Christus Jezus heeft te maken met God (even)gelijk zijn.
Fil. 2. God gelijk = even gelijk

De Heere Jezus Christus die geschapen heeft.
Efe. 2:18 “Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.“.
Door Hem = Christus de toegang door één Geest tot de Vader.
Het draait dus om de Vader.

Zoon, Geest en Vader in één tekst.

In het Nieuwe Testament wordt altijd tot God de Vader gebeden.

Efe. 3:14 “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus”.

Fil. 2:9 “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam”.

God die de Zoon verhoogt en een Naam boven alle naam geschonken, terug bij Fil. 2:5-6 “5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn”.

Fil. 2:10-11 “opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”.

Jezus is Jahweh is redding.

Kol. 2:9-14 “9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen”.

Kol. 3:16-17 “16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem“.

We komen steeds weer bij de Vader terecht.

pdf.png Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 56 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.
20170325 bijbelstudiedag Drie eenheid
Op bijgaand plaatje (uit ca. 1200) wordt aangegeven dat:
De Vader (Pater) God (Deus) is
De Zoon (Filius) God is
De Heilige Geest (Spiritus Sanctus) God is

maar

De Vader is niet gelijk aan de Zoon of de Heilige Geest.

In de praktijk is er vaak een discussie of de Zoon God is en over de Godheid van de Geest.

Er zijn teksten in de Bijbel te vinden waarin staat dat de Zoon God is en er zijn ook teksten waar staat dat de Zoon niet God is. Dit is ook zo voor de Geest.
Maar er zijn ook vele teksten waar dit wel blijkt.
Moet je hier strijd van maken?

Vandaag gaat het over het wezen van God.
Wie is Hij, “hoe zit Hij in elkaar”.
Hoe handelt Hij, hoe heet Hij, etc.

Er zijn heel veel teksten te vinden in de Bijbel.
Hoite heeft een selectie gemaakt.

Drie-Eenheid staat niet in de Bijbel.
Het Engelse woord ‘trinity’ betekent letterlijk ‘Drieheid’.

Er is al heel lang discussie over de Godheid van de Zoon en de Geest.

Op concilies worden in geloofsbelijdenissen standpunten vastgelegd over wat men geloofde (credo = ik geloof).

De eerste en oudste is de apostolische geloofsbelijdenis uit 170 na Christus en er wordt summier gesproken over de Heere Jezus.

In ca. 300 na Christus was er meer twijfel ontstaan.
Arius een ouderling uit Alexandrië (Egypte) zei: als er één God is dan kan de Zoon geen God zijn.
Er kwamen verschillende standpunten (die tegenover elkaar stonden):
• de unitariërs – geloof in één God (van Arius)
• de trinitariërs

In een standpuntenstrijd onderbouwt men zijn standpunt, er ontstaat verharding en uitersten en eindigt soms in niet Bijbelse standpunten die niet meer Bijbels zijn.

Op een concilie in 325 na Christus volgde de geloofsbelijdenis van Nicea als reactie op het Unitarisme.
Bij het opstellen heeft men Arius in het achterhoofd.
In deze geloofsbelijdenis staan 12 punten over de Godheid van de Zoon.

Ca. 500 na Christus werd de geloofsbelijdenis van Athanasius opgesteld.
Hierin staan 44 punten vermeld over de Godheid van Christus.

Een geloofsbelijdenis (voor de gemeente) vaststellen is lastig. Er ontstaan te veel regels, waar men zich aan moet houden.
Je gedachten worden in een bepaalde richting geleid en wee als je erbuiten treedt.
God gaat in genade met ons om. Je mag rustig lezen en ontdekken en het laten bezinken. De Heere stelt geen regels en als je daaraan niet voldoet val je erbuiten. Wij zijn in de vrijheid gesteld.

Het Wachttorengenootschap kun je indelen bij de Arianen (unitariërs). De Bijbel is zodanig aangepast, dat de Godheid van Christus is wegvertaald.

Teksten die vaak in discussies naar voren komen: hoe denk je over God.
Mattheus 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

In één tekst Vader, Zoon en Geest.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, dat betekent dat het om één Naam gaat!
Niet in de namen van!

In het Oude Testament heb je de samengestelde namen van de HEERE en in het Nieuwe Testament de namen en kenmerken van de Zoon.

Kol. 1:15-18 “15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”.

Hij is het Hoofd van het lichaam.
De Eerstgeborene = de eerste zijn. De eerst Voortgekomene van heel de schepping.
Men denkt dan al gauw dat Hij geschapen is.

In de Bijbel komt eerstgeborene vaak voor. Het gaat om wie het eerste gesteld wordt.
Dat hoeft niet altijd degene te zijn die het eerst geboren is, zie Efraim en Manasse. Manasse is de eerstgeborene. Efraim wordt tot eerstgeborenen gesteld door Jakob. De belangrijkste.

Psalm 89:28 David is gesteld tot een eerstgeborene. Dat is hij niet, hij is de laatstgeborene!

Aan eerstgeborene zit meer vast.

Hij is het beeld (zichtbaarmaking/het beeld (de Icoon)) van de onzichtbare God.
Is Hij God of niet God?

Het gaat om de Middelaarspositie van Christus.
God
v
Zoon
^
mens/schepping

Als wij naar boven kijken, zien we de Zoon, als God naar beneden kijkt ziet hij de Zoon.

Christus is de Eerstgeborene (vers 15) en door Hem is alles geschapen, Hij behoort niet tot de schepping!

Openb. 3:14 “En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping”.

Conclusie zou kunnen zijn: Dus hij is een schepping. Laat de teksten even staan en laat het bezinken.

Openb. 21:5-6 “5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens”.

Degene die op de troon zit is de Vader, maar zichtbaar gemaakt, is Hij de Zoon.

Openb. 22:12-13 “12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste”.

Zie Ik kom spoedig, dan gaat het om de Heere Jezus Christus.
Alfa en Omega, eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Hij is het Begin en de Laatste.

Jes. 44:6 “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en (dat betekent) buiten Mij is er geen God”.

De Zoon gebruikt in Openbaring dus woorden die (in het Oude Testament) aan de Vader toebehoren.

Spr. 8:22-24,27-33 “22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.
23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet”.

Door veel gelovigen wordt dit één op één toegepast op Christus, i.v.m. lievelingskind/troetelkind (NBG) en spelend voor Zijn aangezicht (vers 30). Het gaat hier echter om de wijsheid tegenover de dwaasheid.

Het is een personificatie.
Spr. 8:12-16 “Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. 13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 14 Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. 15 Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. 16 Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde”.

1 Joh. 5:7-8 “7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één”.

Vers 7 is te mooi om waar te zijn. Er staat nog net niet Drie-Eenheid.

Niet iedereen is er zeker van dat dit in de oorspronkelijke grondtekst staat. In de Companion Bible staat: Deze tekst staat niet in de Griekse teksten voor de 16e eeuw. Wel in de Latijnse teksten en na de 16e eeuw is dit ook in de Griekse teksten geslopen.
In Griekse tekst van Nestle-Aland is vers 7 is bijna geheel weggelaten.

Er zijn nog meer teksten te vinden.

God is degene waar het om gaat. Hij is de centrale Persoon in ons leven. Hij is bij ons, gaat met ons en heeft ons Zijn woord gegeven. Hij laat zien wie Hij is.

Het denken over God is theologie.

Het nadenken over de Persoon van God als de Vader = eigenlijke theologie
de Persoon van de Zoon = Christologie
de Persoon van de Heilige Geest = pneumatologie

Het woord God komt 4021 keer voor in de HSV.

God is geen naam. Zijn Naam is Jahweh.

In het Oude Testament Elohim (Strong nummer H430) 2602 keer en Eloah (Strong nummer H433) 58 keer.
In het Nieuwe Testament Theos (Strong nummer G2316) 1317 keer.

Totaal dus meer dan 4000 keer.

1 Kor. 8:6 “toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem”.

Joh. 10:33-37 “33 De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. 34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? 35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, 36 zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? 37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet”.

In de Psalmen en de Wet: de leiders van het volk zijn goden.
OT: Elohim.
De HEERE God noemt dus ook mensen goden.

Soms worden engelen ook goden genoemd.

Psalm 8:6 “Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen (Elohim) en hem met eer en glorie gekroond”.

We gaan ontdekken dat het om de Vader gaat.
De Vader is Degene waar we ons op richten. Hij is onze Redder en Zaligmaker.

Genesis begint met: In den beginne schiep (enkelvoud) God (meervoud) de hemelen en de aarde; de Schepper.
Openbaring eindigt: de genade van onze Heere Jezus zij met u allen, amen. Het eindigt met genade.

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.