yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present

Preken


Loading Player...

Bestanden:
Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 21 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.


Teksten over de Godheid van Christus in de volgorde van de Bijbel.
Jes. 9:5 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.

De Zoon is de eeuwige Vader, Vader van de eeuwigheid.

In de Bijbel:
Teksten die verschillen } niet of/of
Teksten met eenheid } maar en/en

Joh. 1:1-2 “1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God”.

Gaat terug tot het begin, de oorsprong. In de andere evangeliën staan geslachtsregisters.
In de grondtekst staat bij eind vers 1, en God was het Woord.
Woord – God – God – Woord

Joh. 20:25 “De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven”.

Joh. 20:27 “Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig”.

Joh. 20:28 “En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!”.

Hier wordt de Heere Jezus aangesproken met God.

Kol. 2:9 “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk”.

Het Woord werd vlees, Hij nam de menselijke gestalte aan, een lichaam.
Een woord spreken, is iets openbaren. Uitspreken is bekend maken.
Het gaat er hier om wie Christus is in het plan van God.

Christus is de belichaming van God.

Titus 2:13 “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus”.

Grote God zegt iets over onze Zaligmaker en de Zaligmaker over de grote God.

Hebr. 1:4 “4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.”

vers 4 Christus hoger dan de engelen
vers 5 Gij zijt mijn Zoon en ik zal Hem tot een Vader zijn
Vers 6 Engelen lager dan de Zoon
Vers 8 Tegen de Zoon, Uw troon o God – God spreekt de Heere Jezus aan met God
vers 9 Uw God heeft U gezalfd, o God – idem

Het gaat om wat er staat, geen strijd, maar laat het Woord spreken, binnen de grenzen van het Woord, het fundament.

Niet alleen teksten van Paulus, maar door de hele Bijbel heen.

2 Petr. 1:1 “Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus”.

1 Joh. 5:20 “Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven”.

De Zoon is de waarachtige God.

We mogen naar het Wezen van God kijken en Hij openbaart Zich in de Bijbel.

De fasen in het plan van God:
In het begin alleen God – de bron – de Vader
Toen ging Hij spreken, toen kwam de Zoon
Het plan van God, plan der eeuwen ontstond door Christus (Efe. 3:11)
In dat plan werd de Zoon mens – aan het kruis ontstond de grootste afstand
De Zoon riep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Een grote kloof binnen de Godheid.

We hebben het niet zo maar over iets gemakkelijks.

De Zoon wordt omschreven als God en toch zijn er verschillen.

1 Kor. 11:1-3 “1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. 2 En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. 3 Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus”.

God is het Hoofd van Christus, er is een rangorde.

In Genesis wordt gesproken dat de mens naar de gelijkenis van God geschapen is.
De mens zit op een bepaalde manier in elkaar. We zijn personen met een eenduidig voorkomen, uiterlijk.
Zo kennen wij elkaar. Wij zijn nog steeds in de gelijkenis van God.

Jak. 3:9 “Door haar (de tong) loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn”.

1e tekst van vandaag, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Die Drie dragen één Naam.

Vader van de leugen bedient zich in het boek Openbaring ook van een 3-deling
Hij wordt beschreven als de draak, het beest en de valse profeet.

De Drie-Eenheid

Vader

Geest

Zoon

Mens in het beeld/de gelijkenis van God geschapen, ook letterlijk

Geest

 

 

Ziel

 

 

Lichaam

 

 

 

niet aan te wijzen

niet aan te wijzen

zichtbaar

 

God vormde uit het stof van de aarde de mens, blaast de levensgeest in en wordt een levende ziel

 

Het gaat om de persoonlijkheid, het karakter, die bepaalt/kiest wat je doet

De ziel is in het bloed, het leven, het wezen, soms de complete persoon

het gaat om het leven

Het gaat om communicatie

 

Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon


1Thess. 5:23 “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.”.

Jak. 5:4 “Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.”. Er staat Heere Sebaoth, HERE der Heerscharen, is Jahweh in het Oude Testament.

In het Oude Testament is Heere vertaalt met Adonai (H113) en HEERE is Jahweh (H3068).
In het Nieuwe Testament vind je dat niet terug.

Jahweh (H3068) komt 6828 keer voor.
Heer (Kurios – G2962) net als Jak. 5:4 (Heere uit Oude Testament) komt 115 keer voor.
Totaal dus ca. 7000 keer.

Ex. 3:1-15 “1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. 13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie”.

Ik ben, de Zijnde, dat is voor eeuwig Mijn Naam.

Hij is een meervoudig Wezen Die enkelvoudig handelt!

God, geopenbaard in het vlees, is betrokken bij de redding van de mens.
Als het echt om God gaat is er voor ons maar Eén en dat is de Vader.

Bij de Ik ben uitspraken spreekt de Heere Jezus de vrouw bij de bron en zegt net als bij Mozes: Ik ben de met u sprekende.
Dit was ook zo bij de gevangenneming in de hof. Judas komt eraan en de Heere Jezus zegt: Ik was dagelijks bij jullie in de tempel, wie zoek je? (De Heere vraag wel vaker om iets duidelijk te krijgen, zie ook bij de Emmaüsgangers).
Ze zeggen, Jezus de Nazarener. De Heere Jezus zegt, Ik, Ik ben en op dat moment vallen ze op de grond.
Hij is De Ik ben.

Wij mogen door genade de Heere kennen, we weten dat God ook ons gered heeft, uit de duisternis, we zijn overgezet in Christus in God.
We staan in de vrijheid om iets te vinden van het Woord, we aanvaarden heel Zijn Woord en we mogen erin groeien.

Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 21 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Gen. 1:1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde”.
God = Elohim in het meervoud
In heel Genesis 1 staat Elohim als meervoud, terwijl het werkwoord enkelvoud is.
Er staat dus Goden.
Een menselijke verklaring die vaak wordt gegeven: Majesteitsmeervoud (Wij Koning…).
Geef er geen verklaring aan, laat het staan.

Schiep is weer in het enkelvoud. Elke keer verder in dit hoofdstuk, staat de werkwoordsvorm in het enkelvoud,
Vers 3, God zei
vers 4 God zag etc.

Dit betekent dat een meervoudig Wezen enkelvoudig handelt.

El = God enkelvoud
Eloah (H433)= God enkelvoud

Er staat Hij geen zij.

1e regel
God de Schepper van hemelen en aarde
God is een meervoudig Wezen en handelt enkelvoudig

Gen 1:26 “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!”.

Laten Wij/laat Ons = meervoud.

Gen. 1:27 “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”

God schiep = enkelvoudig

Verder ook:
Jesaja 6:8 “Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.”

Bij de torenbouw van Babel in Genesis 11:7 “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.”.

Gen 1:26 Wij en Ons en Gen. 1:27 God schiep

Naar het beeld van God schiep hij hem = Adam – mannelijk

Gen 2:7-8 “toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had”.

Het gebod aan Adam:
Gen. 1:15-17 “15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven“.

Het gebod werd gegeven aan de eerste mens. Eva had dit gebod van “horen zeggen”, van Adam.
Zij geeft dit later niet goed weer, voegt toe en laat weg.

Onze bron is de Bijbel, het is onze verantwoording om deze dan ook te lezen.
Veel gelovigen interesseert het niet wat er in de Bijbel staat. Zie het bezoek aan Bijbelstudies.

God schiep naar Zijn beeld, Hun beeld.
Gen. 2:21-23 “21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen“.

Gen. 1:27 “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”.

Gen 1:28 “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!”.

Geschapen met een opdracht.

God is een meervoudig Wezen.
Het woord Elohim, goden, strong H430 komt 2602 keer voor.
Het Joodse “Sjema”.
Deut 6:4 “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”.
Onze geloofsbelijdenis “IK geloof”.
Joden: “Luister Israël!”. Daar gaat het om.

Deut 6:5 “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.”

Hoor H8085 – shama
Israël H3478
de HEERE H3068, – JAHWEH
onze God H430, – Elohim – onze Goden
HEERE H3068 – JAHWEH
is een enig H259 – echad – Eén/Enige – Eenheid bestaande uit Meerdere

Luister Israël, JAHWEH, onze Goden, JAHWEH is Eenheid

Heere
onze Goden – is één
Heere

echad = eenheid bestaande uit meerdere – bijv. als één man op de vijand afgaan
jachid = absoluut Eén

Oude Testament → Vader, Zoon en Geest komen voor
Zoon is soms de Vader.
Vader der eeuwigheid, Man van de rechterhand

Deut. 32:6 “Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?”
1e tekst in de hele Bijbel, waar de HEERE Vader wordt genoemd.

Ex. 4:22 “Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.”
Dit zegt Mozes tegen Farao.
Er is in het Jodendom geen plaats meer voor de andere Zoon.

De Vader en de Heere.

1 Kor. 8:1-6 “1 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 2 En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. 3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend. 4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. 5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 7 Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt“.

De Vader, uit wie alle dingen zijn. De Oorsprong/De Bron, het begin als bron.
De Heere Jezus Christus door Wie alle dingen zijn.

De Geest.
1 Kor. 2:10 “Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God”.

De Geest is een persoonlijkheid, Hij onderzoekt.
1 Kor. 2:12 “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn”.

Door de Geest begrijpen wij het ook.

1 Kor. 2:13 “Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken”.

De Geest leert ons ook.

Hebr. 1:1-3 “1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken (door de) in Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van (alles) alle dingen, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen”.

Die = de Zoon en Hij = De HEERE God
God heeft door de Zoon heen, de wereld gemaakt.
Vers 3 is een prachtige geloofsbelijdenis.
De Heere draagt en is de Erfgenaam.

Al deze teksten zeggen iets over de verhouding binnen het Wezen van God.

God de Vader ontfermt.
Psalm 103:13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen”.

God de Vader.

Efe. 1:3 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus“.

God, de Vader, van alles wat geschapen is. Die God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen”.

God is nooit de Vader van Christus Jezus, maar de Vader van de Heere Jezus Christus.
Christus Jezus heeft te maken met God (even)gelijk zijn.
Fil. 2. God gelijk = even gelijk

De Heere Jezus Christus die geschapen heeft.
Efe. 2:18 “Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.“.
Door Hem = Christus de toegang door één Geest tot de Vader.
Het draait dus om de Vader.

Zoon, Geest en Vader in één tekst.

In het Nieuwe Testament wordt altijd tot God de Vader gebeden.

Efe. 3:14 “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus”.

Fil. 2:9 “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam”.

God die de Zoon verhoogt en een Naam boven alle naam geschonken, terug bij Fil. 2:5-6 “5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn”.

Fil. 2:10-11 “opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”.

Jezus is Jahweh is redding.

Kol. 2:9-14 “9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen”.

Kol. 3:16-17 “16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem“.

We komen steeds weer bij de Vader terecht.

Bijbelstudiedag Drie-Eenheid
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017.
Datum 2019-06-15 Bestandsgrootte 200.53 KB Download 21 Download

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.
20170325 bijbelstudiedag Drie eenheid
Op bijgaand plaatje (uit ca. 1200) wordt aangegeven dat:
De Vader (Pater) God (Deus) is
De Zoon (Filius) God is
De Heilige Geest (Spiritus Sanctus) God is

maar

De Vader is niet gelijk aan de Zoon of de Heilige Geest.

In de praktijk is er vaak een discussie of de Zoon God is en over de Godheid van de Geest.

Er zijn teksten in de Bijbel te vinden waarin staat dat de Zoon God is en er zijn ook teksten waar staat dat de Zoon niet God is. Dit is ook zo voor de Geest.
Maar er zijn ook vele teksten waar dit wel blijkt.
Moet je hier strijd van maken?

Vandaag gaat het over het wezen van God.
Wie is Hij, “hoe zit Hij in elkaar”.
Hoe handelt Hij, hoe heet Hij, etc.

Er zijn heel veel teksten te vinden in de Bijbel.
Hoite heeft een selectie gemaakt.

Drie-Eenheid staat niet in de Bijbel.
Het Engelse woord ‘trinity’ betekent letterlijk ‘Drieheid’.

Er is al heel lang discussie over de Godheid van de Zoon en de Geest.

Op concilies worden in geloofsbelijdenissen standpunten vastgelegd over wat men geloofde (credo = ik geloof).

De eerste en oudste is de apostolische geloofsbelijdenis uit 170 na Christus en er wordt summier gesproken over de Heere Jezus.

In ca. 300 na Christus was er meer twijfel ontstaan.
Arius een ouderling uit Alexandrië (Egypte) zei: als er één God is dan kan de Zoon geen God zijn.
Er kwamen verschillende standpunten (die tegenover elkaar stonden):
• de unitariërs – geloof in één God (van Arius)
• de trinitariërs

In een standpuntenstrijd onderbouwt men zijn standpunt, er ontstaat verharding en uitersten en eindigt soms in niet Bijbelse standpunten die niet meer Bijbels zijn.

Op een concilie in 325 na Christus volgde de geloofsbelijdenis van Nicea als reactie op het Unitarisme.
Bij het opstellen heeft men Arius in het achterhoofd.
In deze geloofsbelijdenis staan 12 punten over de Godheid van de Zoon.

Ca. 500 na Christus werd de geloofsbelijdenis van Athanasius opgesteld.
Hierin staan 44 punten vermeld over de Godheid van Christus.

Een geloofsbelijdenis (voor de gemeente) vaststellen is lastig. Er ontstaan te veel regels, waar men zich aan moet houden.
Je gedachten worden in een bepaalde richting geleid en wee als je erbuiten treedt.
God gaat in genade met ons om. Je mag rustig lezen en ontdekken en het laten bezinken. De Heere stelt geen regels en als je daaraan niet voldoet val je erbuiten. Wij zijn in de vrijheid gesteld.

Het Wachttorengenootschap kun je indelen bij de Arianen (unitariërs). De Bijbel is zodanig aangepast, dat de Godheid van Christus is wegvertaald.

Teksten die vaak in discussies naar voren komen: hoe denk je over God.
Mattheus 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

In één tekst Vader, Zoon en Geest.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, dat betekent dat het om één Naam gaat!
Niet in de namen van!

In het Oude Testament heb je de samengestelde namen van de HEERE en in het Nieuwe Testament de namen en kenmerken van de Zoon.

Kol. 1:15-18 “15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”.

Hij is het Hoofd van het lichaam.
De Eerstgeborene = de eerste zijn. De eerst Voortgekomene van heel de schepping.
Men denkt dan al gauw dat Hij geschapen is.

In de Bijbel komt eerstgeborene vaak voor. Het gaat om wie het eerste gesteld wordt.
Dat hoeft niet altijd degene te zijn die het eerst geboren is, zie Efraim en Manasse. Manasse is de eerstgeborene. Efraim wordt tot eerstgeborenen gesteld door Jakob. De belangrijkste.

Psalm 89:28 David is gesteld tot een eerstgeborene. Dat is hij niet, hij is de laatstgeborene!

Aan eerstgeborene zit meer vast.

Hij is het beeld (zichtbaarmaking/het beeld (de Icoon)) van de onzichtbare God.
Is Hij God of niet God?

Het gaat om de Middelaarspositie van Christus.
God
v
Zoon
^
mens/schepping

Als wij naar boven kijken, zien we de Zoon, als God naar beneden kijkt ziet hij de Zoon.

Christus is de Eerstgeborene (vers 15) en door Hem is alles geschapen, Hij behoort niet tot de schepping!

Openb. 3:14 “En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping”.

Conclusie zou kunnen zijn: Dus hij is een schepping. Laat de teksten even staan en laat het bezinken.

Openb. 21:5-6 “5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens”.

Degene die op de troon zit is de Vader, maar zichtbaar gemaakt, is Hij de Zoon.

Openb. 22:12-13 “12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste”.

Zie Ik kom spoedig, dan gaat het om de Heere Jezus Christus.
Alfa en Omega, eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Hij is het Begin en de Laatste.

Jes. 44:6 “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en (dat betekent) buiten Mij is er geen God”.

De Zoon gebruikt in Openbaring dus woorden die (in het Oude Testament) aan de Vader toebehoren.

Spr. 8:22-24,27-33 “22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.
23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet”.

Door veel gelovigen wordt dit één op één toegepast op Christus, i.v.m. lievelingskind/troetelkind (NBG) en spelend voor Zijn aangezicht (vers 30). Het gaat hier echter om de wijsheid tegenover de dwaasheid.

Het is een personificatie.
Spr. 8:12-16 “Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. 13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 14 Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. 15 Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. 16 Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde”.

1 Joh. 5:7-8 “7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één”.

Vers 7 is te mooi om waar te zijn. Er staat nog net niet Drie-Eenheid.

Niet iedereen is er zeker van dat dit in de oorspronkelijke grondtekst staat. In de Companion Bible staat: Deze tekst staat niet in de Griekse teksten voor de 16e eeuw. Wel in de Latijnse teksten en na de 16e eeuw is dit ook in de Griekse teksten geslopen.
In Griekse tekst van Nestle-Aland is vers 7 is bijna geheel weggelaten.

Er zijn nog meer teksten te vinden.

God is degene waar het om gaat. Hij is de centrale Persoon in ons leven. Hij is bij ons, gaat met ons en heeft ons Zijn woord gegeven. Hij laat zien wie Hij is.

Het denken over God is theologie.

Het nadenken over de Persoon van God als de Vader = eigenlijke theologie
de Persoon van de Zoon = Christologie
de Persoon van de Heilige Geest = pneumatologie

Het woord God komt 4021 keer voor in de HSV.

God is geen naam. Zijn Naam is Jahweh.

In het Oude Testament Elohim (Strong nummer H430) 2602 keer en Eloah (Strong nummer H433) 58 keer.
In het Nieuwe Testament Theos (Strong nummer G2316) 1317 keer.

Totaal dus meer dan 4000 keer.

1 Kor. 8:6 “toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem”.

Joh. 10:33-37 “33 De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. 34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? 35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, 36 zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? 37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet”.

In de Psalmen en de Wet: de leiders van het volk zijn goden.
OT: Elohim.
De HEERE God noemt dus ook mensen goden.

Soms worden engelen ook goden genoemd.

Psalm 8:6 “Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen (Elohim) en hem met eer en glorie gekroond”.

We gaan ontdekken dat het om de Vader gaat.
De Vader is Degene waar we ons op richten. Hij is onze Redder en Zaligmaker.

Genesis begint met: In den beginne schiep (enkelvoud) God (meervoud) de hemelen en de aarde; de Schepper.
Openbaring eindigt: de genade van onze Heere Jezus zij met u allen, amen. Het eindigt met genade.

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 99 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(1 stem)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 99 Download


3.1. De bijbel is uniek in zijn ontstaan [DIA 21.0]

 

 

 • De bijbel is een verzameling boeken met grote onderlinge samenhang en geschreven door verschillende auteurs over een grote periode van tijd. Dit maakt het boek geloofwaardig;
 • De bijbel is door maar liefst 40 verschillende auteurs geschreven in een periode van 1.500 jaar;
 • Onder de auteurs van de bijbel waren de volgende personen die in verschillende tijden, omstandigheden en milieus opgroeiden:

          Mozes (opgegroeid aan het Egyptische hof);
          Jozua (een krijger);
          Salomo (koning en filosoof);
          Amos (herder);
          Daniël (in ballingschap bestuurder aan het hof);
          Ezra (priester die uit ballingschap terug keerde);
          Lucas (meereizend arts van Paulus);
          Mattheüs (belastingambtenaar);
          Johannes (visser);
          Paulus (farizeeër

 

 

 • Er was geen voorop gezet plan om de bijbel te schrijven. Het is door de tijden heen als samenhangend geheel ontstaan. Dit geldt zowel voor het OT als NT. Pas later zijn de verschillende boeken als geheel samengevoegd;
 • De bijbel is in drie talen geschreven: OT > Hebreeuws + fragmenten Aramees, NT > Grieks;
 • Het Oude Testament was zo'n 400 v. Chr. klaar en er is nadien niets aan veranderd, toegevoegd of verwijderd. Het is in de eeuwen erna telkens zeer nauwkeurig gekopieerd;
 • Vanaf 250 tot 130 v. Chr. is het OT in Grieks vertaald: de Septuaginta. Uit deze vertaling werd in de tijd van de Here Jezus geciteerd (ook in het NT);
 • Het Nieuwe Testament is 20 jaar na de dood van Christus beginnen te ontstaan;
 • In beide boeken (met hun eigen taal en ruim 400 jaar tussen tot stand komen) staat één persoon centraal: Jezus Christus;
 • De kracht van de bijbel is de samenhang van alle verschillende delen. Sterker nog: men kan de bijbel slechts begrijpen in zijn samenhang;
 • De canonvorming in 397 AD (Concilie van Hippo te Carthago) is zorgvuldig en in grote onderlinge overeenstemming gebeurd. Geloofsconflicten zijn er enkel over hoe men het boek moet interpreteren, nooit over het boek zelf.

 
3.2. De overlevering van de bijbel is uniek [DIA 22.0]

 

 • Van de klassieke werken zijn hooguit tientallen manuscripten bewaard gebleven;
 • Van het complete NT: 4.000, delen: 13.000, andere klassieke talen: 9.000. De NT tekst is 99,5% betrouwbaar;
 • Van het OT zijn minder manuscripten, maar er werd wel zorgvuldiger mee omgegaan: alle letters werden na kopiëren geteld > Mat. 5:18: "Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.". Teksten uit 500-1000 AD werden vergeleken met de Dode Zeerollen (250-70 v. Chr.) en bleken voor 95% overeen te komen, de overige 5% betreft variaties in schrijfwijzen en schoonheidsfoutjes;
 • De Bijbelse tekst is zeer nauwkeurig overgeleverd, zelfs nauwkeuriger dan Shakespeare (400 jaar geleden);
 • Het boek is afkomstig vanuit het meest gehate volk ter wereld: Israël;
 • Door alle eeuwen en verdrukking heen bestaan boek en volk nog steeds en zijn de profetieën in het boek nog steeds actueel;
 • Bijv. keizer Diocletianus (AD 303) gaf de christenen het bevel al hun heilige boeken te vernietigen. Bijna alle handschriften werden vernield. 22 Jaar later werd de bijbel door Constantijn tot onfeilbare autoriteit verheven;
 • In de Middeleeuwen verbood de RK-kerk mensen de bijbel te lezen. De hervorming en de opkomst van de boekdrukkunst brachten verandering en sindsdien is de bijbelverspreiding in een stroomversnelling gekomen;
 • De eerste Nederlandse bijbelvertaling was de Delftse Bijbel (rond 1360, alleen OT zonder Psalmen);
 • De meest bekende Nederlandse vertaling is de Statenvertaling (1637) die veel invloed heeft gehad op de Nederlandse taal en die (met aanpassingen) nog steeds gebruikt wordt.


3.3. Profetieën zijn uitgekomen [DIA 22.1]

 

 

 

 • Expliciete voorzeggingen over de Here Jezus in Jesaja;
 • Expliciete voorzeggingen over wereldrijken in Daniël. Daniël kan niet laat (165 v. Chr.) gedateerd worden omdat:

          Er wordt een vroege vorm van het Aramees gebruikt;
          Er is erg expliciete kennis van de politieke toestand in die tijd;
          Overeenkomsten met andere OT-geschriften uit eerdere tijd;
         Ezechiël verwijst naar Daniël in zijn profetie.

3.4. Compleet getuigenis over Christus [DIA 23.0]

 

 

 

 

 • Vier Evangeliën met een verschillende invalshoek;
 • Een vervolg op de Evangeliën, nl. Handelingen;
 • Verschillende apostolische brieven die de opstanding van Christus bevestigen.
 •  Expliciet getuigenis over de opstanding: "Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan." (Joh. 20:9), "Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen." (Hand. 1:3), "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen." (1 Kor. 15:3-6);

 
3.5. En nog meer… [DIA 24.0]

 

 

 

 

 • De wetten in het Oude Testament waar hun tijd ver vooruit:

          Besnijdenis en reiniging voorkwam (geslachts)ziekten evenals seksuele wetten;
          Besnijdenis op de 8e dag zorgde ervoor dat bloedingen het snelste stopten en was voor de pijnbeleving het minst traumatisch;
          Toiletten buiten de legerplaats voorkwamen ontstaan/verspreiding van ziekten;
          Afzondering bij melaatsheid voorkwam verspreiding (vgl. de pest in de Middeleeuwen);
          Afzondering van andere volken voorkwam verspreiding van hun ziekten;
          Voedselwetten voorkwamen ziekten en een slechte gezondheid > bijv. afvaleters als varkens (veroorzaakten varkenslintworm) en schelpdieren werden niet gegeten.

 

 

 

 

 • Een heel aantal apocriefe boeken ondersteunen de Bijbelse boodschap;
 • Archeologische vondsten ondersteunen Bijbelse geschiedschrijving: verwoesting van Sodom <afgebrande stad gevonden bij Dode Zee Delta>, verwoesting van Jericho <ruïnes van omgevallen muren>, koningen van Israël <inscripties>, bad van Bethesda <opgraving>, bestaan van Pilatus <inscriptie>;
 • Het optreden van Jezus is in de wereld weliswaar omstreden, zijn bestaan is onomstreden. Zowel de geschiedschrijvers Flavius Josephus, Tacitus als Plinius de Jongere en Lucianus van Samosata beschrijven in hun werken zijn bestaan.


3.6. De bijbel is nog steeds actueel [DIA 24.1]

 

 

 

 • Tot op heden (bijna 2.000 jaar na zijn definitieve tot stand komen) bestaat de bijbel nog in zijn oorspronkelijke staat en is dit het meest gelezen boek ter wereld (100-en miljoenen verkocht, schat men);
 • De bijbel is in ruim 500 talen geheel vertaald en in ruim 2.000 talen gedeeltelijk;
 • De bijbel wordt nog steeds geroemd om zijn hoogstaande literaire gehalte;
 • De bijbel vormt de basis voor een grote literaire stroming, namelijk die van Bijbelse boeken;Maar het kent ook muziekstromingen: berijmde psalmen, geestelijke liederen, gospelmuziek, gospelrock, etc.
 • De bijbel is door alle eeuwen heen vele mensen uit alle klassen en leeftijdsgroepen tot steun geweest. Denk bijv. aan Psalm 23.

3.7. Besluit [DIA 25.0]

 

 

 

 • De bijbel is uniek in zijn ontstaan, overlevering en soort;
 •  De boodschap van de bijbel is nog steeds actueel;
 •  Toch komt het uiteindelijk altijd op geloof aan…;
 •  Afsluiten met Hand. 17:22-34 (Lezen).

Bronvermelding
-          Andrews, Edgar; Wie heeft God gemaakt?;
-          Glashouwer, W.J.J. en Ouweneel, W.J.; Het ontstaan van de Bijbel;
-          Hobrink, Ben; Moderne wetenschap in de bijbel;
-          McGrath, Alister; Handboek apologetiek;
-          Strobel, Lee; Feiten genoeg…;
-          Weghe, Rob van der; Gefundeerd geloof.

 

 

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 99 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(1 stem)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 99 Download


DEEL 2a – De aannemelijkheid van het christelijk geloof
[DIA 11.0]

2a.1. Rationalisme tegenover geloof 2a.2. Besluit

2a.1. Rationalisme tegenover geloof [DIA 12.0]

 

 

 • [DIA 12.1] Iedere denkwijze vraagt uiteindelijk geloof
 • De evolutietheorie pretendeert wetenschappelijk te zijn. Er is echter ook geloof voor nodig. De bijbel is daarentegen eerlijker: het baseert zich volledig op geloof > Lezen: Heb. 11:1-3.
 • Voor alles is uiteindelijk in de basis geloof nodig, ook t.a.v. de Big Bang, dat God niet zou bestaan, dat er geen leven na de dood zou zijn, dat religie slecht is en God niet goed, etc.
 • Wij ontkomen er niet aan dat wij zonder duidelijke, ondubbelzinnige, absolute en zuiver rationele waarheden moeten leven. Wij kunnen niet alles rationeel verklaren.
 • [DIA 12.2] De evolutietheorie kent evengoed onbeantwoorde vragen
 • Onbeantwoorde vragen van de evolutietheorie zijn: 'Hoe kon het leven ontstaan?', 'Waar komt de eerste materie vandaan?', 'Wat veroorzaakte de oerknal?', 'Wat was er voor tijd en ruimte?'. Dat terwijl de evolutietheorie stelt dat het bestaan van het heelal een begin heeft.
 • De evolutietheorie geeft geen antwoorden op morele en ethische vraagstukken. Het leert ons niet waar bijv. rechtvaardigheid, goedheid, liefde, trouw en zelfopoffering vandaan komen. De evolutietheorie kan ook niet bewijzen dat diefstal, moord en verkrachting slecht zijn. Morele en ethische opvattingen moeten wij redelijkerwijs aannemen, omdat zij niet te bewijzen zijn.
 • [DIA 12.3] Consequent de evolutietheorie aanhangen heeft grote gevolgen
 • Er is geen bewijs voor het bestaan van God;
 • Er is geen leven na de dood;
 • Er is geen absolute norm van goed en kwaad;
 • Het leven heeft geen zin dan enkel zichzelf in stand te houden;
 • De mens heeft geen vrije wil.
 • [DIA 12.4] Het christelijk geloof geeft wel antwoorden
 • Het christelijk geloof geeft wel antwoorden op onbeantwoorde vragen van de evolutietheorie.
 • Het christelijk geloof gaat uiteindelijk verder dan 'Dit houd ik voor waar', het is relationeel en van belang voor het bestaan: 'Ik vertrouw deze Persoon'. Lezen: Heb. 11:8-10+13.
 • Het rationalistische denken (alles valt rationeel te verklaren) beschuldigt het religieus geloof van onredelijkheid. Daar tegenover kan het geloof stellen dat het rationalistische denken de mens gevangen houdt tussen de koude muren van verstandelijk dogmatisme.
 • [DIA 13.0] Het christelijk geloof overstijgt het rationalisme
 • Tegenwoordig is men het er over het algemeen over eens dat absoluut rationalisme geen basis biedt voor een betekenisvol leven; het biedt te weinig antwoorden. Dante zei in de 14e eeuw: 'De rede heeft korte vleugels', daar kunnen wij Jes. 55:9 op aan laten sluiten: "Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.". Het feit dat wij gebrekkig kennen, laat ruimte voor het bestaan van God. Of zoals in 2 Kor. 5:7 staat: "…want wij wandelen door geloof; niet door aanschouwing.", en in 1 Kor. 13:12: "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.".
 • In de wetenschap hanteert men veelal geen harde rationele bewijsgrond, maar 'abductie', dat is dat men kijkt binnen welk denkraamwerk een waarneming het beste past. Het gaat uit van de menselijke rede en oordeelsgrond. Zo is de evolutietheorie het raamwerk dat men gecreëerd heeft om bepaalde natuurverschijnselen te verklaren. Abductie geeft juist ook ruimte voor het christelijke geloof. De kosmos zit vol verwijzingen naar God die redelijkerwijs Zijn bestaan aannemelijk maken.

 
2a.2. Besluit [DIA 13.1]

 

 

 

 

 

 • Alle wetenschap is beperkt en berust uiteindelijk op geloof. De wetenschap is hier niet altijd eerlijk over;
 • De wetenschap kent nog veel onbeantwoorde vragen en zal op bepaalde vragen ook nooit antwoord kunnen geven;
 • Het christelijk geloof presenteert zich eerlijk en niet anders dan geloof;
 • Het christelijk geloof erkent dat de mens in dit leven niet alle antwoorden krijgt;
 • Het christelijk geloof kent een grotere reikwijdte dan de wetenschap, doordat het niet enkel van het zichtbare, maar ook van het onzichtbare uitgaat.

 
DEEL 2b – God in de kosmos herkennen [DIA 14.0]


2b.1. Inleiding
2b.2. Verschillende aanwijzingen in de schepping 2b.3. Besluit

2b.1. Inleiding [DIA 15.0]

 

 

 

 • Lezen: Rom. 1:18-22.
 • [DIA 15.1] Zie ook Efe. 4:17-18 + 5:8 en Filip. 2:15: "Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart (…) Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht (…) opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht."
 • [DIA 16.0] Drie zaken zijn belangrijk in onze tijd:
 • 1.      De huidige mensheid kent God niet en hun denken is verduisterd door andere denkwijzen;
 • 2.      Eerst moet men erkennen dat God bestaat, voordat Christus aanvaard kan worden;
 • 3.      Vanuit de kosmos kan men God herkennen, vanuit de bijbel Christus, vanuit ons getuigenis en onze wandel beiden.
 • [DIA 16.1] T.a.v. het laatste is het van belang niet alleen in woord, maar vooral ook in daad van te getuigen: "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen" (Efe. 2:10).
 • [DIA 16.2] In de Handelingentijd werkte geloofsverantwoording naast woorden met wonderen en tekenen. In de huidige tijd zijn de wonderen en tekenen vervangen door 'goede werken' vanuit genade.2
 • Wij richten ons nu op het herkennen van God in de kosmos.


2b.2. Verschillende aanwijzingen in de schepping [DIA 17.0]


Aanwijzing 1: Het begin van het heelal

 

 

 

 

 • Christelijke overtuiging: Het heelal heeft niet altijd bestaan, maar God heeft het ooit uit het niets gemaakt. Augustinus: God schiep het heelal in een ogenblik en gaf het vermogen zichzelf daarna te ontwikkelen. Anderen stellen dat God de aarde geheel in zijn huidige vorm schiep;
 • Wetenschap: Voor 60-er jaren stelde men dat het heelal altijd bestaan heeft, daarna kwam het besef dat het heelal een begin heeft (Big Bang). Tegen dit idee was eerst veel weerstand bij wetenschappers, maar is nu algemeen aanvaard;

  [DIA 17.1] Volgens abductie:

1.  Alles wat begint te ontstaan heeft een oorzaak.

2.  Het heelal begon te ontstaan.

3.  Conclusie: Dus heeft het heelal een oorzaak.

Daar deze oorzaak niet in het natuurlijke gevonden kan worden, zoeken wij haar in het bovennatuurlijke en dat is God;


[DIA 17.2] Heb. 11:1: "Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.".


2 Zie Efe. 2:10, Kol. 1:10, 1 Tim. 2:10, 3:1, 5:10, 5:25, 6:18, 2 Tim. 2:21, 3:17, Tit. 1:16, 2:7, 2:14, 3:1, 3:8, 3:14.


Aanwijzing 2: Fijnregeling bij ontstaan [DIA 18.0]

 

 

 

 

 • Voor het ontstaan van het heelal moesten bepaalde natuurlijke constanten heel fijn afgesteld zijn. Het gaat om o.a. een zeer fijne afstelling van zwaartekracht, magnetisme, bouwstenen en gassen afzonderlijk van elkaar. Het is onwaarschijnlijk dat dit bij toeval is ontstaan;
 • Atheïstische wetenschappers lossen dit op door te stellen dat er sprake is van een multiversum: het bestaan van heel veel heelallen, waardoor de kans op toeval verminderd wordt. (vb. van 1 dobbelsteen met een miljoen vlakken en 1 miljoen dobbelstenen met 1 miljoen vlakken);
 • Dit is echter een niet bewijsbare theorie. De vraag is: hoe zijn dan al die heelallen ontstaan?;
 • Feit is dat het heelal voor het bestaan zo'n fijne afstelling nodig heeft dat toeval niet mogelijk is;
 • Vb. cel: meest eenvoudige cel heeft complexe eiwitten nodig die bestaan uit reeksen juist gerangschikte aminozuren (omvatten honderden pagina's tekst). Kan dit bij toeval in elkaar gevallen zijn?;
 • Zonder DNA geen voortplanting, zonder voortplanting geen natuurlijke selectie. Hoe is DNA ontstaan?
 • Darwin stelde zelf dat zijn theorie zou bezwijken als levensvormen zeer complex in elkaar zouden zitten en vele opeenvolgende aanpassingen nodig zouden hebben om te evolueren;
 • Lezen: Job. 38:4-7.


Aanwijzing 3: De structuur van de schepping [DIA 18.1]

 

 

 

 

 • De schepping is geordend opgebouwd en kent natuurwetten. De aanwezigheid van natuurwetten verondersteld ook de aanwezigheid van een Wetgever, in dit geval God;
 • [DIA 18.2] Jes. 45:18: "Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen.";


Aanwijzing 4: De rol van de mens [DIA 18.3]

 

 

 

 

 • De mens is een rationeel wezen en kan wetten ontdekken, maar ook bedenken. De mens kan ook bewust ingrijpen op de Schepping. Het brein van de mens is meer dan een keten van chemische reacties;
 • Lezen: Ps. 8:4-10 + Gen. 9:1-6.


Aanwijzing 5: Het menselijk geweten [DIA 18.4]

 

 

 

 

 • De mens weet intrinsiek dat bepaalde gewoonten en gebruiken goed of fout zijn. De mensheid gaat ook uit van aanwezigheid van objectieve morele waarheden. Vanuit natuurwetten is dit niet te verklaren. Dit moet van buitenaf/bovenaf ingelegd zijn. De meeste van bijv. de 10 geboden zijn ook in deze tijd nog actueel;
 • Lezen: Rom. 2:14-15, daar tegenover staat 1:21-22.

Aanwijzing 6: Verlangen naar God en heelheid [DIA 19.0]

 

 

 

 

 • Een groot deel van de mensheid verlangt naar God, bovennatuurlijk ingrijpen, volkomen liefde of meent voor een betere wereld geschapen te zijn. Wij denken en fantaseren hierover (bijv. films 'Avatar' en 'The Lord of the Rings'). Waar kunnen wij dit verlangen in het atheïstisch wetenschappelijke mensbeeld plaatsen waar de huidige wereld de enige werkelijkheid is?;
 •  Daarbij: de dood is een natuurlijk gegeven, maar wordt door de meesten van ons als ongepast en onwerkelijk ervaren;
 • [DIA 19.1] Ps. 73:25-26: "Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.".

 
2b.3. Besluit [DIA 19.2]

Al deze aanwijzingen vormen samen een raamwerk dat het aannemelijk maakt te geloven dat God bestaat en bovendien dat de bijbel antwoord geeft ten aanzien van al deze punten. De bijbel geeft:

[DIA 19.3]

1.       Verklaring voor het ontstaan van het heelal;
2.       Verklaring voor de verheven positie van de mens in de schepping;
3.       Verklaring voor de gevallen staat van de mens;
4.       Erkenning en deels antwoord t.a.v. de vragen over lijden en dood;
5.       Zin en richting aan het bestaan;
6.       Een weg tot volkomen liefde en leven.

 

 

 

 

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 99 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(1 stem)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 99 Download


Bijbelstudiedag – Geloofsverantwoording


Oud Beijerland 14 januari 2017
 

[DIA 1.0]
 

Thema: Hoe verantwoorden wij ons geloof?
 

Opzet

Deel 1:  Algemene inleiding

Deel 2a: De aannemelijkheid van het christelijk geloof

Deel 2b: God in de schepping herkennen

Deel 3:  De geloofwaardigheid van de bijbel


DEEL 1 – Algemene inleiding [DIA 2.0]


1.1.  Wat maakt dit onderwerp noodzakelijk?

1.2.  Wat is geloofsverantwoording?

1.3.  Waar ligt onze kracht?

1.4.  Waar kan het geloof aansluiting vinden?

1.5.  Besluit

 
1.1. Wat maakt dit onderwerp noodzakelijk? [DIA 3.0]

 

 

 

 • Denkontwikkeling: De ontwikkeling van het rationalisme, de evolutietheorie, het atheïsme en andere denk-stromingen, waardoor het christelijke geloof onder druk is komen te staan en steeds minder mensen geloven.
 • Individualisering: De individualisering van de mens die in toenemende mate zijn eigen waarheid / religie / spiritualiteit creëert en geen waarheidsgezag meer boven zich tolereert. Men creëert soms zelf een eigen geloof door verschillende elementen uit verschillende religies te mixen. Er is geen absolute waarheid en men verzet zich tegen het idee dat dit bestaat. De ervaring gaat boven de waarheid.
 • Kapitalisme: De toenemende hang naar status, macht en kapitaal, maar ook de beheersbaarheid van het leven, leidend tot zelfvergoddelijking > Lezen: Gen. 11:1-6.
 • Islam: De opkomst van de Islam, waardoor het christelijk geloof steeds minder het leidende geloof wordt.

 

1.2. Wat is geloofsverantwoording? [DIA 4.0]

 

 

 

 

 

 

 • [DIA 4.1] Ook wel apologetiek genoemd > Grieks: apologia, betekent: verdediging / verantwoording.
 • [DIA 4.2] Lezen: 1 Pet. 3:13-16, Hand. 22:1.1
 • Verschil tussen Geloofsverantwoording en Evangelisatie: Geloofsverantwoording overtuigt anderen dat er een deur is naar een betere wereld, Evangelisatie helpt mensen door die deur heen te gaan; je moet eerst de deur zien, voordat je er door heen kan. Of: Geloofsverantwoording overtuigt dat men moet eten, Evangelisatie biedt eten aan. Of (zoals Luther zei): Geloof is als wanneer je aan boord van een schip gaat en over de zee naar een eiland vaart. Geloofsverantwoording kan helpen bij de vaststelling dat je redelijkerwijs kunt geloven dat er een schip bestaat, dat je er waarschijnlijk veilig aan boord kunt gaan, en dat er een eiland achter de horizon ligt. Evangelisatie is de ander overtuigen aan boord te gaan en te gaan reizen. 
 • Doel van geloofsverantwoording: eigen geloofsontwikkeling, geloofsontwikkeling van medegelovigen en ongelovigen attenderen op de rijkdom van het geloof in Christus. Filip. 2:14-16a [DIA 4.3]: "Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven…".
 • Geloofsverantwoording bestaat uit: [DIA 4.4]
 • 1.       Verdedigen (belemmeringen rond het geloof wegnemen: 'Is het waar?');
 • 2.       Uitleggen (de Bijbelse boodschap vertalen naar de huidige tijdsgeest: 'Wat houdt het in?', bijv. de begrippen 'zonde', 'rechtvaardiging', 'heiliging');
 • 3.       Aanprijzen (de voordelen van het geloof etaleren: 'Werkt het?') > van groot belang in deze tijd.
 • Geloofsverantwoording verandert door de tijden heen naarmate wetenschap, filosofie en cultuur zich ontwikkelen (de tijd van de Reformatie vraagt een andere benadering dan die van de Wereldoorlogen en de huidige tijd is ook weer anders).
 • Geloofsverantwoording is geen defensieve vijandige reactie, maar een mogelijkheid om de schatten van het christelijk geloof te etaleren. Het geloof mag aanstootgevend zijn (bijv. door te stellen dat alles buiten God om zinloos is), maar de wijze van verdediging hoort dit niet te zijn.
 • Geloofsverantwoording dient te gebeuren uit zowel het hoofd (rationaliteit) als het hart (liefde). In de zin van Mat. 22:37:"U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.".

 

 

 

  • Zie voor geloofsverdediging ook: Luk. 12:11, Luk. 21:14, Hand. 24:10, Hand. 25:8, Hand. 26:1,2,24, Filip. 1:7, 2 Tim. 4:16, zie in andere opzichten: Hand. 19:33, Hand. 25:16, Rom. 2:15, 1 Kor. 9:3, 2 Kor. 7:11, 2 Kor. 12:19. Voorbeelden van redes met geloofsverantwoording: Hand. 2, Hand. 17, Hand. 22., Hand. 24-26.


1.3. Waar ligt onze kracht? [DIA 5.0]

 

   •       


[DIA 5.1] De bijbel als verwoording van Gods heilsplan

 

    • (2 Pet. 1:19: 

"En wij hebben hetprofetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart."

    • + 2 Tim. 3:16-17:

"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." 

   • )

[DIA 5.2] De geestelijke wapenrusting

    • (Efe. 6:11: 

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God,opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel." 

   • );      


[DIA 6.0] De kracht van heilige geest

    • (2 Kor. 4:7: 

"Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken,opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons." 

   • );

[DIA 6.1] Het gebed

    • (1 Pet. 3:8: 

"Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijnoren zijn gericht op hun gebed…" 

   • );

[DIA 6.2] Historie van 2000 jaar christendom

  • (met alle ontwikkelingen) > van Petrus tot Paulus en van Augustinus tot Calvijn, Bullinger en Welch;      

[DIA 6.3] Bijbelstudiemateriaal

  • , preken, naslagwerken, boekjes, etc. O.a. ook het werk van christelijke wetenschappers;      

[DIA 7.0] Medegelovigen vroeger en nu

  • .

Lezen:

  • Heb. 12:1-2a + Kol. 3:16. 

[DIA 7.1] Geloofsopvoeding

    • (ouders, familie + gemeente van herkomst) (2 Tim. 1:5: 

"Daarbijherinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont." 

   • );

[DIA 7.2] Onze eigen kwaliteiten

    • (doeners en denkers) > vgl. Paulus, 2 Kor. 10:10: 

"Want zijnbrieven – zegt men – zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk." 

   • ;  

[DIA 8.0] Persoonlijk geloof/relatie/ervaringen met God tijdens ons leven

    • (2 Tim. 4:17: 

"Maarde Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven…" 

 

    • + Filip. 4:5a: 

"De Heere is nabij."

 

    • En van daaruit Filip. 4:5b:

"Uw goedheid zij alle mensen bekend." 

   • ).


1.4. Waar kan het geloof aansluiting vinden? [DIA 9.0] 
      
[DIA 9.1]

    • Schuldgevoel: Veel mensen kampen met schuldgevoelens over wat zij verkeerd gedaan hebben in hun leven > Het evangelie erkent de menselijke schuld en biedt als remedie de vergeving van zonden in Christus. Rom. 3:23-24: 

"Want allen hebben gezondigd en missen deheerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.";[

DIA 9.2]

   • Vergankelijkheid: Veel mensen zijn angstig voor de dood en de eindigheid en leven in een kramp om hun korte leven succesvol te laten zijn > Het evangelie erkent de eindigheid en onvolkomenheid van het leven en biedt in de opstanding van Christus eeuwig leven. 1 Kor. 15:22: 

"Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden."

  • ;     

[DIA 9.3]

   • Pijn en verdriet: Veel mensen kampen met trauma's uit het verleden en problemen in het heden > Het evangelie erkent de wonden en problemen van het bestaan en biedt genezing en troost. Ps. 55:23: 

"Werp u zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niettoelaten dat de rechtvaardige wankelt.";

  •     

[DIA 10.0]

   • Liefdeloosheid: Er is veel haat en liefdeloosheid in de wereld > Het evangelie geeft hier erkenning aan en wijst op de liefde die in Christus te vinden is. Efe. 2:4: 

"Maar God, Die rijk isin barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft…"

  • .


[DIA 10.1]

   • Verwrongenheid: Veel mensen zien een verwrongen, onbegrijpelijke en zinloze wereld. De bijbel geeft een helder beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt en geeft hoop. Het geeft licht in het duister: 

"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden, enChristus zal over u lichten." 

  • (Efe. 5:14).


1.5. Besluit [DIA 10.2]

 •  De huidige tijdgeest maakt het extra belangrijk dat wij ons geloof kunnen verantwoorden;
 •  Het is daarbij van belang om aan te sluiten bij onze doelgroep, zonder te vervallen in de huidige harde communicatietrant maar ook weer niet de Bijbelse boodschap tekort te doen;
 •  Daarbij mogen wij steunen op verschillende bronnen van kracht;
 •  Dit mogen wij doen uit de wetenschap dat de bijbel ook voor de mens van nu nog een boodschap heeft. 

 

Opbouw van het Lukas-evangelie

A. 1:1-2:52 Beschrijving van wat er gebeurde vóór de openbare bediening
                 van de Here Jezus op aarde -
                 Zijn komst vanuit de hemel in deze wereld (de nederdaling) 
... B. 3:1-20 De voorloper (Johannes de Doper 
...... C. 3:21-38 De doop van de Here Jezus in water
......... D. 4:1-14a De verzoeking in de woestijn 
............ E. 4:14b-5:11 Het Koninkrijk  aangekondigd
............... F. 5:12-9:21 De Koning      aangekondigd
............... F. 9:22-18:43 De Koning    verworpen                
............ E. 19:1-22:38 Het Koninkrijk  verworpen
......... D. 22:39-46 De strijd in de hof van Getsemane
......C. 22:47-24:12 De doop in de dood - Zijn lijden,
                            Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding
... B. 24:13-49 De opvolgers
A. 24:50-53 Beschrijving van wat er gebeurde na de openbare bediening
                 van de Here op aarde - Zijn hemelvaart

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.