De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Als God iets van een schepsel verlangt, stelt Hij dat schepsel ook in de mogelijkheid aan Zijn verlangen te voldoen. Of ten minste kan het schepsel al het nodige van God krijgen als het zijn eigen zwakheid inziende, zich tot God om hulp richt. Het is nodig hier te onderscheiden tussen het aanbieden en het in ontvangst nemen. Het eerst is onafhankelijk van de mens (objectief), het tweede hangt van zijn wil af (subjectief).
Een concordantisch onderzoek toont, dat "lambanoo" zoals gebruikt in Handelingen 1:20; Romeinen 5:17; Hebbreeen 5:4, objectief is. Het betreft een aanbieding van iets.
Daarentegen drukken de volgende iets subjectiefs uit:

Dechomai
 • Lukas 8:13 "En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die ... het woord met vreugde ontvangen"
 • Handelingen 7:38 "Deze is het (Mozes) ... welke de levende woorden ontving"
 • Handelingen 17:11 "Deze (Bereers) ... die het woord ontvingen met alle toegenegenheid"
 • 2 Korinthe 6:1 "Dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben"
 • 2 Korinthe 11:4 "Indien gij een anderen geest ontvingt (lambanoo), dien gij niet hebt ontvangen (lambanoo), of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen (dechomai)"
 • 2 Thessalonicenzen 2:10 "Degenen, die verloren gaan; daardoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden".
Men ziet zeer duidelijk het contrast tussen lambanoo en dechomai in 2 Korinthe 11:4. Zo ook in Mattheus 10:41, waar de eerste en derde maal dechomai gebruikt is, en de tweede en vierde maal lambanoo. 2 Thessalonicenzen 2:10 toont hoe de verantwoordelijkheid der behoudenis geheel bij de mens ligt.

Paralambanoo.
 • Johannes 1:11 "De Zijnen hebben Hem niet aangenomen"
 • 1 Korinthe 15:1 "Het Evangelie ... hetwelk gij ook aangenomen hebt"
 • Kolossenzen 2:6"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem"
 • 1 Thessalonicenzen 2:13 "Als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt (paralamb.), gij dat aangenomen, hebt (dechomai) ..."

Paradechomai.
 • Markus 4:20 "En deze zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen"

Epilambanoo
 • 1 Timotheus 6:12 "Grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt"

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

 • 26 11 2017
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:3-3
Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.