De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn
 • 22 04
  samenkomst met Ronald Lammers 10:00 tot 11:30
 • 29 04
  samenkomst met David van Wijck 10:00 tot 11:30
 • 06 05
  samenkomst met Oby Vossema 10:00 tot 11:30
 • 13 05
  samenkomst met Jan van der Hoek 10:00 tot 11:30
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 29 07
 • 05 08 - 26 08
 • 02 09 - 23 09
 • 30 09 - 30 09

Woordenlijst

Paardenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Paddan
vlakte, veld
Paddan-Aram
vlakte van Syrie (Aram)kaart 15 coordinaat B1d/C1c
Padon
bevrijding/verlossing
Paerai
kloof /NBG: Paarai
Pafos
betekenis onbekend, wellicht: kokendkaart 14 coordinaat E3a
Pagiel
gebeurtenis van God
Pahath-Moab
put/uitgraving van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vader /NBG: Pachat-Moab
Pahi
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pai
Pahu
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pau
Palal
rechter
Palestina
zich wentelend/rollend (in het stof) /NBG: Filistea
Pallu
onderscheiden, afgezonderd, ook: wonderlijk
Palmstad
ander naam voor de stad Jericho
Palti
verlossing door de Here
Paltiel
verlossing door God
Pamfylie
van iedere stam, allerlei volksstammenkaart 14 coordinaat E2c/d
Pannag
delicatesse /NBG: Mirreaanduiding
Para
jonge koe, vaars
Paran
plaats vol met holen/spelonkeneen woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a
Parbar
buitenwijk /NBG: bijgebouw
pardel
luipaard
Parhos
vlo /NBG: Paros
Parmastha
allereerste /NBG: Parmasta
Parmenas
duurzaam, de volharder
Parnach
betekenis onduidelijk, mogelijk: (zeer) vlug/behendig /NBG: Parnak
Paros
vlo
Parsandatha
betekenis onduidelijk, mogelijk: van edele geboorte, wellicht ook: wetgeleerde (Perzisch) /NBG: Parsandata
Parthers
betekenis onbekend, wellicht: onderpand /NBG: Partenafkomstig uit Parthie
Paruah
gedijend, bloeiende /NBG: Paruach
Parvaim
oosterse gebieden /NBG: Parwaim
Parvarim
woonstede /NBG: bijgebouwen
Pas-Dammim
grens van het bloed, grens van de roden
Pasach
snede /NBG: Pasak
Pasea
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Paseah
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Pashur
mogelijk: veiligheid van alle kanten, vrijheid /NBG: Paschur
Patara
losgelaten (negatief), ook: verspreidendkaart 14 coordinaat D2d
Pathros
zuidelijke streek /NBG: Patroswaarschijnlijk: Boven-Egyptekaart 12 coordinaat B2b
Pathrusieten
afkomstig uit Pathros = zuidelijk streek, een geografische aanduiding, waarschijnlijk Boven-Egyptevolkerenlijst: afstammeling van Cham
Patmos
betekenis onbekend, wellicht: mijn dodenkaart 14 coordinaat D2c
Patrobas
betekenis onbekend, wellicht: vaderlijk
Paulus
de kleine
Pe
17e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: mondgetalswaarde 80
Pedael
(die) door God (is) verlost
Pedaja
(die) door de Here (is) verlost
Pedazur
(die) door de Rots (is) verlost /NBG: Pedasur
Pekah
opening (van ogen, oren) /NBG: Pekach
Pekahia
de Here heeft (zijn ogen) geopend /NBG: Pekachja
Pekod
bezoeking, straf
Pelaja
(die) de Here afzondert, ook: de Here is wonderlijk!
Pelalja
(die) de Here berecht
Pelatja
(die) de Here verlost
Peleg
stroom/beek, ook: verdelingvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Pelet
verlossing/bevrijding
Peleth
snelheid/vlugheid /NBG: Pelet
Peloniet
een zekere (man), eneeen aanduiding
Peninna
parel, mogelijk ook: rode koralen
Penuel
het aangezicht van God
Peor
kloof, wijde openingeen afgod uit Moabeen berg in Moab
Perazim
breuken, barsten /NBG: Perasimnaam van een berg
Peres
uitlegger/verklaarder/uiteenzetter, ook: mest -> persoonsnaam in 1 Kronieken 7:16zelfde naam als Perzie, de uitleg van ufarsin: (uw koninkrijk is) gebroken in Daniel 5:28
Perez
doorbraak, breuk, scheur /NBG: Peres
Perez-uza
doorbraak/breuk van Uza = sterkte/kracht /NBG: Peres-Uzza
Pergamus
burcht, hoogte /NBG: Pergamumkaart 14 coordinaat D2a
Perge
betekenis onbekend, wellicht: aardskaart 14 coordinaat E2c
Perida
(strooi)zaad, ook: scheiding
Persis
betekenis onbekend, mogelijk: een Perzische vrouw
Peruda
(strooi)zaad, ook: scheiding
Perzie
betekenis mogelijk: verdeling, verbrekingkaart 15 coordinaat D2b/d E2
Petahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethor
verklaring/uitleg /NBG: Petorkaart 13 coordinaat C1a
Pethuel
door God uitgebreid/vergroot /NBG: Petuel
Petrus
steen, rotssteen
Peullethai
beloning van de Here, werk/handeling van de Here /NBG: Peulletai
Pi-hachiroth
mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Pibeseth
stad van Bastet (betekenis onbekend), mogelijk ook: deel/mond van de schande /NBG: Pi-Besetkaart 12 coordinaat B1d
Pichol
opperbevelhebber /NBG: Pikol
Pilatus
met een werpspies / speer gewapendzie ook Pontius
Pildas
betekenis onbekend, mogelijk: lamp/vlam van vuur
Pilha
(gesneden) plak, mogelijk ook: breuk, hazenlip /NBG: Pilcha
Piltai
(die) de Here verlost
Pinehas
mond van koper /NBG: Pinechas
Pinon
duisternis, ook: verward, verstrooiing van gedachten
Pir-am
als een wilde ezel
Pirhathon
waarschijnlijk: belangrijkste/hoofdstad: of: vrijstad /NBG: Piraton
Pisga
deel/stuk
Pisidie
gewest van rovers, wellicht ook: pekkigkaart 14 coordinaat E2c
Pison
grote verspreiding, overstroming
Pispa
betekenis onbekend, mogelijk: verspreiding, verdwijning
Pithon
waarschijnlijk: opengesperd, mogelijk ook: naaktheid, ongevaarlijk /NBG: Piton
Pitom
betekenis onbekend, mogelijk: stad van de (af)god Atoem, mogelijk: omsloten/omtuinde plaats, of stad van gerechtigheidkaart 12 coordinaat B1d
Pniel
het aangezicht van Godkaart 2 coordinaat B2d
Pnuel
het aangezicht van God /NBG: Penuelook een persoonsnaam
Pocheret-hazebaim
het vangen van gazellen /NBG: Pokeret-Hassebaim
Pochereth
Pochereth van Zebaim = Pochereth-Hazebaim = het vangen van gazellen
Pontius
mogelijk: van de zeezie ook Pilatus
Pontus
de zee of landschap aan zeekaart 14 coordinaat E1d
Poratha
mogelijk: door het lot gegeven (Perzisch), wellicht ook: sieraad (Aramees), vruchtbaarheid /NBG: Porata
Porcius
varken, zwijnachtig
Potifar
waarschijnlijk: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Potifera
vrouwelijke vorm van Potifar: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Priscilla
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig
Priska
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig /NBG: Prisca
Prochorus
voordanser, koorleider
Ptolemais
stad, genoemd naar Ptolemeus (krijger, oorlogszuchtig)kaart 14 F3a
Pua
prachtig/schitterend, glansrijk -> Exodus 1:15waarschijnlijk meekrap (een plant die rode stof afgeeft) -> richteren 10:1 en 1 Kronieken 7:1
Publius
betekenis onbekend, mogelijk: populair
Pudens
schaamachtig, bleu, bescheidenheid
Pul
peulvruchten/boneneen koningeen volk, zie Jesaja 66:19
Pura
boog
Put
gekweld, geteisterdook een volk, kaart 1 coordinaat F5a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Puteoli
putjes, kuiltjes, wellicht ook: zwavelbronnenkaart 14 coordinaat A1d
Putiel
gekweld/bedroefd door God
Puva
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft), zie ook Pua /NBG: Puwwa
Puwa
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft) /NBG: Puwwa

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 18:13-13
Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.