God bestaat niet. Hij leeft!

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Dit woord kan men niet juist vertalen. Het is méér dan "tot" en iets anders dan "in". De wijzen van Mattheus 2:1 gingen niet alleen "tot" Jeruzalem, maar zij gingen er ook "in". Om de aandacht te vestigen op die dubbele betekenis, zullen wij "tot-in" gebruiken.
"Eis" komt heel dikwijls voor en het is altijd wenselijk aan de bijzondere betekenis te denken.
Dikwijls wordt "eis" gebruikt in verband met de hemel. Zie b.v. Handelingen 1:10, 11 (drie maal); 7:55; 10:16.
In Handelingen 2:27 en 31 duidt het méér aan dan men eerst denkt. Mattheus 27:46 vermeldt de kreet "Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!" Hoe lang zou de Vader Hem verlaten? Hier heeft men het antwoord: niet "tot-in" de Hades. Dus reeds vóór Zijn dood was de Vader met Hem, toen Hij riep "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest" (Lukas 23:46). Daarom zag Zijn lichaam geen verderving.
Als men iemand met veel aandacht aanziet, zegt men dat men "tot-in" iemand ziet. Dat was het geval met Petrus (Handelingen 3:4) en met de raad van Handelingen 6:15.
Het is verder ook belangrijk de betekenis van "eis" in te zien als er sprake is van de doop. Men wordt "tot-in" iemand of de naam van iemand gedoopt. Dat duidt een gemeenschap aan. Zie Handelingen 8:16; 19:3, 4, 5; Romeinen 6:3 enz.
Men kan iemand geloven, "in" iemand geloven en "tot-in" iemand geloven. Men vindt meestal de laatste uitdrukking (b.v. in Handelingen 10:43; 14:23; 24:24; 1 Johannes 5:10, 13). Het is de overgang van ongeloof tot geloof. Later komt het geloof "in". (Zie b.v. Efeze 1:15 en Kolossenzen 1:4).
Bekering "tot-in" God (Handelingen 20:21) gaat verder dan "tot" God.
"Eis" wordt ook gebruikt in verband met "behoudenis" (Romeinen 1:16), "rechtvaardigheid" (Romeinen 4:3, 5, 9), "veroordeling" (Romeinen 5:16), "wetteloosheid", "heiligheid" (Romeinen 6:19), "oneer" (Romeinen 9:21), "verderf" (Romeinen 9:22), "heerlijkheid" (Romeinen 9:23).
De zonde was in de schepping vanaf satan. Zij kwam "tot-in" de wereld (d.i. de tegenwoordige wereld) door Adam (Romeinen 5:12).
In de Hebreeuwse Schriften richt het oog zich steeds op de toekomende aioon. De blik gaat niet, of bijna niet, verder. Zeggen dat iets "tot-in" DE aioon gezegend is, wil voor hen alles zeggen. In de Griekse Schriften reikt de visie verder en worden de twee toekomende aionen gezien. In Romeinen 9:5 en 11:36 staat dan ook "tot-in de aionen". Er is nog geen sprake van hetgeen na de aionen komt. Wat wil "in alle geslachten, tot alle eeuwigheid" zeggen in Efeze 3:21? Het Grieks is duidelijk: "tot in al de geslachten van de aioon der aionen". Dat betreft de vijfde, de voornaamste aioon. De Gemeente der verborgenheid betoont gedurende de toekomende aionen, dus tot in de vijfde, de uitnemende rijkdom Zijner genade (Efeze 2:7). Daarna is dat betonen niet meer nodig want dan is God alles in allen.
Uit Hem en door middel van Hem en tot-in Hem zijn alle dingen (Romeinen 11:36). Het doel "tot-in" is bereikt als, volgens 1 Korinthe 15:28, God alles in allen is. Wij moeten door zijn kracht gesterkt worden "tot-in" de inwendige mens (Efeze 3:16). De groep van 1 Thessalonicenzen 4:17 gaat de Heere tegemoet "tot-in" de lucht en komt dan met Hem terug op aarde.
Mogen onze lezers steeds opwassen "in" de overkennis van God en alzo wandelen de Heere waardig "tot-in" alle welbehagen, in alle goed werk vrucht dragende (Kolossenzen 1:10).

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:8-8
Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.