De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

Preken


Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 249 Heer, wat een voorrecht
Opwekking 136 Abba Vader, U alleen
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Opwekking 518 Heer , U doorgrondt en kent mij
Opwekking 733 10.000 redenen tot dankbaarheid
Groen 74 Zit je deur nog op slot?
Opwekking 818 Op die dag
Glorieklokken 380 'k Ben een koninklijk kind
Efeze schema
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 02/02/2020
De gezongen liederen:

Opwekking 733 Tienduidzende redenen tot dankbaarheid
Glorieklokken 498 O welk een wondre verlosser
Opwekking 392 mijn Jezus ik hou van U
Opwekking 564 ik loop de wedloop 
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken
Opwekking 628 een hoop die zeker is
Opwekking 790 God is mijn Herder 
Opwekking 245 Hier in Uw heiligdom 

Opwekking 411 Geprezen zij de Here
 
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 26/01/2020
De gezongen liederen:

Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader
Opwekking 733 De zon komt op
Opwekking 407 O Heer mijn God
Opwekking 18 Zijn goedheid en genade
Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk van God
Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer
Joh. de Heer 5 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Opwekking 192 Ik kom in Uw heiligdom binnen

Glorieklokken 457 Staand op de beloften van mijn Heer en God
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 19/01/2020
De gezongen liederen:

Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer zo lang als ik leef
Opwekking 426 - a ik geloof in Jezus
Opwekking 733 - Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opwekking 173 - Heilig is de Heer
Opwekking 399 - Vader God ik vraag mij af
Opwekking 595 - Licht van de wereld
Opwekking 630 - Vader U bent goed

Opwekking 354 - Glorie aan God
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 12/01/2020
De gezongen liederen:

Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus, van Hem is alle macht
Opwekking 688 - Genade zo groot
Glorieklokken 207 - O, zoete Naam met uw verborgen schatten
Joh. De Heer 446 / Opwkking 221 – Prijs de Heer met blijde galmen
Opwekking 726 - Er is een onbegrensde liefde
Groen 91 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer

Opwekking 400 - Liefde was het onuitputtelijk

Bijbelstudiedag Oud Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in tegenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

Heb. 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Joh. 14:26-27: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.”

Rom. 8:22-23+26-28

Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.”

“Heer, geef me de kracht om dat te aanvaarden wat ik niet veranderen kan, geef me de moed om dat te veranderen wat ik veranderen kan en geef me de wijsheid het één van het ander te onderscheiden.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de krachtige hand van

God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.”

Jak. 4:15: “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.”

Ps. 119:49-50: “Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.” 2 Tim. 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Jak. 1:23-24: “Als iemand immers een hoorder van het

Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.”

Ps. 77:10-13

Efe. 4:23: “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken”

Heb. 12:1-2a: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en

Voleinder van het geloof.”

Gal. 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Ps. 63:4: “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.”

Heb. 13:12-16

Filip. 3:8: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om

Christus’ wil als schade beschouwd.”


Ik vroeg de Heer – John Newton

Ik vroeg de Heer om groei, steeds weer

In liefde en geloof, veel meer!

De goede vruchten van de Geest

Verlangde ik het allermeestZelf had Hij dit gebed gegeven

En Hij verhoorde ’t in mijn leven

Maar anders dan ik had gedacht,

Deez’ zielenstrijd was onverwacht!


Ik hoopte dat in slechts een uur

Verhoring kwam van eeuw’ge duur

Eén aanraking met grote kracht

Die mij zijn rust en reinheid brachtMaar God de Heer richtte mijn blik

Op ’t zondig hart en ‘t eigen ik.

Hoe zwaar kreeg ik het te verduren,

Achter mijn zelfgemaakte muren.De hand van God kastijdde mij

De grens van wanhoop ver voorbij.

Mijn voornemens doorkruiste Hij

Ik lag terneer in razernij


“O God waarom?, riep ik gekweld

’t Lijkt dat mijn leven niet meer telt!”

“Dit is”, zo luidde toen zijn antwoord,

“Mijn hand die je gebed verhoort.”Beproeving bracht ik op je pad

Zodat je eer en trots vergat. En

je, van aards genot bevrijd

Alleen in mij je nog verblijdt.

Bestanden:
pdf.png Bijbelstudiedag omgaan met tegenslag
(1 stem)
Het verslag van Sebastiaan van de Bijbelstudiedag op 11 januari 2020.
Datum 2020-01-13 Bestandsgrootte 362.04 KB Download 31 Download

Bijbelstudiedag Oud Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken

Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in tegenslag
 • Omgaan met tegenslag


Gen. 42:36

Gen. 50:18-21

Jes. 53:5: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

Rom. 8:28: ”En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

3.  God ontmoeten in tegenslag

2 Kon. 6:15-17

1 Kor. 2:9: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”

Kol. 3:2-3: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met

Christus verborgen in God.”

Joh. 14:16-17: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Ps. 25:4-5+14-16

Dan. 3:17-18

2 Tim. 3:10: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”

Dan. 3:19

2 Tim. 4:16-18: “Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.

Amen.”

Dan. 3:21+25

Psalm 34:5-9+16-21

Filip. 4:5-7

Dan. 3:25

2 Tim. 2:8-9: “Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger.

Maar het Woord van God is niet gebonden.”

Dan. 3:28-30

Filip. 1:12-14

Efe. 1:11-12: “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.”

Ps. 88:1: “HEERE, God van mijn heil”


Jes. 43:1-3: “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper,

Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de

Heilige van Israël, uw Heiland.”

pdf.png Bijbelstudiedag omgaan met tegenslag
(1 stem)
Het verslag van Sebastiaan van de Bijbelstudiedag op 11 januari 2020.
Datum 2020-01-13 Bestandsgrootte 362.04 KB Download 31 Download

Bijbelstudiedag Oud Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in tegenslag
 • Omgaan met tegenslag

Inleiding

Rom. 8:28

1.   Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station

Job 1:1: “Er was een man in het land Uz, zijn naam was

Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.”

2 Kor. 12:9: “Mijn genade is u genoeg.”

Jes. 53:3: “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.”

Ps. 6:7: “Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen.”

Ps. 42

1 Kon. 19:4: “Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE”

Filip. 4:11: “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.”

Luk. 22:39-44

Heb. 4:15-16

Pred. 12:1: “Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.”

Ps. 42:5: “Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis.”

2 Kor. 1:4: “Die [God] ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.”


2. Het ‘waarom’ van tegenslag

Job. 3:11: “Waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven, en heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam?”

Ps. 10:1: “HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”

Mat. 27:46: “Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent:

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Job. 1:11-12

Job. 40:1-4

Job 41:1-3

Job. 42:1-6

Job. 42:7-10

Rom. 8:18: “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.”

Jes. 38:17: “Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want Ú hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.”

1 Pet. 1:5-7

pdf.png Bijbelstudiedag omgaan met tegenslag
(1 stem)
Het verslag van Sebastiaan van de Bijbelstudiedag op 11 januari 2020.
Datum 2020-01-13 Bestandsgrootte 362.04 KB Download 31 Download

De opname van de 4e studie is niet gelukt, daarom is aan het begin van deze avond studie 4 in het kort herhaald.

Efeze schema
Van deze samenkomst is geen zangdienst beschikbaar.

gelijkenis
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 29/12/2019
De gezongen liederen:

Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus
Opwekking 709 De hemel vertelt
Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht
Opwekking 733 10000 redenen 
Groen 91 Zie ik sterren aan de hemel staan
Opwekking 628 Een hoop die zeker is
Opwekking 658 Jezus Uw Naam
Opwekking 790 God is mijn Herder
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
Johannes de Heer 880 Wat de toekomst brengen moge
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 22/12/2019
De gezongen liederen:

Groen 75 Komt allen tezamen
Opwekking 4 Zijn naam is wonderbaar
Groen 79 stille nacht
Johannes de Heer33 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam
Opwekking 658 Jezus uw naam
Opwekking 56 Zijn naam is hoger dan ieder ander
Johannes de Heer 593 Daar is uit `s werelds duist`re wolken
Groen 77 herders in het veld
Groen 78 Eer zij God in onze dagen
Opwekking 595 Licht van de wereld U scheen in de duisternis
Opwekking 828 Op die dag in de hemel
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 15/12/2019

 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Hoe God Kain terug naar Eden brachtMet dank aan Marjan.
De gezongen liederen:

Opwekking 42 'k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Opwekking 54 Loof de Here alle gij volken
Opwekking 121 De Here is mijn Herder
Opwekking 226 Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 529 Komt laten wij aanbidden
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is U w eeuwige Naam
Opwekking 493 Jezus vwat een heerlijke Naam
Opwekking 271 Want U bent machtig
Johannes de Heer 256 Tel uw zegeningen
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 08/12/2019
De gezongen liederen:
Opwekking 277 Machtig God sterke rots
Opwekking 364 Prijs onze Heer
Opwekking 155 Hij is de almachtige
Opwekking 460 Wat mij dierbaar was
Opwekking 393 Lam van God
Opwekking 331 Breng dank aan de eeuwige
Opwekking 542 God van trouw
Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht
Johannes de Heer 446 Prijs de Heer met blijde galmen

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.