Wie het te druk heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt!
Maarten Luther

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
uit: AMEN 60, pagina 15 Hoite B. Slagter
In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft.

Algemeen

Meer dan de brief aan de Efeziers, de tweelingbrief van de Kolossenzenbrief, gaat deze brief over de positie van Christus en ligt er meer nadruk op leerstellige waarheden. De Efeziersbrief spreekt meer over de positie van het Lichaam van Christus.

Schrijver, ontstaan en bestemming

Waarschijnlijk is deze brief tegelijk met de Efeziersbrief geschreven in de eerste helft van de tweejarige gevangenschap van Paulus in Rome (61-63 na Christus; Handelingen 28). Beide brieven worden kennelijk door Tychikus overgebracht, die de geadresseerden bovendien meer zou vertellen over Paulus' omstandigheden (Efeze 6:21 en 22 en Kolossenzen 4:7 en 8). De Filippenzenbrief is aan het einde van die tweejarige periode geschreven. Zo zijn dus de drie gemeentelijke brieven voor het Lichaam van Christus vanuit gevangenschap geschreven. De in Kolossenzen 4:15 en 16 genoemde brief aan Laodicea is waarschijnlijk de brief die wij kennen als de Efeziersbrief. Men meent dat de woorden "[te Efeze]" (Efeze 1:1) er oorspronkelijk niet stonden (vandaar dat het tussen vierkante haken staat). De Efeziersbrief moet daarom ook zeker niet gezien worden in verband met de brief aan Efeze uit Openbaring 2:1-7.
Hoewel Paulus brieven geschreven heeft aan Laodicea en Kolossenzen, vinden we in het boek Handelingen geen verslag van zijn bezoek aan die steden; laat staan van zijn werk aldaar. Waarschijnlijk heeft hij beide steden zelfs nooit bezocht! In Kolossenzen 1:4 en 9 schrijft hij dat hij "gehoord" heeft van het geloof van de Kolossenzen (vgl. ook Efeze 1:15). Op die manier drukt Paulus zich niet uit in de Filippenzenbrief, die hij immers gezien had (Handelingen 16:12-40 en Filippenzen 1:30). Daarbij komt dat de Kolossenzen de "genade Gods in waarheid" hadden leren kennen door de bediening van Epafras.
Zowel de Efeziers- als de Kolossenzenbrief zijn dan ook minder 'persoonlijk' dan de Filippenzenbrief.

Structuur

A. 1:1-2 Briefstijl en groet.
... B. 1:3-8 Verslag en berichten door Epafras.
....... C. 1:9-2:7 Paulus' zorg om de Kolossenzen en zijn gebed dat zij het geheimenis mochten kennen.
........... D. 2:8-23 Leerstellige correctie voor zover men niet leefde vanuit de waarheid, zoals die in de Efeziersbrief naar voren komt. Met Christus gestorven.
........... D. 3:1-4:1 Leerstellige correctie voor zover men niet leefde vanuit de waarheid, zoals die in de Efeziersbrief naar voren komt. Met Christus opgewekt.
....... C. 4:2-6 Paulus' zorg om de Kolossenzen en zijn vraag om hun gebed i.v.m. zijn prediking van het geheimenis.
... B. 4:7-9 Verslag en berichten door Tychikus en Onesimus.
A. 4:10-18 Briefstijl en groet.

Doel en inhoud

In het artikel over de Efeziersbrief zeiden we dat de drie gevangenschapsbrieven elk aan heiligen en gelovigen "in Christus" geschreven zijn; terwijl zijn vroegere gemeentelijke brieven overwegend tot 'gemeenten te ...' zijn gericht. Een ander kenmerk is dat ze het (verborgen) plan van God met betrekking tot de Gemeente van nu, het Lichaam van Christus, openbaren. In de Kolossenzenbrief wordt de basis van deze 'leer' aangaande het Lichaam van Christus compleet gemaakt. Deze brieven informeren ons dus over onze positie en wandel. Een derde kenmerk van deze brieven is, dat Paulus telkens uitvoerig zijn gebed voor de gelovigen omschrijft. Veel meer dan in de andere gemeentelijke brieven (waar Paulus, als hij het al had over zijn gebed, vooral dankt), komt in deze drie brieven zijn bidden (in de zin van vragen) naar voren. En waar hij om vraagt, is steeds hetzelfde: kennis (Grieks: epignoosis, diepere kennis, kennis die hoger ligt dan het algemene kennen, erkentenis):

Efeze 1:17 "opdat (...) God (...) u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen" (lett.: "u geve een geest van wijsheid en openbaring in Zijn kennis");

Filippenzen 1:9 "dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid" (lett.: "meer overvloedig moge zijn in kennis") en

Kolossenzen 1:9 "voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden".

In deze teksten staat dus steeds hetzelfde Griekse woord epignoosis. Willen we werkelijk "onderscheiden, waarop het aankomt" (Filippenzen 1:10), dan is het nodig te bidden om deze kennis. De heerlijke dingen van de boodschap van de verborgenheid zijn in eerste instantie zo verborgen voor ons verstand dat God ze niet zomaar heeft laten optekenen. Nee, telkens als Zijn dienstknecht daarover moest schrijven, ging dat vergezeld van een gebed om die kennis te ontvangen. Waarom verblijdde Paulus zich bijvoorbeeld in zijn zware strijd (Kolossenzen 2:1 e.v.); wat betekent het dat we met Christus opgewekt zijn (Kolossenzen 3:1); wat zijn de zegeningen die verbonden zijn aan onze in Christus verborgen positie (Kolossenzen 3:3) en wat is onze hoop precies (Kolossenzen 3:4)? Door vervulling met kennis gaan we het begrijpen!

Kernteksten

"Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid (...) Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem ..." (hfdst. 1:27 en 2:5).
De structuren die in deze artikelenserie staan, zijn deels gebaseerd op die van Dr. E.W. Bullinger en C.H. Welch.
Voor meer informatie over het ontstaan en de chronologie van de Nieuwtestamentische brieven raden we de Morgenrood-uitgave Gods Woord wijst ons de weg (ISBN 90-6694-199-5) aan. Voor een mooie uiteenzetting over de Kolossenzenbrief raden we u de onder de titel Wandelen met Christus verschenen boekjes van Sebastiaan de Graaf aan. Deel I gaat over De basis (ISBN 90-6694-248-7) en deel II over De praktijk (ISBN 90-6694-251-7). Te bestellen bij Everread Uitgevers: 0343-594495.

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Amen

Veel bijbelstudies op onze site
komen van bijbelmagazine Amen.
Meer weten over dit unieke blad
kijk dan snel op amen.nl

Abonneer je op Amen

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Filippenzen 4:4-4
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.